Bài hát bài không tên số 5 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
413
lượt xem
163
download

Bài hát bài không tên số 5 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bài không tên số 5 - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bài không tên số 5 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Baøi khoâng teân soá 5. « Vuõ Thaønh An #2 ‰ 4 Œ œ “ { ˆ « « « l œ . « l ˆ « « « =l »J »» « « « « j « « j « ˆ ˆ ˆ j j « ====================== & »»» j « « « « « ˆ « « ˆ j j j « « ˆ « _ j ˆ « Quaán quít vaân veâ taø aùo Run run ñoâi moâi nôû ...heát töông lai vaøo tieáng Yeâu thöông trao em moät # « « « « « « l ˆ « « « l «. « l « « « « l «. « ˆ « j j ˆ « j & _. ˆ « « _ _ ˆ « « « _ _ _ « j j « « j « »J ” œ»» { 1. ˆ « j ˆ « « j ˆ « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ « ========================= « « j j ˆ « chaøo Tieáng noùi thô daïi ngaøy ñoù Baây giôø moäng ñôøi bay cao Goùp... ñôøi Haõy saét se ñôïi ngaøy tôùi Mai... J » œ œ . œ »J œ œ « # 2. « « « l «. « « « ˆ ˆ j « « œ »J »» œ œ œ »»» »J »J »J »» »» »» »» »J »»œ »J »J « »» l »» »» ˆ j « =========================l & _ _ _ « « « j j j ˆ ˆ ˆ « « « l l ...roài ngoït buøi seõ chia Mai roài ngoït buøi seõ chia Naâng niu coâ ñôn töøng # « «. ˆ « »J l « « « « l « . œ»» « « « « ˆ j j j « j « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « ========================= & « « l « « « œ l œ. œ l ˆ « « ˆ ˆ ˆ j j j « « J j « « « »»» »»» »J »» ngaøy Xoa tay khi em vaøo ñôøi Maø ñôøi coøn nhieàu ñaéng cay Haõy # « « « « « « « œ. « ˆ « « « « « j « « ˆ ˆ ˆ « »» « j j ˆ l » « « « « ˆ l « ˆ ˆ « l j j « j « « j « « l « « « « l j « « « « ========================= & j « ˆ ˆ j « « «. ˆ _ _ « j ˆ ˆ j « « _ _ ˆ ˆ j j « « ñeán chia nhau ngheøo khoù Queân lo töông lai mòt môø Haõy coá yeâu ngöôøi maø # « «. « l « « « « l «. ˆ « « _ _ _ ˆ « j « « »J œ»» œ œ œ œ »» »» »» J »J »J »J »»» œ. œ »»» »J »» j j « « =========================l & ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ « j j ˆ « l l soáng Laâu roài ñôøi ngöôøi cuõng qua Laâu roài ñôøi ngöôøi cuõng qua Xin # œ œ œ « »J »J »J « «. « « « »» »» »» ˆ « « l ˆ j « »J œ ˆ « « « «. »» l « ˆ ˆ « l « j j j « « « « « ˆ ˆ « « l « « « œ l j « « « »J ========================= & j ˆ « ˆ ˆ ˆ »» j j j « « « em ñoâi tay nuoät naø Xin em ñoâi moâi thaät thaø Thaät thaø chòu nhieàu xoùt # œ. « « « « « »»» œ l ˆ « « « l œ. »J »» « ˆ ˆ j j j « « « « »»» =========================l & ˆ ˆ l ˆ « « « l « « j « « « « « j « « « ˆ ˆ j j j « « « j ˆ « j « _ _. ˆ « ˆ « xa Haõy coá vöôn vai maø ñöùng Toâ son leân moâi laïnh luøng haõy # « « « « « l «. j « ˆ ˆ « _ _ « ˆ « « j « ˆ « ˆ « « l « « « « l «. j _ _ _ « « ˆ ========================= & « j « « « ˆ « « ˆ « ‰ ” j « j j j j ˆ ˆ ˆ « « « coá yeâu ngöôøi maø soáng Laâu roài ñôøi mình cuõng qua.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản