Bài hát bài không tên số 26 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
128
lượt xem
44
download

Bài hát bài không tên số 26 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bài không tên số 26 - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bài không tên số 26 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Baøi khoâng teân soá 26. # c Ó Œ ‰« « « « « « « ‰ « « œ « « œ « ‰ « « Vuõ Thaønh An « « ll « _ « « « « « J « « J « ˆ ˆ l »»» ˆ ˆ »»» ˆ kk « « ˆˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ kk j « j j «« « ˆ « « « ====================== l & j « « « jj «= ˆ« k« «ˆ k Khi khoâng muoán tình yeâu cuõng tôùi Khi coá níu tình yeâu vaãn ñi Anh muoán # « « « « « ‰ « « ˆ ˆ ˆ ˆ _ ‰ _ _ l _ « « « « « « « « « j j j j « « « « « « b« « « « « ˆ =========================l & « « _ ˆ j j ˆ ˆ « « « « « ˆ ˆ k k « « ˆ « ˆ « « k ˆ j « k ˆ « j « « keùo thôøi gian ngöng laïi Tình ñaäm ñaø aám aùp bôø moâi Sao anh # « ‰ « « œ « « œ « « « « « « « « ˆ _ « ˆ ˆ j « « ˆ « « j « « J « « J « ˆ ˆ l »»» ˆ ˆ »»» ˆ k k « « =========================l & j « j « j « « ‰ « « « « k k ˆ ˆ « « j ˆ « thaáy töø trong tim nhoùi Khi anh nghó veà tình chuùng ta Khi anh # « « « « # « « « « « ‰ « « « « ‰ « #ˆ ## # « j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ _ « « « « « « « « ˆ « « ˆ « j j j _ b_ l _ « ˆ ˆ « « « _ « « « « ========================= & ˆ « ˆ « « k ˆ j « k ˆ « « « ll « k ˆ « k thaáy ngaøy mai xa môø Saâu trong loøng anh vaãn öôùc mô Cöôøi leân #### « « « ‰ « « « »K »K ‰ œ œ «. ˆ « « « « k k ˆ ˆ _ « « « « « l «. ˆ ˆ kk « « ˆ « =========================l & « « œ k « ˆ « « ˆ » « _ »» »» »» ˆ « k em khôi ngoïn ñeøn môû ñeâm ñen hy voïng ñeán Ñôøi lao #### »œ . »K K « œ œ « ‰ « « « œ « « K « « ‰ « « # »» »» »»» ˆ « « « l ˆ. k k « ˆ ˆ « « ========================= & « »»» « « ll kk ˆ ˆ « « ˆ ˆ « « k xao bieát theá naøo Ñeán mai sau bieát ñöôïc ñaâu? Anh mong # « ‰ « « œ « « œ « « « « « « « « ˆ _ « ˆ ˆ j « « ˆ « « j « « J « « J « ˆ ˆ l »»» ˆ ˆ »»» ˆ k k « « ========================= l & j « j « j « « ‰ « « « « k k ˆ ˆ « « = j ˆ « öôùc töø nay maõi maõi ta khoâng coù moät ngay caùch xa Nhöng em # « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ _ ‰ « _ l _ « « « «. « « « « « j j j j « « « « « « « « « « « j j j « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « ========================= & ‰ =” ˆ « _ b« _ « « ˆ k « k « ˆ j ˆ « seõ ngaøy mai leân ñöôøng ñaâu quyeàn gì anh daùm caám ngaên.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản