intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị học: Chương 8 - GV. Bùi Hoàng Ngọc

Chia sẻ: Bui Ngoc Ngu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

124
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của Chương 8: Lãnh đạo thuộc Bài giảng Quản trị học trình bày các nội dung về: Lãnh đạo và bản chất của lãnh đạo, lý thuyết về bản chất của con người, phẩm chất của nhà lãnh đạo, các phong cách lãnh đạo, quản trị xung đột và thay đổi trong tổ chức. Bài giảng sẽ giúp giảng viên và sinh viên chuyên ngành quản trị có thêm tài liệu tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học: Chương 8 - GV. Bùi Hoàng Ngọc

 1. 18-Feb-13 Chương VIII : Lãnh đạo Thầy giáo : Bùi hoàng Ngọc Email : bui.ngoc@dntu.edu.vn Nội dung chính của chương 3 1 Lãnh đạo và bản chất của lãnh đạo 2 Lý thuyết về bản chất của con người 3 3 Phẩm chất của nhà lãnh đạo 4 Các phong cách lãnh đạo 3 5 Quản trị xung đột & thay đổi trong tổ chức Mục tiêu của chương GIUÙP SINH VIEÂN 1. Hieåu khaùi nieäm ñieàu khieån, laõnh ñaïo vaø ñoäng vieân. 2. Bieát caùc phaåm chaát vaø kyõ naêng cuûa ngöôøi laõnh ñaïo. 3. Bieát caùc moâ hình phong caùch laõnh ñaïo thoâng duïng. 4. Hieåu caùc lyù thuyeát ñoäng vieân vaø bieát caùch öùng duïng. 1
 2. 18-Feb-13 Phần I : Bản chất của lãnh đạo Con người là nguồn lực quan trọng nhất, nhưng cũng khó quản trị nhất trong tổ chức Activity 1 Bạn Em hiểu lãnh đạo là gì ? hãy cho biết Khái niệm về điều khiển  Điều khiển là sự tác động của nhà quản trị lên đối tượng quản trị ( nhân viên ) thông qua sự hướng dẫn, khích lệ, động viên để đối tượng quản trị ( nhân viên ) có thể hoạt động và hoạt động hiệu quả, từ đó đạt được mục tiêu chung của tổ chức. 2
 3. 18-Feb-13 1. Các quan điểm về lãnh đạo  Lãnh đạo là nghệ thuật tác động đến con người nhằm tạo ra những nỗ lực nơi họ để họ hoàn thành một cách tự nguyện các nhiệm vụ được giao. Quan điểm của Harold Koontz và Cyril O’Donnell 1. Các quan điểm về lãnh đạo  Lãnh đạo là quá trình điều khiển/hướng dẫn và tác động đến các thành viên trong nhóm để họ thực hiện nhiệm vụ. Quan điểm của James A.F Stonner Và Charles Wankel 2. Bản chất của lãnh đạo là gì ? Bản chất 3
 4. 18-Feb-13 3. Quyền lực của nhà lãnh đạo  Quyền lực càng mạnh thì khả năng tạo ra ảnh hưởng sẽ càng lớn và khả năng thành công sẽ cao hơn. Vậy quyền lực là gì ?  Quyền lực là quyền kiểm soát mà một người có và có thể sử dụng đối với người khác, từ đó ảnh hưởng tới hành vi của người khác. a. John French chia quyền lực thành 3 1 Quyền được tưởng thưởng 2 Quyền lực pháp lý 3 3 Quyền được trừng phạt 4 Quyền lực chuyên môn 3 5 Quyền lực tham chiếu ( cá nhân ) Phần II : Bản chất của con người 4
 5. 18-Feb-13 1. Quan điểm của Edgar H.Schein 3 1 Mô hình lợi ích kinh tế  Trong mô hình này ông cho rằng con người trước hết bị thúc đẩy bởi động cơ kinh tế, nên hành động một cách thụ động, bị sử dụng và thúc đẩy theo hướng mà tổ chức mong muốn. 1. Quan điểm của Edgar H.Schein 3 2 Mô hình xã hội  Trong mô hình này ông dựa trên quan điểm cho rằng về cơ bản con người bị thúc đẩy và làm việc bởi các nhu cầu xã hội. 1. Quan điểm của Edgar H.Schein 3 Mô hình tự thân vận động  Trong mô hình này ông chia động cơ thúc đẩy thành 5 nhóm với các cấp bậc từ nhu cầu đơn giản (mục đích để tồn tại) cho tới những nhu cầu cao nhất về tự thân vận động (tận dụng và phát huy tối đa tiềm năng của con người). Do đó con người tự thúc đẩy mình với mong muốn tự hoàn thiện mình. 5
 6. 18-Feb-13 1. Quan điểm của Edgar H.Schein 3 4 Mô hình phức hợp  Trong mô hình này, theo ông con người là một thực thể phức hợp và có khả năng thay đổi, có nhiều động cơ khác nhau kết hợp thành một mẫu vận động phức hợp. Do đó con người có khả năng học hỏi cách vận động mới và đáp ứng được các hình thành quản trị khác nhau. 2. Quan điểm của Mc.Gregor  Gregor nêu ra hai giả thuyết về bản chất con người, ông gọi là thuyết X và thuyết Y. Sở dĩ, ông không gọi tên là để tránh sự ngộ nhận không hay từ phía nhà quản trị lẫn các cá nhân. Thuyết X Thuyết Y 3. Thuyết Z của William Ouchi  Tư tưởng then chốt của thuyết Z là mọi người lao động đều có thể làm việc một cách hăng hái, nhiệt tình vì họ được tham gia vào các quyết định quản trị và được công ty quan tâm đến nhu cầu của họ.  Ông khuyến khích các tổ chức thực hiện chế độ tuyển dụng suốt đời, nhân viên cần được quan tâm đến trình độ chuyên môn và đời sống vật chất, tinh thần. 6
 7. 18-Feb-13 Phần III : Lý thuyết về động cơ thúc đẩy Activity Phân biệt nhu cầu, Bạn mong muốn và hãy động cơ cho biết 1. Lý thuyết cổ điển Trường phái của Taylor cho rằng :  Nhiệm vụ của nhà quản trị là phải đảm bảo công nhân sẽ thực hiện các công việc lặp đi lặp lại dù nhàm chán nhưng vẫn đạt hiệu quả cao nhất.  Muốn vậy thì phải chỉ bảo, huấn luyện, dùng những lợi ích về kinh tế như tiền lương và tiền thưởng để động viên, kích thích công nhân làm việc. 7
 8. 18-Feb-13 2. Lý thuyết tâm lý xã hội  Các nhà tâm lý cho rằng, có thể động viên con người bằng cách thừa nhận những nhu cầu xã hội của họ, tạo điều kiện cho người lao động cảm thấy hãnh diện và sự hữu ích của họ trong công việc chung.  Biện pháp : Cho người lao động được tự do hơn trong các quyết định không liên quan đến CV, quan tâm tới nhu cầu phi chính thức.. 3. Lý thuyết hiện đại của Maslow Tự KĐ Tự trọng Nhu cầu xã hội Nhu cầu an toàn Nhu cầu thiết yếu 4. Lý thuyết của Mc. Clelland Thứ 3 Thứ 2 Thứ 1 Nhu cầu Nhu cầu liên minh Nhu cầu quyền lực thành tựu 8
 9. 18-Feb-13 5. Thuyết E.R.G của Clayton Alderfer  Clayton Alderfer cho rằng hành động của con người cũng bắt nguồn từ nhu cầu, nhưng không phải riêng lẻ mà con người cùng một lúc theo đuổi việc thỏa mãn 3 nhu cầu : Nhu cầu Nhu cầu Nhu cầu phát tồn tại quan hệ triển 6. Thuyết 2 nhân tố của Herzberg  Herzberg chia các yếu tố thúc đẩy thành 2 nhân tố : Nguồn gốc Nhân tố Nhân tố duy trì động viên Caùc yeáu toá duy trì Caùc yeáu toá ñoäng vieân (Lieân quan ñeán quan heä giöõa caùc caù nhaân vaø (Lieân quan ñeán tính chaát coâng vieäc, noäi toå chöùc, boái caûnh laøm vieäc hoaëc phaïm vi dung coâng vieäc & nhöõng töôûng thöôûng ) coâng vieäc )  Phöông phaùp giaùm saùt  Söï thöû thaùch coâng vieäc  Heä thoáng phaân phoái thu nhaäp  Caùc cô hoäi thaêng tieán  Quan heä vôùi ñoàng nghieäp  YÙ nghóa cuõa caùc thaønh töïu  Ñieàu kieän laøm vieäc  Söï nhaän daïng khi coâng vieäc ñöôïc thöïc  Coâng vieäc oån ñònh hieän.  Chính saùch cuûa coâng ty  YÙ nghiaõ cuûa caùc traùch nhieäm  Ñòa vò  Söï coâng nhaän  Quan heä giöõa caùc caù nhaân  Söï thaønh ñaït AÛnh höôûng cuûa yeáu toá duy trì AÛnh höôûng cuûa yeáu toá ñoäng vieân Khi ñuùng Khi sai Khi ñuùng Khi sai  Khoâng coù söï baát  Baát maõn  Thoaû maõn  Khoâng thoaû maõn maõn  Höng phaán trong  Khoâng coù söï baát  Khoâng taïo ra söï  AÛnh höôûng tieâu cöïc quaù trình laøm vieäc maõn (vaãn giöõ ñöôïc höng phaán hôn. (chaùn naûn, thôø ô,….) (haêng haùi hôn, coù möùc bình thöôøng) traùch nhieäm hôn) 9
 10. 18-Feb-13 Ý nghĩa của thuyết 2 nhân tố 1. ……… 7. Thuyết kỳ vọng của Vroom  Vroom cho rằng : Con người sẽ được thúc đẩy để thực hiện những công việc nhằm đạt tới mục tiêu nếu họ tin vào giá trị của mục tiêu đó.  Công thức : Động cơ thúc đẩy = Mức ham mê x Niềm hy vọng 8. Mô hình động cơ thúc đẩy Mô hình động cơ thúc đẩy do L.W.Porter và E.F.Lawler xây dựng. Giả thuyết của mô hình :  Toàn bộ sức mạnh của động cơ tùy thuộc vào giá trị của phần thưởng và xác suất nhận được phần thưởng đó.  Kết quả thực hiện công việc phụ thuộc vào động cơ, khả năng làm việc và sự nhận thức về nhiệm vụ cần thiết. 10
 11. 18-Feb-13 Giá trị các phần thưởng Phần thưởng theo Khả năng của nhận thức công nhân Phần thưởng nội tại Động cơ Kết quả Sự thúc thực hiện thỏa đẩy mãn Phần thưởng Nhận thức về bên ngoài mức cần thiết Khả năng nhận được Mô hình động cơ thúc đẩy của phần thưởng Porter & Lawler 9. Thuyết công bằng  Các thành viên trong tổ chức luôn mong muốn được đối xử công bằng. Do đó thuyết công bằng đặt ra 3 tình huống : Phần IV : Phong cách lãnh đạo 11
 12. 18-Feb-13 1. Khái niệm phong cách lãnh đạo  Phong cách lãnh đạo chính là cách thức mà nhà lãnh đạo sử dụng để điều hành doanh nghiệp hay tổ chức của mình.  Nói cách khác : Phong cách lãnh đạo là những tính cách cá nhân của nhà lãnh đạo khi sử dụng quyền lực trong việc ra các quyết định để điều hành tổ chức của mình. Activity  Baïn duøng bieän phaùp naøo ñeå thuyeát phuïc nhaân vieân laøm vieäc 1. Duøng vuõ löïc. 2. Quaùt maéng nhaân vieân. 3. Doã ngoït baèng lôøi leõ thuyeát phuïc. 4. Khen hoï laøm vieäc toát. 5. Nhaán maïnh taàm quan troïng cuûa coâng vieäc. 6. Coá gaéng laøm cho coâng vieäc höùng thuù hôn. 7. Höùa heïn seõ thöôûng hoï nhö bao moät böõa aên. 8. Ñe doïa. 9. Cho hoï thaáy haäu quaû khi hoï khoâng thöïc hieän coâng vieäc. 2. Các loại phong cách lãnh đạo  Theo Kurt Lewin có 3 dạng chính sau : Thứ 3 Thứ 2 Thứ 1 Phong Phong cách Phong cách lãnh đạo cách lãnh đạo tự do lãnh đạo dân chủ độc tài 12
 13. 18-Feb-13 Activity Bạn Phong cách lãnh hãy đạo nào là tốt nhất cho biết Phong cách lãnh đạo của Likert Sự tham gia của NV : Rất ít đến rất nhiều Chia thành các hệ thống Quyết Quyết đoán Tham Tham gia đoán áp chế vấn theo nhóm nhân từ Mô hình lãnh đạo giữa CV & NV Cao Quan tâm đến con người S3 S2 - Công việc : ít - Công việc : nhiều - Con người : nhiều - Con người : nhiều S4 S1 - Công việc : ít - Công việc : nhiều - Con người : ít - Con người : ít Thấp Quan tâm đến công việc Cao Mô hình lãnh đạo của đại học OHIO 13
 14. 18-Feb-13 3. Các kỹ năng & phẩm chất của nhà lãnh đạo  Khaû naêng gaây aûnh  Tính kieân ñònh höôûng ñeán ngöôøi  Tính ñaùng tin caäy khaùc.  Loøng chính tröïc  Khaû naêng khôi daäy  Nhaát quaùn söï töï tin.  Bieát laéng nghe.  Quan taâm ñeán ngöôøi  Bieát tin töôûng vaøo khaùc ngöôøi khaùc.  Höôùng ñeán nhöõng thaønh  Coâng baèng trong coâng môùi vôùi söï saùng ñaùnh giaù con ngöôøi. taïo vaø chaáp nhaän ruûi ro Phần V : Quản trị xung đột & sự thay đổi 14
 15. 18-Feb-13 1. Quản lý sự thay đổi  Thay đổi là quy luật tất yếu của cuộc sống và tổ chức.  Điều duy nhất không thay đổi chính là mọi sự vật, sự việc đều sẽ thay đổi.  Khả năng thành công hay thất bại của tổ chức trong tương lai phụ thuộc chủ yếu vào nhận thức và cách thức quản lý sự thay đổi. 3. Chiến thuật đối phó với sự chống đối sự thay đổi Giáo dục và thông tin Tham dự & hỗ trợ Thương lượng Vận động lôi kéo Cưỡng chế 4. Xung đột  Xung đột là sự đấu tranh / đối kháng khi một bên nhận ra rằng quyền lợi của mình hoặc đối lập hoặc bị ảnh hưởng tiêu cực bởi một bên khác. Vậy xung đột có hại hay có lợi ? 15
 16. 18-Feb-13 Xung đột & Hiệu quả của tổ chức Mức độ Thấp Cao Cao xung đột Hiệu quả của tổ chức A B C Thấp 5. Nguồn gốc của xung đột ? 3 1 Sự không hòa hợp về mục tiêu 2 Quan hệ nội tại của cấu trúc 3 3 Sự khan hiếm tài nguyên / nguồn lực 4 Sự sai lệch về mặt thông tin 6. Chiến thuật giải quyết xung đột Thứ 3 Thứ 2 Thứ 1 Chiến Chiến thuật Chiến thuật Win - Win thuật Loss - Loss Win - Loss 16
 17. 18-Feb-13 Cám ơn vì đã lắng nghe Thầy giáo : Bùi hoàng Ngọc Mob : 0937.13.03.77 17
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=124

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2