intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng: Lập kế hoạch kinh doanh cho một doanh nghiệp

Chia sẻ: Dangcap Pro | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:65

1
1.945
lượt xem
1.230
download

Bài giảng: Lập kế hoạch kinh doanh cho một doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đặt vấn đề: VNR có thường xuyên xây dựng kế hoạch kinh doanh không? Nếu có, KH kinh doanh đó có điểm yếu không? Nếu có, điểm yếu đó là gì? Tài liệu hay và hấp dẫn dành cho các bạn tham khảo để các bạn có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp. Chúc các bạn lập nghiệp thành công!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Lập kế hoạch kinh doanh cho một doanh nghiệp

 1. LËp kÕ ho¹ch kinh doanh 1
 2. §Æt vÊn ®Ò • VNR cã th−êng xuyªn x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh kh«ng? • NÕu cã, KH kinh doanh ®ã cã ®iÓm yÕu kh«ng? • NÕu cã, ®iÓm yÕu ®ã lμ g×? • Khã kh¨n chñ yÕu khi x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh cña VNR lμ g×? Môc ®Ých cña khãa häc Gióp b¹n cã ®−îc nh÷ng kü n¨ng vμ hiÓu biÕt cÇn thiÕt ®Ó v¹ch ra kÕ ho¹ch kinh doanh dÔ hiÓu 2 vμ hÊp dÉn ®èi víi nh÷ng nhμ ®Çu t− vμ ®èi t¸c.
 3. Theo b¹n, sau khi kÕt thóc kho¸ häc, b¹n cã thÓ: 3
 4. Tæng quan vÒ KHKD KHKD lμ g×? T¹i sao ta cÇn KHKD? KÕt cÊu chung cña b¶n KHKD? Tiªu chuÈn cña mét KHKD tèt? 4
 5. KÕ ho¹ch kinh doanh lμ g×? 5
 6. T¹i sao ta cÇn KHKD? 6
 7. Khi nμo cÇn KHKD? 7
 8. Tæng quan quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch kinh doanh X¸c Ph©n L−îng Tæ chøc KÕ ho¹ch ®Þnh vμ tÝch vμ ho¸ vμ mét c¸ch kinh m« t¶ lËp KH tãm t¾t hÖ thèng doanh 8
 9. KÕt cÊu KHKD Tãm t¾t tæng quan M« t¶ c«ng ty: LÞch sö, sø mÖnh, së h÷u, môc tiªu M« t¶ s¶n phÈm/dÞch vô Ph©n tÝch thÞ tr−êng ChiÕn l−îc vμ kÕ ho¹ch marketing KH s¶n xuÊt vμ ®Çu t− KH qu¶n lý KH tμi chÝnh Nh÷ng c¶i tiÕn dù ®Þnh trong ho¹t ®éng cña c«ng ty Phô lôc 9
 10. Lμm thÕ nμo ®Ó x©y dùng ®−îc mét KHKD cã chÊt l−îng 1.X¸c ®Þnh râ môc tiªu x©y dùng KHKD 2.Ph©n bæ thêi gian vμ nguån lùc xøng ®¸ng cho KHKD 3.Chia sÎ kinh nghiÖm vμ hái ý kiÕn ng−êi kh¸c vÒ KHKD 4.LËp mét KHKD ®Æc thï cña doanh nghiÖp b¹n 10
 11. Lμm thÕ nμo ®Ó x©y dùng ®−îc mét KHKD cã chÊt l−îng 6. LiÖt kª nh÷ng ®iÓm chÝnh trong mçi phÇn kÕ ho¹ch tr−íc khi viÕt 7. H·y b¶o ®¶m r»ng kÕ ho¹ch tμi chÝnh cña b¹n lμ ®¸ng tin cËy 8. H·y viÕt phÇn tãm t¾t tæng quan cuèi cïng 11
 12. Doanh TriÕt lý KÕ ho¹ch nghiÖp kinh doanh kinh doanh ®ang m¹nh tèt tèt Huy ®éng Thμnh vèn c«ng 12
 13. Tãm t¾t tæng quan Môc tiªu: Gióp hiÓu nhanh T¨ng vμ thu hót sù chó ý Khi nμo vμ ë ®©u? §Ó ë nh÷ng trang ®Çu cña KHKD §−îc viÕt sau khi viÕt xong KHKD -Tr¸nh m¬ hå vμ n«ng c¹n -Tr¸nh viÖc lËp KHKD duy ý chÝ 13
 14. C«ng ty LÞch sö thμnh lËp Chñ së h÷u Nh©n sù chñ chèt vμ nh©n viªn C¬ cÊu tæ chøc vμ qu¶n lý S¶n phÈm / DÞch vô Quy tr×nh c«ng nghÖ vμ trang thiÕt bÞ ThÞ tr−êng Møc ®é thμnh c«ng 14
 15. S¶n phÈm vμ dÞch vô M« t¶ c¸c s¶n phÈm hay dÞch vô mμ c«ng ty sÏ cung cÊp C¸c ®Æc ®iÓm vËt chÊt (bao gåm h×nh ¶nh, b¶n vÏ, biÓu ®å,...) C«ng dông vμ sù hÊp dÉn ®Æc biÖt Giai ®o¹n ph¸t triÓn Ng¾n gän vμ trung thùc trong m« t¶ vμ gi¶i thÝch c¸c lîi Ých cña s¶n phÈm vμ dÞch vô nh−ng kh«ng qu¸ kh« cøng kü thuËt 15
 16. Ph©n tÝch s¶n phÈm/dÞch vô M« t¶ Lîi Ých S¶n phÈm/ øng dÞch vô dông T×nh tr¹ng hiÖn t¹i Ph¸t triÓn trong t−¬ng lai 16
 17. §Æc ®iÓm dÞch vô V« h×nh S¶n xuÊt vμ tiªu dïng diÔn ra ®ång thêi Kh«ng l−u gi÷ ®−îc Cã sù tham gia trùc tiÕp cña ng−êi mua Khã ®o l−êng kÕt qu¶ vμ chÊt l−îng 17
 18. Ph©n tÝch lîi Ých dÞch vô TÇm quan träng XÕp h¹ng trªn thÞ tr−êng Quan B×nh Kh«ng Cao Tèt Trung T¹m KÐm Kh«ng Yªó tè träng th−êng quan cÊp b×nh ®−îc x¸c träng ®Þnh ChÊt l−îng Gi¸ c¶ §é linh ho¹t Tèc ®é §é chÝnh x¸c DÔ sö dông Chi phÝ sö dông 18
 19. TÝnh kh¸c biÖt (thªm th¾t) DÞch DÞch vô chÝnh DÞch vô DÞch vô vô mong ®îi thªm th¾t Xe §−a kh¸ch ®i Ngåi tho¶i m¸i, Cã m¸y l¹nh, taxi ®Õn n¬i ®−îc qu·ng ®−êng kh¨n lau mÆt. yªu cÇu ng¾n nhÊt, l¸i xe an toμn Xe §−a kh¸ch ®i Ngåi tho¶i m¸i, Cã m¸y l¹nh, kh¸ch ®óng tuyÕn, l¸i xe an toμn, cã n−íc uèng thuËn tiÖn ®óng giê M¸y §−a kh¸ch ®i Thøc ¨n hîp Cã video, cã bay nhanh, ph−¬ng khÈu vÞ, ®i quμ tÆng tiÖn lÞch sù; ®óng giê, an hμnh lý an toμn, th¸i ®é toμn nh· nhÆn Tμu §−a kh¸ch ®i §óng giê, an Giíi thiÖu vÒ ho¶ tho¶i m¸i, toμn, s¹ch sÏ, phong c¶nh thuËn tiÖn ¨n uèng hîp trªn ®−êng ®i, khÈu vÞ cã ca nh¹c, 19 th«ng tin.
 20. Ph©n tÝch thÞ tr−êng M« t¶ kh¸ch hμng Quy m« thÞ tr−êng Ph©n tÝch c¹nh tranh ChiÕn l−îc marketing Ph−¬ng ph¸p b¸n hμng Tæ chøc b¸n hμng §Þnh gi¸ 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản