intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng hành vi tổ chức - Bài 2 Cơ sở của hành vi cá nhân

Chia sẻ: Nguyen Van Dat Dat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

376
lượt xem
108
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những đặc tính tiểu sử: Những đặc tính cá nhân như tuổi tác, giới tính, và tình trạng hôn nhân - những đặc tính này là khách quan và dễ dàng có được từ hồ sơ của cá nhân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng hành vi tổ chức - Bài 2 Cơ sở của hành vi cá nhân

 1. Nh ng C s c a Hành vi Cá nhân Hành vi T ch c C s c a Hành vi Cá nhân Nguy n H u Lam, Ph.D Email: lam@ueh.edu.vn !" #$%&'&(&)* %+, - #$ %&'&(&)*./. 0 " #1!023 ! !2 4 5!67 !# 8881 !02 ! !2 4 4 c tính Ti u s Nh Nh ng ng cc tinh tinhtiti uuss Nh Nh ngng cctínhtínhcá cá ii tác, gi i tính, và tình tr ng hôn tác, gi i tính, và tình tr ng hôn nhân nhân--nhnh ngng cctínhtínhnày nàylà là khách khách quan và d dàngcó quan và d dàng có cctt hh aacá nhân. cá nhân. Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 1
 2. Nh ng C s c a Hành vi Cá nhân Hành vi T ch c c tính Ti u s Tu i tác Gi i tính Tình tr ng gia ình S ng ng i ph i nuôi d ng Thâm niên công tác Center for Excellence in Management Development Tính cách “Tính cách là m t t ch c n ng ng g n li n v i h th ng tâm lý c a cá nhân mà h th ng này xác nh nh ng ph n ng và nh ng t ng tác c a cá nhân i v i nh ng ng i khác và i v i môi tr ng c a anh ta” c i m: Th hi n s c áo, cá bi t, và riêng có T ng i n nh các cá nhân c th hi n m t cách có h th ng trong các hành vi, hành ng c a cá nhân Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 2
 3. Nh ng C s c a Hành vi Cá nhân Hành vi T ch c Các c tính Tính cách Nh Nh ng ng cc ii m m tính tínhcách cách Các Cácyy uutt xác !nhtính xác !nh tínhcách cách ••Di Ditruy"n truy"n ••Môi Môitrtr ng ng Center for Excellence in Management Development Ch# báo Myers-Briggs (MBTI) Ch# Ch# báo báoMyers-Briggs Myers-Briggs (MBTI) (MBTI) Các Cácdd ng ngTính Tínhcách cách • •HH ng ngngo ngo i ihay hayHH ngngn$i n$i(E (Ehay hayI)I) • •CC mmnh%n nh%nhay hayTr&c Tr&cgiác giác(S (Shay hayN) N) • •TT duy duyhay hayCC mmgiác giác(T (Thay hayF) F) • •Nh%n Nh%n th c hay Phán quy t (Phay th c hay Phán quy t (P hayJ)J) Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 3
 4. Nh ng C s c a Hành vi Cá nhân Hành vi T ch c Tính cách 1 2 5 3 ( ( ( ( 3 . ( 4úc 12 3. #" c m xúc 16 Ph'm ch(t 4 / 0 ! !$ %. 5 ) % -! # Cá nhân 6 ,! 7 +! % $ ! ' Chính y u 8 %& ) * 9 $ ($ 10 '( 11 & & 12 % % 13 ! 14 "! ! # $ ! 15 16 Center for Excellence in Management Development Tính cách: Mô hình N)m ph'm ch(t i u ch nh (Adjustment) N ng l c xã h i (Socialability) S c i m (Openness) S tán thành (Agreeableness) S t n tâm (Conscientiousness) Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 4
