Bài hát bài không tên số 25 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
127
lượt xem
45
download

Bài hát bài không tên số 25 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bài không tên số 25 - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bài không tên số 25 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Baøi khoâng teân soá 25. £ « « « « « « « œ ‰ « « ˆ œ œ œ œ ‰ œ »œ « « »» « « « »J »J »J »»» Vuõ Thaønh An c ÓŒ ‰ « « « « « « « » ˆ « ll ˆ ˆ « « ˆ «ˆ « « « ˆ « « l « »» »» »» ˆ ˆ « j »»» » » ====================== l & jj «ˆ = Em khoâng phaûi laø ngöôøi anh yeâu nhaát maø laø ngöôøi anh yeâu duy nhaát Khoâng ai «« « . #ˆ œ ‰ œ »œ « « « ‰ « « ˙ ‰ « « « « « » »»» » « « « »»» ˆ ˆl « « « « Œ « « & « « »» ˆ j « « » l «. « ˆ ˆ « =========================l ˆ « j « « jjj ˆ ˆ ˆ l « « « ˙ « « _ j « ˆ « « ˆ j caû ngoaøi em khoâng ai caû ngoaøi em Ñöôïc yeâu em tim anh daït daøo khoâng ngöôøi « « ‰ « « « «. « œ ˙ « »J »»» j ˆ »» l « ‰ œ « « ˙. »J « « »»» »» ˆ ˆ l jj « « ‰ « « « « ˆ « « & _ « ˙ « « « « l « _ j ˆ « jj ˆ ˆ ˙ « « « =========================l ˆ « £ naøo haïnh phuùc hôn ñaâu veà mai sau khoâng ñöôïc gaàn em anh chaúng «« œ « « « ‰ « « « « « « « œ ‰ «« œ . œ œ ‰ « « »J « « « » »J »»» ˆ« « « l »» ˆ ˆ ˆ j « « »» « « « « « « « « « l ˆ ˆ « « ˆ » ˆ ˆ « « « ˆ «« «ˆ ˆ« & »» »» ˆ « « « « =========================l jjˆ « muoán quen ai anh chaúng muoán quen theâm ai Em khoâng phaûi laø ngöôøi anh yeâu nhaát maø laø « œ œ œ œ ‰ œ »œ « « « « »J »J »J »»» « » »»» » « . #ˆ œ ‰ »»»œ »œ « « « ‰ « « « « « « ˆ & ˆ »» »» »» j « » l ˆ =========================l « « »» j « »» l « . ˆ « « ˆ ˆ « j « ˆ ngöôøi anh yeâu duy nhaát maõi maõi chæ mình em maõi maõi chæ mình em Töø khi ˙ »»» ‰ « « « « « « « « jjj ˆ ˆ ˆ l ˙ « « « « Œ « « « ‰ « « « «. « « « l « « œ « »J j ˆ »» « & « _ l_ =========================l j « « ˆ « ˙ « ˆ « j jjj ˆ _ ˆ « « ˆ « ˙ « yeâu vui coù thaät nhieàu nhöng roài khoå coù sôï khoâng em? Veà mai «« ˙ »»» ‰ œ « « ˙. »J « « »»» »» ˆ ˆ l jj « « ‰ « « œ. œ œ. « « œ « « « ‰ œ « « »»» ˆ« »J »»» »» « ˆ l « »J « « « j j « « ˆ « ˆ »» ˆ ˆ « jj »J »» =========================l & ˆ «l « £ sau khoâng ñöôïc gaàn em anh chaúng daùm yeâu ai anh chaúng daùm yeâu theâm ai Taát «« « œ. « « « »»» « « « «. ‰ « « « ‰ «« «« «ˆ & ˆ j « ˆ ˆ « l « « « ˙ « « « l « « _ ˙ ˆ « « =========================l _ ˆ « « ˆ « « _ l _ « _ « « ˆ ˆ « « « «. « _ ˙ ˆ « caû ñeàu laø phuø du nhöng tình yeâu laø coù thaät Anh ñaõ « « œ œ ˙. £« ˙ »»» « « »J »J »»» ˆ ˆ »» »» l j j « « ‰ œ »œ « »»» » « ˙ « »»» ˆ »»» l « . œ « œ« « ˙ « Œ= ========================= & » l ” coù moät tình yeâu duy nhaát khoâng bao giôø anh ñeå maát ñaâu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản