intTypePromotion=3

Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 4 - ThS. Phan Quốc Tuấn

Chia sẻ: Ghdrfg Ghdrfg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
171
lượt xem
17
download

Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 4 - ThS. Phan Quốc Tuấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 4 Động viên trình bày về các yếu tố cơ bản của động viên: nỗ lực và kết quả hoàn thành công việc (Effort and Performance), thỏa mãn nhu cầu (Needs satisfaction), phần thưởng (Rewards), quá trình tạo động lực, lựa chọn hành vi để thỏa mãn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 4 - ThS. Phan Quốc Tuấn

 1. Chương 4: ĐỘNG LOGO VIÊN www.themegallery.com Chương 4: Động viên 1- Khái niệm: Động viên là tạo ra sự nỗ lực hơn ở NV trong quá trình thực hiện những mục tiêu của tổ chức trên cơ sở thỏa mãn nhu cầu cá nhân. www.thmemgallery.com Company Logo 1
 2. 1- Khái niệm (tt): Biết cách động viên đúng sẽ tạo ra sự thay đổi tích cực trong thái độ và hành vi của con người, trên cơ sở đó các mục tiêu được thực hiện. www.thmemgallery.com Company Logo 1- Khái niệm (tt): Để động viên người lao động một cách hiệu quả, phải nỗ lực trong việc xác định các nhu cầu, các giá trị, các ưu tiên của người lao động và các công việc giúp họ đạt đến việc thỏa mãn các nhu cầu, giá trị… www.thmemgallery.com Company Logo 2
 3. Các yếu tố cơ bản của động viên: Nỗ lực và kết quả hoàn thành công việc (Effort and Performance) Thỏa mãn nhu cầu (Needs satisfaction) Phần thưởng (Rewards) www.thmemgallery.com Company Logo Động lực làm việc Ñoäng löïc laøm vieäc laø : Nhöõng gì thuùc ñaåy chuùng ta laøm ñieàu ñoù Söï khích leä khieán chuùng ta coá gaéng laøm moät ñieàu gì ñoù Muoán taïo ñoäng löïc cho ai laøm vieäc gì ñoù baïn phaûi laøm cho hoï muoán laøm coâng vieäc aáy. Taïo ñoäng löïc lieân quan nhieàu ñeán söï khích leä, khoâng theå laø söï ñe doaï hay duï doã www.thmemgallery.com Company Logo 3
 4. Cái gì tạo nên động lực làm việc của mỗi cá nhân? Heä thoáng giaù trò caù nhaân ñöôïc nhaän thöùc seõ quyeát ñònh caùi gì taïo ñoäng löïc hoaëc trieät tieâu ñoäng löïc laøm vieäc cuûa moãi ngöôøi. Ñöôïc giao quyeàn Phong caùch laõnh ñaïo cuûa NQT phuø hôïp Ñöôïc laøm coâng vieäc yeâu thích Thu nhaäp haáp daãn… Ñoäng löïc laøm vieäc cuûa con ngöôøi ñöôïc taêng hay giaûm bôûi nhöõng ñieàu khoâng gioáng nhau. www.thmemgallery.com Company Logo Quá trình tạo động lực: Nhu cầu chưa Căng Lựa chọn hành Nỗ thỏa mãn thẳng vi để thỏa mãn lực Thoả Thành mãn quả www.thmemgallery.com Company Logo 4
 5. 2- Các thuyết về động viên: 2.1- Thuyết cấp bậc nhu cầu của Maslow: Chân, thiện, mỹ, tự chủ, sáng tạo… CẤP CAO Tự thể hiện Được thỏa Tôn trọng người khác, được mãn từ bên người khác tôn trọng, địa vị… trong của Tự trọng con người Tình yêu, được chấp nhận, bạn bè, xã hội… Xã hội An toàn, không bị đe dọa, an ninh… CẤP THẤP An toàn Được thỏa Ăn uống, mặc, tồn tại và mãn từ bên phát triển nòi giống ngoài Sinh lý www.thmemgallery.com Company Logo 2.2- Thuyết của David Mc. Clelland Cho rằng con người có 3 nhu cầu cơ bản: Nhu cầu thành tựu: những người có nhu cầu thành tựu cao được động viên làm việc tốt hơn. Người có nhu cầu thành tựu cao là người có: Lòng mong muốn thực hiện các trách nhiệm cá nhân Xu hướng đặt ra các mục tiêu cao hơn cho chính họ Nhu cầu cao về sự phản hồi cụ thể, ngay lập tức Nhanh chóng, sớm làm chủ công việc của họ www.thmemgallery.com Company Logo 5
 6. 2.2- Thuyết của David Mc. Clelland (tt): Nhu cầu liên minh: giống nhu cầu xã hội của A.Maslow Nhu cầu quyền lực: là nhu cầu kiểm soát và ảnh hưởng môi trường làm việc của người khác, kiểm soát và ảnh hưởng tới người khác. www.thmemgallery.com Company Logo 2.3- Thuyết E.R.G: - Sắp xếp lại nghiên cứu của Maslow thành 3 loại Tự thể hiện Phát triển nhu cầu. Tự trọng - Con người cùng lúc theo đuổi các nhu cầu. Quan hệ Xã hội - Khi nhu cầu nào đó không được thỏa mãn thì An toàn con người có xu hướng dồn nỗ lực sang việc theo Tồn tại Sinh lý đuổi nhu cầu khác. Thuyết E.R.G Thuyết cấp bậc nhu cầu www.thmemgallery.com Company Logo 6