 5. Nh ng C s c a Hành vi Cá nhân Hành vi T ch c Tính cách – M c $ t& ch – !nh h ng thành t&u – $c oán – Th&c d*ng – M o hi m, ch(p nh%n r i ro Center for Excellence in Management Development N)ng l&c N)ng N)ngl&c l&c MM cc $$kh kh )) ++ aacá cá th&c th&c hi,ncác hi,n cácnhi,m nhi,mv* v*khác khácnhau nhau trong m$t công vi,c. trong m$t công vi,c. N)ng N)ngl&c l&c trí trí tu, tu, M M cc $$kh kh )) ++ th&cth&chi,n hi,ncác các ho ho tt $ng th-n kinh. $ng th-n kinh. Các Các lo lo ii thông thôngminh minhkhác khác nhau nhau Thông Thôngminh minhcó có44lo lo iikhác khácnhau: nhau: Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 5
 6. Nh ng C s c a Hành vi Cá nhân Hành vi T ch c Các Ph ng di,n c a N)ng l&c Trí tu, Center for Excellence in Management Development N)ng l&c Th ch(t N)ng N)ngl&c l&c th th ch(t ch(t Kh Kh )) ++ th&c th&chi,n hi,ncác cácnhi,m nhi,m v* v* ./ 0i s c ch!u &ng,s& ./ 0i s c ch!u &ng, s&d1o d1o dai, dai,ss ccmm nhnhvàvành nh ng ng cctính tính tt ngngt&. t&. Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 6
 7. Nh ng C s c a Hành vi Cá nhân Hành vi T ch c Chín N)ng l&c Th ch(t C b n Các Cácyy uutt SS ccm m nh nh • •SS ccmm nh nhv" v"s& s&d1o d1odai dai • •SS ccmm nh nhcó cótính tínhn)ng n)ng $ng $ng • •SS ccmm nh nhcc aacc th th • •SS ccmm nh c nh c !nh !nh Các Cácyy uutt 3) 3) ++ $ng $ng • •SS ccmm nh nhcó cótính tínhbùng bùngnn • •Qui Quimô môn)ng n)ng $ng $ng Các • • $$linh linhho ho t tcc aan)ng n)ng $ng Cácyy uutt khác khác $ng • •KK t thh ppcác cácb$ b$ph%n ph%ncc th th • •Cân b2ng Cân b2ng • •SS cc ch!u &ng, nn !nh ch!u &ng, !nh Center for Excellence in Management Development Xúc c m CCm m xúc, xúc,tình tìnhcc m m M$t M$t kho ng r$ng l n nh ng kho ng r$ng l n nh ng cc m xúc mà m$t ng i m xúc mà m$t ng i có. có. CC m m xúc xúc (Emotions) (Emotions) Tâm Tâm trtr ng ng(moods) (moods) Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 7
 8. Nh ng C s c a Hành vi Cá nhân Hành vi T ch c Các Khía c nh c a Xúc c m Các lo i xúc c m C ng c a xúc c m T n s và dài c a xúc c m Center for Excellence in Management Development Nét m t Chuy n t i Xúc c m Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 8
 9. Nh ng C s c a Hành vi Cá nhân Hành vi T ch c Mi"n liên t*c c a Xúc c m Nh ng xúc c m g n nhau trong mi n liên t c làm cho con ng i luôn nh m l n chúng v i nhau Center for Excellence in Management Development Gi i tính và Xúc c m Ph n Nam gi i Có th th hi n ra m c Tin r%ng th hi n các c m xúc nhi u h n v m t c m xúc là không phù h p v i hình Nh n bi t v c m xúc m nh nh c a ng i àn ông m! " # Khó &" #" #'()#*#" n bi t Th hi n các c m xúc c m xúc c a nh ng ng i th ng xuyên h n khác C m th$y tho i mái h n Có ít nhu c u trong vi c theo trong vi c th hi n c m xúc u i s ch$p nh n b%ng vi c th hi n ra các c m xúc tích Nh n bi t c m xúc c a c c nh ng ng i khác t t h n Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 9
 10. Nh ng C s c a Hành vi Cá nhân Hành vi T ch c Nh ng Ràng bu$c Bên ngoài c a Xúc c m Nh Nh ng ng nh nhhh ng ng Nh Nh ng ng nhnhhh ng ng TT ch ch cc V)n V)nhóa hóa CC mm xúúc xxúc cc aa CCá á nhân nhân Center for Excellence in Management Development 4ng d*ng c a Hi u bi t v" Xúc c m N ng l c và tuy n l a Ra quy t nh ng viên Lãnh o Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 10
 11. Nh ng C s c a Hành vi Cá nhân Hành vi T ch c 4ng d*ng c a Hi u bi t v" Xúc c m Xung t qua l i gi a các cá nhân Nh ng hành vi l m l c àm # +, vi c Center for Excellence in Management Development S& Phù h p N)ng l&c - Công vi,c Các n)ng l& l&c Nh ng òi hòi v" v" C a Cá Cá nhân S& phù h p n)ng l& l&c c a công vi, vi,c N)ng l&c - Công vi,c Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 11
 12. Nh ng C s c a Hành vi Cá nhân Hành vi T ch c Nh%n th c Nh Nh nn th th cc Quá Quátrình trình trong trong óó cá cánhân nhân tt ch ch c và di n tnh c và di n t nh ng ng $n t ng mang tính $n t ng mang tính c m c m giác giác gi gi iithích thích vv -.+ -.+ trtr ng c a h/. ng c a h/. Center for Excellence in Management Development Nh%n th c Quá trình nh%n th c: ! Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 12
 13. Nh ng C s c a Hành vi Cá nhân Hành vi T ch c Nh%n th c: Các nhân t nh h ng it ng nh n th c Ng i nh n th c Tình hu ng Nh%n th c: it ng Nh%n th c – T ng quan v t n n – S ' #*' , t ng 0ng – S g n nhau v không gian và th i gian – K t thúc Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 13
 14. Nh ng C s c a Hành vi Cá nhân Hành vi T ch c Nh%n th c: Ng i Nh%n th c – Thái – ng c – L i ích – Ki n th c và kinh nghi m – Nh ng mong i Center for Excellence in Management Development Nh%n th c: Ra quy t !nh cá nhân Quan i m Xác nh v$n 1c h i c / n v" Phát tri n các gi i pháp quy t !nh Ch/n l a gi i pháp Ra quy t nh Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 14
 15. Nh ng C s c a Hành vi Cá nhân Hành vi T ch c Nh%n th c: Ra quy t !nh cá nhân Quan i m hành vi v" quy t !nh Center for Excellence in Management Development Nh%n th c: v" 5 + i Thuy Thuy tt Quy Quy kk tt Chúng Chúngta ta phán phánquy quy tt con con ng ng ii mm t cách khác nhau nh th nào t cách khác nhau nh th nào là là dd aa trên các ý nghiã mà chúng trên các ý nghiã mà chúng ta ta quy quycho cho hành hành vivinào nào ó. ó. Nguyên Nguyênnhân nhân“bên “bênngoài” ngoài”hay hay“bên “bêntrong” trong” Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 15
 16. Nh ng C s c a Hành vi Cá nhân Hành vi T ch c Thuy t Quy k t Quy k t Quan sát Di n d!ch Nguyên nhân Cao S& riêng bi,t Th(p Cao Hành vi S& nh(t trí c a cá nhân Th(p Cao S& nh(t quán Th(p Center for Excellence in Management Development Sai l-m và Thiên v! trong Qui k t – Xu h ng trong vi c h th$p nh h ng c a các nhân t bên ngoài và cao nh h ng c a các nhân t bên trong khi th c hi n phán quy t v nh ng ng i khác – Xu h ng c a các cá nhân trong vi c qui thành công c a h/ cho các nhân t 23# '()#* trong khi l4i cho các th$t b i c a h/ là do các nhân t bên ngoài Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 16
