intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển hóa Xenobiotic part 2

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

85
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đặc tính xúc tác của 2 nhóm E: E: Đặc tính Tính chất của cơ chất Số lượng Tính đặc hiệu Hiện tượng cảm ứng Vị trí khư trú Khả năng hydroxy hoá nă H.động/ điều kiện tổ hợp Vai trò của P.Lipid E thường có Quen thuộc Rất phong phú Rất cao, rất chặt chẽ Không rõ, ko quan trọng Ty thể và tiểu phần ko phải là microsome Tham gia:Các con đường CH chất & CH năng lượng nă Ko bắt buộc Ko cần thiết E xenobiotic Lạ ít, nghèo nàn Thấp Rất rõ và quan trọng Microsome Th.gia...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển hóa Xenobiotic part 2

  1. II.ChuyÓn ho¸ xenobiotic trong tÕ bµo 1- Enzym chuyÓn ho¸ X: - E chuyÓn ho¸ G, L, P – E th­êng cã (Enzym normal). chuyÓn th­êng - E ch.ho¸ c¸c chÊt l¹ vµo c¬ thÓ – E ch.ho¸ X–H.thèng E oxidase/ ch.ho¸ H.thèng MMFO( MMFO( Microsomal mixted function oxidase). - §Æc tÝnh xóc t¸c cña 2 nhãm E: §Æc tÝnh E th­êng cã E xenobiotic xenobiotic TÝnh chÊt cña c¬ chÊt Quen thuéc L¹ Sè l­îng RÊt phong phó Ýt, nghÌo nµn TÝnh ®Æc hiÖu RÊt cao, rÊt chÆt chÏ ThÊp HiÖn t­îng c¶m øng Kh«ng râ, ko quan träng RÊt râ vµ quan träng VÞ trÝ kh­ tró Ty thÓ vµ tiÓu phÇn ko ph¶i vµ Microsome lµ lµ microsome Tham Tham gia:C¸c con ®­êng Kh¶ n¨ng hydroxy ho¸ Th.gia vµo qu¸ tr×nh CH CH chÊt & CH n¨ng l­îng khö ®éc b¶o vÖ c¬ thÓ Ko b¾t buéc B¾t buéc H.®éng/ ®iÒu kiÖn tæ hîp CÇn thiÕt Ko cÇn thiÕt Vai trß cña P.Lipid
  2. 2.2 2.2 Thµnh phÇn cÊu t¹o hÖ thèng E xenobiotic * HÖ thèng E xenobiotic (MMFO): - C¸c E cã CoE lµ NADP & NADPH2 - C¸c E cã CoE lµ FAD & FADH2 - Cytochrom P450 – vai trß then chèt-> CH xenobiotic (thuèc) 450 - Cytochrom B5 * Cytochrom Cytochrom P450 : cã 2 d¹ng cã - ë vÞ trÝ cuèi cïng cña hÖ thèng t¹o phøc víi X ®Ó ch.ho¸ chóng - KÕt hîp + CO -> phøc Cyt.P450-CO (®iÓm hÊp thô max/450 nm) KÕt CO - §Æc ®iÓm cÊu t¹o cña Cyt.P450 : 450 §Æc ®iÓm Æc D¹ng D¹ng 1 D¹ng 2 KLPT 48.100 48.100 55.300 KL chuçi polypeptid 47.600 47.600 54.200 1 0,5-0,6 H.L­îng H.L­îng Hem (nmol/mg protein) (nmol/mg 2,6 3,7 H.L H.L glucid (nmol/mg protein) (nmol/mg 424 482 Sè Sè l­îng aminoacid (ph©n tö) (ph©n
  3. - §Æc tÝnh quan träng cña cyt.P450: Nã + X -> 2 lo¹i phæ: OD L1: §­êng biÓu diÔn cã ®Ønh hÊp thô cùc ®¹i Lo¹i 1 ë 390 nm (hexobarbital, codein..) L2: Ng­îc l¹i- ..cã ®Ønh hÊp thô cùc ®¹i ë Lo¹i 2 420 nm (lo¹i anilin, gåm: nicotin, VitaPP, cloramphenicol, .... 390 420  (nm) §Æc tÝnh quan träng: chøng tá Cyt.P450 lµ E chuyÓn ho¸ X, cã 2 vÞ trÝ g¾n ≠ HÖ thèng NADPH-Cyt.P450 Reductase: HÖ 450 Reductase - Lµ 1 Flavoprotein - CÊu t¹o: Chøa 1 ph©n tö FMN/FAD, gåm 1 chuçi polypeptid. - Chuçi polypeptid cña NADPH-Cyt.P450 Reductase cã 711 a.a (41 Lys, .P450 20 His, 36 Arg, 75 Asn, 45 Thr, 39 Ser, 91Glu, 36 Pro, 49 Ala, 52 Gly, 6 Cys, 46 Val, 24 Met, 26 Ileu, 27 Tyr, 33 Phe, 1 Trp). Cys, Vai trß: VËn chuyÓn e- tõ NADPH -> Cyt.P450. Vai tõ -
  4. Chu Chu tr×nh ph¶n øng Cyt.P450 1- G¾n c¬ chÊt vµo Cyt.P450: Cyt.P450(Fe+3) + Thuèc Cyt.P450 (Fe+3) –Thuèc Cyt.P Thuèc 450 (Fe Thuèc 2. 2. P/­ khö lÇn 1: NADPH+ H+ NADP+ Cyt.P450(Fe+3)-Thuèc Cyt.P450(Fe+2)-Thuèc Thuèc 3. 3. P/­ g¾n oxygen t¹o phøc tam ph©n: Cyt.P450 - (Fe+2) + O2 Cyt.P450 - (Fe+2) Cyt.P450 450 Thuèc Thuèc-O2 4. Khö lÇn 2: t¹o hydroxyl (OH) cña phøc Cyt.P450 - (Fe+2): 450 Cyt.P450 - (Fe+2) Cyt.P450 - (Fe+3) 450 450 2H+ H2O Thuèc-OH Thuèc-O2 5. 5. Gi¶i phãng Thuèc-OH & t¹o l¹i Cyt.P450: Thuèc Cyt.P450 - (Fe+3) Cyt.P450 (Fe+3) Cyt.P450 Thuèc-OH + Thuèc-OH Thuèc-OH: Ýt ®éc h¬n, dÔ ®µo th¶i h¬n => Vai trß khö ®éc, b¶o vÖ c¬ thÓ cña gan
  5. 2.3 2.3 Chu tr×nh f.­ Cyt.P450 : Tham kh¶o
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2