intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý dự án: Giới thiệu môn học - Nguyễn Thị Đức Nguyên

Chia sẻ: Hoang Van Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

25
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng Quản lý dự án: Giới thiệu môn học - Nguyễn Thị Đức Nguyễn" giúp các bạn sinh viên nắm được mục tiêu của môn học, nội dung, tài liệu, đánh giá môn học, làm việc nhóm và một số quy định, thông tin liên hệ của giảng viên. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án: Giới thiệu môn học - Nguyễn Thị Đức Nguyên

 1. 2014/8/21 MÔN HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN PROJECT MANAGEMENT FOR ENGINEERING GV: NGUYEN Thi Duc Nguyen, PhD 1 Who am I? Who are you? 2 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt GV: Nguyen Thi Duc Nguyen, PhD 1
 2. 2014/8/21 NỘI DUNG 1 Mục tiêu môn học 2 Nội dung môn học 3 Tài liệu môn học 4 Đánh giá môn học 5 Làm việc nhóm và một số quy định 6 Liên hệ giảng viên 3 1. MỤC TIÊU MÔN HỌC 4 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt GV: Nguyen Thi Duc Nguyen, PhD 2
 3. 2014/8/21 MỤC TIÊU MÔN HỌC 1. Cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản trong quản lý dự án  Phân tích và lựa chọn dự án  Hoạch định và lập tiến độ dự án  Giám sát và kiểm soát dự án  Cách tiếp cận giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý dự án 2. Phần mềm MS. Project (reference) 5 2. NỘI DUNG MÔN HỌC 6 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt GV: Nguyen Thi Duc Nguyen, PhD 3
 4. 2014/8/21 NỘI DUNG MÔN HỌC 1. Mở đầu 2. Khởi đầu dự án 3. Tổ chức dự án 4. Hoạch định và lập tiến độ dự án 5. Kiểm soát dự án 6. Kết thúc dự án 7 NỘI DUNG MÔN HỌC CHƯƠNG 1: (Tuần 1) GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN  Các đặc tính của một dự án  Giới thiệu về quản lý dự án  Giới thiệu về nhà quản lý dự án  Tình huống thảo luận 8 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt GV: Nguyen Thi Duc Nguyen, PhD 4
 5. 2014/8/21 NỘI DUNG MÔN HỌC CHƯƠNG 2: (Tuần 2,3) KHỞI ĐẦU DỰ ÁN  Hình thành dự án  Đánh giá và so sánh lựa chọn dự án  Phân tích rủi ro  Các phương pháp ra quyết định đa mục tiêu  Bài tập và tình huống thảo luận 9 NỘI DUNG MÔN HỌC CHƯƠNG 3: (Tuần 4, 5) TỔ CHỨC DỰ ÁN VÀ CÁC VẤN ĐỀ TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN  Cấu trúc tổ chức  Xây dựng và quản lý làm việc theo nhóm  Lãnh đạo  Các tiếp cận giải quyết vấn đề  Quản lý xung đột/ mâu thuẫn  Thương lượng  Tình huống thảo luận  Bài tập chương 2 (tuần 5)10 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt GV: Nguyen Thi Duc Nguyen, PhD 5
 6. 2014/8/21 NỘI DUNG MÔN HỌC (Tuần 6, 7) BÁO CÁO BÀI TẬP NHÓM GIỮA KỲ • Tuần 6: N1, N2, N3 • Tuần 7: N4, N5, N6 11 NỘI DUNG MÔN HỌC CHƯƠNG 4: (Tuần 8,9,10,11) HOẠCH ĐỊNH VÀ LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN  Hoạch định dự án  Công cụ hoạch định và lập tiến độ • Sơ đồ thanh ngang (Gantt Charts) • Sơ đồ mạng (CPM/PERT)  Điều chỉnh tiến độ dự án  Điều hoà nguồn lực  Phần mềm MS-Project (reference)  Bài tập và tình huống thảo luận Bài tập chương 4 (tuần 11) 12 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt GV: Nguyen Thi Duc Nguyen, PhD 6
 7. 2014/8/21 NỘI DUNG MÔN HỌC CHƯƠNG 5: (Tuần 12) KIỂM SOÁT DỰ ÁN  Giới thiệu công tác kiểm soát dự án  Kiểm soát chi phí dự án • Theo phương pháp truyền thống • Theo phương pháp giá trị thu được  Bài tập và tình huống thảo luận 13 NỘI DUNG MÔN HỌC CHƯƠNG 6: (Tuần 13) KẾT THÚC DỰ ÁN  Giới thiệu  Các vấn đề trong giai đoạn kết thúc dự án • Các vấn đề khi kết thúc dự án • Quản lý về nhân sự • Quản lý truyền thông • Quản lý thông tin • Quản lý chuyển giao quyền lực  Tình huống thảo luận  Bài tập chương 5 (tuần 13) 14 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt GV: Nguyen Thi Duc Nguyen, PhD 7
 8. 2014/8/21 NỘI DUNG MÔN HỌC (Tuần 14, 15) BÁO CÁO BÀI TẬP NHÓM CUỐI KỲ • Tuần 14: N7, N8, N9 • Tuần 15: N10, N11, N12 15 3. TÀI LIỆU MÔN HỌC 16 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt GV: Nguyen Thi Duc Nguyen, PhD 8
 9. 2014/8/21 TÀI LIỆU MÔN HỌC Textbook: 1.“Quản lý dự án” – Cao Hào Thi, Nguyễn Thúy Quỳnh Loan (2003) References: 2.“Mastering project management : Apply advance concepts to systems thinking; control & evaluation” – James P. Lewis (2008) 3.“Project Management: Engineering, Technology And Implementation” – Shtub, A., Bard J.F, and Globerson, S.Prentice Hall (1994) 4.“Lập kế hoạch và quản lý tiến độ dự án bằng phần mềm Ms Project” – Nguyễn Thúy Quỳnh Loan (2008) 5.“Project management in practice”, 3rd Ed. – Mantel, Meredith, Shafer, and Sutton (2008) 6.“Project Management”– Erik W. Larson, Clifford F. Gray (2011) 7.“A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)” (2008) 17 4. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC 18 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt GV: Nguyen Thi Duc Nguyen, PhD 9
 10. 2014/8/21 ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC  30% Kiểm tra giữa kỳ • Toán bài viết 40%, trắc nghiệm lý thuyết 60% • Chương 1, 2, 3: theo đề cương • Nội dung báo cáo bài tập nhóm 1 đến nhóm 6  50% cuối kỳ MAX (A , B), TRONG ĐÓ:  A = Ω*THI VIẾT +(1- Ω)* Bài tập tại lớp. (Ω=0.71.0)  B = 70%A + 30% Điểm tham gia lớp (điểm danh, kiểm tra tại lớp) • Toán bài viết 60%, trắc nghiệm lý thuyết 40% • Chương 4, 5, 6: theo đề cương • Nội dung báo cáo bài tập nhóm 7 đến nhóm 12  20% Bài tập nhóm  Khuyến khích cộng điểm: Nhóm/cá nhân tham gia các phần nội dung còn lại (section 4, 5) của sách tiếng Anh dùng cho bài tập nhóm • Cộng 0.5 điểm: 8 điểm đến < 9 điểm • Cộng 1 điểm: 9 điểm đến 10 điểm 19 ĐÁNH GIÁ BÀI TẬP NHÓM BÀI BÁO CÁO THUYẾT TRÌNH PHẢN BIỆN (40%) (40%) (20%) •Nhóm n + 1 đặt • Trình bày. câu hỏi cho nhóm Nội dung Slide n. • Trả lời câu hỏi. • Nhóm 1 sẽ đặt câu hỏi cho nhóm cuối cùng 20 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt GV: Nguyen Thi Duc Nguyen, PhD 10
 11. 2014/8/21 Yêu cầu: Kiểm tra & tham gia trên lớp ① Kiểm tra trên lớp (điểm tham gia lớp) Lịch kiểm tra: tuỳ GV Hình thức: * Bài tập cá nhân * Làm bài tập theo chương và theo nhóm ② Tham gia bài tập trên lớp (điểm bài tập tại lớp)  Sửa bài tập các chương theo nhóm (nộp file và giấy trước 3 ngày trước ngày bài tập chương)  Thảo luận nhóm và trình bày kết quả thảo luận theo nhóm  Tham gia cá nhân  Lớp trưởng: phân chia bài tập tại lớp cho các nhóm 21 5. LÀM VIỆC NHÓM VÀ BÁO CÁO 22 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt GV: Nguyen Thi Duc Nguyen, PhD 11
 12. 2014/8/21 LÀM VIỆC NHÓM 1. Thành phần nhóm  Mỗi nhóm: 6-7sinh viên  Tổng số nhóm: 12 nhóm  Thời hạn nộp DS nhóm: tuần 3 • Hạn chót hiệu chỉnh danh: tuần 4 • Danh sách nhóm/cá nhân, chủ để phần bài tập công điểm khuyến khích (lớp trưởng kiểm soát các nhóm/cá nhân không được trùng chủ đề) : tuần 4 2. Nội dung  Mỗi nhóm thực hiện dịch, format như bản gốc, và báo cáo một chủ đề do GV phân công trong một cuốn sách tiếng Anh về Quản lý dự án.  Ngoài việc báo cáo trước lớp, nôi dung chủ đề cũng được kiểm tra lại trong phần thi viết ở giữa và cuối kỳ. 23 LÀM VIỆC NHÓM – BÁO CÁO  Nộp báo cáo giữa kỳ và cuối kỳ:  Bài viết +ppt slides : hard + soft files  Trước 3 ngày so với lịch trình bày bài tập nhóm, cho tất cả các nhóm: • Nộp trễ trừ 01 điểm • Nộp thiếu trừ 01 điểm 24 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt GV: Nguyen Thi Duc Nguyen, PhD 12
 13. 2014/8/21 LÀM VIỆC NHÓM – BÁO CÁO 1. Mỗi nhóm trình bày 01 lần duy nhất 2. Các nhóm trình bày bằng Power Point 3. Tất cả các nhóm phải nộp bài báo cáo chi tiết và bài trình bày bằng Power Point 4. GV sẽ gọi tên ngẫu nhiên 1 thành viên để đại diện nhóm trình bày, các thành viên khác đóng vai trò có thể hỗ trợ, hoặc tham gia trình bày chung và trả lời câu hỏi 5. Mỗi nhóm có tối đa 30 phút: 15 ph trình bày và 15 ph trả lời câu hỏi 6. Thành viên nào vắng mặt trong buổi báo cáo nhận điểm 0 phần trình bày 7. Trong bản báo cáo đầy đủ, mỗi nhóm phải thiết lập bảng phân công công việc và đánh giá mức độ hoàn thành công việc của từng thành viên. 25 LÀM VIỆC NHÓM – BÁO CÁO STT HỌ VÀ TÊN % ĐÓNG GÓP 1 Nguyễn Văn A 150% 2 Trần Thị B 80% 3 --- … --- n --- TỔNG 100% * n % đóng góp của các thành viên có thể lớn hơn 100%, * tuy nhiên tổng % đóng góp phải bằng 100%*n, * hay nói cách khác trung bình cộng của các thành viên phải là 100%. 26 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt GV: Nguyen Thi Duc Nguyen, PhD 13
 14. 2014/8/21 NỘI DUNG BÀI TẬP NHÓM Nội dung Nhóm Section 1 WHAT’S IT ALL ABOUT 1 So You Want to Master Project Management Nhóm 1 2 The Job of Managing 3 Integrating Leadership and Management Nhóm 2 4 Leading to Learn and Learning to Lead 5 Whole Brain Project Management- Part 1 Nhóm 3 5 Whole Brain Project Management- Part 2 Nhóm 4 6 How to Achieve High-Performance Project Management Nhóm 5 7 Power and Politics for Project Managers 8 Dealing with Cultural Differences Nhóm 6 9 Defining Success and Failure Nhóm 7 10 Organizing for Project Management 27 NỘI DUNG BÀI TẬP NHÓM-tt Nội dung Nhóm Section 2 TOOLS AND TECHNIQUES 11 A Review of the Standard Tools Nhóm 8 12 The Need for Systems Thinking in Project Management 13 Understanding Systems Thinking Nhóm 9 16 Improving Decisions in Projects 14 How to Apply Systems Thinking in Managing Projects Nhóm 10 15 Managing Project Risks Section 3 PLANNING 17 Developing a Shared Understanding of a Project Nhóm 11 18 Identifying Customer Requirements Nhóm 12 19 Managing Resources in Project Scheduling Khuyến khích 20 Scheduling Uncertainty in Projects # 28 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt GV: Nguyen Thi Duc Nguyen, PhD 14
 15. 2014/8/21 NỘI DUNG BÀI TẬP NHÓM-tt Nội dung Nhóm Section 4 CONTROL 21 Tracking Progress to Achieve Project Control Khuyến khích 22 Accounting and Cost Control # 23 Change Control in Projects # 24 Managing Vendors in Projects # 25 Conducting Project Reviews # 26 Managing Quality in Projects # Section 5 PLANNING 27 Improving Project Management Processes Part1 Khuyến khích 27 Improving Project Management Processes Part2 # 28 Improving Estimating Capability # 29 Managing Innovation in Projects # Glossary # 29 Yêu cầu  Tieâu ñeà baøi taäp noäp theo quy ñònh sau: • QLDA-BTN-lop-nhom-Co Nguyen; • QLDA-BTCN-lop-Ten-MSSV-Co Nguyen Ví duï: “QLDA-BTN-QL0802-nhom 1-Co Nguyen”; “QLDA-BTCN-QL0802-An-7085812-Co Nguyen” • Teân file sai: khoâng ñieåm • Baøi taäp nhoùm: khoâng coù danh saùch nhoùm+ MSSV: khoâng ñieåm • Taøi lieäu tham khaûo: khoâng trích daãn, khoâng lieät keâ: khoâng ñieåm • Baøi noäp treã haïn khoâng ñöôïc chaám ñieåm (ñoàng nghóa vôùi khoâng ñieåm). • Khoâng noäp baøi: khoâng ñieåm. 30 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt GV: Nguyen Thi Duc Nguyen, PhD 15
 16. 2014/8/21 6. LIÊN HỆ GIẢNG VIÊN 31 LIÊN HỆ GIẢNG VIÊN 1. Email: nthiducnguyen@yahoo.com 2. Liên hệ trực tiếp  Theo lịch tiếp sinh viên  BM. Quản lý sản xuất & điều hành, 106B10 32 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt GV: Nguyen Thi Duc Nguyen, PhD 16
 17. 2014/8/21 TAM GIÁC DỰ ÁN Nhà quản lý dự án phải biết cân bằng các ràng buộc 33 Questions? 34 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt GV: Nguyen Thi Duc Nguyen, PhD 17
 18. 2014/8/21 Liên hệ lớp trưởng  Lớp thứ 2: VL11KL  Lớp thứ 5: MK11KH01 • Huỳnh Văn Thanh • Vũ Thành Nam • Email: • Email: huynhvanthanh8@gmail.com thanhnamvu93@gmail.com • Dien thoai: 0909 238 696 • Dien thoai: 01286 261 693 35 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt GV: Nguyen Thi Duc Nguyen, PhD 18
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2