Bài hát bài không tên số 2 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
697
lượt xem
215
download

Bài hát bài không tên số 2 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bài không tên số 2 - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bài không tên số 2 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Baøi khoâng teân soá 2. Vuõ Thaønh An #3 « « » « « « « « « « & 4 « . « « « l œ . « « « l _ #ˆ « « l « . « « « l « « ˆ « « « j ˆ ˆ « j ˆ »» ˆ ˆ ˆ « « « ˆ ˆ j j« j « j« ====================== « « j «. « ˆ « jj « ˆ ˆ « j « ˆ « j « j = ˆ « # Loøng ngöôøi nhö laù uùa trong côn möa chieàu Nhieàu côn gioù cuoán xoay xoay trong « _ « l #˙ « « « «. « _ l « ˙ « l «. « « « l « Œ « « « « « & _. « « _ ˆ « « j j _ ˆ « « _ ˆ j « « « « « j « l˙ ========================= « « ˆ ˆ « j ˆ « ˆ « « j j ˆ ˆ ˆ j « « « « # œ. « « « « £ « « hoàn Vaø côn ñau naøy vaãn coøn ñaáy Chieàu veà khoâng buoâng « « « « « « »»» j ˆ « « l « « ˆ « ˆ « ˆ « « l «. « « « « « « #ˆ « ˆ ˆ « =========================l & « j « ˆ « ˆ ˆ « « « ˆ « « « j « _. ˆ « # naéng cho maây aâm thaàm moät mình trong chieàu vaéng Nhôù ñoâi moâi « _ _ « l #˙ « l « . « « « « « « « Œ «. « « « «. « « « j « « « « ˆ ˙ & _. _ « ˆ « « « « « « _ « ˆ « « ˆ j l« =========================l ˙ « l « « « « l « « « « ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « ˆ j ˆ « ˆ # « « « meàm ngaøy naøo aân caàn trao thaân Tìm trong thaùng ngaøy buoàn Ñoâi maét naøo ˆ « j ˆ « « « « . « « #ˆ ˙ . « « « l »»» ˆ « œ. œ « ˆ ˙ »»» »J « « l »»» »» « « ˆ « « œ l « »»» « « « « « « ˆ =========================l & l ˙ « « ˆ # « khoâ ñöôøng tim chô vô Ñeám cho nhau lôøi noùi treân ñôøi naøy yeâu «. « « « œ. « « « « « « « l »»» « « « « « « l «. « « « l j « « « « & ˙«. « « ˆ ˆ j« « j ˆ j « ˆ ˆ ˆ l j j j « « « ========================= l ˆ « « « « ˆ « « « ˆ ˆ « ˆ ˆ « j « _. #ˆ « « ˆ « j « j ˆ # « « ngöôøi Kyû nieäm xöa ñaõ cheát côn meâ ñaõ chieàu Tình yeâu ñaõ heát Xoùt xa ñaõ « « « « «. « « « « « ˆ ˙ « Œ œ . œ œ »œ ˙ »»» »J » »» »» » » »»» « « « ˆ ˆ « & _. _ _ ˆ l #˙ « l « =========================l « _ « « « « « « ˆ « l « ˙ « l l _ « « j ˆ ˆ « « £ « Thoâi em ñöøng xoùt thöông roài ngaøy # ˙ « « « « « « « ˆ ˆ «. « « « « « « nhieàu Ñôøi thoâi seõ coøn mai sau »»» œ »»» ˙. »»» «. ˆ « « « ˆ « j « « « ˆ « « « « « « ˙ « « « ˆ « « « =========================l & l l « ˆ l ˆ __ l j« « « ˆ ˆ « « « « #ˆ # Œ £ thaùng phai ñi Thoâi cuoäc tình ñoù tan roài Khoâng coøn gì nöõa tieác maø « l «. « « « l œ. « « ˆ l « « « »» « « « « » ˆ ˆ « ˆ « « « j « ˆ ˆ « « « « « « « ˆ « l œ. « « « l « « » « « « « « « « & « ˙ « « « ˆ ========================= j _. ˆ « #ˆ ˆ « ˆ »» « « j « « j « « ˆ ˆ « « ˆ # chi Ñôøi moät ngöôøi con gaùi öôùc mô ñaõ nhieàu Trôøi cho khoâng ñöôïc maáy Ñeán khi laáy « _ _ « l #˙ « « « « « « « « «. « l« « Œ œ. » « l »» œ œ »»»»œ l œ œ . « « l »J »» »» »J »»» »» « « « ˆ ˆ « & _. _ « ˆ « ========================= « « « « « ˆ j ˆ ˙ « « l˙ « ˆ ˆ _ « « £ « « « « # ˙ œ « ˙ Œ l «. « « « « l «. « « « l « « « l «. choàng chæ coøn moái tình mang theo Xin moät laàn xieát tay nhau Moät laàn »»» »»» »»» ========================= & l « ˆ « « « « « ˆ « « « « « #ˆ « j ˆ « « ˆ« ˆ « « ˆ ˆ « _ _ ˙ j « « « « « ˆ « « ˙ « « ” ˆ « ˆ cuoái cho nhau Xin moät laàn vaãy tay chaøo Thoâi doøng ñôøi ñoù cuoán ngöôøi theo.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản