intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 5 - Phan Thanh Hồng

Chia sẻ: Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:151

93
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng - Phần 5: Xác suất, biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất" cung cấp cho người học các kiến thức về xác suất, biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 5 - Phan Thanh Hồng

 1. B i gi£ng X¡c su§t Thèng k¶ v  ùng döng Phan Thanh Hçng Bë mæn To¡n-¤i håc TH‹NG LONG Ng y 13 th¡ng 4 n«m 2009 Phan Thanh Hçng (H TH‹NG LONG) B i gi£ng X¡c su§t Thèng k¶ v  ùng döng Ng y 13 th¡ng 4 n«m 2009 1 / 102
 2. Ph¦n V X¡c su§t, bi¸n ng¨u nhi¶n v  quy luªt ph¥n phèi x¡c su§t Phan Thanh Hçng (H TH‹NG LONG) B i gi£ng X¡c su§t Thèng k¶ v  ùng döng Ng y 13 th¡ng 4 n«m 2009 2 / 102
 3. Ph¦n V 1 X¡c su§t Kh¡i ni»m x¡c su§t Khæng gian m¨u, bi¸n cè sì c§p, bi¸n cè ành ngh¾a x¡c su§t Mët sè quy t­c x¡c su§t cì b£n X¡c su§t i·u ki»n v  sü ëc lªp 2 Bi¸n ng¨u nhi¶n v  quy luªt ph¥n phèi x¡c su§t Bi¸n ng¨u nhi¶n v  quy luªt ph¥n phèi x¡c su§t Mët sè ph¥n phèi lþ thuy¸t quan trång Ph¥n phèi chu©n x§p x¿ mët sè ph¥n phèi ríi r¤c Phan Thanh Hçng (H TH‹NG LONG) B i gi£ng X¡c su§t Thèng k¶ v  ùng döng Ng y 13 th¡ng 4 n«m 2009 3 / 102
 4. Ph¦n V 1 X¡c su§t Kh¡i ni»m x¡c su§t Khæng gian m¨u, bi¸n cè sì c§p, bi¸n cè ành ngh¾a x¡c su§t Mët sè quy t­c x¡c su§t cì b£n X¡c su§t i·u ki»n v  sü ëc lªp 2 Bi¸n ng¨u nhi¶n v  quy luªt ph¥n phèi x¡c su§t Bi¸n ng¨u nhi¶n v  quy luªt ph¥n phèi x¡c su§t Mët sè ph¥n phèi lþ thuy¸t quan trång Ph¥n phèi chu©n x§p x¿ mët sè ph¥n phèi ríi r¤c Phan Thanh Hçng (H TH‹NG LONG) B i gi£ng X¡c su§t Thèng k¶ v  ùng döng Ng y 13 th¡ng 4 n«m 2009 3 / 102
 5. Ph¦n V 1 X¡c su§t Kh¡i ni»m x¡c su§t Khæng gian m¨u, bi¸n cè sì c§p, bi¸n cè ành ngh¾a x¡c su§t Mët sè quy t­c x¡c su§t cì b£n X¡c su§t i·u ki»n v  sü ëc lªp 2 Bi¸n ng¨u nhi¶n v  quy luªt ph¥n phèi x¡c su§t Bi¸n ng¨u nhi¶n v  quy luªt ph¥n phèi x¡c su§t Mët sè ph¥n phèi lþ thuy¸t quan trång Ph¥n phèi chu©n x§p x¿ mët sè ph¥n phèi ríi r¤c Phan Thanh Hçng (H TH‹NG LONG) B i gi£ng X¡c su§t Thèng k¶ v  ùng döng Ng y 13 th¡ng 4 n«m 2009 3 / 102
 6. Ph¦n V 1 X¡c su§t Kh¡i ni»m x¡c su§t Khæng gian m¨u, bi¸n cè sì c§p, bi¸n cè ành ngh¾a x¡c su§t Mët sè quy t­c x¡c su§t cì b£n X¡c su§t i·u ki»n v  sü ëc lªp 2 Bi¸n ng¨u nhi¶n v  quy luªt ph¥n phèi x¡c su§t Bi¸n ng¨u nhi¶n v  quy luªt ph¥n phèi x¡c su§t Mët sè ph¥n phèi lþ thuy¸t quan trång Ph¥n phèi chu©n x§p x¿ mët sè ph¥n phèi ríi r¤c Phan Thanh Hçng (H TH‹NG LONG) B i gi£ng X¡c su§t Thèng k¶ v  ùng döng Ng y 13 th¡ng 4 n«m 2009 3 / 102
 7. Ph¦n V 1 X¡c su§t Kh¡i ni»m x¡c su§t Khæng gian m¨u, bi¸n cè sì c§p, bi¸n cè ành ngh¾a x¡c su§t Mët sè quy t­c x¡c su§t cì b£n X¡c su§t i·u ki»n v  sü ëc lªp 2 Bi¸n ng¨u nhi¶n v  quy luªt ph¥n phèi x¡c su§t Bi¸n ng¨u nhi¶n v  quy luªt ph¥n phèi x¡c su§t Mët sè ph¥n phèi lþ thuy¸t quan trång Ph¥n phèi chu©n x§p x¿ mët sè ph¥n phèi ríi r¤c Phan Thanh Hçng (H TH‹NG LONG) B i gi£ng X¡c su§t Thèng k¶ v  ùng döng Ng y 13 th¡ng 4 n«m 2009 3 / 102
 8. Ph¦n V 1 X¡c su§t Kh¡i ni»m x¡c su§t Khæng gian m¨u, bi¸n cè sì c§p, bi¸n cè ành ngh¾a x¡c su§t Mët sè quy t­c x¡c su§t cì b£n X¡c su§t i·u ki»n v  sü ëc lªp 2 Bi¸n ng¨u nhi¶n v  quy luªt ph¥n phèi x¡c su§t Bi¸n ng¨u nhi¶n v  quy luªt ph¥n phèi x¡c su§t Mët sè ph¥n phèi lþ thuy¸t quan trång Ph¥n phèi chu©n x§p x¿ mët sè ph¥n phèi ríi r¤c Phan Thanh Hçng (H TH‹NG LONG) B i gi£ng X¡c su§t Thèng k¶ v  ùng döng Ng y 13 th¡ng 4 n«m 2009 3 / 102
 9. Ph¦n V 1 X¡c su§t Kh¡i ni»m x¡c su§t Khæng gian m¨u, bi¸n cè sì c§p, bi¸n cè ành ngh¾a x¡c su§t Mët sè quy t­c x¡c su§t cì b£n X¡c su§t i·u ki»n v  sü ëc lªp 2 Bi¸n ng¨u nhi¶n v  quy luªt ph¥n phèi x¡c su§t Bi¸n ng¨u nhi¶n v  quy luªt ph¥n phèi x¡c su§t Mët sè ph¥n phèi lþ thuy¸t quan trång Ph¥n phèi chu©n x§p x¿ mët sè ph¥n phèi ríi r¤c Phan Thanh Hçng (H TH‹NG LONG) B i gi£ng X¡c su§t Thèng k¶ v  ùng döng Ng y 13 th¡ng 4 n«m 2009 3 / 102
 10. Ph¦n V 1 X¡c su§t Kh¡i ni»m x¡c su§t Khæng gian m¨u, bi¸n cè sì c§p, bi¸n cè ành ngh¾a x¡c su§t Mët sè quy t­c x¡c su§t cì b£n X¡c su§t i·u ki»n v  sü ëc lªp 2 Bi¸n ng¨u nhi¶n v  quy luªt ph¥n phèi x¡c su§t Bi¸n ng¨u nhi¶n v  quy luªt ph¥n phèi x¡c su§t Mët sè ph¥n phèi lþ thuy¸t quan trång Ph¥n phèi chu©n x§p x¿ mët sè ph¥n phèi ríi r¤c Phan Thanh Hçng (H TH‹NG LONG) B i gi£ng X¡c su§t Thèng k¶ v  ùng döng Ng y 13 th¡ng 4 n«m 2009 3 / 102
 11. Ph¦n V 1 X¡c su§t Kh¡i ni»m x¡c su§t Khæng gian m¨u, bi¸n cè sì c§p, bi¸n cè ành ngh¾a x¡c su§t Mët sè quy t­c x¡c su§t cì b£n X¡c su§t i·u ki»n v  sü ëc lªp 2 Bi¸n ng¨u nhi¶n v  quy luªt ph¥n phèi x¡c su§t Bi¸n ng¨u nhi¶n v  quy luªt ph¥n phèi x¡c su§t Mët sè ph¥n phèi lþ thuy¸t quan trång Ph¥n phèi chu©n x§p x¿ mët sè ph¥n phèi ríi r¤c Phan Thanh Hçng (H TH‹NG LONG) B i gi£ng X¡c su§t Thèng k¶ v  ùng döng Ng y 13 th¡ng 4 n«m 2009 3 / 102
 12. Ph¦n V 1 X¡c su§t Kh¡i ni»m x¡c su§t Khæng gian m¨u, bi¸n cè sì c§p, bi¸n cè ành ngh¾a x¡c su§t Mët sè quy t­c x¡c su§t cì b£n X¡c su§t i·u ki»n v  sü ëc lªp 2 Bi¸n ng¨u nhi¶n v  quy luªt ph¥n phèi x¡c su§t Bi¸n ng¨u nhi¶n v  quy luªt ph¥n phèi x¡c su§t Mët sè ph¥n phèi lþ thuy¸t quan trång Ph¥n phèi chu©n x§p x¿ mët sè ph¥n phèi ríi r¤c Phan Thanh Hçng (H TH‹NG LONG) B i gi£ng X¡c su§t Thèng k¶ v  ùng döng Ng y 13 th¡ng 4 n«m 2009 3 / 102
 13. Nëi dung tr¼nh b y 1 X¡c su§t Kh¡i ni»m x¡c su§t Khæng gian m¨u, bi¸n cè sì c§p, bi¸n cè ành ngh¾a x¡c su§t Mët sè quy t­c x¡c su§t cì b£n X¡c su§t i·u ki»n v  sü ëc lªp 2 Bi¸n ng¨u nhi¶n v  quy luªt ph¥n phèi x¡c su§t Bi¸n ng¨u nhi¶n v  quy luªt ph¥n phèi x¡c su§t Mët sè ph¥n phèi lþ thuy¸t quan trång Ph¥n phèi chu©n x§p x¿ mët sè ph¥n phèi ríi r¤c Phan Thanh Hçng (H TH‹NG LONG) B i gi£ng X¡c su§t Thèng k¶ v  ùng döng Ng y 13 th¡ng 4 n«m 2009 4 / 102
 14. Kh¡i ni»m x¡c su§t ♣ X¡c su§t cõa mët sü ki»n l  sè o kh£ n«ng x£y ra sü ki»n â, gi¡ trà r s n y l  mët sè thuëc o¤n 0, 1 . X¡c su§t c ng g¦n 1 th¼ kh£ n«ng x£y ra sü ki»n â c ng lîn, x¡c su§t c ng g¦n 0 th¼ kh£ n«ng x£y ra sü ki»n â c ng nhä. X¡c su§t b¬ng 0 g¡n cho sü ki»n khæng bao gií x£y ra. X¡c su§t b¬ng 1 ÷ñc g¡n cho sü ki»n ch­c ch­n x£y ra. X¡c su§t x£y ra sü ki»n A kþ hi»u l  P A . p q Phan Thanh Hçng (H TH‹NG LONG) B i gi£ng X¡c su§t Thèng k¶ v  ùng döng Ng y 13 th¡ng 4 n«m 2009 5 / 102
 15. Mët sè kh¡i ni»m cì b£n ♣ Ph²p thû l  mët qu¡ tr¼nh ho¤t ëng m  k¸t qu£ khæng ch­c ch­n. Qu¡ tr¼nh n y ÷ñc x¡c ành sao cho méi l¦n l°p l¤i ph²p thû ch¿ mët trong sè nhúng k¸t qu£ câ thº câ s³ x£y ra. V½ dö: 1 Ph²p thû: tung mët çng xu. C¡c k¸t qu£ câ thº câ cõa ph²p thû: "m°t s§p" (kþ hi»u l  S), "m°t ngûa" (kþ hi»u l  N). 2 Ph²p thû: tung mët con xóc x­c v  quan s¡t sè ch§m cõa m°t tr¶n. C¡c k¸t qu£ câ thº câ : 1,2,3,4,5,6. 3 Ph²p thû: Chån ng¨u nhi¶n 100 phö nú v  x²t sè ng÷íi m­c b»nh lo¢ng x÷ìng. C¡c k¸t qu£ câ thº câ: 0,1,2,. . . ,100. 4 Ph²p thû: Quan s¡t sè xe m¡y i qua c¦u trong thíi gian tø 7 ¸n 10 gií s¡ng. C¡c k¸t qu£ câ thº câ: 0,1,2, . . . Phan Thanh Hçng (H TH‹NG LONG) B i gi£ng X¡c su§t Thèng k¶ v  ùng döng Ng y 13 th¡ng 4 n«m 2009 6 / 102
 16. Mët sè kh¡i ni»m cì b£n ♣ Ph²p thû l  mët qu¡ tr¼nh ho¤t ëng m  k¸t qu£ khæng ch­c ch­n. Qu¡ tr¼nh n y ÷ñc x¡c ành sao cho méi l¦n l°p l¤i ph²p thû ch¿ mët trong sè nhúng k¸t qu£ câ thº câ s³ x£y ra. V½ dö: 1 Ph²p thû: tung mët çng xu. C¡c k¸t qu£ câ thº câ cõa ph²p thû: "m°t s§p" (kþ hi»u l  S), "m°t ngûa" (kþ hi»u l  N). 2 Ph²p thû: tung mët con xóc x­c v  quan s¡t sè ch§m cõa m°t tr¶n. C¡c k¸t qu£ câ thº câ : 1,2,3,4,5,6. 3 Ph²p thû: Chån ng¨u nhi¶n 100 phö nú v  x²t sè ng÷íi m­c b»nh lo¢ng x÷ìng. C¡c k¸t qu£ câ thº câ: 0,1,2,. . . ,100. 4 Ph²p thû: Quan s¡t sè xe m¡y i qua c¦u trong thíi gian tø 7 ¸n 10 gií s¡ng. C¡c k¸t qu£ câ thº câ: 0,1,2, . . . Phan Thanh Hçng (H TH‹NG LONG) B i gi£ng X¡c su§t Thèng k¶ v  ùng döng Ng y 13 th¡ng 4 n«m 2009 6 / 102
 17. Mët sè kh¡i ni»m cì b£n ♣ Ph²p thû l  mët qu¡ tr¼nh ho¤t ëng m  k¸t qu£ khæng ch­c ch­n. Qu¡ tr¼nh n y ÷ñc x¡c ành sao cho méi l¦n l°p l¤i ph²p thû ch¿ mët trong sè nhúng k¸t qu£ câ thº câ s³ x£y ra. V½ dö: 1 Ph²p thû: tung mët çng xu. C¡c k¸t qu£ câ thº câ cõa ph²p thû: "m°t s§p" (kþ hi»u l  S), "m°t ngûa" (kþ hi»u l  N). 2 Ph²p thû: tung mët con xóc x­c v  quan s¡t sè ch§m cõa m°t tr¶n. C¡c k¸t qu£ câ thº câ : 1,2,3,4,5,6. 3 Ph²p thû: Chån ng¨u nhi¶n 100 phö nú v  x²t sè ng÷íi m­c b»nh lo¢ng x÷ìng. C¡c k¸t qu£ câ thº câ: 0,1,2,. . . ,100. 4 Ph²p thû: Quan s¡t sè xe m¡y i qua c¦u trong thíi gian tø 7 ¸n 10 gií s¡ng. C¡c k¸t qu£ câ thº câ: 0,1,2, . . . Phan Thanh Hçng (H TH‹NG LONG) B i gi£ng X¡c su§t Thèng k¶ v  ùng döng Ng y 13 th¡ng 4 n«m 2009 6 / 102
