intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 1 - GV. Mai Văn Hùng

Chia sẻ: Mai Văn Hùng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:29

0
57
lượt xem
3
download

Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 1 - GV. Mai Văn Hùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Kinh tế học vi mô và những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp thuộc bài giảng Kinh tế học vi mô, trong chương này trình bày các nội dung sau: đối tượng-nội dung và phương pháp nghiên cứu môn kinh tế học vi mô, lựa chọn kinh tế tối ưu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 1 - GV. Mai Văn Hùng

 1. Kinh tế ho c ̣ Vi m« Giảng viên: Mai Văn Hùng Mai Văn Hùng, 2014 1
 2. KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ HỌC * MỤC TIÊU - Định nghĩa được kinh tế học vi mô - Phân biệt được KT vi mô và KT vĩ mô - Biết được 3 vấn đề cơ bản của mọi tổ chức kinh tế - Trình bày được khái niệm chi phí cơ hội và nắm rõ quy luật khan hiếm, lợi suất giảm dần để lựa chọn kinh tế tối ưu. Mai Văn Hùng, 2014 2
 3. SÖÏ KHAN HIEÁM VAØ SÖÏ LÖÏA CHOÏN Taøi nguyeân Nhu caàu khan hieám voâ haïn LÖÏA CHOÏN CAÙCH SÖÛ DUÏNG SAO CHO HIEÄU QUAÛ Mai Văn Hùng, 2014 3
 4. KINH TEÁ HOÏC NGHIEÂN CÖÙU VAÁN ÑEÀ GÌ ? Caùi gì ? Söû duïng hieäu quaû Nhö theá naøo ? caùc nguoàn taøi Cho ai ? nguyeân Mai Văn Hùng, 2014 4
 5. KINH TEÁ HOÏC VI MOÂ & KINH TEÁ HOÏC VÓ MOÂ VI MOÂ VÓ MOÂ Nghieân cöùu Nghieân cöùu töøng chuû theå toång theå neàn trong neàn kinh teá kinh teá Nghieân cöùu caàu Nghieân cöùu & cung cuûa töøng toång caàu & thò tröôøng toång cung Mai Văn Hùng, 2014 5
 6. KINH TEÁ HOÏC THÖÏC CHÖÙNG & CHUAÅN TAÉC THÖÏC CHUAÅN CHÖÙNG TAÉC Giaûi thích nhöõng Ñöa ra nhöõng chæ hieän töôïng xaûy daãn ñeå giaûi ra trong neàn kinh quyeát caùc vaán teá ñeà cuûa neàn kinh teá Mai Văn Hùng, 2014 6
 7. Các cơ chế kinh tế và việc lựa chọn các vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp a. Cơ chế mệnh lệnh (Kế hoạch hóa tập trung). b. Cơ chế thị trường c. Cơ chế hỗn hợp 11/27/14 Mai Văn Hùng, 2014 7
 8. Trong nền kinh tế nào sau đây chính phủ giải quyết vấn đề cái gì được sản xuất ra, sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai? • a. Nền kinh tế thị trường. • b. Nền kinh tế hỗn hợp. • c. Nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung. • d. Nền kinh tế truyền thống. • e. Tất cả các nền kinh tế trên Mai Văn Hùng, 2014 8
 9. Caùc tröôøng phaùi kinh teá Phaùi Quesnay hoïc Adam Smith Theá kyû Phaùi troïn 1858 1776 17-18 troïn g g noânDavid Ricardo T.R Mathus thöôn Tröôøng phaùi taân g 1817 1798 g CNXH coå ñieån JS Mill KMAX.1987 1948 Mashall-Fisher VI Leâ Nin 1880 -1910 JM. Keynes Lieân Xoâ – 1936 TQ - VN Tröôøng phaùi Ñoâng AÂu hieän ñaïi Neàn kinh teá Chuyeån ñoåi PA. Samuelson 1979 - 1986 1915 Khoâng ñònh höôùng xaõ Ñònh höôùng hoäi chuû nghóa 11/27/14XHCN Mai Văn Hùng, 2014 9
 10. CHU CHUYEÅN KINH TEÁ Thò tröôøng saûn phaåm Hoä Doanh gia ñình nghieäp Thò tröôøng caùc yeáu toá saûn xuaát doøng hieän Văn Hùng, 2014 doøng tieàn teä Mai 10
 11. Kinh tế học có thể định nghĩa là: • a. Cách làm tăng lượng tiền của gia đình. • b. Cách kiếm tiền ở thị trường chứng khoán • c. Giải thích các số liệu khan hiếm. • d. Cách sử dụng các tài nguyên khan hiếm để sản xuất ra các hàng hoá dịch vụ và phân bổ các hàng hoá dịch vụ này cho các cá nhân trong xã hội. • e. Tại sao tài nguyên lại khan hiếm như thế. Mai Văn Hùng, 2014 11
 12. Lý thuyết trong kinh tế học: • a. Có một số đơn giản hoá hoặc bóp méo thực tế. • b. Có mối quan hệ với thực tế mà không được chứng minh. • c. Không thể có vì không thể thực hiện được thí nghiệm. • d. Nếu là lý thuyết tốt thì không có sự đơn giản hoá thực tế. • e. Có sự bóp méo quá nhiều nên không có giá trị. Mai Văn Hùng, 2014 12
 13. CÔ CAÁU THÒ TRÖÔØNG Caïnh tranh hoaøn toaøn Ñoäc quyeàn hoaøn toaøn Caïnh tranh ñoäc quyeàn Thieåu soá ñoäc quyeàn 13 Mai Văn Hùng, 2014
 14. ÑAËC ÑIEÅM CUÛA THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH HOAØN TOAØN Voâ soá ngöôøi mua & baùn Saûn phaåm ñoàng nhaát Chaáp nhaän Xuaát nhaäp ngaønh giaù deã daøng Thoâng tin ñaày Mai Văn Hùng, 2014 14 ñuû
 15. Chương I: Kinh tế học Vi mô và những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp I.Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn kinh tế học vi mô 1. Kinh tế học Vi mô 1.1. Kinh tế học 1.2. Kinh tế học Vi mô: Người tiêu dùng - Người sản xuất - Chính phủ Mai Văn Hùng, 2014 15
 16. 2. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn kinh tế học vi mô 2.1. Đối tượng 2.2. Nội dung nghiên cứu Q Nghiên cứu cung cầu Q Nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng Q Nghiên cứu hành vi của người sản xuất Q Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng và người sản xuất trên các loại thị trường: Q Nghiên cứu sự trục trặc của thị trường và vai trò điềuMaiết của chính phủ: 16 ti Văn Hùng, 2014
 17. 2.3. Phương pháp nghiên cứu *Phương pháp chung: kết hợp lý luận và thực tiễn, phân tích và tổng hợp, thống kê so sánh đối chiếu... *Phương pháp đặc thù: phương pháp toán học, phương pháp phân tích từng phần. 3. Một số khái niệm: Tài nguyên thiên nhiên 3.1. Tài nguyên Sức lao động Tư bản Mai Văn Hùng, 2014 17
 18. 3.2.Hàng hoá (Goods) * Hàng hoá hữu hình (visible goods) * Hàng hoá vô hình (invisible goods) 3.3. Sự khan hiếm (Scarity) Chỉ mối quan hệ giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng, khi nhu cầu > khả năng đáp ứng II. Những vấn đề cơ bản của Doanh nghiệp 1. Doanh nghiệp, quá trình kinh doanh, chu kỳ kinh doanh 2. Vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp: sản xuất cái gì, như thế2014 và cho 18 Mai Văn Hùng, nào ai.
 19. II. Lựa chọn kinh tế tối ưu: 1.Bản chất của sự lựa chọn: * Thế nào là sự lựa chọn: Là cách thức mà các thành viên kinh tế sử dụng để đưa ra các quyết định tốt nhất có lợi nhất cho họ * Tại sao phải lựa chọn: vì thế giới chúng ta đang sống đặc trưng bởi sự khan hiếm Người tiêu dùng 2. Mục tiêu Người sản xuất Chính phủ Mai Văn Hùng, 2014 19
 20. * Chi phí cơ hội (opportunity cost) chi phí cơ hội của 1 hoạt động là giá trị của hoạt động thay thế tốt nhất bị bỏ qua khi 1 sự lựa chọn kinh tế được thực hiện. *Lưu ý: Tính chi phí cơ hội chỉ xem xét hoạt động thay thế tốt nhất bị bỏ qua vì trên thực tế khi ta lựa chọn 1 phương án thì có nhiều phương án khác bị bỏ qua. Chi phí cơ hội là công cụ của sự lựa chọn nhưng đôi khi nó không thể hiện được bằng tiền Mai Văn Hùng, 2014 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản