intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - Chức năng tổ chức.

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

625
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - Chức năng tổ chức bao gồm những nội dung về khái niệm chức năng tổ chức; nội dung của chức năng tổ chức; vai trò của chức năng tổ chức; cách xây dựng cơ cấu tổ chức; các dạng cơ cấu tổ chức quản trị; phân quyền và uỷ quyền trong quản trị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - Chức năng tổ chức.

 1. CHƯƠNG 6  CHỨC NĂNG TỔ CHỨC 1. Một số khái niệm căn bản 2. Thiết lập cơ cấu tổ chức 3. Phân quyền và ủy quyền trong quản trị
 2. I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM  Khái niệm chức năng tổ chức  Chức năng Tổ chức là Chức năng quản  trị liên quan đến hoạt động xây dựng và  phát triển cơ cấu (bộ máy) tổ chức để  đảm nhận những hoạt động cần thiết,  xác lập các mối quan hệ về quyền hạn và  trách nhiệm giữa các bộ phận, phân hệ  đó.
 3. Nội dung của Chức năng tổ chức Thiết kế, phát triển cơ cấu tổ chức Xây dựng nguyên tắc thủ tục và qui  trình làm việc Thiết lập hệ thống quyền lực và phân  quyền.
 4. Vai trò của chức năng tổ chức  Bảo đảm các mục tiêu và kế hoạch sẽ được  triển khai vào thực tế.  Tạo ra môi trường làm việc thích hợp cho  các cá nhân và cho cả tập thể.  Tác động tích cực đến việc sử dụng các  nguồn lực một cách hiệu quả nhất.   Giảm thiểu những sai sót và những lãng phí  trong hoạt động quản trị.
 5. Những vấn đề lý luận trong công tác tổ chức Tầm hạn quản trị : là số lượng bộ phận,  phân hệ, cá nhân dưới quyền mà một cấp  quản trị có khả năng điều hành hữu hiệu nhất  Tầm hạn có liên quan chặt chẽ đến các thông  số của cơ cấu (cấp bậc và phân hệ)  Tầm hạn bị tác động bởi nhiều yếu tố : tâm lý  hành vi, văn hóa, trình độ, tính kỷ luật, … 
 6. Quyền hành(quyền hạn) : là năng lực cho  phép yêu cầu người khác hành động theo sự chỉ  đạo của mình.  Quyền hành là cơ sở của lãnh đạo chỉ huy   Quyền hành gắn với vị trí và cấp bậc quản trị  Quyền hành được hình thành từ nhiều yếu tố Tính chính thức và hợp pháp của chức vụ Sự chấp nhận của các đối tượng liên quan Năng lực và đạo đức nhà quản trị
 7. I. KHÁI NIỆM Phân quyền trong quản trị : là quá trình  chuyển giao quyền lực từ cấp trên xuống  cấp dưới trong những giới hạn nhất định Là xu thế của quản trị hiện đại Làm gia tăng khả năng linh hoạt và thích  nghi của hệ thống Đáp ứng nhu cầu gia tăng qui mô họat  động của các hệ thống lớn 
 8. II. XÂY DỰNG CƠ CẤU TỔ CHỨC  Khái niệm  Cơ cấu tổ chức (bộ máy quản lý) là một  chỉnh thể các khâu, các bộ phận khác nhau,  được chuyên môn hoá và có những trách  nhiệm, quyền hạn nhất định, có mối liên  hệ phụ thuộc lẫn nhau và được bố trí theo  các cấp quản trị nhằm thực hiện các mục  tiêu chung của tổ chức.
 9. II. XÂY DỰNG CƠ CẤU TỔ CHỨC 2 Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu  Mục tiêu và chiến lược phát triển của DN Quy mô hoạt động của DN Đặc điểm hoạt động cuả DN Môi trường hoạt động của DN Khả năng về nguồn lực của DN
 10. II. XÂY DỰNG CƠ CẤU TỔ CHỨC 3 Các nguyên tắc thiết kế cơ cấu tổ chức Nguyên tắc gắn với mục tiêu Nguyên tắc thống nhất chỉ huy Nguyên tắc hiệu quả kinh tế Nguyên tắc cân đối  Nguyên tắc linh hoạt  An toàn trong hoạt động
 11. II. XÂY DỰNG CƠ CẤU TỔ CHỨC 4 Quan điểm thiết kế cơ cấu tổ chức Quan điểm cổ điển   Tính bài bản cao , quy định chi tiết các  chức danh   Mô hình hướng vào tập quyền và phân  cấp chặt chẽ  Ít chú trọng hợp tác 
 12. II. XÂY DỰNG CƠ CẤU TỔ CHỨC Quan điểm hiện đại:  Tính bài bản thấp, quy định ít chức  danh Chú trọng đến phân quyền và phi tập  trung hoá Nhấn mạnh đến tính hợp tác và giải  quyết theo tình huống.
 13. CÁC DẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ 1. Cơ cấu tổ chức quản trị trực tuyến 2. Cơ cấu tổ chức quản trị theo chức năng 3. Cơ  cấu  tổ  chức  quản  trị  trực  tuyến  ­  chức  năng 4. Cơ cấu tổ chức theo ma trận 13
 14. Mô hình 1 :          Cơ cấu trực tuyến GIÁM ĐỐC   PGĐ SẢN XUẤT   PGĐ TIÊU THỤ        PX PX PX CH CH CH 1    2    3    Số 1    Số 2    Số 3    14
 15. Mô hình 2:        cơ cấu chức năng GIÁM ĐỐC   PGĐ SẢN XUẤT   PGĐ TIÊU THỤ        Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng KH    TC    KT    NS    KCS    PX PX PX CH CH CH 1    2    3    1    2    3    15
 16. Mô hình 3.   Cơ cấu                                   trực tuyến ­  chức năng GIÁM ĐỐC   PGĐ SẢN XUẤT    PGĐ TIÊU THỤ     Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng KH    TC    KT    NS    KCS    PX PX PX CH CH CH 1    2    3    1    2    3    16
 17. Mô hình 4.      Cơ cấu ma trận BAN GIÁM ĐỐC Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng NC thị  NC công  NC tài  NC nhân  Thiết kế  trường  nghệ   chính  sự   Ban QL  dự án 1 Ban QL  dự án 2 Ban QL  dự án 3 Ban QL  dự án 4 17
 18. Mô hình 1 :          Cơ cấu trực tuyến GIÁM ĐỐC   PGĐ SẢN XUẤT   PGĐ TIÊU THỤ        PX PX PX CH CH CH 1    2    3    Số 1    Số 2    Số 3    18
 19. Mô hình 2:        cơ cấu chức năng GIÁM ĐỐC   PGĐ SẢN XUẤT   PGĐ TIÊU THỤ        Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng KH    TC    KT    NS    KCS    PX PX PX CH CH CH 1    2    3    1    2    3    19
 20. Mô hình 3.   Cơ cấu                                   trực tuyến ­  chức năng GIÁM ĐỐC   PGĐ SẢN XUẤT    PGĐ TIÊU THỤ     Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng KH    TC    KT    NS    KCS    PX PX PX CH CH CH 1    2    3    1    2    3    20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2