 7. 2.4- Thuyết hai nhân tố của F.Herzberg Caùc yeáu toá duy trì Caùc yeáu toá ñoäng vieân (Lieân quan ñeán quan heä giöõa caùc caù nhaân (Lieân quan ñeán tính chaát coâng vieäc, noäi vaø toå chöùc, boái caûnh laøm vieäc hoaëc phaïm dung coâng vieäc & nhöõng töôûng thöôûng) vi coâng vieäc) Phöông phaùp giaùm saùt Söï thöû thaùch coâng vieäc Heä thoáng phaân phoái thu nhaäp Caùc cô hoäi thaêng tieán Quan heä vôùi ñoàng nghieäp YÙ nghóa cuûa caùc thaønh töïu Ñieàu kieän laøm vieäc Söï nhaän daïng khi coâng vieäc ñöôïc thöïc Coâng vieäc oån ñònh hieän. Chính saùch cuûa coâng ty YÙ nghiaõ cuûa caùc traùch nhieäm Ñòa vò Söï coâng nhaän Quan heä giöõa caùc caù nhaân Söï thaønh ñaït AÛnh höôûng cuûa yeáu toá duy trì AÛnh höôûng cuûa yeáu toá ñoäng vieân Khi ñuùng Khi sai Khi ñuùng Khi sai Khoâng coù söï baát maõn Baát maõn Thoaû maõn Khoâng thoaû maõn Khoâng taïo ra söï höng AÛnh höôûng tieâu cöïc Höng phaán trong Khoâng coù söï baát phaán hôn. (chaùn naûn, thôø ô,….) quaù trình laøm vieäc maõn (Vaãn giöõ ñöôïc (haêng haùi hôn, coù möùc bình thöôøng) www.thmemgallery.com traùch nhieäm hôn) Company Logo 2.5- Thuyết về sự công bằng: Thuyết công bằng cho rằng, con người muốn được đối xử công bằng nhưng khi họ bị rơi vào tình trạng được đối xử không công bằng thì họ có xu thế tự thiết lập sự công bằng cho mình. Nhà quản trị phải quan tâm đến nhận thức của người lao động về sự công bằng trong tổ chức của họ. www.thmemgallery.com Company Logo 7
 8. 2.6- Thuyết mong đợi: Để động viên người lao động, chúng ta cần quan tâm đến nhận thức và mong đợi của cá nhân về các mặt: Tình thế Các phần thưởng Sự dễ dàng thực hiện theo cách mà sẽ đạt đến phần thưởng Sự bảo đảm là phần thưởng được trả www.thmemgallery.com Company Logo 2.6- Thuyết mong đợi (tt): Nhà quản trị nên: Tạo ra các kết cục mà người lao động mong muốn Tạo ra sự cần thiết thực hiện để đạt mục tiêu tổ chức Bảo đảm mức độ thực hiện mong muốn là có thể đạt tới Gắn chặt kết quả mong đợi với việc thực hiện cần thiết Đánh giá tình thế đối với những mong đợi khác nhau Bảo đảm phần thưởng là đủ sức hấp dẫn cần thiết Bảo đảm hệ thống là công bằng đối với tất cả mọi người www.thmemgallery.com Company Logo 8
 9. 2.6- Thuyết mong đợi (tt): Sức mạnh động viên: Tôi nên nỗ lực bao nhiêu? Khả năng Giá trị được Khả năng nhận thức của nhận được của nỗ lực phần thưởng phần thưởng thực hiện Cơ hội hoàn Khả năng thành nhiệm Phần thưởng đạt đến vụ của tôi thế nào là có giá phần phưởng nào nếu tôi trị với tôi? thế nào nếu đưa ra cá nỗ tôi hoàn thành lực cần thiết? nhiệm vụ? www.thmemgallery.com Company Logo 3- Ứng dụng các thuyết động viên: 3.1- Động viên thông qua việc thiết kế công việc: Bố trí người đúng việc: để tránh sự bất mãn, giảm sự mệt mỏi, nhàm chán và hỗ trợ sự động viên có thể có 3 giải pháp: Xem xét công việc một cách thực tế Luân phiên thay đổi công việc Loại bỏ các giới hạn www.thmemgallery.com Company Logo 9
 10. 3- Ứng dụng các thuyết động viên (tt): 3.1- Động viên thông qua việc thiết kế công việc (tt): Bố trí việc đúng người: thiết kế những công việc phù hợp với những con người cụ thể mà tổ chức có. Đa dạng hóa công việc Thú vị hóa công việc: www.thmemgallery.com Company Logo 3.2- Động viên thông qua phần thưởng: Các phần thưởng phải được quản lý bằng cách: Phần thưởng phải thỏa mãn nhu cầu cá nhân của người lao động Người lao động phải tin rằng những nỗ lực của họ sẽ được thưởng Phần thưởng phải công bằng Phần thưởng phải gắn liền vớn việc thực hiện nhiệm vụ của người lao động. www.thmemgallery.com Company Logo 10
 11. 3.3- Động viên thông qua sự tham gia của người lao động: Tham gia vào việc xác định mục tiêu Tham gia trong việc thiết kế và thực hiện Tham gia ra quyết đổi mới tổ chức định Tham gia giải quyết các vấn đề www.thmemgallery.com Company Logo 3.3- Động viên thông qua sự tham gia của người lao động (tt): Chia lời/ chia phần tiết kiệm Sự thuê được mướn lâu dài và sự an toàn công việc cao Bảo vệ những Sự thành công quyền cá nhân Những nỗ lực của người cụ thể trong việc của sự tham gia lao động xây dựng và duy trì tính vững chắc của nhóm www.thmemgallery.com Company Logo 11
 12. 3.4- Động viên thông qua các kỹ thuật khác: Các lợi ích Thời gian Các dịch vụ khác cho biểu hỗ trợ người linh hoạt gia đình lao động www.thmemgallery.com Company Logo 12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản