intTypePromotion=4

BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ MARKETING part 9

Chia sẻ: Pham Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
118
lượt xem
40
download

BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ MARKETING part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Độ sẵn sàng của người mua: Đó là độ hiệu quả của các công cụ chiêu thị theo từng giai đoạn nhận thức của khách hàng. Ởû giai đoạn đầu, quảng cáo và quan hệ cộng đồng đóng vai trò quan trọng. Khi khách hàng đã có niềm tin, thì khuyến mãi sẽ tăng dần mức độ quan trọng. Ởû giai đoạn cuối, cần nhắc nhở khách hàng tiếp tục mua sản phẩm thì quảng cáo và quan hệ cộng đồng quan trọng tăng trở lại....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ MARKETING part 9

  1. Nguyeân lyù Marketing Hieäu quaû chi phí theo tính saün saøng cuûa khaùch Ñoä saün saøng cuûa ngöôøi mua: haøng Ñoù laø ñoä hieäu quaû cuûa caùc coâng cuï chieâu thò theo töøng giai ñoaïn nhaän thöùc cuûa khaùch haøng. ÔÛû Hieäu quaû coâng cuï Chaøo haøng Quaûng caùo giai ñoaïn ñaàu, quaûng caùo vaø quan heä coäng ñoàng -PR ñoùng vai troø quan troïng. Khi khaùch haøng ñaõ coù Khuyeán maõi nieàm tin, thì khuyeán maõi seõ taêng daàn möùc ñoä quan troïng. ÔÛû giai ñoaïn cuoái, caàn nhaéc nhôû khaùch haøng tieáp tuïc mua saûn phaåm thì quaûng caùo vaø quan heä coäng ñoàng quan troïng taêng trôû laïi. Nhaän bieát Am hieåu Tin töôûng Ñaët haøng Mua tieáp Möùc ñoäc saün saøng 323 324 Hieäu quaû chi phí cuûa caùc coâng cuï theo PLC Chu kyø soáng cuûa saûn phaåm (PLC) Hieäu quaû coâng cuï (chu kyø: giôùi thieäu – taêng tröôûng – tröôûng thaønh – suy thoaùi) hieäu quaû cuûa Quaûng caùo-PR caùc coâng cuï chieâu thò cuõng thay ñoåi Chaøo haøng theo töøng giai ñoaïn cuûa chu kyø soáng Khuyeán maõi cuûa saûn phaåm. Giôùi thieäu Taêng tröôûng Baõo hoaø Suy thoaùi Giai ñoaïn PLC 325 326 81 TS. Phaïm Thò Minh Lyù
  2. Nguyeân lyù Marketing Chieán löôïc keùo vaø ñaåy Tieáp thò ñaåy vaø tieáp thò keùo: + Ñaåy: Coâng ty duøng caùc bieän phaùp tieáp thò ñeå ñaåy Chieán löôïc ñaåy saûn phaåm cuûa mình ra keânh phaân phoái … roài ñaåy Chieâu thò Caàu ñeán tay ngöôøi tieâu duøng. Nhaø saûn xuaát Trung gian Ngöôøi tieâu duøng + Keùo: Coâng ty duøng caùc bieän phaùp tieáp thò ñeå kích Caàu thích nhu caàu cuûa khaùch haøng (ngöôøi tieâu duøng), khaùch haøng seõ ñeán tìm mua saûn phaåm ôû keânh Chieán löôïc keùo Chieâu thò phaân phoái vaø do vaäy taïo ra löïc keùo ñoái vôùi keânh phaân phoái. Caàu Caàu Ñaåy hay keùo nhieàu hôn tuøy thuoäc vaøo quyeát ñònh Nhaø saûn xuaát Trung gian Ngöôøi tieâu duøng chuû quan cuûa nhaø quaûn lyù vaø tuøy thuoäc vaøo caùc yeáu toá thò tröôøng vaø saûn phaåm. 327 328 Böôùc 5: Quyeát ñònh ngaân saùch chieâu thò: Böôùc 5: Quyeát ñònh ngaân saùch chieâu thò: Caên cöù vaøo caùc yeáu toá sau: Chi phí cho chieâu thò thay ñoåi theo töøng ngaønh coâng nghieäp, töøng coâng ty cuï theå, vaø theo ♦Giai ñoaïn trong chu kyø SP nhöõng ñieàu kieän thò tröôøng – caïnh tranh khaùc ♦Thò phaàn nhau. Coù 4 phöông phaùp thöôøng ñöôïc coâng ty ♦Caïnh tranh vaø moâi tröôøng quaûng caùo söû duïng: ♦Taàn soá quaûng caùo Phöông phaùp caên cöù khaû naêng. ♦Söï khaùc bieät cuûa SP so vôùi caùc ñoái thuû khaùc 1. Phöông phaùp xaùc ñònh kinh phí: Phöông phaùp phaàn traêm doanh thu. 2. Phöông phaùp caân baèng caïnh tranh. 3. Phöông phaùp caên cöù vaøo muïc tieâu vaø nhieäm vuï. 4. 329 330 82 TS. Phaïm Thò Minh Lyù
  3. Nguyeân lyù Marketing Böôùc 6: Ñaùnh giaù keát quaû vaø quaûn trò chöông trình Böôùc 6: Quaûn trò vaø ñaùnh giaù keát quaû chöông trình chieâu chieâu thò toång hôïp: thò toång hôïp: Quaûn trò moät chöông trình chieâu thò lieân quan ñeán caùc Sau khi thöïc hieän chöông trình chieâu thò, coâng quyeát ñònh veà toå chöùc vaø ñieàu phoái, nhaèm ñeå chöông ty caàn tieán haønh ñaùnh giaù keát quaû thöïc hieän. trình chieâu thò thöïc hieän ñuùng keá hoaïch vaø muïc tieâu ñeà Tieâu chí quan troïng nhaát ñeå ñaùnh giaù moät chöông ra. trình chieâu thò laø taùc ñoäng cuûa noù ñeán coâng chuùng + löïa choïn nhaân söï. hay khaùch haøng muïc tieâu, so saùnh keát quaû vaø + phaân phoái ngaân saùch. muïc tieâu ban ñaàu ñeà ra: + quaûn trò thôøi gian moät caùch hôïp lyù. + ñieàu tra khaùch haøng. Caàn xem chieâu thò nhö moät baøi toaùn toång hôïp, khi caùc + löôïng hoùa baèng caùch cho ñieåm. thaønh toá ñöôïc ñaët trong boái caûnh chung vaø lieân keát chaët cheõ vôùi nhau, taùc ñoäng qua laïi vaø boå sung cho nhau. 331 332 I. Phaân tích ñoái thuû caïnh tranh Phaân tích caïnh tranh Chöông 9: Muïc tieâu ngaén haïn vaø daøi haïn cuûa hoï I. PHAÂN TÍCH ÑOÁI THUÛ Thò tröôøng troïng ñieåm cuûa hoï Ai laø ñoái thuû caïnh tranh? Chieán löôïc vaø toå hôïp tieáp thò cuûa hoï Toång quaùt: Nhöõng ngöôøi “caïnh tranh” tuùi tieàn cuûa Ñaùnh giaù maët maïnh vaø yeáu cuûa hoï veà: khaùch haøng - taøi chính, nhaân söï, kyõ thuaät, quaûn lyù… Roäng : Moïi doanh nghieäp hoaït ñoäng nhaèm thoaû - saûn phaåm, phaân phoái, giaù khuyeán maõi, quan heä xaõ maõn cuøng loaïi nhu caàu cuûa khaùch haøng hoäi, khaùch haøng Heïp: caùc doanh nghieäp taïo ra SP/dòch vuï töông töï Haønh vi caïnh tranh cuûa hoï ñeå trao ñoåi vôùi khaùch haøng troïng ñieåm ôû khoaûng - ñoái thuû bieát ñieàu: caïnh tranh laønh maïnh, thoaû hieäp, giaù töông ñöông giaùn tieáp Ví duï: taxi vaø ngaønh vaän chuyeån coâng coäng - ñoái thuû “gaây roái”: maïo hieåm, caïnh tranh khoâng laønh maïnh gaây maát oån ñònh 334 333 83 TS. Phaïm Thò Minh Lyù
  4. Nguyeân lyù Marketing II. Caùc chieán löôïc caïnh tranh (tieáp theo) II. Caùc chieán löôïc caïnh tranh - Choïn phöông phaùp taán coâng Daãn ñaàu thò tröôøng Theo ñuoâi: - Doanh nghieäp lôùn, coù thò phaàn lôùn, coù nhieàu lôïi - Moät phöông aùn caïnh tranh khaùc, kieåu “chung theá caïnh tranh soáng hoaø bình” - Taêng toång nhu caàu thò tröôøng – taêng doanh soá - Khi cuoäc chieán caïnh tranh seõ laøm caû hai phía yeáu - Baûo veä thò phaàn ñi vaø thieät thoøi - Caûi tieán saûn phaåm – haï giaù thaønh ñôn vò - Khi taán coâng seõ khoâng theå thaéng hoaëc khoâng ñuû Taán coâng löïc ñeå taán coâng - Doanh nghieäp maïnh, muoán giaønh thò phaàn baèng Theo ñuoâi ngöôøi daãn ñaàu höôûng lôïi theá veà chi phí caùch taán coâng ñoái thuû khaùc thaáp: thò tröôøng oån ñònh … - Choïn ñoái thuû ñeå taán coâng 335 336 Caùc chieán löôïc phaùt trieån Khu truù - Choïn phaân khuùc nhoû nhöng khaû naêng sinh lôïi cao Saûn - Thích hôïp cho doanh nghieäp nhoû, môùi thaønh laäp, phaå voán yeáu m - Chuyeân bieät hoaù SP/phaân phoái/… thích hôïp nhaát Phaùt trieån Ña daïng vôùi khaùch haøng Môùi saûn phaåm hoaù - Phaân khuùc lyù töôûng laø: • Ñuû lôùn ñeå sinh lôïi • Coù tieàm naêng phaùt trieån Thaâm nhaäp Phaùt trieån • Caùc doanh nghieäp lôùn khoâng quan taâm hoaëc Hieän thò tröôøng thò tröôøng phuïc vuï khoâng toát taïi Hieän taïi Môùi Thò tröôøng 337 338 84 TS. Phaïm Thò Minh Lyù
  5. Nguyeân lyù Marketing Caùc chieán löôïc phoøng veä Caùc chieán löôïc ñònh vò ñeå caïnh tranh 2 phoøng Caùc ñoái thuû caïnh tranh 3 phoøng veä beân Haï chi phí saûn xuaát vaø phaân phoái veä chaén söôøn tröôùc Khaùc bieät hoaù saûn phaåm vaø dòch vuï Coâng ty 6 phoøng Taäp trung hoaù vaøo moät vaøi phaân khuùc 1 phoøng 4 phoøng veä co cuïm veä vò theá veä phaûn coâng 5 phoøng veä cô ñoäng 339 340 Choïn chieán löôïc taán coâng Marketing Mix 4. Taán coâng ñöôøng voøng 2. Taán coâng beân söôøn 5 Ñònh nghóa: Taán coâng . Marketing research laø neàn moùng cho Du kích marketing mix. Marketing mix laø söï phoái hôïp 1. Taán coâng vaø saép xeáp caùc thaønh phaàn cuûa Marketing sao Tröïc dieän Coâng Ñoái thuû cho phuø hôïp vôùi hoøan caûnh thöïc teá, aûnh ty caïnh tranh höôûng ñeán hieäu quaû kinh doanh cuûa doanh nghieäp moät caùch hieäu quaû nhaát. 3.Taán coâng bao vaây 341 342 85 TS. Phaïm Thò Minh Lyù
  6. Nguyeân lyù Marketing Marketing Mix Marketing Mix Cô caáu cuûa marketing mix: Cô caáu cuûa marketing mix: 4P (DN) 4C (KH) ª Product ªCustomersœ needs & wants (customer value) Product Price ªPrice ªCost to the customer CHIEÁN (customer costs) Customer LÖÔÏC ªPlace ªConvenience 4P ªPromotion ªCommunication Promotion Place 343 344 Environmental Factors Marketing Mix Culture y ph Marketing mix vôùi thò tröôøng muïc tieâu ñaõ choïn Demand ra g eo G MARKETING MIX Distribution Legal Product Price PRODUCT system customers Na PLACE tu of f re & Political size ore Promotion Ma n Place rke ign Ec io ting ti t on pe om m ic co TARGET MARKET Education PROMOTION PRICE 346 345 86 TS. Phaïm Thò Minh Lyù
  7. Nguyeân lyù Marketing Qui trình Marketing Marketing Mix vaø söï thaønh coâng cuûa DN 347 348 Caùm ôn caùc baïn !!! Chuùc caùc baïn thaønh coâng vôùi phöông chaâm “Hoïc ñeå giaøu, Hoïc ñeå thaønh coâng”!!! vôùi 349 87 TS. Phaïm Thò Minh Lyù
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2