Bài giảng chuyển hóa các chất - Sử dụng corticoid trong lâm sàng part 2

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
59
lượt xem
9
download

Bài giảng chuyển hóa các chất - Sử dụng corticoid trong lâm sàng part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số tác dụng sinh lí chung Corticosteroid có một số tác dụng chủ yếu: - Làm tăng khả năng thức tỉnh và sảng khoái. - Làm tăng glucose máu, và tăng glycogen ở gan. - Làm tăng khả năng kháng insulin, - ức chế chức năng tuyến giáp. - ức chế chức năng tái tổng hợp và bài tiết hormon. - Làm tăng quá trình dị hoá ở cơ. - Làm tăng hoạt tính các men giải độc. - Làm chậm liền vết thương. - Kiềm chế phản ứng viêm cấp tính. - ức chế đáp ứng miễn dịch...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chuyển hóa các chất - Sử dụng corticoid trong lâm sàng part 2

  1. 2. t¸c dông sinh lÝ cña corticosteroid 2.2. Mét sè t¸c dông sinh lÝ chung Corticosteroid cã mét sè t¸c dông chñ yÕu: - Lµm t¨ng kh¶ n¨ng thøc tØnh vµ s¶ng kho¸i. - Lµm t¨ng glucose m¸u, vµ t¨ng glycogen ë gan. - Lµm t¨ng kh¶ n¨ng kh¸ng insulin, - øc chÕ chøc n¨ng tuyÕn gi¸p. - øc chÕ chøc n¨ng t¸i tæng hîp vµ bµi tiÕt hormon. - Lµm t¨ng qu¸ tr×nh dÞ ho¸ ë c¬. - Lµm t¨ng ho¹t tÝnh c¸c men gi¶i ®éc. - Lµm chËm liÒn vÕt th­¬ng. - KiÒm chÕ ph¶n øng viªm cÊp tÝnh. - øc chÕ ®¸p øng miÔn dÞch qua trung gian tÕ bµo vµ c¶ ®¸p øng miÔn dÞch dÞch thÓ.
  2. 2. t¸c dông sinh lÝ cña corticosteroid 2.2. C¸c t¸c dông trªn c¬ quan vµ c¸c tÕ bµo - øc chÕ sù tæng hîp vµ øc chÕ gi¶i phãng c¸c hormon kÝch thÝch bµi tiÕt tuyÕn th­îng thËn vµ tuyÕn sinh dôc (corticotropin, gonadotropin) tõ vïng d­íi ®åi thÞ. - øc chÕ sù tæng hîp vµ øc chÕ bµi tiÕt c¸c hormon kÝch thÝch tuyÕn th­îng thËn, kÝch thÝch tuyÕn gi¸p vµ hormon t¨ng tr­ëng cña vïng tuyÕn yªn. - øc chÕ sù tæng hîp vµ øc chÕ bµi tiÕt c¸c hormon cortisol vµ androgen cña tuyÕn th­îng thËn. - øc chÕ sù tæng hîp estrogen ë buång trøng, testosteron cña tinh hoµn, gi¶m ho¹t tÝnh cña c¸c hormon nµy t¹i c¬ quan ®Ých. - øc chÕ c¸c chÊt TGHH kÝch thÝch ph¶n øng viªm:TNF , interleukin I, interferon, prostaglandin, leucotrien)...
  3. 2. t¸c dông sinh lÝ cña corticosteroid - øc chÕ sù ph¸t triÓn cña c¸c t¹o cèt bµo. - Lµm t¨ng lo¹n d­ìng c¬ cña khèi c¬ v©n. - Lµm thay ®æi ho¹t tÝnh cña tÕ bµo mì. - Lµm gi¶m qu¸ tr×nh t¨ng sinh c¸c tÕ bµo sîi x¬, gi¶m tæng hîp ADN, vµ gi¶m tæng hîp c¸c sîi collagen. - øc chÕ chøc n¨ng tÕ bµo néi m¹c m¹ch m¸u. - øc chÕ tÕ bµo sîi non s¶n xuÊt ra phospholipase A2, COX, prostaglandin vµ metalloproteinase... - øc chÕ qu¸ tr×nh ho¸ øng ®éng cña c¸c tÕ bµo b¹ch cÇu. - øc chÕ sù tr×nh diÖn kh¸ng nguyªn cña APC. - øc chÕ ho¹t ho¸ c¸c tÕ bµo viªm vµ c¸c tÕ bµo kh¸c (®¹i thùc bµo, tÕ bµo lympho T, lympho B, mastocyte.
  4. Cân bằng H2O – Na+ và các điện giải khác Cân bằng Chuyển hóa Đường-Đạm-Mỡ Corticoid Hệ tim mạch, miễn dịch, hệ máu, hệ thống cơ xương, nội tiết, thần kinh,…
  5. 3. sö dông c¸c corticosteroid 3.1. Giíi thiÖu chung vÒ c¸c thuèc corticosteroid - Corticosteroid lµ hîp chÊt trong thµnh phÇn cÊu tróc cã ph©n tö 17 hydroxy- 21carbon steroid. D¹ng s¶n phÈm ®Çu tiªn cña c¸c corticosteroid lµ cortisol (hydrocortison). - HiÖn nay cã nhiÒu s¶n phÈm tæng hîp ®­îc sö dông trong ®iÒu trÞ. C¸c thuèc hay ®­îc dïng nhÊt lµ prednisolone, prednisone vµ methyl prednisolon. - T¸c dông sinh häc cña thuèc phô thuéc nhiÒu yÕu tè nh­: liÒu l­îng, thêi gian dïng thuèc, ®­êng dïng (uèng, tiªm, dïng ngoµi...) ng­êi bÖnh, bÖnh chÝnh, giai ®o¹n bÖnh, nh÷ng thay ®æi cña c¸c tæ chøc cña c¬ thÓ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản