Bài hát bài không tên số 9 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
269
lượt xem
122
download

Bài hát bài không tên số 9 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bài không tên số 9 - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bài không tên số 9 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Baøi khoâng teân soá 9. #2 Œ ‰ «« « Vuõ thaønh An « l l œ. « « l « »»» «« ˆ ˆ« « ‰ « «. « «« « ‰ ««l « & 4 « ˆ j « ˆ ====================== l « l ˆ j « ˆ « «« « ˆ« ˆ ˆ « = « j _ ˆ « Ngaøy ñeán mang tin buoàn thôøi gian theo veà nguoàn gioït # « « « « « & «. ˆ « « « « ‰ « « l « ˆ « « «_ _ « « « l « ‰ « l œ. « « j « l « « ˆ ˆ « « =========================l « j ˆ « »»» ˆ « « « ˆ « _ ˆ ˆ « j « _ ˆ « j _ ˆ ˆ « « « naéng loe trong ñaàu baøn tay trô ñoát khaâu Leä uùa ra hai # « ‰ « « « « & ˆ« « l «. ˆ « « « l « ‰ « l «. ˆ « ˆ « « « =========================l ˆ j ˆ « « ˆ « « « « ‰ « «_l _ ˆ « « « ˆ _ « « « j _ ˆ « « « « « ˆ « _ j « _ ˆ « haøng leä thöông thaân ñaõ traøn ngaøn xoùt xa cuõng muoän roài # « « « l « « ‰ « l œ œ œ »œ l « ‰ « l œ œ »œ »œ l & « « « _ _ ˆ « « j ˆ ˆ « « « « »J »»» ˆ »» j ========================= « »»» » « » ˆ « « »J »»» ˆ »» j « »» »» ˆ ˆ j « « mai sau nhôù laàn ñaàu Mình yeâu nhau coù thöông nhau? Mình cho nhau noãi ñôùn # « ‰ « œ œ nœ »»œ œ ‰ « « »J »»» »»» nœ œ œ ‰ »œ »œ »»» »» » « ˆ « ˆ l »» j « » l »»» =========================l & j œ »»» ˆ l »J œ « « »» » l »» »» »» ñau Chôït yeâu nhau ñaõ xa nhau chôït xa nhau ñaõ queân nhau thoâi ñoù # œ. œ œ ‰ »œ »œ « . »J »» « & »»» »» l » »» »» l « ˆ « ========================= « j « « ˆ « « « « « ˆ l « ‰ « l « « « #ˆ l « « « « « ˆ ˆ « ˆ « j « ˆ em xa roài nöôùc maét rôi qua ñôøi chìm trong moät côn meâ # « ‰ « « « « « « ‰ « »œ « « »» »»œ »œ »»»œ #œ ‰ œ »»» »J »» & ˆ « « l « « « #ˆ l « j ˆ « « « « « ˆ ˆ « ˆ « « ˆ j ˆ l « =========================l » l # »œ »»œ »œ œ œ ‰ « « « »œ »œ « ‰ « « « « « thoâi chìm trong moät côn meâ thoâi Ngaøy nuoâi tình yeâu lôùn daäy ñeâm »» » »» »»» « l « « »» »» l « « « « « l « ˆ « « l »»» ˆ « « « « ˆ j ˆ ========================= & l ˆ « ˆ « « « ˆ « ˆ j ˆ ñaép khao khaùt leân ñaày moät laàn ñaõ troùt cho nhau laø laàn lìa xa maõi # « ‰ œ »œ œ »œ œ œ ‰ œ »œ œ »œ œ »J »» »»» »» »»» »» »J »» »»» »» »»» »» œ ‰ « » « & ˆ« « =========================l l l »»» l l »» ˆ j « # « « »œ œ « ‰ « « « « « « ‰ « « « « « U. U U nhau ñaâu bieát coù naéng trong ñaàu ñaâu bieát moâi thaém seõ nhaàu moät « « »» »»» « « « ˆ « « « ˆ ˆ « « « « « #ˆ l ˆ « ˆ « « « ˆ œ »J »»» « « « « l »»» œ l ˙ ” « « »» lˆ ˆ l « « « ˆ j ========================= & « « « l « « « ˆ « ˆ ˆ j « ˆ ñôøi caøy xôùi noãi saàu moät ñôøi vun töôùi nieàm ñau moät ñôøi chæ nuoâi aûo giaùc maø thoâi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản