Bài hát bài không tên số 8 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
339
lượt xem
140
download

Bài hát bài không tên số 8 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bài không tên số 8 - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bài không tên số 8 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Baøi khoâng teân soá 8. £ Vuõ thaønh An c « l l œ. œ « « « l « « ‰ « l «. « ˆ « »»» »J « « « « « « « »» ˆ ˆ ˆ ˙ ˆ ˆ ˆ ====================== & « « « « «£ «=l j ˆ _ _ « « « « _ « « « « j « « ˆ ˆ _ « « «ˆ « Chieàu thôm ru hoàn ngöôøi beành boàng Chieàu khoâng im goïi ngöôøi ñôïi £ » £ Giôø ñaây ñi ngöôïc laïi doøng ñôøi Traûi qua maáy haïn kyø noåi « œ. « «‰« « « ˆ l « »»» œ œ œ »J »» »»» »» » œ œ. œ « « œ œ. œ « « œ »»» »»» »J »» « « »» ˆ « »»» J « « »»» l »»» ˆ ˆ « « j ========================= & ˙ ˆ « « l ˆ « l £ mong Chieàu troâng cho meàm maây öôm naéng naéng ñôïi chieàu naéng say naéng nhuoäm chieàu haây troâi Chaúng qua moät laøn maây söông khoùi ñaõ ñoïng laïi phuùt giaây sau roài laïi tan ˙ Œ « œ. »»» £ « ‰ « « « £ « l »»» ˆ « œ « « « l « »J « « « « »» ˆ ˆ ˆ ˙ ========================= & « « « « « ˆ j ˆ « « l «. « _ _ _ l « ˆ « j ˆ « « « « « « « ˆ ˆ _ « « « ˆ « haây Ngaøy ñi qua vaøi laàn buoàn phieàn Ngöôøi quen vôùi cuoäc tình ñaûo £ » £ bay Tình yeâu ta ñöôïc gaëp moät laàn Ñuû nuoâi suoát caû ñôøi muøa « œ. « «‰ˆ »»» œ œ œ J »»» »»» »»» œ œ. œ « « œ œ. œ « « œ »»» »»» »J »» « « »» »»» J « « »»» »»» ˆ ˆ & « « « l ˙ ˆ « j =========================l « « l ˆ ˆ « « l « « £ ñieân Ngöôøi queân moät voøng tay oâm nhôù coù buoàn nhöng vaãn chöa bao giôø baèng hoâm « «£ « £ xuaân Duø cho bò chìm saâu döôùi ñaùy vaãn vöïc daäy phuùt giaây sau roài laïi tan ˙ Œ »»»œ »»œ »»œ œ . » « œ £œ « « Œ ˆ ˆ « « . « « « « »» »» « « «« « ««« ˆ ««ˆl « « « « « & »» » l »»» j ˆ » » ˆ l ˙ « =========================l « « ˆ ˆ ˆ « « « « _ j ˆ « £ nay Vaéng nhau moät ñeâm caøng xa theâm nghìn truøng Tieác nhau moät ñeâm roài mai theâm ngaïi £ £ bay Neáu nhö ngaøy xöa mình khoâng chung moät ñöôøng Neáu nhö mình khoâng hoïc chung nhau moät « «£ « « . « £ « « « « « « « « « « « « ˙ « «« « « « « « ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ & _ Œ « « ˆ l ˆ ˆ _ _ « l «. « ˆ « « l «. « j ˆˆ « « « « « « « « « « « « =========================l « ˆ « jˆ« « « « « ˆ ˆ « « « « ˆ ˆ j « « ˆ _ ˆ « nguøng Mai sau roài tieác nhöõng ngaøy coøn aâu thô Laàn tìm trong nuï hoân lôøi nguyeän xöa maën tröôøng Nay ñaâu coøn ñoù nhöõng kyû nieäm daáu yeâu Ñeå laâu laâu tìm queân ñôøi bon chen buoàn £ « Œ « œ. « ˙ « « l »»» ˆ « œ « « « l « Œ « l «. »J « « « « »» ˆ ˆ ˆ ˙ ========================= & « « « « « ˆ « « ˆ « « « £ « l « j ˆ _ _ « « « « _ ˆ « _ « ˆ « « « ˆ ñaéng Veà ñaâu taâm hoàn naøy beành boàng Veà ñaâu thaân naøy moøn moûi £ » £ chaùn Tình xa khoâng haún chaúng coøn gaàn Tình xöa chöa phaûi laø tình « œ. œ œ œ œ œ. œ « « œ œ. œ « « œ ˙. Œ « Œ « ˆ l »»» J »»» »»» »»» »»» »»» »J »» « « »» »»» J « « »»» l »»» ” »»» ˆ ˆ « « ========================= & ˙ « l ˆ ˆ « « l « « £ khoâng Veà sau vaø nhieàu naêm sau nöõa coù buoàn nhöng vaãn chöa bao giôø baèng hoâm nay. queân Veà sau vaø nhieàu naêm sau nöõa Vaãn chæ laø chính ta con ngöôøi cuûa hoâm qua.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản