Bài hát bài không tên số 24 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
123
lượt xem
45
download

Bài hát bài không tên số 24 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bài không tên số 24 - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bài không tên số 24 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Baøi khoâng teân soá 24. Vuõ thaønh An # c Ó Œ œ œ œ. « œ « « »J « « « « »J »J l l »»» »» »» ====================== l & j ˆ »» ˆ « « l « j ˆ _ _ « « ˆ « j « ˙ Œ « «= j « « ˆ _ « _ _ « « j « j ˆ £ Trong teân em ñaõ coù teân anh töø ñaàu Thuôû Meï # « « « « « « Œ œ œ l œ . œ « « »»» « « « « « « « « l « j j j j j ˙ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « »J »J »»» »» »» =========================l & _. œ »J »» ˆ ˆ= « « « ˆ « « £ « sinh em ñaõ coù anh thaúm saâu Trong bao laâu son saét em giöõ # « « Œ « « l « « ˆ « « « « l « « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « « Œ œ œ= »J »J »» »» « & #˙ « « j _. ˆ « =========================l j « « _ ˆ « j « « ˙ « £ gìn Em ñaõ daønh ñaõ giöõ cho rieâng anh Anh long # œ. œ « « « »J « « œ »» ˆ « « « « »»» »J »» j « « Œ « « « « « « «= & j « « ˆ _ l _ =========================l j ˆ « « ˙ « _ _ l _. « « « « ˆ « j « _ ˆ « j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « j ñong trong ñaùm bon chen chôï ñôøi Nhieàu cay ñaéng vôùi xoùt xa maø # « Œ œ œ »»»œ . œ œ œ « « Œ « « & ˙« « »J »J l »» »» »J »J »J « « l « »» »» »» =========================l j « ˆ ˆ #˙ « j « « « ˆ ˆ « j j « = « £ thoâi Em voâ tö trang saùch traéng trong hoïc ñöôøng OÂm giaác # « « « « « ‰ « « « « œ #ˆ « « « « l « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « »J « l w « k j j ˆ « « « =========================l & _. « j « ˆ « k j « ˆ ˆ ˆ »» « = « _ ˆ « moäng trong traùi tim yeâu thöông Mình gaëp ñaây röïc rôõ thaùng ngaøy # « ‰ « « « « œ œ w œ ‰ « « « « « « « ˆ « « « « « »J »J l ˆ ˆ ˆ »» »» ˆ « k « j j k« « l »»» =========================l & « « « « « « l_ = ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ w « « j « j « kk« j « j Löûa treân moâi löûa chaùy treân tay Thaâm mô öôùc ñöôïc giaác mô daøi # « « »J « « ‰ « « « « « « l w l « Œ Œ œ œ l »»»œ . « œ « « « l »J »J j ˆ »» ˆ « « « « ˆ « _ _ ˆ « « « ˆ j « « « « « « ˆ ˆ ˆ ========================= & _ k j j j « « k _ ˆ « « ˆ « »» »» j « ˆ « ˆ _ j j = « « £ « Ñöøng thoaûng gioù hay mong manh maây Tay trong tay anh ñaõ nguoâi queân cuoäc # « Œ « « _ l _. « « « « « l « « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « « « ˙ « ========================= l & _ « « « j « Œ œ œ= »J »J »» »» « ˙ « _ ˆ « « _ j j ˆ « ˆ « # œ . œ œ £« « « £« « « Ó ñôøi Nieàm cay ñaéng vaø xoùt xa daàn vôi Anh ôn »J »»» « « « « « ˆ ˆ l #˙ Œ « « l _ & »»» »» « « « « ========================= « jj « ˆ ˆ _. « « « ˆ « « ˆ ˆ ˙ « ˆ « « « _ « « « l« j ˆ « =” « em cho ñeán phuùt cuoái cuøng Anh chuùc tuïng moät traùi tim voâ bieân.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản