intTypePromotion=1

Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 2 - Th.S Lê Thị Út

Chia sẻ: Huỳnh Thị Lệ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
95
lượt xem
16
download

Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 2 - Th.S Lê Thị Út

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp Chương 2 - Th.S Lê Thị Út. Mục đích của chương học này là: Những vấn đề tổng quan về triết lí kinh doanh và đạo đức kinh doanh, những bài học rút ra từ triết lí kinh doanh và đạo đức kinh doanh, những cách thức và phương pháp xây dựng triết lí kinh doanh và đạo đức kinh doanh liên hệ vận dụng vào Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 2 - Th.S Lê Thị Út

 1. 8/17/2016 Chương 2 TriÕt lý kinh doanh Tæng quan vÒ TriÕt lý kinh doanh vµ ®¹ ®¹o ®øc kinh doanh kh¸i niÖm triÕt lý Môc ®Ých của Chương: Néi dung của Chương: TriÕt lý lµ những t− t−ëng cã tÝnh triÕt häc *TriÕt lý kinh doanh 1. Những vÊn ®Ò tæng quan ®−îc con ng−êi rót ra tõ cuéc sèng cña hä vÒ triÕt lý kinh doanh vµ 1. Tæng quan vÒ triÕt lý kinh doanh ®¹o ®øc kinh doanh 2. C¸ch thøc t¹o dùng vµ ph¸t huy triÕt lý kinh doanh + TriÕt lý ph¸t triÓn cña mét quèc gia 2. Những bµi häc rót ra tõ triÕt lý kinh doanh vµ ®¹o 3. VÊn ®Ò t¹o dùng vµ ph¸t huy triÕt lý kinh doanh ë ViÖt nam + TriÕt lý cña mét tæ chøc ®øc kinh doanh 3. Những c¸ch thøc vµ *Đ¹o ®øc kinh doanh “ Bảo đảm cho mọi người được giáo dục đầy 1. Tæng quan vÒ đạo ®øc kinh doanh ph−¬ng ph¸p x©y dùng 2. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ x©y dùng đủ và bình đẳng, được tự do theo đuổi chân triÕt lý kinh doanh vµ ®¹o ®øc kinh doanh liªn hÖ ®¹o ®øc kinh doanh lý khách quan, tự do trao đổi tư tưởng, kiến vận dụng vµo ViÖt Nam. 3. VÊn ®Ò x©y dùng c¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc kinh doanh ë ViÖt nam thức” (UNESCO - tổ chức giáo dục, khoa học và văn hoá của LHQ ) + TriÕt lý sèng. + TriÕt lý kinh doanh Tæng quan vÒ TriÕt lý kinh doanh Tæng quan vÒ TriÕt lý kinh doanh kh¸i niÖm triÕt lý kinh doanh Lµ những t− t−ëng triÕt häc ph¶n ¸nh TriÕt lý doanh nghiÖp lµ lý t−ëng, lµ thùc tiÔn kinh doanh th«ng qua con ph−¬ng ch©m hµnh ®éng, lµ hÖ gi¸ trÞ vµ ®−êng tr¶i nghiÖm, suy ngÉm vµ kh¸i môc tiªu chung cña doanh nghiÖp chØ dÉn qu¸t ho¸ cña c¸c chñ thÓ kinh doanh. cho ho¹t ®éng kinh doanh, nh»m lµm cho VÝ dô: HP, Matsushita doanh nghiÖp ®¹t hiÖu qu¶ cao trong kinh • Là những giá trị/nguyên tắc định hướng, chỉ dẫn cho hoạt động của DN doanh. & các thành viên trong doanh nghiệp Lµ triÕt lý kinh doanh chung cña tÊt c¶ c¸c thµnh viªn cña mét doanh nghiÖp cô thÓ. Tæng quan vÒ TriÕt lý kinh doanh néi dung cña triÕt lý kinh doanh 1.Sø m¹ng (t«n chØ/tÝn®iÒu/ph−¬ng ch©m/ quan ®iÓm) vµ c¸c môc tiªu c¬ b¶n cña doanh nghiÖp M« t¶ doanh nghiÖp lµ ai, doanh nghiÖp lµm những gì, lµm vì ai vµ lµm nh− thÕ nµo Tr¶ lêi cho c¸c c©u hái : •Doanh nghiÖp cña chóng ta lµ gì ? • Doanh nghiÖp muèn thµnh mét tæ chøc nh− thÕ nµo? •C«ng viÖc kinh doanh cña chóng ta lµ gì? •T¹i sao doanh nghiÖp tån t¹i ?(vì sao cã c«ng ty nµy?) •Doanh nghiÖp cña chóng ta tån t¹i vì c¸i gi ? •DN cã nghÜa vô gi ? •Doanh nghiÖp sÏ ®i vÒ ®©u? . •DN ho¹t ®éng theo môc ®Ých nµo? •C¸c môc tiªu ®Þnh h−íng cña doanh nghiÖp lµ gi ? 1
 2. 8/17/2016 Tæng quan vÒ TriÕt lý kinh doanh Tæng quan vÒ TriÕt lý kinh doanh néi dung cña triÕt lý kinh doanh néi dung cña triÕt lý kinh doanh 2. Ph−¬ng thøc hµnh ®éng/triết lý quản lý 3. C¸c nguyªn t¾c chung cña doanh nghiÖp DN sÏ hoàn thành sø mÖnh vµ ®¹t tíi c¸c môc tiªu cña nã nh− thÕ nµo, b»ng - H−íng dÉn viÖc gi¶i quyÕt những mèi những nguån lùc vµ ph−¬ng tiÖn gì? quan hÖ giữa DN víi x· héi nãi chung, c¸ch Gồm: xö sù chuÈn mùc cña nh©n viªn trong mèi + HÖ thèng c¸c gi¸ trÞ cña doanh nghiÖp quan hÖ cô thÓ nãi riªng + C¸c biÖn ph¸p vµ phong c¸ch qu¶n lý Tæng quan vÒ TriÕt lý kinh doanh Tæng quan vÒ TriÕt lý kinh doanh néi dung cña triÕt lý kinh doanh Sứ mệnh và Mục tiêu của một số công ty 3. C¸c nguyªn t¾c chung cña doanh nghiÖp • Matsushita - Nh»m x¸c ®Þnh râ ®©u lµ hµnh vi tr¸i víi ®¹o ®øc cña XH vµ DN, ngăn cÊm kh«ng HiÕn d©ng mình cho sù ph¸t triÓn h¬n nữa cho nÒn văn minh thÕ giíi ®−îc phÐp vi ph¹m vµ nh»m h−íng dÉn Kinh doanh lµ dµnh lÊy phÇn lín nhÊt cña c¸ch xö sù chuÈn mùc cña nh©n viªn.. thÞ tr−êng vµ phôc vô toµn thÕ giíi >>> Xác định bæn phËn, nghÜa vô cña mçi thµnh viªn doanh nghiÖp ®èi víi dn, thÞ tr−êng, céng ®ång khu vùc vµ x· héi bªn • Honda: ngoµi HiÕn d©ng mình cho viÖc cung cÊp những VD: hµi lßng KH, lu«n tu©n thñ luËt lÖ s¶n phÈm hiÖu qu¶ cao víi gi¸ ph¶i chăng trªn toµn thÕ giíi Tæng quan vÒ TriÕt lý kinh doanh Tæng quan vÒ TriÕt lý kinh doanh Sứ mệnh và Mục tiêu của một số công ty Hệ thống giá trị FPT 1. Tôn trọng con người và tài năng cá nhân • “FPT mong muèn trë thµnh mét tæ chøc kiÓu Con người là cốt lõi của sự thành công và trường tồn của FPT. míi, giµu m¹nh b»ng nç lùc lao ®éng s¸ng 2. Trí tuệ tập thể t¹o trong khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ, Trí tuệ tập thể ở FPT được thể hiện ở sự lµm kh¸ch hµng hµi lßng, gãp phÇn h−ng đoàn kết, nhất trí trong công việc và trong thÞnh quèc gia. cuộc sống hàng ngày. 3. Không ngừng học hỏi nâng cao trình độ Môc tiªu cña c«ng ty lµ nh»m ®em l¹i FPT luôn khuyến khích mỗi thành viên cho mçi thµnh viªn cña minh ®iÒu kiÖn ph¸t không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản lý. triÓn tèt nhÊt vÒ tµi năng, mét cuéc sèng 4. Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ®Çy ®ñ vÒ vËt chÊt, phong phó vÒ tinh thÇn” FPT (TÇm nhin FPT- chÝnh lµ tuyªn bè sø mÖnh Mỗi người FPT đều phải biết lịch sử công ty thông qua Sử ký, nội san Chúng ta, các cña c«ng ty) câu hỏi thi tìm hiểu về FPT. 2
 3. 8/17/2016 Tæng quan vÒ TriÕt lý kinh doanh Tæng quan vÒ TriÕt lý kinh doanh ĐÒ cao nguån lùc con ng−êi – mét gi¸ trÞ chung cña lèi kinh doanh cã văn ho¸ C¸c biÖn ph¸p qu¶n lý TriÕt lý vÒ qu¶n lý DN lµ c¬ së ®Ó lùa chän, • Matsushita : “ XÝ nghiÖp lµ n¬i ®µo t¹o con ng−êi ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý, qua ®ã nã • Honda : “ T«n träng con ng−êi “ cñng cè mét phong c¸ch qu¶n lý kinh doanh ®Æc thï cña tõng c«ng ty • Sony : “ Qu¶n lý lµ sù phôc vô con ng−êi “- • Honda : “ Đ−¬ng ®Çu víi những th¸ch thøc gay go • Samsung: “ Nh©n lùc vµ con ng−êi “ nhÊt tr−íc tiªn” • HP : “ LÊy con ng−êi lµm h¹t nh©n “ • Matsushita : “ Phôc vô d©n téc b»ng con ®−êng • IBM : “ T«n träng ng−êi lµm “ hoµn thiÖn s¶n xuÊt “ • Sony : “ Tinh thÇn lu«n ®éng n·o, ®éc lËp s¸ng t¹o“ • HP : “ TiÒn l·i ®ã lµ biÖn ph¸p duy nhÊt thùc sù chñ yÕu ®Ó ®¹t những kÕt qu¶ dµi h¹n cña xÝ nghiÖp “ Tæng quan vÒ TriÕt lý kinh doanh Những điểm mốc lịch sử của Viettel • 1989: Tổng Công ty Ðiện tử thiết bị thông tin, tiền thân của Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) được thành lập • 1995: Công ty Ðiện tử thiết bị thông tin được đổi tên thành Công ty Ðiện tử Viễn thông Quân đội (tên giao dịch là Viettel), trở thành nhà khai thác viễn thông thứ hai tại Việt Nam • 1998:Thiết lập mạng bưu chính công cộng và dịch vụ chuyển tiền trong nước.Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ trung kế vô tuyến • 2000:Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ bưu chính quốc tế. Kinh doanh thử nghiệm dịch vụ điện thoại đường dài trong nước sử dụng công nghệ mới VoIP • 2001: Chính thức cung cấp rộng rãi dịch vụ điện thoại đường dài trong nước và quốc tế sử dụng công nghệ mới VoIP. Cung cấp dịch vụ cho thuê kênh truyền dẫn nội hạt và đường dài trong nước Tæng quan vÒ TriÕt lý kinh doanh Tæng quan vÒ TriÕt lý kinh doanh Thành tích của Viettel Sứ mệnh và Mục tiêu của Viettel • Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn thứ 2 trên thị trường, sau VNPT Trở thành nhà khai thác dịch vụ Bưu chính - Viễn thông hàng đầu tại Việt Nam và có tên tuổi trên thế giới • 2000: được bình chọn là 1 trong 10 sự kiện nổi bật nhất ngành BCVT và CNTT Những giá trị cốt lõi riết lý kinh doanh Viettel • Tiên phong, đột phá trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ hiện đại, sáng tạo đưa ra các giải pháp nhằm tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới, chất lượng cao, • Cuối tháng 12/2007 đã vượt con số trên 7 triệu khách hàng. VIETTEL với giá cước phù hợp đáp ứng nhu cầu và quyền được lựa chọn của khách mobile là mạng di động có tốc độ phát triển nhanh thứ 13 trên thế hàng. giới). • Luôn quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ và đáp ứng nhanh nhất mọi • Xây dựng trạm vệ tinh, xây dựng hai tuyến cáp quang quốc tế đất liền nhu cầu của khách hàng. đi qua Trung Quốc • Gắn kết các hoạt động sản xuất kinh doanh với các hoạt động nhân đạo, hoạt động xã hội. • Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài cung cấp dịch vụ viễn thông tại Campuchia (Viettel Cambodia) ngày 26/5/2006 • Sẵn sàng hợp tác, chia sẻ với các đối tác kinh doanh để cùng phát triển. • Liên tục trong hai năm 2004, 2005 được bình chọn là thương hiệu • Chân thành với đồng nghiệp, cùng góp sức xây dựng ngôi nhà chung Viettel mạnh, 2006 VIETTEL được đánh giá là thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ BCVT (doVCCI phối hợp với Công ty Life Media và công ty nghiên cứu thị trường ACNielsen tổ chức.) 3
 4. 8/17/2016 Tæng quan vÒ TriÕt lý kinh doanh Tæng quan vÒ TriÕt lý kinh doanh hì nh ̀ thøc thÓ hiÖn cña triÕt lý kinh doanh hì nh ̀ thøc thÓ hiÖn cña triÕt lý kinh doanh VÍ DỤ 1. In ra trong c¸c cuèn s¸ch nhá Ba chiÕn l−îc chÝnh cña Samsung Nh©n lùc vµ con ng−êi (quan träng nhÊt) 2. Mét văn b¶n nªu râ thµnh tõng môc C«ng viÖc kinh doanh tiÕn hµnh hîp lý 3. D−íi d¹ng mét vµi c©u khÈu hiÖu Ho¹t ®éng kinh doanh lµ ®Ó ®ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn ®Êt n−íc 4. D−íi d¹ng mét vµi chữ C«ng thøc Q+ S + C cña Macdonald 5. D−íi d¹ng mét bµi h¸t Q (Quality): chÊt l−îng S (Service) : phôc vô. Ph¶i cè g¾ng phôc vô gi¶n ®¬n, lµm 6. Văn phong th−êng gi¶n dÞ mµ hïng hån, hµi lßng kh¸ch hµng. Tr¶i khan trªn quÇy còng ph¶i ng¾n gän mµ s©u l¾ng, dÔ hiÓu vµ dÔ nhí ngay ng¾n C (Clean) :s¹ch sÏ. BÊt cø cöa hµng chi nh¸nh nµo cña c«ng ty ®Òu kh«ng cã m¶nh giÊy vôn vøt d−íi ch©n kh¸ch Tæng quan vÒ TriÕt lý kinh doanh Tæng quan vÒ TriÕt lý kinh doanh TRIẾT LÝ “4 SẠCH” CỦA DNTN NƯỚC UỐNG TINH Vai trß cña triÕt lý KINH doanh KHIẾT SÀI GÒN (SAPUWA) C«ng cô ®Þnh Ph−¬ng tiÖn Cèt lâi cña h−íng vµ c¬ gi¸o dôc, ph¸t • CON NGƯỜI SẠCH: văn ho¸ Hoài bão, năng động, së ®Ó qu¶n lý triÓn nguån sáng tạo, chuyên nghiệp, doanh nghiÖp sạch sẽ trong tư duy, vệ sinh trong sinh hoạt. chiÕn l−îc nh©n lùc mét lùc l−îng Gi¸o dôc cho cnvc cèt lâi cña phong • NHÀ XƯỞNG SẠCH: h−íng dÉn, t¹o søc ®Çy ®ñ vÒ lý t−ëng, Kỹ thuật công nghệ hiện đại nhất, c¸ch-phong th¸i vÒ c«ng viÖc môi trường thông thoáng, m¹nh to lín cho cña DN sạch sẽ và tiện nghi. thµnh c«ng • SẢN PHẨM SẠCH: c¬ së ®Ó b¶o tån Cho phÐp DN cã sù ĐiÒu chØnh hµnh vi Quan tâm bảo vệ và góp phần phong th¸i vµ b¶n linh ho¹t, sù mÒm cña nh©n viªn nâng cao sức khoẻ con người. s¾c văn ho¸ cña DN dÎo • LỢI NHUẬN SẠCH: Lµm cho DN thÝch Thực hiện đúng các chính sách, B¶o vÖ nh©n viªn øng víi những nÒn quy định của Nhà nước, chăm lo cña DN đến cuộc sống của từng nhân viên văn ho¸ kh¸c nhau Tæng quan vÒ TriÕt lý kinh doanh Vai trß ®Þnh h−íng cña triÕt lý doanh nghiÖp ®−îc Vai trß cña triÕt lý KINH doanh m« t¶ qua S¬ ®å tiÕn trình ho¹ ho¹ch ®Þnh chiÕn l−îc VÞ trÝ cña triÕt lý kinh doanh trong c¸c yÕu tè cña văn ho¸ doanh nghiÖp Bước1:1: Bước Xácđịnh Xác định Khã Møc ®é thay ®æi DÔ sứ mệnh sứ mệnh vàcác cácmục mụctiêu tiêu Cao ThÊp và củatổtổchức chức BiÓu t−îng c«ng ty - Logo của Bước3:3: Bước 2: Bước Bước 2: giánhững Đánhgiá những Néi quy, quy t¾c, ®ång phôc Phântích tíchcác các Đánh Phân điểm mạnh doạvà đedoạ vàcơcơhội hội điểm mạnh đe vàyếu yếu và KiÕn tróc n¬i lµm viÖc Møc củathị của thịtrường trường củatổtổchức của chức TÝnh Lèi øng xö, giao tiÕp ®é Bước4:4:Xây Xâydựng dựngcác cáckế kếhoạch hoạch hiÖn gi¸ Bước chiếnlược lượcđể lựachọn đểlựa chọn chiến hữu Ho¹t ®éng v¨n nghÖ, thÓ thao trÞ vµ Bước5:5:Triển Bước Triểnkhai khaikế kếhoạch hoạch C¸c anh hïng, biÓu t−îng c¸ nh©n Sù chiến lược chiến lược C¸c truyÒn thuyÕt, giai tho¹i æn Bước 6: Triển khai các Bước 6: Triển khai các ®Þnh kếhoạch kế hoạchtác tácnghiệp nghiệp C¸c nghi thøc, lÔ héi, tËp qu¸n, tÝn ng−ìng Bước7:7:Kiểm Bước Kiểmtra travà và ThÊp HÖ gi¸ trÞ, triÕt lý doanh nghiÖp Cao giákết đánhgiá đánh kếtquả quả Khã Møc ®é thay ®æi DÔ Bước8:8:Lặp Bước Lặplại lại quá trình hoạch định quá trình hoạch định 4
 5. 8/17/2016 11 ®iÒu kiÖn cho sù thµnh c«ng cña 16 NhiÖm vô qu¶n trÞ Qu¶n trÞ c¬ b¶n “c¸c doanh nghiÖp ch−a hÒ thÊt b¹i”, ®ßi hái mçi qu¶n trÞ viªn ®−îc ph©n lo¹i xÕp theo tÇm quan träng cña chóng: thµnh 4 chøc hµng ®Çu ph¶i biÕt năng, xÕp theo 1- TriÕt häc vµ phong th¸i kinh doanh tÇm quan träng: 2- Søc sèng cña doanh nghiÖp vµ tinh thÇn cña ng−êi chñ doanh nghiÖp 1. X¸c ®Þnh triÕt lý, 3- Kh¶ năng kh¸m ph¸ những tin tình b¸o gi¸o lý vµ triÕt lý 4- Năng lùc kÕ ho¹ch kinh doanh 5- Năng lùc kh¸m ph¸ vµ ph¸t triÓn kü thuËt 2. KÕ ho¹ch kinh 6- KhÐo lÐo trong qu¶n lý s¶n xuÊt doanh vµ kiÓm tra 7- Năng lùc tìm vµ sö dông nh©n tµi 8- Năng lùc tiÕp thÞ vµ năng lùc tiªu thô 3. Tæ chøc vµ chØ huy 9- Năng lùc kinh doanh quèc tÕ 4. Ph¸t triÓn qu¶n trÞ 10- Năng lùc thÝch øng víi thay ®æi cña m«i tr−êng KD viªn 11- Hình t−îng doanh nghiÖp vµ ho¹t ®éng tæ chøc C¸ch thøc tạo dùng và phát huyTriÕt lý kinh doanh C¸ch thøc tạo dùng và phát huyTriÕt lý kinh doanh C¸c ®iÒu kiÖn vµ các c¸ch thøc C¸c ®iÒu kiÖn vµ các c¸ch thøc t¹o dùng triÕt lý kinh doanh t¹o dùng triÕt lý kinh doanh NhỮng Nh ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n 2 C¸ch thøc x©y dùng TriÕt lý kinh doanh cho sù ra ®êi cña triÕt lý doanh nghiÖp • Về c¬ chÕ ph¸p luËt: Kinh tÕ thÞ tr−êng ®Õn giai 1.TriÕt lý doanh nghiÖp ®−îc hÌnh thµnh ®o¹n ph¸t triÓn nhu cÇu vÒ lèi kinh doanh hîp ®¹o lý, tõ kinh nghiÖm kinh doanh cña ng−êi cã văn ho¸ ph¶i tÝnh ®Õn viÖc x¸c ®Þnh sø mÖnh vµ t¹o lËp triÕt lý kinh doanh cña mình s¸ng lËp vµ l·nh ®¹o DN Những ng−êi s¸ng lËp (hoÆc l·nh ®¹o) • Thêi gian ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp vµ DN sau mét thêi gian lµm kinh doanh kinh nghiÖm cña ng−êi l·nh ®¹o vµ qu¶n lý ®· tõ kinh nghiÖm, tõ thùc • B¶n lÜnh vµ năng lùc cña ng−êi l·nh ®¹o tiÔn thµnh c«ng nhÊt ®Þnh cña DN ®· doanh nghiÖp rót ra triÕt lý kinh doanh cho DN • Sù chÊp nhËn tù gi¸c cña ®éi ngò c¸n bé, VÝ dô: HP, Matsushita c«ng nh©n viªn C¸ch thøc tạo dùng và phát huyTriÕt lý kinh doanh C¸ch thøc tạo dùng và phát huyTriÕt lý kinh doanh Xây dựng sứ mạng và triết lý quản lý C¸c ®iÒu kiÖn vµ các c¸ch thøc t¹o dùng triÕt lý kinh doanh Quá trình thành lập bản tuyên bố về sứ mạng: Hình Khảo Xác Tiến Tổ Xem thành sát môi định Hành Chức xét 2 C¸ch thøc x©y dùng TriÕt lý kinh doanh trường ý Xây Thực Và ý tưởng bên tưởng Dựng Hiện Điều 2. TriÕt lý doanh nghiÖp ®−îc t¹o lËp theo ban ngoài và về sứ bản Sứ Bản sứ Chỉnh Bản kÕ ho¹ch cña ban l·nh ®¹o đầu nhận mạng mạng mạng sứ về định mạng Ban l·nh ®¹o chñ ®éng x©y dùng triÕt sứ các ĐK lý kinh doanh ®Ó phôc vô kinh doanh. mạng nội bộ VÝ dô: Các công ty trẻ của Việt Nam 5
 6. 8/17/2016 C¸ch thøc tạo dùng và phát huyTriÕt lý kinh doanh C¸ch thøc tạo dùng và phát huyTriÕt lý kinh doanh Xây dựng sứ mạng và triết lý quản lý Xây dựng sứ mạng và triết lý quản lý Triết lý quản lý Kaizen Triết lý quản lý Kaizen • Kaizen được ghép từ hai từ tiếng Nhật: Kai - 3. Seiso - Sạch sẽ (Shine - tiếng Anh): Thực chất là "Thay đổi” và Zen - "Tốt hơn", nghĩa là "Thay đổi lau chùi, quét dọn, vệ sinh, kiểm tra xem mọi thứ để tốt hơn" hoặc "Cải tiến liên tục". có được sắp xếp đúng nơi quy định. • Triết lý quản lý Kaizen với nội dung 5S (năm nguyên tắc bắt đầu bằng chữ S trong tiếng Nhật) 4. Seiketsu - Săn sóc (Standardize - tiếng Anh): để khắc phục các "trục trặc" này: Nhằm "Tiêu chuẩn hoá", "quy trình hoá" những gì 1.Seiri - Sàng lọc (Sort - tiếng Anh): Nhằm loại bỏ đã đạt dược với ba nguyên tắc nêu trên đề mọi tất cả mọi thứ không cần thiết, không có giá trị thành viên của doanh nghiệp tuân theo một cách bài bản, hệ thống. ra khỏi công việc, nhà xưởng, tổ chức... 5. Shitsuke - Sẵn sàng (Sustain - tiếng Anh): Giáo 2.Seiton - Sắp xếp (Simply - tiếng Anh): Phần dục, duy trì và cải tiến bốn nguyên tắc nêu trên loại, hệ thống hoá để bất cứ thứ gì cũng có thể trong bất kỳ mọi hoàn cảnh nào và trong suất quá "dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra, dễ trả lại". trình hoạt động của doanh nghiệp. C¸ch thøc tạo dùng và phát huyTriÕt lý kinh doanh C¸ch thøc tạo dùng và phát huyTriÕt lý kinh doanh Ng−êi L·nh ®¹ ®¹o/Quản lý trong xây dựng và phát huy Ng−êi L·nh ®¹ ®¹o/Quản lý trong xây dựng và phát huy triÕt lý kinh doanh triÕt lý kinh doanh • Hiểu và chứng minh triết lý kinh doanh • Hiểu và chứng minh triết lý kinh doanh *Triết lý kinh doanh thể hiện bằng sự * Người lãnh đạo phải là người tâm huyết theo chia sẻ của mọi nhân viên, đồng lòng đuổi triết lý kinh doanh và là người truyền bá tinh thần của triết lý kinh doanh cho toàn thực hiện tầm nhìn và nhiệm vụ của DN công ty. • G−¬ng mÉu thùc hiÖn nghiªm tóc lý t−ëng vµ * Thực hiện vai trò lãnh đạo phù hợp với nguyªn t¾c hµnh ®éng cña DN (®−îc ghi triết lý kinh doanh sẽ định hướng cho trong triÕt lý), các thành viên trong DN cùng hướng về • Lu«n cã th¸i ®é t«n träng triÕt lý cña DN , sự chỉ đạo thống nhất trong DN. kh«ng ®−îc tù ý thay ®æi néi dung cña nã • ViÖc th−ëng ph¹t c¸n bé, CNV ph¶i dùa trªn hÖ gi¸ trÞ ®· ®−îc ®óc kÕt trong triÕt lý VÊn ®Ò t¹o dùng vµ ph¸t huy triÕt lý kinh doanh ë ViÖt Nam VÊn ®Ò t¹o dùng vµ ph¸t huy triÕt lý kinh doanh ë ViÖt Nam Hoµn c¶nh kinh tÕ- tÕ-x· héi cña sù hinh ̀ nh thµnh, Thực trạng việc xây dựng và phát huy triết lý kinh ph¸t triÓn TriÕt lý kinh doanh ViÖt Nam doanh của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay TriÕt lý kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n−íc ĐiÒu kiÖn tù nhiªn kh¸ thuËn lîi, c¸c triÕt lý vÒ ho¹t ®éng kinh tÕ cã nguån gèc trùc tiÕp tõ ®©y; Nhìn chung, c¸c doanh nghiÖp Nhµ n−íc ®èi phã linh ho¹t víi mäi tình thÕ, cã lèi øng xö hiÖn nay ch−a cã triÕt lý kinh doanh bÒn mÒm dÎo, cëi më, dÔ héi nhËp vững ®−îc trình bµy râ rµng víi ®Çy ®ñ ĐiÒu kiÖn x· héi kh«ng thuËn lîi: chøc năng, gi¸ trÞ cña nã. Quan hÖ s¶n xuÊt ph©n t¸n vµ l¹c hËu. KÕt cÊu lµng x· vµ t©m lý tiÓu n«ng. Hoµn c¶nh chiÕn tranh x¶y ra th−êng xuyªn vµ kÐo dµi. Ảnh h−ëng cña c¸c nÒn văn ho¸ bªn ngoµi. >> Đây là những lý do giải thích vì sao ng−êi ViÖt Nam cã ®ñ kh¶ năng ®Ó trë thµnh mét d©n téc lµm th−¬ng m¹i, kinh doanh giái nh−ng thùc tÕ l¹i kh«ng ph¶i nh− vËy, ViÖt Nam l¹i lµ n−íc cã nÒn th−¬ng nghiÖp kÐm ph¸t triÓn 6
 7. 8/17/2016 VÊn ®Ò t¹o dùng vµ ph¸t huy triÕt lý kinh doanh ë ViÖt Nam VÊn ®Ò t¹o dùng vµ ph¸t huy triÕt lý kinh doanh ë ViÖt Nam Thực trạng việc xây dựng và phát huy triết lý kinh Thực trạng việc xây dựng và phát huy triết lý kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay doanh của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay TriÕt lý kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− TriÕt lý kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp t− nh©n, c¸c trùc tiÕp tõ n−íc ngoµi. c«ng ty tr¸ch nhiÖm hữu u h¹n vµ c¸c c«ng ty cæ phÇn C¸c c«ng ty n−íc ngoµi ®Òu mang vµo Do kh«ng ph¶i chÞu sù cai qu¶n vµ søc ViÖt Nam vµ sö dông triÕt lý kinh doanh Ðp cña nhiÒu cÊp trªn, những ng−êi l·nh cña hä nh− mét c«ng cô qu¶n lý chiÕn ®¹o doanh nghiÖp t− nh©n dÔ dµng h¬n so l−îc, nh− lµ h¹t nh©n cña văn ho¸ doanh víi ®ång nghiÖp cña hä trong c¸c doanh nghiÖp vµ lµ ph−¬ng tiÖn gi¸o dôc tÊt c¶ nghiÖp nhµ n−íc trong viÖc tæng kÕt kinh c¸c thµnh viªn trong c«ng ty nghiÖm kinh doanh ®óc rót thµnh triÕt lý vµ truyÒn b¸, gi¸o dôc c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp Chñ yÕu vẫn dõng ë c©u khÈu hiÖu hoÆc những c©u qu¶ng c¸o VÊn ®Ò t¹o dùng vµ ph¸t huy triÕt lý kinh doanh ë ViÖt Nam VÊn ®Ò t¹o dùng vµ ph¸t huy triÕt lý kinh doanh ë ViÖt Nam Gi¶i ph¸p ph¸t huy triÕt lý kinh doanh Gi¶i ph¸p ph¸t huy triÕt lý kinh doanh cña c¸c DN ViÖt Nam trong thêi kú ®æi míi cña c¸c DN ViÖt Nam trong thêi kú ®æi míi 1-Tăng c−êng nghiªn cøu, gi¶ng d¹d¹y vµ 2- Nhµ n−íc tiÕp tôc ®æi míi, hoµn thiÖn thÓ chÕ qu¶ng b¸ vÒ triÕt lý kinh doanh: doanh: kinh tÕ thÞ tr−êng ®Ó t¹o ra m«i tr−êng kinh - Tim hiÓu vÒ triÕt lý kinh doanh cña n−íc ngoµi, tËp trung vµo triÕt lý kinh doanh cña c¸c c«ng ty, tËp ®oµn xuÊt s¾c cña thÕ giíi, tõ ®ã rót ra doanh thuËn lîi, c«ng b»ng, minh b¹ch những kinh nghiÖm, bµi häc thiÕt thùc cho ta. - Nghiªn cøu vÒ triÕt lý kinh doanh truyÒn thèng cña d©n téc ta trong lÞch 3- KhuyÕn khÝch c¸c doanh nh©n, doanh nghiÖp sö, tËp trung trong kho tµng văn ho¸ d©n gian vµ c©u truyÖn lÞch sö ViÖt Nam, ®Ó tim ra những nÐt b¶n s¾c phong c¸ch kinh doanh chó träng viÖc x©y dùng triÕt lý kinh doanh, triÕt truyÒn thèng d©n téc cÇn ph¸t huy trong ®iÒu kiÖn héi nhËp vµ toµn cÇu ho¸ c¸c nÒn kinh tÕ hiÖn nay lý doanh nghiÖp vµ kiªn trì vËn dông, ph¸t huy - Nghiªn cøu vÒ thùc tr¹ng cña triÕt lý kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp n−íc ta hiÖn nay ®Ó phª binh mÆt tiªu cùc, ph¸t huy mÆt tÝch nã vµo trong ho¹ ho¹t ®éng kinh doanh cùc cña nã, gióp cho doanh nghiÖp x©y dùng vµ hoµn thiÖn triÕt lý ph¸t triÓn cña minh. Cà phê Trung Nguyên Cà phê Trung Nguyên Lịch sử hình thành và phát triển: • • 16/06/1996: Khởi nghiệp ở Buôn Ma Thuột (Sản xuất và kinh doanh trà, cà phê ) • 1998:Trung Nguyên xuất hiện ở TP.HCM bằng khẩu hiệu “Mang lại nguồn cảm hứng sáng tạo mới” và con số 100 quán cà phê Trung Nguyên. Tầm nhìn và sứ mạng: • 2000: Đánh dấu sự phát triển bằng sự hiện diện tại Hà Nội và lần đầu tiên nhượng quyền • Tầm nhìn: Trở thành một tập thương hiệu đến Nhật Bản đoàn thúc đẩy sự trỗi dậy của • 2001: Trung Nguyên có mặt trên khắp toàn quốc và tiếp tục nhượng quyền tại Singapore nền kinh tế Việt Nam, giữ và tiếp theo là Campuchia, Thái Lan vững sự tự chủ về kinh tế quốc • 2002: Sản phẩm Trà Tiên ra đời gia và khơi dậy, chứng minh • 2003: Ra đời cà phê hòa tan G7 và xuất khẩu G7 đến các quốc gia phát triển cho một khát vọng Đại Việt • 2004: Mở thêm quán cà phê Trung Nguyên tại Nhật Bản, mạng lưới 600 quán cà phê tại khám phá và chinh phục. VN, 121 nhà phân phối, 7000 điểm bán hàng và 59,000 cửa hàng bán lẻ sản phẩm • Sứ mạng: Tạo dựng thương • 2005: Khánh thành nhà máy rang xay tại Buôn Ma Thuột và nhà máy cà phê hòa tan lớn hiệu hàng đầu qua việc mang nhất Việt Nam tại Bình Dương với công suất rang xay là 10,000tấn/năm và cà phê hòa tan là 3,000tấn/năm. Đạt chứng nhận EUREPGAP (Thực hành nông nghiệp tốt và Chất lượng lại cho người thưởng thức cà cà phê ngon) của thế giới. Chính thức khai trương khu du lịch văn hóa Trà Tiên Phong Quán tại Lâm Đồng. Phát triển hệ thống quán cà phê lên đến con số 1.000 quán cà phê và phê nguồn cảm hứng sáng tạo sự hiện diện của nhượng quyền quốc tế bằng các quán cà phê Trung Nguyên tại các nước và niềm tự hào trong phong Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc, Ucarine, Mỹ, Ba Lan. cách Trung Nguyên đậm đà • 2006: Đầu tư và xây dựng phát triển hệ thống phân phối G7Mart lớn nhất Việt Nam và xây văn hóa Việt. dựng, chuẩn hóa hệ thống nhượng quyền trong nước, đẩy mạnh phát triển nhượng quyền ở quốc tế. Ra mắt công ty truyền thông bán lẻ Nam Việt và công ty liên doanh Vietnam Global Gateway (VGG) có trụ sở đặt tại Singapore. 7
 8. 8/17/2016 Cà phê Trung Nguyên Tæng quan vÒ ®¹o ®øc kinh doanh Các thành tựu (giải thưởng) đã đạt được của Trung Nguyên Kh¸i niÖm ®¹o ®øc • • Huân chương lao động Hạng III do Chủ Tịch nước trao tặng năm 2007 • • Bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho doanh nghiệp “Đã có thành tích nhiều năm liền được bình chọn danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ tổ quốc” năm 2007 Đ¹o ®øc lµ tËp hîp c¸c nguyªn t¾c, quy t¾c, • • Được người tiêu dùng bình chọn là sản phẩm đứng đầu ngành thức uống chuÈn mùc x· héi nh»m ®iÒu chØnh, ®¸nh không cồn trong cuộc bình chọn HVNCLC 2007 do báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức gi¸ hµnh vi cña con ng−êi ®èi víi b¶n th©n • • 8 năm liền đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao (2000 - 2007) vµ trong quan hÖ víi ng−êi kh¸c, víi x· héi. • • Giải thương hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2006 do Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam cấp. • • Giải thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2006 do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp Cục xúc tiến thương mại (Bộ thương mại) tổ chức Theo nghĩa thông thường, đạo đức là • • Là doanh nghiệp cà phê duy nhất của Việt Nam đạt chứng chỉ EUREPGAP về Thực hành nộng nghiệp tốt và chất lượng cà phê ngon (do Institude for những nguyên tắc cư xử để phân biệt Tốt Marketecology cấp năm 2005) và Xấu, Đúng và Sai • • Giải thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2004 do báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức • • Giải thưởng nhà doanh nghiệp trẻ xuất sắc nhất ASEAN năm 2004 do Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Đông Nam Á trao tặng Chuẩn mực đạo đức là những nguyên tắc, • • Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2003 và 2005 do Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam trao tặng quy tắc đạo đức được mọi người thừa nhận • • Huân chương lao động hạng III do Chủ tịch nước trao tặng năm 2003 trở thành những mực thước, khuôn mẫu để • • Tổng Giám Đốc được trao tặng giải thưởng Sao Đỏ năm 2000 của Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam xem xét đánh giá và điều chỉnh hành vi của con người trong xã hội. 44 Tæng quan vÒ ®¹o ®øc kinh doanh Tæng quan vÒ ®¹o ®øc kinh doanh Kh¸i niÖm ®¹o ®øc Kh¸i niÖm ®¹o ®øc kinh doanh Đ¹o ®øc kinh doanh lµ mét tËp hîp c¸c Đ¹o ®øc cã tÝnh giai cÊp, tÝnh khu vùc, tÝnh ®Þa nguyªn t¾c, chuÈn mùc cã t¸c dông ®iÒu ph−¬ng. chØnh, ®¸nh gi¸, h−íng dÉn vµ kiÓm so¸t Néi dung c¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc thay ®æi theo ®iÒu hµnh vi cña c¸c chñ thÓ kinh doanh. kiÖn lÞch sö cô thÓ. Đ¹o ®øc kinh doanh chÝnh lµ ®¹o ®øc ĐiÒu chØnh c¸c hµnh vi cña con ng−êi theo c¸c chuÈn ®−îc vËn dông vµo trong ho¹t ®éng kinh mùc vµ quy t¾c ®¹o ®øc ( Đé l−îng, khoan dung, doanh khiªm tèn, dòng c¶m, trung thùc, tÝn, thiÖn…) ®−îc x· Đ¹o ®øc kinh doanh lµ mét d¹ng ®¹o héi thõa nhËn ®øc nghÒ nghiÖp, cã tÝnh ®Æc thï cña ho¹t Quy ®Þnh th¸i ®é, nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm cña mçi ®éng kinh doanh ng−êi ®èi víi b¶n th©n còng nh− ®èi víi ng−êi kh¸c vµ x· héi 45 46 Tæng quan vÒ ®¹o ®øc kinh doanh Tæng quan vÒ ®¹o ®øc kinh doanh Kh¸i niÖm ®¹o ®øc kinh doanh Kh¸i niÖm ®¹o ®øc kinh doanh CÁC NGUYEN TẮC VÀ CHUẨN MỰC CỦA ĐẠO PHẠM VI ÁP DỤNG ĐỨC KINH DOANH ThÓ chÕ chÝnh trÞ x· héi TÝnh trung thùc ChÝnh phñ T«n träng con ng−êi G¾n lîi Ých cña DN víi lîi Ých cña kh¸ch hµng vµ x· C«ng ®oµn héi Nhµ cung øng Coi träng hiÖu qu¶ g¾n víi tr¸ch nhiÖm x· héi Kh¸ch hµng BÝ mËt vµ trung thµnh víi c¸c tr¸ch nhiÖm ®Æc biÖt Cæ ®«ng Chñ doanh nghiÖp ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH Ng−êi lµm c«ng TÇng líp doanh nh©n lµm nghÒ kinh doanh Kh¸ch hµng cña doanh nh©n 47 48 8
 9. 8/17/2016 Tæng quan vÒ ®¹o ®øc kinh doanh Tæng quan vÒ ®¹o ®øc kinh doanh ®¹o ®øc kinh doanh vµ tr¸ch nhiÖm x· héi ®¹o ®øc kinh doanh vµ tr¸ch nhiÖm x· héi “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR - Corporate Social Responsibility) là cam kết của • CSR là một khái niệm theo đó các công ty hội công ty đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền nhập một cách tự nguyện những mối quan tâm vững, thông qua việc tuân thủ chuẩn mực về bảo về mặt xã hội và môi trường vào trong các hoạt vệ môi trường, bình đẳng về giới, an toàn lao động sản xuất-kinh doanh của mình và các mối động, quyền lợi lao động, trả lương công bằng, quan hệ tương tác với tất cả những người có liên đào tạo và phát triển nhân viên, phát triển cộng quan ở bên trong và bên ngoài doanh nghiệp đồng… theo cách có lợi cho cả công ty cũng như (như nhân viên, khách hàng, láng giềng, các tổ phát triển chung của xã hội”. (Định nghĩa của Hội chức phi chính phủ, các cơ quan công quyền, đồng kinh doanh thế giới về Phát triển bền vững - v.v.) (Định nghĩa trong cuốn “Sách xanh” năm 2001 World Business Council for Sustainable của Ủy ban Âu châu) Development) Đối với nước ta, đây là một khái niệm khá mới mẻ và trên thực tế người ta rất dễ hiểu lầm khái niệm Trách nhiệm xã hội theo nghĩa "truyền thống". Tức là doanh nghiệp thực hiện Trách nhiệm xã hội như là một hoạt động tham gia giải quyết các vấn đề xã hội mang tính nhân đạo, từ thiện. VÊn ®Ò kh«ng ph¶i v©y. Tæng quan vÒ ®¹o ®øc kinh doanh Tæng quan vÒ ®¹o ®øc kinh doanh ®¹o ®øc kinh doanh vµ tr¸ch nhiÖm x· héi ®¹o ®øc kinh doanh vµ tr¸ch nhiÖm x· héi Doanh nghiệp nhận được lợi ích gì từ việc Doanh nghiệp nhận được lợi ích gì từ việc thực hiện các trách nhiệm xã hội? thực hiện các trách nhiệm xã hội? • Xây dựng danh tiếng, hình ảnh tốt về doanh nghiệp; tăng giá trị thương hiệu • Thiết lập được mối quan hệ tốt với và uy tín của công ty chính phủ và cộng đồng giúp doanh nghiệp có được một môi trường kinh • Tăng khả năng thu hút nguồn lao động doanh bên ngoài lành mạnh có năng lực, có chất lượng; cải thiện quan hệ trong công việc giúp doanh • Giảm chi phí, tăng năng suất dẫn đến nghiệp có được một môi trường kinh việc tăng doanh thu doanh bên trong lành mạnh Tæng quan vÒ ®¹o ®øc kinh doanh Tæng quan vÒ ®¹o ®øc kinh doanh ®¹o ®øc kinh doanh vµ tr¸ch nhiÖm x· héi ®¹o ®øc kinh doanh vµ tr¸ch nhiÖm x· héi Tại sao nhất thiết cần phải có CSR? Tại sao nhất thiết cần phải có CSR? • Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững luôn phải tuân thủ những chuẩn mực về • Các yêu cầu về trách nhiệm xã hội hiện nay đã bảo vệ môi trường, bình đẳng về giới, an trở thành các tiêu chuẩn phải có trong kinh toàn lao động, quyền lợi lao động, trả doanh (chẳng hạn như SA8000 của dệt may), các lương công bằng, đào tạo và phát triển DN chỉ có thể cạnh tranh được nếu đạt được cả ba yếu tố: chất lượng, giá cả và tuân thủ các nhân viên, phát triển cộng đồng… Bởi tiêu chuẩn về CSR. vậy, trong tiến trình hội nhập kinh tế thì việc thực hiện trách nhiệm xã hội đối với doanh nghiệp là một động lực để tạo sức • Lợi ích ngắn hạn chủ yếu là có thêm đơn đặt hàng từ những công ty mua hàng đòi hỏi các cạnh tranh cho doanh nghiệp. tiêu chuẩn về CRS 9
 10. 8/17/2016 Tæng quan vÒ ®¹o ®øc kinh doanh Tæng quan vÒ ®¹o ®øc kinh doanh ®¹o ®øc kinh doanh vµ tr¸ch nhiÖm x· héi ®¹o ®øc kinh doanh vµ tr¸ch nhiÖm x· héi CÁC KHÍA CẠNH CÁC KHÍA CẠNH CỦA TRÁCH NHIỆM Xà Nghĩa vụ CỦA TRÁCH NHIỆM Xà HỘI HỘI nhân văn C¸c doanh nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm Khía cạnh kinh tế Nghĩa vụ x· héi cña mình b»ng c¸ch ®¹t mét chøng chØ quèc Khía cạnh pháp lý đạo đức tÕ hoÆc ¸p dông những bé quy t¾c øng xö (Code of Conduct – CoC). Khía cạnh đạo đức Nghĩa vụ pháp lý Mét doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm x· héi liªn Khía cạnh nhân văn quan ®Õn mäi khÝa c¹nh vËn hµnh cña mét doanh (lòng bác ái) Nghĩa vụ nghiÖp kinh tế Tháp trách nhiệm xã hội Tæng quan vÒ ®¹o ®øc kinh doanh Tæng quan vÒ ®¹o ®øc kinh doanh ®¹o ®øc kinh doanh vµ tr¸ch ®¹o ®øc kinh doanh vµ tr¸ch nhiÖm nhiÖm x· héi x· héi KHÍA KH A CẠNH/NGH C NH/NGHĨA NH/NGH A VỤ V ĐẠO O ĐỨCC KHÍA KH A CẠNH/NGH C NH/NGHĨA NH/NGH A VỤ O ĐỨC V ĐẠO C •Th−êng ®−îc thÓ hiÖn th«ng qua những nguyªn t¾c, gi¸ trÞ ®¹o ®øc ®−îc t«n träng trình bµy trong •Lµ những hµnh vi vµ ho¹t ®éng mµ x· héi b¶n sø mÖnh vµ chiÕn l−îc cña c«ng ty. Th«ng mong ®îi ë doanh nghiÖp nh−ng kh«ng qua c¸c c«ng bè nµy, nguyªn t¾c vµ gi¸ trÞ ®¹o ®øc trë thµnh kim chØ nam cho sù phèi hîp hµnh ®−îc quy ®Þnh trong hÖ thèng luËt ph¸p, ®éng cña mçi thµnh viªn trong c«ng ty vµ víi c¸c kh«ng ®−îc thÓ chÕ hãa thµnh luËt bªn hữu quan. v−ît qua c¶ những yªu cÇu ph¸p lÝ kh¾c Đ¹o ®øc kinh doanh lµ søc m¹nh trong tr¸ch nhiÖm x· héi nghiÖt 57 58 Tæng quan vÒ ®¹o ®øc kinh doanh Tæng quan vÒ ®¹o ®øc kinh doanh Vai trß cña ®¹o ®øc kinh doanh Vai trß cña ®¹o ®øc kinh doanh trong qu¶n trÞ doanh nghiÖp Đ¹o ®øc kinh doanh: 1- Gãp phÇn ®iÒu chØnh hµnh vi cña c¸c chñ thÓ kinh doanh 2- Gãp phÇn vµo chÊt l−îng cña doanh nghiÖp 3- Gãp phÇn vµo sù cam kÕt vµ tËn t©m cña nh©n viªn 4- Gãp phÇn lµm hµi lßng kh¸ch hµng 5- Gãp phÇn t¹o ra lîi nhuËn cho doanh nghiÖp 6- Gãp phÇn vµo sù vững m¹nh cña nÒn kinh tÕ quèc gia 59 10
 11. 8/17/2016 Tæng quan vÒ ®¹o ®øc kinh doanh Tæng quan vÒ ®¹o ®øc kinh doanh Vai trß cña ®¹o ®øc kinh doanh Vai trß cña ®¹o ®øc kinh doanh Đ¹o ®øc KD gãp phÇn ®iÒu chØnh hµnh vi Đ¹o ®øc Ph¸p luËt cña c¸c chñ thÓ KD SỰ ĐIỀU Mang tÝnh tù Mang tÝnh -Điều chỉnh hanh vi KD bằng các nguyên tắc, CHỈNH HANH nguyÖn vµ c−ìng bøc, chuẩn mực của đạo đức kinh doanh VI kh«ng ®−îc ghi c−ìng chÕ vµ -Bæ sung vµ kÕt hîp víi ph¸p luËt ®iÒu thµnh văn b¶n ghi thµnh văn chØnh c¸c hµnh vi kinh doanh ph¸p quy b¶n ph¸p quy +T¸c ®éng vµo l−¬ng t©m cña doanh nh©n PHẠM VI Bao qu¸t mäi ĐiÒu chØnh để ®iÒu chØnh những hµnh vi ma pháp luật ĐIỀU CHỈNH lÜnh vùc cña thÕ những hµnh vi không can thiệp tới VA ẢNH giíi tinh thÇn liªn quan ®Õn HƯỞNG chÕ ®é x· héi, + Đạo ®øc cµng ®−îc ®Ò cao khi ph¸p luËt cµng ®Çy ®ñ, chÆt chÏ vµ ®−îc thi hµnh chÕ ®é nhµ nghiêm chØnh n−íc 61 62 Tæng quan vÒ ®¹o ®øc kinh doanh Tæng quan vÒ ®¹o ®øc kinh doanh Vai trß cña ®¹o ®øc kinh doanh Vai trß cña ®¹o ®øc kinh doanh Đạo đức kinh doanh còn đi xa hơn luật pháp Đạo đức kinh doanh còn đi xa hơn luật pháp Phán xét của Lương tâm doanh nghiệp • "Dẫu biết làm ăn phải "vị kỷ", lợi nhuận là điều quan • Doanh nhân được tự do hành xử trong quá trình trọng mang ý nghĩa sống còn của người kinh doanh cạnh tranh trừ những hành vi mà pháp luật cấm . trước khi nghĩ đến người khác, nhưng chính đạo đức mới là chuẩn tối thiểu để tạo nên hiệu ứng cộng hưởng • Không thiếu những thủ đoạn lạm dụng tự do cạnh tốt nhất với cộng đồng xã hội". tranh để xâm hại lợi ích của nhà nước, của doanh nghiệp và của người tiêu dùng. • Lợi nhuận là cơ sở cho những gì chúng tôi đang làm, nó là thước đo sự đóng góp của chúng tôi và là phương tiện cho • Việc doanh nghiệp lách luật, nếu không xét ở góc độ sự tăng trưởng tự hạch toán, nhưng bản thân nó chưa bao đạo đức kinh doanh, rất khó để quy kết trách nhiệm. giờ là mục tiêu cuối cùng. Mục tiêu là để chiến thắng, sự Vấn đề là lỗi do ai? chiến thắng được xét trong cách nhìn của người tiêu dùng và làm được điều gì đó mà bạn có thể hãnh diện. (David Packard, nhà sáng lập công ty Hewlett- • Sự ràng buộc giữa doanh nghiệp với chính lương Packard (trích trong Cẩm nang Đạo đức kinh doanh) tâm của nó trong việc thực hiện các hoạt động kinh doanh đối với tất cả mọi đối tác. Tæng quan vÒ ®¹o ®øc kinh doanh Tæng quan vÒ ®¹o ®øc kinh doanh Vai trß cña ®¹o ®øc kinh doanh Vai trß cña ®¹o ®øc kinh doanh Hai Gi¸o s− John Kotter vµ James Ph©n lo¹i Những Nh ng c«ng Những Heskett ë tr−êng ®µo t¹o qu¶n lý ty “đ¹o ¹o ®øc ®øc c«ng ty cao” cao” kh¸c kinh doanh thuéc Harvard, t¸c gi¶ cuèn s¸ch "Văn hãa c«ng ty vµ chØ Tiªu chÝ sè ho¹t ®éng hữu Ých", sau 11 682% 36% năm nghiªn cøu, ®· ph©n tÝch Thu nhËp những kÕt qu¶ kh¸c nhau ë c¸c Gi¸ trÞ cæ phiÕu trªn 901% 74% c«ng ty víi những truyÒn thèng thÞ tr−êng chøng ®¹o ®øc kh¸c nhau kho¸n 756% 1% L·i rßng 65 66 11
 12. 8/17/2016 Tæng quan vÒ ®¹o ®øc kinh doanh Tæng quan vÒ ®¹o ®øc kinh doanh Vai trß cña ®¹o ®øc kinh doanh Vai trß cña ®¹o ®øc kinh doanh Khi DN KDoanh cã ®ạo ®øc (tu©n thñ c¸c ng. t¾c & chuẩn • Nạn đút lót đã làm suy thoái hoạt động đầu mực KD)sÏ: tư thương mại toàn cầu, làm thất thoát hàng + T¹o ®c bÇu t©m lý lµm viÖc hiÖu qu¶ cña nh©n viªn tỷ USD mỗi năm đối với các quốc gia nghèo (nh©n viªn c¶m thÊy tho¶ m·n vÒ DN còng nh− chÝnh và các tổ chức hợp tác đa quốc gia. Ngân mình, tăng lßng trung thµnh & trách nhiÖm ch.m«n, lµm viÖc hªt mình vì sù thµnh ®¹t cña DN) hàng phát triển châu Á (ADB) ước tính, số + Ph¸t triÓn ®c c¸c mèi q.hÖ tin cËy víi kh.hµng tiền tham nhũng chiếm khoảng 17% GNP + Tèi thiÓu ho¸ c¸c thiÖt h¹i do sù ph¸ ho¹i ngÇm cña của nước nghèo. 10 nước công nghiệp hàng nhân viªn (ăn c¾p, gian lËn) đầu thế giới như Mỹ, Anh. Đức, Pháp, Nhật + DN Ýt ph¶i hÇu toµ do tránh được các vụ kiện tụng Bản, Canada, Italia, Hàn Quốc, Bỉ, Hà Lan có sự đút lót lớn nhất trong các ngành: quốc DN tr¸nh ®ược những rñi ro, bÊt tr¾c trong hoạt ®éng phòng, hàng không, bưu chính viễn thông, KD dầu mỏ, công nghiệp nặng. ®.®kd lµ mét lîi thÕ c¹nh tranh, “Đ¹o ®øc lµ KD tèt" thay cho "KD lµ KD". Đ¹o ®øc lµ nh©n tè bªn trong cña 67 Hoạt ®éng kd Chi phÝ ®¹o ®øc. Tæng quan vÒ ®¹o ®øc kinh doanh Tæng quan vÒ ®¹o ®øc kinh doanh Vai trß cña ®¹o ®øc kinh doanh Vai trß cña ®¹o ®øc kinh doanh • C¸c c«ng ty lín ®Òu ®−a chuÈn mùc ®¹o ®øc Một số biểu hiện lợi nhuận tiêu cực vµo trong "triÕt lý KD"(vd: Matsushita, IBM, ở Việt Nam Oracle…) • NhiÒu c«ng ty trªn thÕ giíi ®· x©y dùng “bé 1. Trốn thuế hay gian lận thuế tiêu chuẩn đạo đức”, bộ Quy tắc đạo đức” , “Quy tắc đạo đức nghề nghiêp” “Chi phÝ • 1/3 c¸c h·ng ë Anh, 3/4 c¸c h·ng ë Mü & 2. Đầu cơ tích trữ nguyên liệu, hàng hóa ®¹o ®øc” nhiÒu h·ng lín ë Hång K«ng ®· cã các bộ quy tắc nµy • Mü - mét quèc gia cã truyền thèng ®Ò cao tù 3. Phân phối các loại hàng hóa kém phẩm chất do cạnh tranh, thÕ mµ vµo ®Çu những năm 90 ®· có 25 c«ng ty tham dù s¸ng lËp mét ®iÒu lÖ gåm 18 ®iÓm vÒ ®®kd.C¸c quan chøc nhµ n−íc còng ®ược tham vÊn trong qúa trình 4. Sử dụng lao động, sử dụng chất xám của s¸ng lËp nµy. Sau ®ã c¸c c«ng ty tham dù ®· các chuyên gia nhưng không đãi ngộ xứng cïng nhau ký kÕt ®iÒu lÖ Êy đáng Tæng quan vÒ ®¹o ®øc kinh doanh C¸c khÝa c¹nh thÓ hiÖn cña ®¹o ®øc kinh doanh C¸c khÝa c¹c¹nh thÓ hiÖn Xem xÐt trong c¸c chøc năng cña ®¹ ®¹o ®øc kinh doanh cña doanh nghiÖp ®¹o ®øc kinh doanh Xem xÐt trong c¸c Xem xÐt trong quan 1. ®¹¹o ®øc trong qu¶n KẾ TOÁN TÀI CHÍNH chøc năng cña doanh hÖ víi c¸c ®èi t−îng trÞ nguån nh©n lùc nghiÖp hữu quan CHỦ SỞ HỮU •Đ¹o ®øc trong qu¶n trÞ •Đ¹o ®øc trong quan hÖ 2. ®¹¹o ®øc trong nguån nh©n lùc cña chñ së hữu Marketting NHÂN VIÊN KHÁCH HÀNG •Đ¹o ®øc trong •Đ¹o ®øc trong quan hÖ Marketting víi ng−êi lao ®éng 3. ®¹¹o ®øc trong kÕ QUẢN LÝ MARKETING •Đ¹o ®øc trong kÕ to¸n, •Đ¹o ®øc trong quan hÖ to¸n, kiÓm to¸n kiÓm to¸n víi kh¸ch hµng •Đ¹o ®øc trong quan hÖ víi ®èi thñ c¹nh tranh 12
 13. 8/17/2016 C¸c khÝa c¹nh thÓ hiÖn cña ®¹o ®øc kinh doanh Marketing lµ ho¹t ®éng h−íng dßng l−u chuyÓn hµng ho¸ vµ dÞch Xem xÐt trong c¸c chøc năng vô tõ nhµ s¶n xuÊt tíi ng−êi tiªu dïng B¶o hé ng−êi tiªu dïng xuÊt hiÖn khi cã sù bÊt bình ®¼ng giữa cña doanh nghiÖp nhµ s¶n xuÊt vµ ng−êi tiªu dïng ®−îc Tho¶ m·n an ®−îc những nhu toµn Trong tuyển dụng, bổ cÇu c¬ b¶n cã mét Đ¹o ®øc nhiệm, sử dụng lao động m«i tr−êng ®−îc trong lµnh m¹nh vµ bÒn vững th«ng tin qu¶n trÞ Trong đánh giá người lao động ®−îc 8 quyÒn cña ng−êi tiªu nguån gi¸o dïng ®−îc nh©n lùc dôc vÒ lùa chän Trong bảo vệ người lao động tiªu ®−îc ®−îc ®¹¹o ®øc dïng båi l¾ng trong th−êng nghe Marketting ®¹o ®øc trong Marketting ®¹o ®øc trong Marketting Các biện pháp marketing phi đạo đức Các biện pháp marketing phi đạo đức Lôi kéo, nài ép, dụ dỗ; Bán hàng lừa gạt Quảng tạo ra hay khai thác, lợi Bao gói và dán nhãn Bán cáo dụng một niềm tin sai hàng lừa gạt phi lầm; phóng đại, thổi phi Nhử và chuyển kênh đạo đức phồng; che dấu sự thật đạo Lôi kéo trong một thông điệp; đức giới thiệu mơ hồ; hình Bán hàng dưới chiêu thức khó coi, phi thị bài nghiên cứu thị hiếu; nhằm vào những trường đối tượng nhạy cảm ®¹o ®øc trong Marketting Các biện pháp marketing phi đạo đức ®¹¹o ®øc trong kÕ to¸n, kiÓm to¸n Phi đạo Cố định giá cả 1 2 3 đức Phân chia thị Giảm giá dịch vụ Cho mượn danh Sè liÖu v−ît trong trường khi c«ng ty kiÓm to¸n nhËn mét hîp ®ång cung kiểm toán viên tréi, các khoản quan hệ Bán phá giá cÊp dÞch vô víi møc phÝ để hành nghề lµ vi phí “không với đối Sử dụng những thÊp h¬n nhiÒu so víi møc phÝ cña c«ng ty kiÓm ph¹m t− c¸ch nghÒ nghiÖp vµ tÝnh chÝnh trùc qui ®Þnh chính thức” và thủ to¸n tr−íc ®ã, hoÆc so víi trong chuÈn mùc ®¹o ®øc tiền hoa hồng cạnh biện pháp thiếu văn møc phÝ cña c¸c c«ng ty kh¸c ®−a ra nghÒ nghiÖp cña ng−êi hµnh nghÒ kÕ to¸n, kiÓm to¸n vµ tranh hoá còng lµ hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt 13
 14. 8/17/2016 C¸c khÝa c¹nh thÓ hiÖn cña ®¹o ®øc kinh doanh C¸c khÝa c¹nh thÓ hiÖn cña ®¹o ®øc kinh doanh Xem xÐt trong quan hÖ víi c¸c ®èi t−îng Xem xÐt trong quan hÖ hữu quan C¸c ®èi víi c¸c ®èi t−îng hữu quan . t−îng hữu 1. Đ¹o ®øc trong quan hÖ cña chñ së hữu với nhà quan lµ quản lý những ®èi t−îng hay nhãm 2. Đ¹o ®øc trong quan hÖ víi ng−êi lao ®éng ®èi t−îng a cã ¶nh h−ëng quan Các träng ®Õn 3. Đ¹o ®øc trong quan hÖ víi kh¸ch hµng sù sèng đối tượng cßn vµ sù hữu quan thµnh c«ng cña mét ho¹t C¸c c¬ quan nhµ n−íc, nghiệp đoàn ®éng kinh doanh. 4. Đ¹o ®øc trong quan hÖ víi ®èi thñ c¹nh tranh Céng ®ång ®Þa ph−¬ng, công chúng ®¹o ®øc trong quan hÖ cña chñ së hữu với nhà quản lý Đ¹o ®øc 1 trong quan Sù t¸ch biÖt giữa Vấn đề cáo giác hÖ víi ng−êi C¸c m©u thuÉn giữa viÖc së hữu vµ ®iÒu lao ®éng khiÓn doanh Bí mật thương mại 2 nhiÖm vô cña c¸c nhµ nghiÖp, Xuất hiện qu¶n lý ®èi víi c¸c vấn đề mâu chñ së hữu vµ lîi Ých 3 thuẫn quyền lợi Điều kiện, môi trường làm việc cña chÝnh hä giữa chủ sở hữu và người điều Lạm dụng của công, phá 4 hành hoại ngầm và các vấn đề khác Vấn đề cáo giác Vấn đề cáo giác Cáo giác là một việc một thành viên của tổ chức công bố những thông tin làm chứng cứ về những ThiÖt h¹i ®èi víi b¶n th©n ng−êi c¸o gi¸c ®«i hành động bất hợp pháp hay vô khi rÊt lín (bÞ trï dËp, bÞ ®e do¹, bÞ trõng ph¹t đạo đức của tổ chức. vÒ thu nhËp, vÒ c«ng ăn viÖc lµm, bÞ mang tiÕng xÊu...). Vì vËy cÇn cã ý thøc b¶o vÖ ng−êi c¸o Tính hợp đạo đức: khi người c¸o gi¸c tr−íc những sè phËn kh«ng ch¾c ch¾n. gi¸c ngăn chÆn viÖc lÊy ®éng c¬, lîi ĐiÒu nµy ®ßi hái ph¶i cã sù phèi hîp gi¶i Ých cá nhân/ tr−íc m¾t ®Ó che lÊp quyÕt cña c¸c c¬ quan chøc năng. những thiÖt h¹i l©u dµi của tæ chøc víi mét ®éng c¬ trong s¸ng 14
 15. 8/17/2016 Bí mật thương mại Bí mật thương mại Bí mật thương mại là những thông tin Khi ng−êi lao ®éng bÞ ®èi xö mét c¸ch kh«ng được sử dụng trong quá trình tiến binh ®¼ng sÏ cã thÓ dÉn ®Õn hä tiÕt lé bÝ mËt hành hoạt động kinh doanh không th−¬ng m¹i cho c¸c c«ng ty ®èi thñ ®Ó nhËn được nhiều người biết tới nhưng lại có phÇn tiÒn thªm hoÆc hä sÏ sö dông bÝ mËt thể tạo cơ hội cho người sở hữu nó có th−¬ng m¹i vµo viÖc t¸ch ra lËp c«ng ty một lợi thế so với những đối thủ cạnh riªng tranh không biết hoặc không sử dụng C¶i thiÖn mèi quan hÖ víi ng−êi lao ®éng, những thông tin đó ë ®ã, ng−êi chñ x¸c ®Þnh ®óng møc ®é ®ãng BÝ mËt th−¬ng m¹i cÇn ph¶i ®−îc b¶o vÖ vi gãp, x¸c ®Þnh ®óng chñ quyÒn ®èi víi c¸c ý nã lµ mét lo¹i tµi s¶n ®Æc biÖt mang l¹i lîi t−ëng, ë ®ã ng−êi lao ®éng thùc sù c¶m thÊy nhuËn cho c«ng ty r»ng những tµi s¶n cña doanh nghiÖp còng lµ cña hä chø kh«ng ph¶i lµ cña riªng «ng chñ, Điều kiện, môi trường làm việc Đ¹o ®øc trong quan hÖ Những qu¶ng c¸o phi ®¹o ®øc víi khách hàng Nghĩa vụ của Chủ DN: Vấn đềAdd đạoYour đứcText từ ®¹o ®øc Những thñ ®o¹n Cung cÊp ®Çy ®ñ thông tin phía khách hàng trong Quyền của Người Ld: vÒ mèi nguy hiÓm cña c«ng quan hÖ marketing lõa g¹t Víi t Lµm viÖc trong mét m«i viÖc kh¸ch hµng tr−êng an toµn vµ vÖ Cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c trang sinh, hä cã quyÒn ®−îc thiÕt bÞ an toµn cho ng−êi phạm Đ−a s¶n phÈm XâmAdd Yourc¸c Text b¶o vÖ tr¸nh mäi nguy lao ®éng, kiÓm tra xem kh«ng an toµn hiÓm, cã quyÒn ®−îc biÕt vÊn ®Ò riªng t− chóng cã an toµn kh«ng ®Õn kh¸ch hµng vµ ®−îc tõ chèi c¸c c«ng của khách hàng жm b¶o c¸c tiªu chuÈn viÖc nguy hiÓm liÖu cho phÐp vÒ m«i tr−êng lµm Không c©n ®èi viÖc (tiÕng ån, ®é Èm, bôi, ¸nh giữa nhu cÇu s¸ng, kh«ng khÝ, chÊt ®éc h¹i...), tr−íc m¾t vµ cham sãc y tÕ vµ b¶o hiÓm nhu cÇu l©u dµi cña kh¸ch hµng C¸c khÝa c¹nh thÓ hiÖn cña ®¹o ®øc kinh doanh ®¹o ®øc kinh doanh trong nÒn kinh tÕ toµn cÇu Đ¹o ®øc trong quan hÖ C¸c quy t¾c ®¹o ®øc toµn cÇu •Quy t¾c 1: Tr¸ch nhiÖm cña c¸c doanh nghiÖp víi ®èi thñ c¹ c¹nh tranh •Quy t¾c 2: T¸c ®éng vÒ mÆt kinh tÕ vµ x· héi cña c¸c doanh nghiÖp: H−íng tíi ®æi míi, c«ng b»ng, vµ céng ®ång thÕ giíi C¸c thñ ®o¹n c¹nh tranh •Quy t¾c 3: Hµnh vi cña doanh nghiÖp: Kh«ng chØ kh«ng dõng l¹i ë viÖc thùc hiÖn ®óng c¸c văn b¶n luËt lµnh m¹nh ph¸p mµ ph¶i h−íng tíi mét tinh thÇn cã tr¸ch nhiÖm Th«ng Dùng thủ Ăn c¾p Sử dụng những biện •Quy t¾c 4: T«n träng luËt lÖ Đoạn xấu bÝ mËt ®ång để thắng th−¬ng Pháp thiếu •Quy t¾c 5: Trî gióp cho th−¬ng m¹i ®a ph−¬ng thầu văn hoá m¹i •Quy t¾c 6: B¶o vÖ m«i tr−êng 90 15
 16. 8/17/2016 C¸c khÝa c¹nh thÓ hiÖn cña ®¹o ®øc kinh doanh C¸c khÝa c¹nh thÓ hiÖn cña ®¹o ®øc kinh doanh ®¹o ®øc kinh doanh trong ®¹o ®øc kinh doanh trong nÒn kinh tÕ toµn cÇu nÒn kinh tÕ toµn cÇu C¸c quy t¾c ®¹o ®øc toµn cÇu C¸c vÊn ®Ò ®¹o ®øc kinh doanh toµn cÇu •Quy t¾c 7: Tr¸nh c¸c cuéc lµm ăn kh«ng 1. Tham nhũng và hối lộ hîp ph¸p 2. Phân biệt đối xử (giới tính và chủng tộc) •Quy t¾c 8: Đèi víi kh¸ch hµng •Quy t¾c 9: Đèi víi c¸c nh©n viªn 3. Các vấn đề khác: •Quy t¾c 10: Đèi víi chñ së hữu c¸c nhµ Quyền con người ®Çu t− Phân biệt giá cả •Quy t¾c 11: Đèi víi c¸c c«ng ty cung øng Các sản phẩm có hại •Quy t¾c 12: Đèi víi c¸c ®èi thñ Viễn thông và công nghệ thông tin •Quy t¾c 13: Đèi víi c¸c céng ®ång Ô nhiễm môi trường 91 Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ x©y Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ x©y dùng ®¹o ®øc kinh doanh dùng ®¹o ®øc kinh doanh X©y dùng ®¹o ®øc trong kinh doanh Ph©n tÝch c¸c hµnh vi ®¹o •Mét ch−¬ng trinh tu©n thñ ®¹o ®øc hiÖu ®øc trong kinh doanh qu¶ •NhËn diÖn c¸c vÊn ®Ò ®¹o •X©y dùng vµ truyÒn ®¹t/ phæ biÕn hiÖu ®øc qu¶ c¸c tiªu chuÈn ®¹o ®øc •Ph©n tÝch qu¸ trinh ra •ThiÕt lËp hÖ thèng ®iÒu hµnh thùc hiÖn, quyÕt ®Þnh ®¹o ®øc b»ng kiÓm tra, tang c−êng tiªu chuÈn vµ viÖc Algorithm tu©n thñ ®¹o ®øc •C¶i thiÖn liªn tôc ch−¬ng trinh tu©n thñ ®¹o ®øc Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ x©y dùng ®¹o ®øc trong KD Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ x©y dùng ®¹o ®øc trong KD NhËn diÖn c¸c vÊn ®Ò ®¹ ®¹o ®øc NhËn diÖn c¸c vÊn ®Ò ®¹ ®¹o ®øc Lµm thÕ nµo ®Ó nhËn diÖn VÊn ®Ò ®¹o ®øc lµ mét tình huèng, mét vÊn ®Ò hoÆc mét c¬ héi yªu cÇu c¸ nh©n hoÆc tæ chøc ph¶i chän trong sè những hµnh ®éng vÊn ®Ò ®¹o ®øc? ®−îc ®¸nh gi¸ lµ ®óng hay sai, cã ®¹o ®øc hay v« ®¹o đức Thø nhÊt Thø hai Thø ba 1. C¸c vÊn ®Ò do m©u thuÉn vÒ lîi Ých. 2. C¸c vÊn ®Ò vÒ sù c«ng b»ng vµ tÝnh trung thùc. X¸c ®Þnh X¸c ®Þnh mèi X¸c ®Þnh b¶n những ng−êi chÊt vÊn ®Ò ®¹o quan t©m, ®øc b»ng c¸ch tr¶ 3. C¸c vÊn ®Ò vÒ giao tiÕp. hữu quan và mong muèn lêi cho c©u hái kh¶o s¸t quan cña những vÊn ®Ò ®¹o ®øc ®iÓm, triÕt lý ng−êi hữu b¾t nguån tõ 4. C¸c vÊn ®Ò vÒ c¸c mèi quan hÖ cña tæ chøc cña c¸c ®èi những m©u quan. t−îng hữu quan thuÉn c¬ b¶n, chñ nµy yÕu nµo? 16
 17. 8/17/2016 Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ x©y dùng ®¹o ®øc trong KD Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ x©y dùng ®¹o ®øc trong KD Ph©n tÝch qu¸ trình tr nh ra quyÕt ®Þnh ®¹ ®¹o ®øc Ph©n tÝch qu¸ trình tr nh ra quyÕt ®Þnh ®¹ ®¹o ®øc b»ng Algorithm b»ng Algorithm Chuçi thao t¸c logic cña Algorithm ®¹o ®øc -Algorithm lµ mét hÖ thèng c¸c b−íc ®i víi mét quy t¾c, nguyªn t¾c, trËt tù t¹o thµnh chuçi thao t¸c logic hîp lý Môc tiªu BiÖn ph¸p Đéng c¬ HËu quả ®Ó gi¶i bµi to¸n s¸ng t¹o -Algorithm ®¹o ®øc: Lµ mét hÖ thèng c¸c b−íc ®i víi mét quy t¾c, trËt tù ĐiÒu gi Doanh nhÊt ®Þnh ®Ó h−íng dÉn, chØ ra những quan ®iÓm vµ gi¶i Doanh nghiÖp cã Lµm thÕ th«i thóc ph¸p cã gi¸ trÞ vÒ mÆt ®¹o ®øc. nghiÖp nµo ®Ó doanh thÓ l−êng Lµ mét c«ng cô cÇn thiÕt gióp c¸c nhµ qu¶n trÞ nhËn muèn ®¹t theo ®uæi tr−íc nghiÖp diÖn ®−îc c¸c gi¶i ph¸p ®¹o ®øc tèi −u trong ho¹t ®éng ®−îc ®iÒu môc tiªu? những kinh doanh; nhËn râ những khã khăn vÒ mÆt ®¹o ®øc ®¹t hËu qu¶ gì khi ra c¸c QĐ kinh doanh; tiªn ®o¸n ®Ó nÐ tr¸nh c¸c tình môc tiªu? nµo? huèng nan gi¶i, khã xö 97 Mục tiêu Biện pháp Động cơ Hậu quả Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ x©y dùng ®¹o ®øc trong KD Xây dựng các chuẩn mực đạo đức trong các quan hệ Cần phải làm Làm như thế nào? Tại sao?Vì lý Dẫn đến những gì? của doanh nghiệp gì? do gì? Các Doanh - C¸c ®èi t−îng quan - Doanh - C¸c hËu qu¶ Xây dựng bộ quy tắc đạo đức trong kinh doanh nghiÖp cã t©m cã t¸n thµnh c¸c nghiÖp che l−êng tr−íc sÏ (Code of Ethics- CoE) thống nhất Câu nhiÒu môc biÖn ph¸p hµnh ®éng ®Ëy hay tá lé x¶y ra trong ng¾n Hỏi cña doanh nghiÖp kh«ng? ®éng c¬ cña • Phạm trù đạo đức thường rất rộng và trừu tượng, tiªu kh«ng? h¹n hay dµi h¹n? cần - C¸c biÖn ph¸p cã m×nh? nhiều khi còn mang tính chủ quan. Do đó, để cụ thể C¸c môc tiªu - C¸c hËu qu¶ cã hµi hßa ®¸p øng hoÆc tèi ®a - Đéng c¬ l−êng tr−íc sÏ cã hóa việc thực hiện các vấn đề đạo đức, mỗi doanh trả hãa c¸c môc tiªu ®Ò ra kh«ng? cña doanh nghiệp nên xây dựng và áp dụng một bộ những quy víi nhau nghiÖp ¶nh h−ëng g× ®Õn lời - C¸c biÖn ph¸p cã tắc đạo đức thống nhất. Bộ quy tắc này được xem kh«ng? mang tÝnh vÞ c¸c ®èi t−îng khi Đèi t−îng cÇn thiÕt ®Ó ®¹t môc tiªu kh«ng hay t−¬ng kû hay tÝnh quan t©m cña là một cẩm nang hướng dẫn cho nhân viên và là cơ lựa nµo ®−îc ®èi kh«ng quan träng vÞ tha? doanh nghiÖp? sở để giải quyết các vấn đề liên quan đến đạo đức chọn quan t©m hoÆc ®¬n thuÇn kh«ng dÝnh lÝu g× ®Õn - ĐÞnh - Cã thÓ cã c¸c trong doanh nghiệp. hµng ®Çu? môc tiªu cña b¹n? h−íng gi¸ trÞ yÕu tè bÊt ngê cña doanh kh«ng? nghiÖp lµ g×? Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ x©y dùng ®¹o ®øc trong KD Xây dựng các chuẩn mực đạo đức trong các quan hệ Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ x©y dùng ®¹o ®øc trong KD của doanh nghiệp Đưa đạo đức vào trong kinh doanh như thế nào? • Nội dung của bộ quy tắc đạo đức nên bao gồm bốn phần chính: 1. Sự ủng hộ và yêu cầu thực hiện đạo đức của • Quan điểm và sự gương mẫu của lãnh đạo lãnh đạo doanh nghiệp; 2. Cam kết và trách nhiệm của doanh nghiệp với • Xây dựng Bộ quy tắc đạo đức thống nhất nhân viên; 3. Các giá trị đạo đức và trách nhiệm mà nhân viên phải thực hiện đối với đồng nghiệp, lãnh đạo, • Các chương trình huấn luyện về đạo đức khách hàng, chính quyền và cộng đồng; 4. Các phương thức thông tin và cách giải quyết các vướng mắc liên quan đến đạo đức • Xây dựng các kênh thông tin 17
 18. 8/17/2016 VÊn ®Ò x©y dùng c¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc kinh doanh ë VN VÊn ®Ò x©y dùng c¸c chuÈn mùc Kinh nghiÖm cña mét sè DN trên Thế giới và ®¹o ®øc kinh doanh ë ViÖt Nam ViÖt Nam trong x©y dùng, phát huy đạo đức 7 vấn đề về đạo kinh doanh Việt Nam kinh doanh 1. Mục tiêu của kinh doanh không dừng lại ở việc kiếm thật nhiều tiền mà phải đi xa hơn là đóng góp • Kinh nghiệm của Nike vào phát triển cộng đồng 2. Coi trọng yếu tố đoàn kết, dìu dắt để cùng phát triển • Kinh nghiệm Matsushita kinh doanh 3. Chữ tín luôn luôn là yếu tố cơ bản trong đạo kinh doanh 4. Sự trung thực trong kinh doanh 5. Kinh doanh đúng pháp luật 6. Làm công tác xã hội, làm từ thiện 7. Hành xử tốt đối với những cộng sự, những người làm công 18
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2