intTypePromotion=1

Bài giảng dẫn xuất Hydrocacbone - Axit cacboxylic part 3

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
61
lượt xem
14
download

Bài giảng dẫn xuất Hydrocacbone - Axit cacboxylic part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

5.4 Tính chất vật lý • Trạng thái • Tính tan : C1-C3 hoà tan trong nước với bất kỳ tỉ lệ nào. Độ tan trong nước giảm dần khi M tăng • Nhiệt độ sôi và nóng chảy : tăng theo M, T0s của mạch thẳng cao hơn nhánh • T0nc của C chẵn cao hơn lẻ • T0s của axit cao nhất trong các hợp chất hữu cơ có cùng M 4.5 Phương pháp điều chế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng dẫn xuất Hydrocacbone - Axit cacboxylic part 3

  1. b) Oxi hóa ancol, andehit, xeton Oxi hóa andehyt cho axit có số C được giử nguyên O CrO3 CH3(CH2)7CH2 C OH CH3(CH2)8CH2OH H2O, H2SO4 1-Decanol Acid dencanoic (93%) O O AgNO3 CH3CH2CH2CH2CH2 C OH CH3CH2CH2CH2CH2 CH NH4OH Hexanal Acid hexanoic (85%) Oxi hóa xeton cho axit mạch ngắn hơn CH3-CH2-CO-CH2-CH(CH3)2→CH3COOH + (CH3)2CHCH2-COOH + CH3CH2COOH + (CH3)2CH-COOH
  2. 4.5.2. Thủy phân hợp chất nitril, dẫn xuất gem-trihalogen a) Hợp chất nitrin H3O Na CN RCH2COOH + NH3 RCH2 C N RCH2Br 1. NaCN 2. HO CH3 CH3 3. H3O O O Fenopropen COOH Br (Thuoác khaùng vieâm khôùp ) khoâng steroid b) Từ gem-trihalogen R-CX3 + 3 NaOH → R-COOH + 3NaX + H2O
  3. 4.5.3.Từ hợp chất Grignard. Br MgBr CO O H H3C CH3 H3C CH3 H3C CH3 Mg 1. CO2, eter Eter 2. H3O CH3 CH3 CH3 1-Bromo-2,4,6-trimetylbenzen Acid 2,4,6- trimetylbenzoic (87%) 4.5.4. Phương pháp cacbonyl hóa: thực hiện ở nhiệt độ cao, P=6-8 atm NaOH + C ≡ O → HCOONa NaO-R + C ≡ O → R-COONa
  4. 4.5.5 Ankyl hóa este malonat COOC2H5 COOC2H5 COOC2H5 COOH C2H5ONa RX HCl,H2O CH2 R- CH CH -C2H5OH R- CH t0 -X COOC2H5 COOC2H5 COOC2H5 COOH 0 t R-CH2-COOH + CO2
  5. 4.6 Tính chất hoá học 4.6.1 Các phản ứng cắt đứt liên kết O-H-Tính axit, + Nguyên nhân, + Qui luật, (lưu ý hiệu ứng octo của axit thơm) + p/ư cụ thể 4.6.2 Phản ứng cộng và thế của nhóm cacboxyl + Phản ứng thế nhóm OH: tạo dx axit (Tạo clorua axit, tạo este, anhidrrit axit, amit) + Phản ứng khử ( bằng LiAlH4) 4.6.3 Phản ứng thế H ở gốc hidrocacbon (Cα…Khi tác dụng halogen có xúc tác…

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản