Bài hát bài không tên số 20 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
160
lượt xem
58
download

Bài hát bài không tên số 20 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bài không tên số 20 - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bài không tên số 20 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Baøi khoâng teân soá 20. Vuõ Thaønh An c ‰ « « « «. œ œ w « « »K »K l l ‰ « « « bœ . « « « j « « ˆ ˆ « ˆ »» »» « ====================== l & _ ˆ j « j l _ « « »»» ˆ j « j j « ˆ ˆ « « j ˆ l w= « Cuoäc tình ngaøy xöa em queân chöa töôûng chöøng coøn ñoù maây möa ‰ « œ œ bœ . « »J »J »»» ˆ »» »» j « œ»» l w l ‰ œ œ « « . »J »J »J « « »» »» ˆ ˆ j « « « « l w ˆ j « =========================l & thoaûng nhö trong gioù ñong ñöa bieát bao kyû nieäm xa môø ‰ « « « «. « « ˆ « œ œ l w l ‰ « « « bœ . »K »K « »»» « « j ˆ l w « j _ ˆ « « j « « ˆ ˆ « j »» »» « « ˆ =========================l & j _ ˆ « « j ˆ « j Ñôøi daät dôø trong muoân caâu thô tìm ñaâu thaáy aùnh traêng mô ‰ « œ œ bœ . « »J »J »»» ˆ »» »» j « »» l w l ‰ œ œ « « . »J œ »J »J « « »» »» ˆ ˆ j « « « « l w j ˆ « =========================l & »J »»» . œ tìm ñaâu tieáng noùi eâm ru loùng laùnh son vaøng ngaøy xöa ˙ »»» Œ œ l «. « «. « l «. »»» « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « « ‰ œ œ. œ œ »J »»» »» l »» »J »» j j =========================l & Nhôù em voâ vaøn chieàu nay thöông em ñau xoùt töøng ˙. »»» ‰ œ œ. œ «. « «. »J »»» »» l »J « « « »» ˆ ˆ l ˙ « « « ‰ « «. « =========================l & j « l « ˆ ˆ « « j « « « _. ˆ « j « « ˆ « j _ ˆ « £ « coøn nhôù « « « « «£ « ngaøy nôi aáy baây giôø hay ñaõ queân ngöôøi naêm « « « « ‰ « « « « « «. « ˆ ˆ « « #ˆ « « « . « l « « « « « « « « ˆ « « ˙ « j _ ˆ ˆ « « j. « ˆ ˆ « l _ « « « « k =========================l & _. ˆ « « j _ _ ˆ « « ˆ « « ˆ ˆ j. ˆ « k « « ˆ j « xöa Tieác gì ngaøy xöa ñaõ qua roài nhôù nhieàu caøng theâm ñau xoùt thoâi Thôøi « « . œ œ #ˆ . « « . #ˆ « « « « « « « « « »K »K « « « & ˆ « »» »» « « « l « ˆ ˆ « « « ˆ « « l « « «. « l « « kk ˆ ˆ « « ˆ « ˙ ˙ « « _. _ _. _ _ ˆ _ _ =========================l j « « _ _« j « « j ˆ j « ˆ « gian nhö nöôùc chaûy tình yeâu chaéc cuõng vaäy chæ coøn ñoïng laïi chuùt noàng cay ‰ « « « «. « « ˆ « œ l w l ‰ « « « bœ . »J « »»» « « j ˆ l w « _ ˆ j « « j « « ˆ ˆ « j »» _ ˆ j « « j « « ˆ ˆ « =========================l & j Maëc duø ngöôøi ñaõ queân ta vaãn coøn coù ñoù bao la ‰ « œ œ bœ . œ w « »J »J »»» ˆ »» »» j « »J »» l ‰ œ œ « « »» »» ˆ ˆ . « l w l œ ‰ Œ Ó ” »J »J « « j « « « ˆ j « »J »» ========================= & l duø ñoaïn ñôøi coù bao xa vaãn nuoâi moái tình nôû hoa.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản