intTypePromotion=1

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:31

0
129
lượt xem
13
download

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1 có nội dung trình bày khái niệm ngân hàng thương mại, chức năng, phân loại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, các nghiệp vụ ngân hàng thương mại và các nội dung khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1

 1. CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NHTM 06/22/14 GV Nguyễn Thị Thương_Khoa TC-NH 1
 2. 1.1 Ngân hàng thương mại là gì? 06/22/14 GV Nguyễn Thị Thương_Khoa TC-NH 2
 3. 1.2 Chức năng của NHTM? 06/22/14 GV Nguyễn Thị Thương_Khoa TC-NH 3
 4. 1.3 Phân loại NHTM NHTM phân chia theo hình thức 1.3.1 sở hữu Chiến lược kinh doanh 1.3.2 1.3.3 Phân chia theo cơ cấu tổ chức 06/22/14 GV Nguyễn Thị Thương_Khoa TC-NH 4
 5. 1.2.1.1 NHTM chia theo hình thức sở hữu 1 NHTM cổ phần 2 Ngân hàng sở hữu cá nhân Hình thức Sở hữu Ngân hàng sở hữu nhà nước 3 4 Ngân hàng liên doanh 5 Chi nhánh ngân hàng nước ngoài ỏ Việt Nam Chi nhánh ngân hàng nước ngoài ỏ Việt Nam 6 Ngân hàng 100% vốn nước ngoài 06/22/14 GV Nguyễn Thị Thương_Khoa TC-NH 5
 6. Phân loại các ngân hàng sau theo hình thức sở hữu: 06/22/14 GV Nguyễn Thị Thương_Khoa TC-NH 6
 7. 1.2.2 Phân chia theo chiến lược kinh doanh Ngân hàng bán buôn: chi nhánh NH 1 nước ngoài to add Title Click 2 NHTM bán lẻ 3 NHTM bán buôn và bán lẻ 06/22/14 GV Nguyễn Thị Thương_Khoa TC-NH 7
 8. CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN … (tt) 1.3 Caùc nghieäp vuï chuû yeáu cuûa NHTM (hieän ñaïi):  Nghieäp vuï truyeàn thoáng: Nghieäp vuï ñöôïc tieán haønh treân cô sôû tieàn maët.  Nghieäp vuï huy ñoäng voán baèng tieàn maët.  Cho vay baèng tieàn maët.  Thu nôï baèng tieàn maët.  Traû tieàn göûi cuõng baèng tieàn maët.  Nghieäp vuï hieän ñaïi:  Nghieäp vuï theû thanh toaùn, thueâ 06/22/14 GV Nguyễn Thị Thương_Khoa TC-NH 8 mua, thu nôï.
 9. Hoaït ñoäng huy ñoäng voán Nhaän tieàn gôûi: döôùi hình thöùc tieàn göûi khoâng kyø haïn, tieàn göûi coù kyø haïn vaø caùc loaïi tieàn göûi khaùc Phaùt haønh giaáy tôø coù giaù: chöùng chæ tieàn göûi, traùi phieáu vaø giaáy tôø coù giaù khaùc => huy ñoäng voán cuûa toå chöùc, caù nhaân trong vaø ngoaøi nöôùc (NHNN cho pheùp) Vay voán giöõa caùc toå chöùc tín duïng: vay voán cuûa NHTM khaùc vaø cuûa toå chöùc tín duïng nöôùc ngoaøi Vay voán ngaén haïn cuûa Ngaân haøng Nhaø Nöôùc: döôùi hình thö taùi caáp voán 06/22/14 GV Nguyễn Thị Thương_Khoa TC-NH 9
 10. Hoaït ñoäng tín duïng. Cho vay: Cho vay ngaén haïn, Cho vay trung haïn, daøi haïn ñeå thöïc hieän caùc döï aùn ñaàu tö phaùt trieån saûn xuaát, kinh doanh , dòch vuï vaø ñôøi soáng. Chieát khaáu: - Chieát khaáu thöông phieáu vaø caùc giaáy tôø coù giaù ngaén haïn khaùc ñoái vôùi toå chöùc, caù nhaân. - Taùi chieát khaáu caùc thöông phieáu vaø caùc giaáy tôø coù giaù ngaén haïn khaùc ñoái vôùi caùc NHTM khaùc. Cho thueâ taøi chính: ñöôïc thaønh laäp coâng ty 06/22/14 GV Nguyễn Thị Thương_Khoa TC-NH 10 cho thueâ taøi chính theo Nghò Ñònh cuûa
 11. CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN … (tt) Baûo laõnh: - Baûo laõnh vay voán: - Baûo laõnh thanh toaùn - Baûo laõnh döï thaàu - Baûo laõnh thöïc hieän hôïp ñoàng - Baûo laõnh baûo ñaûm chaát löôïng saûn phaåm - Baûo laõnh hoaøn traû tieàn öùng tröôùc - Baûo laõnh ñoái öùng 06/22/14 GV Nguyễn Thị Thương_Khoa TC-NH 11
 12. CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN … (tt)  Hoaït ñoäng dòch vuï thanh toaùn.  Cung öùng caùc phöông tieän thanh toaùn;  Thöïc hieän dòch vuï thanh toaùn trong nöôùc cho khaùch haøng;  Thöïc hieän dòch vuï thanh toaùn quoác teá khi ñöôïc NHNN cho pheùp;  Thöïc hieän caùc dòch vuï thu hoä vaø chi hoä;  Thöïc hieän caùc dòch vuï thanh toaùn khaùc do NHNN quy ñònh;  Toå chöùc heä ịthoáng thanh toaùn noäi 06/22/14 GV Nguyễn Th Thương_Khoa TC-NH 12
 13. CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN … (tt)  Nghieäp vuï ngaân quyõ: Nghieäp vuï ngaân quyõ laø nghieäp vuï thu vaø phaùt tieàn maët cho khaùch haøng cuûa NHTM.  Caùc nghieäp vuï khaùc:  Goùp voán vaø mua coå phaàn: ñöôïc duøng voán ñieàu leä vaø quyõ döï tröõ ñeå - Goùp voán, mua coå phaàn cuûa caùc doanh nghieäp vaø caùc toå chöùc tín duïng khaùc trong nöôùc. - Lieân doanh vôùi nöôùc ngoaøi ñeå thaønh laäp ngaân haøng lieân doanh;  Tham gia vaøo thò tröôøng tieàn teä: mua baùn caùc 06/22/14 coâng cuï cuûaNguyễn tröôøng tieàn teä nhö cho vay 13 GV thò Thị Thương_Khoa TC-NH
 14. CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN … (tt)  Kinh doanh ngoaïi hoái- vaøng: ñöôïc pheùp tröïc tieáp kinh doanh hoaëc thaønh laäp coâng ty tröïc thuoäc ñeå kinh doanh ngoaïi hoái vaø vaøng treân thò tröôøng trong nöôùc vaø quoác teá  UÛy thaùc vaø nhaän uûy thaùc: - NHTM ñöôïc uûy thaùc, nhaän uûy thaùc laøm ñaïi lyù trong caùc lónh vöïc lieân quan ñeán hoaït ñoäng ngaân haøng. - Quaûn lyù taøi saûn, voán ñaàu tö cuûa toå chöùc, caù nhaân trong vaø ngoaøi nöôùc theo hôïp ñoàng uûy thaùc, ñaïi lyù. - Nhaän uûy thaùc trong di chuùc, quaûn lyù taøi saûn cho khaùch haøng ñaõ qua ñôøi, baûo quaûn caùc taøi 06/22/14 GV Nguyễn Thị Thương_Khoa TC-NH 14 saûn coù giaù.
 15. CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN … (tt)  Cung caáp caùc dòch vuï baûo hieåm: ñöôïc thaønh laäp coâng ty tröïc thuoäc hoaëc lieân doanh ñeå kinh doanh baûo hieåm theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.  Tö vaán taøi chính: NHTM ñöôïc cung öùng caùc dòch vuï tö vaán taøi chính, tieàn teä cho khaùch haøng döôùi hình thöùc tö vaán tröïc tieáp hoaëc thaønh laäp coâng ty tö vaán tröïc thuoäc Ngaân Haøng.  Kinh doanh baát ñoäng saûn: Cho vay kinh doanh baát ñoäng saûn hoaëc thaønh laäp coâng ty kinh doanh BÑS.  Baûo quaûnGV Nguyễn Thị quyù TC-NH 06/22/14 vaät Thương_Khoa giaù: thöïc hieän15
 16. CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN …(tt) 1.4 Phaân loaïi caùc nghieäp vuï cuûa NHTM ôû Vieät Nam:  Caên cöù vaøo Baûng caân ñoái taøi saûn  Nghieäp vuï ngoaøi Baûng caân ñoái taøi saûn: laø caùc hoaït ñoäng dòch vuï vaø baûo laõnh cuûa ngaân haøng  Caùc nghieäp vuï trong baûng caân ñoái taøi saûn cuûa Ngaân haøng - Nghieäp vuï taøi saûn Nôï (nghieäp vuï huy ñoäng voán): - Caùc nghieäp vuï taøi saûn Coù (nghieäp vuï söû duïng voán) 06/22/14 GV Nguyễn Thị Thương_Khoa TC-NH 16
 17. CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN …(tt)  Caên cöù vaøo ñoái töôïng khaùch haøng  Nghieäp vuï ñoái vôùi khaùch haøng laø doanh nghieäp - Tieàn göûi thanh toaùn - Thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët giöõa caùc doanh nghieäp - Thanh toaùn quoác teá - Mua baùn ngoaïi teä vôùi doanh nghieäp - Cho vay ñoái vôùi doanh nghieäp - Baûo laõnh ñoái vôùi doanh nghieäp 06/22/14 GV Nguyễn Thị Thương_Khoa TC-NH 17 - Moâi giôùi chöùng khoaùn
 18. CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN …(tt)  Nghieäp vuï ñoái vôùi khaùch haøng laø caù nhaân: - Tieàn göûi caù nhaân - Tieàn göûi tieát kieäm - Theû thanh toaùn - Thanh toaùn qua ngaân haøng - Cho vay tieâu duøng - Cho vay xaây döïng, söõa chöõa, mua baùn baát ñoäng saûn - Cho vay traû goùp - Cho vay hoä kinh teá gia ñình. 06/22/14 GV Nguyễn Thị Thương_Khoa TC-NH 18
 19. Nghieäp vuï taøi saûn Nôï (huy ñoäng voán) goàm 1 Tieàn göûi khaùch haøng (tieàn göûi thanh toaùn, tieàn göûi tieát kieäm) 2 Tieàn göûi caùc toå chöùc tín duïng khaùc 3 Tieàn göûi NHNN vaø Kho Baïc NN 4 Vay caùc toå chöùc tín duïng khaùc 5 Vay baèng caùch phaùt haønh traùi phieáu, kyø phieáu 06/22/14 GV Nguyễn Thị Thương_Khoa TC-NH 19
 20. Caùc nghieäp vuï taøi saûn Coù (söû duïng voán) goàm 1 Cho vay ñoái vôùi khaùch haøng 2 Ñaàu tö chöùng khoaùn 3 Cho vay caùc toå chöùc tín duïng khaùc 06/22/14 GV Nguyễn Thị Thương_Khoa TC-NH 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2