 17. Nh ng C s c a Hành vi Cá nhân Hành vi T ch c Nh%n th c: v" 5 + i Thi u sót th ng m6c ph i: Nh%n th c có ch7n l&a Suy b*ng ta ra b*ng ng i V 8a c n6m S& phi n di,n Center for Excellence in Management Development Nh%n th c: v" 5 + i 4ng d*ng c* th trong t ch c: Ph0ng v(n tuy n l&a Mong i phi th&c t ánh giá vi,c th&c hi,n nhi,m v* c a ng i lao $ng ánh giá m c $ n9 l&c ánh giá v" s& trung thành v i t ch c Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 17
 18. Nh ng C s c a Hành vi Cá nhân Hành vi T ch c H7c t%p H7c H7c t%p t%p T$t T$t cc nhnh ng ngthay thay iitrong tronghành hànhvivi mà mà + u này x y ra nh là k ttqu + u này x y ra nh là k qu cc aa nh ng kinh nghi nh ng kinh nghi m m H7c H7ct%p t%p • •Bao Baohàm hàmss '"56 '"56 i i • •Thay Thay i iluôn, luôn,h7n, h7n,không khôngquay quaytrtr l l i i • • nh nhnghiã nghiãvv h/c h/ct t ppquan quantâm tâm nnhành hànhvivi •• t t ccthông thôngqua quakinh kinhnghi nghi mm Center for Excellence in Management Development Lý thuy t H7c t%p i"u i"uki,n ki,ncc /nn / S8 S8dd ng ngcc pptíntínhihi uu--tín tínhihi uu có có + u ki n và tín hi utrung + u ki n và tín hi u trung tính tính--tín tínhihi uutrung trungtínhtínhtrtr thành thànhtín tínhihi uucó có ++uukiki nnvà và tt oorara các ph n ng các ph n ngcc aatín tín hihi uukhông không i i uukiki nn Các Cáckhái kháini,m ni,mcc bb nn • •Kích Kíchthích thíchkhông không i"u i"uki,n ki,n • •Ph Ph nnxx ::;; ++ /"u /"uki,n ki,n • •Ph Ph nnxx có /"uki,n có /"u ki,n Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 18
 19. Nh ng C s c a Hành vi Cá nhân Hành vi T ch c Lý thuy t H7c t%p i"u i"uki,n ki,nho ho tt $ng $ng Hành Hànhvivilàlàhàm hàmss cc aanh nh ngng kk ttcc cccc aanó: nó: con ng i i con ng hành hành ng ng tt nnnhnh ng ng ph n th ng ph n th ng và và tránh tránhss tr9ng tr9ngph ph tt Các Cáckhái kháini,m ni,mcc bb nn • •Hành Hànhviviph ph nnánh ánh(không (khôngh7c h7ct%p) t%p) • •Hành Hànhvivicó /"uki,n có /"u ki,n(h7c (h7ct%p) t%p) • •CC ng c ng c Center for Excellence in Management Development Lý thuy t H7c t%p H7c H7c t%p t%pxã xãh$i h$i Con Conng ng iicó cóth th h7c h7c thông thôngqua quaquan quansát sátvàvà kinh kinhnghi,m nghi,mtr&c tr&ctiti p. p. Các Cáckhái kháini,m ni,mcc bb nn • •Các Cácquá quátrình trìnhchú chúýý • •Các Cácquá quátrình trìnhghi ghinh nh , ,tái táihi,n hi,n • •Các quá trình th&c t%p Các quá trình th&c t%p • •Các Cácquá quátrình trìnhcc ng ngcc Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 19
 20. Nh ng C s c a Hành vi Cá nhân Hành vi T ch c Lý thuy t H7c t%p !nhdd ng !nh ngHành Hànhvi vi S& S&cc ngngcc m$t m$tcách cáchcó cóh, h,th th ng ng m9i m9i b c thành công và /"unày b c thành công và /"u này làm làmcho chom$t m$tcácá nng-n g-nhh nn vv iiph n ng mong ph n ng mong i. i. Các Cáckhái kháini,m ni,mcc bb nn • •CC ng ngcc cc òiòih0i h0i
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2