Bài hát bài không tên số 4 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
589
lượt xem
207
download

Bài hát bài không tên số 4 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bài không tên số 4 - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bài không tên số 4 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Baøi khoâng teân soá 4. Vuõ thaønh An 3 « « b4 « « « « ˆ « ˆ « «. ˆ « « « « « « l « « « « ˆ « =l « ˆ « « ll « ˆ ˆ _ « « « j ====================== & « ˆ « « _ « « _ ˙ « Khoùc cho vôi ñi nhöõng nhuïc hình Noùi cho b «. « « « « « œ. « « « « « »» « « « « « « ˆ « j « « « l « « ˆ _ _ « « « « l » « ˆ ˆ « « l ˙ « « ˆ j ˆ =========================l & ˆ « « ˆ « »»» « « #ˆ « « ˆ « ˆ « « ˙ « queân ñi nhöõng toäi tình Ñôøi con gaùi cuõng caàn dó vaõng Maø em « « »J œ »» b «. « « « l « « « « « « « « »»» »» » ˆ « l œ . œ »» »œ l ˙ « ˆ »»» »»» œ »»œ » & ˆ« =========================l « « « _ _ _ ˆ « j « « ˆ ˆ ˙ « toâi coøn laïi töông lai Mai veà sau nöôùc maét coù caïn Khi xa «. « « « « « « « b ˆ « « « « l « j ˆ « « « ˆ « ˙ « « « « «. « « _ l ˆ « œ « « l ˙ »J ˆ « »» « « ˆ « »»» « « « « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ « =========================l & « ˆ « « ñôøi thöông cho ñaøn con Trieäu ngöôøi quen coù maáy ngöôøi thaân Khi lìa « « »œ »» » b «« « « j ˆ « « « ˆ « « « « « l « »J l »» œ œ . ‰ œ»» =========================l & ˙ « » »» »J œ»» #ˆ . « « ˆ traàn coù maáy ngöôøi ñöa Leä xoùa cho em ñöôïc b œ. »»» œ « « »J « « »» ˆ « « « l ˙. »»» ˙ »»» ‰ « »œ œ « . « »» »» « j ˆ l « ˆ « « « j ˆ « =========================l & ˆ l khoâng? Nhöõng kyû nieäm ñaéng Lôøi noùi yeâu thöông ngaøy « « b «. « ˆ « »J « « l « . œ « « »» ˆ #ˆ « « « =========================l & « l l «. ˆ « « ˆ « « « ˆ « « « « « « « j « ˆ ˆ _ « « ˆ « « « ˙ « l ˙ « « « xöa coù trôû veà tìm Ñeám cho em giaây phuùt maën b « « « « « ˆ « l « « « « « « ˆ l « « « « « l œ. « « ˆ l « ˆ »»» « « « ˆ « « « ˆ « ˙ « « « ˆ « « « _ « « « ˆ ========================= & _ j ˆ « « « « « _ ˙ « ˙ « noàng Giöõ cho em maùi toùc boàng Lôøi anh noùi seõ coøn mai b ˙ »»» « ˆ l «. « « #ˆ « « « « « _ ˆ l «. « _ « « « « ˆ « _ « « ========================= & ˆ « « « j ˆ « « ˙ « ” ñaáy Chuyeän mai sau xin gôûi treân tay.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản