intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - TS. Hoàng Văn Hải

Chia sẻ: Tại Tâm | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

0
129
lượt xem
18
download

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - TS. Hoàng Văn Hải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về phân tích chiến lược. Nội dung chính của chương này gồm có: Đánh giá năng lực cạnh tranh, xác định và xây dựng năng lực cốt lõi, phân tích môi trường chiến lược, phát hiện cơ hội chiến lược. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - TS. Hoàng Văn Hải

 1. Logo CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CHIẾN  LƯỢC Hoàng Văn Hải, Khoa QTKD ­ COE
 2. Logo NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG 1 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 2 XÁC ĐỊNH &XÂY DỰNG NĂNG LỰC CỐT LÕI 3 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 4 PHÁT HIỆN CƠ HỘI CHIẾN LƯỢC www.themegallery.com Company Logo
 3. Logo ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY Thị phần Năng suất lao động Tỷ suất lợi nhuận www.themegallery.com Company Logo
 4. Logo Thị phần Thị phần hiện tại của công ty? Thị phần so với đối thủ cạnh tranh mạnh nhất trong ngành? Khả năng tăng thị phần trong chu kỳ chiến lược? www.themegallery.com Company Logo
 5. Logo Năng suất lao động Năng suất lao động hiện thời của công ty? Năng suất lao động của công ty so với đối thủ cạnh tranh mạnh nhất trong ngành? Khả năng tăng năng suất lao động của công ty? www.themegallery.com Company Logo
 6. Logo Tỷ suất lợi nhuận Tỷ suất lợi nhuận hiện tại của công ty? Tỷ suất lợi nhuận bình quân của ngành? Tỷ suất lợi nhuận của đối thủ cạnh tranh mạnh nhất trong ngành? Xu hướng tăng tỷ suất lợi nhuận của công ty? www.themegallery.com Company Logo
 7. Logo ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY Đánh giá các nguồn lực 1 Đánh giá năng lực quản trị 2 Đánh giá bí quyết công nghệ 3 www.themegallery.com Company Logo
 8. Logo Đánh giá các nguồn lực Nhân lực Tài lực Title Vật lực www.themegallery.com Company Logo
 9. Logo Đánh giá năng lực quản trị Năng lực quản trị Các nhà quản trị Mô hình quản trị www.themegallery.com Company Logo
 10. Logo Đánh giá bí quyết công nghệ Bí quyết công nghệ Sáng tạo công Sử dụng công nghệ nghệ www.themegallery.com Company Logo
 11. Logo XÁC ĐỊNH & XÂY DỰNG NĂNG LỰC CỐT LÕI CỦA  CÔNG TY Phân tích nội lực 1 Xác định năng lực cốt lõi 2 Xây dựng năng lực cốt lõi 3 www.themegallery.com Company Logo
 12. Logo Phân tích nội lực  Tập trung vào những khía cạnh chủ yếu sau: Tài chính Nghiên cứu và phát triển Nhân sự Marketing Quản trị www.themegallery.com Company Logo
 13. Logo Xác định năng lực cốt lõi Năng Năng lực lực cốt cốt lõi lõi Những gì mà công ty làm được nhưng các đối thủ cạnh tranh không làm được Đối thủ A Đối thủ B Đối thủ C Đối thủ… www.themegallery.com Company Logo
 14. Logo Xây dựng năng lực cốt lõi Làm thế nào? Sử dụng nội Kết hợp với lực bên ngoài •Nhân lực Kaizen •  Tiếp thu •Tài lực •Hợp tác •Vật lực Đổi mới •Thuê •Công nghệ •  Kết nối … •Quản trị •… Đạt được www.themegallery.com Company Logo
 15. Logo PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC Chính trị Xã hội Luật pháp BIẾN ĐỘNG Công nghệ Kinh tế Quốc tế Xu hướng và tác động www.themegallery.com Company Logo
 16. Logo  Phân tích môi trường ngành Đối thủ tiềm năng B Nhà cung cấp A C Khách hàng Các đối thủ cạnh tranh hiện tại Người bổ trợ E D Sản phẩm thay thế www.themegallery.com Company Logo
 17. Logo §e  do ¹ c ña ng ­ê i míi vµo  ng µnh Rµo ch¾n vµo Lîi thÕ kinh tÕ theo quy m« Kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈm Nhu cÇu vèn lín Chi phÝ chuyÓn dÞch Khã th©m nhËp vµo m¹ng l­íi ph©n phèi C¸c bÊt lîi kh¸c. www.themegallery.com Company Logo
 18. Logo §e  do ¹ c ña ng ­ê i míi vµo  ng µnh Chèng tr¶ cña c¸c nhµ s¶n xuÊt hiÖn t¹i C¸c doanh nghiÖp cã nguån lùc lín ®Ó c¹nh tranh C¸c doanh nghiÖp ®Çu t­ lín vµo ®ã Møc t¨ng tr­ëng cña thÞ tr­êng thÊp www.themegallery.com Company Logo
 19. Logo          s ø c  Ðp c ña s ¶n phÈm thay thÕ S¶n phÈm míi tèt h¬n S¶n phÈm míi hoµn thiÖn h¬n S¶n phÈm míi rÎ h¬n S¶n phÈm míi cã tû suÊt lîi nhuËn cao h¬n www.themegallery.com Company Logo
 20. Logo QuyÒn lùc  th­¬ng  thuyÕt c ña kh¸c h hµng  Mua mét khèi l­îng lín trong doanh thu b¸n hµng cña doanh nghiÖp  Mua mét khèi l­îng lín trong khèi l­îng mua cña kh¸ch hµng  S¶n phÈm tiªu chuÈn ho¸  Chi phÝ chuyÓn dÞch nhá  Nhãm kh¸ch hµng cã lîi nhuËn thÊp t×m c¸ch gi¶m chi phÝ mua s¾m  S¶n phÈm kh«ng ¶nh h­ëng lín ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm cña ng­êi mua  Kh¸ch hµng cã ®Çy ®ñ th«ng tin  Kh¸ch hµng lµ ng­êi b¸n lÎ cã thÓ t¸c ®éng tíi hµnh vi NTD www.themegallery.com Company Logo
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2