 18. Mët sè kh¡i ni»m cì b£n ♣ Ph²p thû l  mët qu¡ tr¼nh ho¤t ëng m  k¸t qu£ khæng ch­c ch­n. Qu¡ tr¼nh n y ÷ñc x¡c ành sao cho méi l¦n l°p l¤i ph²p thû ch¿ mët trong sè nhúng k¸t qu£ câ thº câ s³ x£y ra. V½ dö: 1 Ph²p thû: tung mët çng xu. C¡c k¸t qu£ câ thº câ cõa ph²p thû: "m°t s§p" (kþ hi»u l  S), "m°t ngûa" (kþ hi»u l  N). 2 Ph²p thû: tung mët con xóc x­c v  quan s¡t sè ch§m cõa m°t tr¶n. C¡c k¸t qu£ câ thº câ : 1,2,3,4,5,6. 3 Ph²p thû: Chån ng¨u nhi¶n 100 phö nú v  x²t sè ng÷íi m­c b»nh lo¢ng x÷ìng. C¡c k¸t qu£ câ thº câ: 0,1,2,. . . ,100. 4 Ph²p thû: Quan s¡t sè xe m¡y i qua c¦u trong thíi gian tø 7 ¸n 10 gií s¡ng. C¡c k¸t qu£ câ thº câ: 0,1,2, . . . Phan Thanh Hçng (H TH‹NG LONG) B i gi£ng X¡c su§t Thèng k¶ v  ùng döng Ng y 13 th¡ng 4 n«m 2009 6 / 102
 19. Mët sè kh¡i ni»m cì b£n ♣ Ph²p thû l  mët qu¡ tr¼nh ho¤t ëng m  k¸t qu£ khæng ch­c ch­n. Qu¡ tr¼nh n y ÷ñc x¡c ành sao cho méi l¦n l°p l¤i ph²p thû ch¿ mët trong sè nhúng k¸t qu£ câ thº câ s³ x£y ra. V½ dö: 1 Ph²p thû: tung mët çng xu. C¡c k¸t qu£ câ thº câ cõa ph²p thû: "m°t s§p" (kþ hi»u l  S), "m°t ngûa" (kþ hi»u l  N). 2 Ph²p thû: tung mët con xóc x­c v  quan s¡t sè ch§m cõa m°t tr¶n. C¡c k¸t qu£ câ thº câ : 1,2,3,4,5,6. 3 Ph²p thû: Chån ng¨u nhi¶n 100 phö nú v  x²t sè ng÷íi m­c b»nh lo¢ng x÷ìng. C¡c k¸t qu£ câ thº câ: 0,1,2,. . . ,100. 4 Ph²p thû: Quan s¡t sè xe m¡y i qua c¦u trong thíi gian tø 7 ¸n 10 gií s¡ng. C¡c k¸t qu£ câ thº câ: 0,1,2, . . . Phan Thanh Hçng (H TH‹NG LONG) B i gi£ng X¡c su§t Thèng k¶ v  ùng döng Ng y 13 th¡ng 4 n«m 2009 6 / 102
 20. Nëi dung tr¼nh b y 1 X¡c su§t Kh¡i ni»m x¡c su§t Khæng gian m¨u, bi¸n cè sì c§p, bi¸n cè ành ngh¾a x¡c su§t Mët sè quy t­c x¡c su§t cì b£n X¡c su§t i·u ki»n v  sü ëc lªp 2 Bi¸n ng¨u nhi¶n v  quy luªt ph¥n phèi x¡c su§t Bi¸n ng¨u nhi¶n v  quy luªt ph¥n phèi x¡c su§t Mët sè ph¥n phèi lþ thuy¸t quan trång Ph¥n phèi chu©n x§p x¿ mët sè ph¥n phèi ríi r¤c Phan Thanh Hçng (H TH‹NG LONG) B i gi£ng X¡c su§t Thèng k¶ v  ùng döng Ng y 13 th¡ng 4 n«m 2009 7 / 102
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2