Bài hát bài không tên số 23 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
117
lượt xem
49
download

Bài hát bài không tên số 23 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bài không tên số 23 - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bài không tên số 23 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Baøi khoâng teân soá 23. « «£ « Vuõ thaønh An # 3 Œ ‰ œ »œ »œ »œ œ . £ « ˆ « « « « « œ « « « « »» « « « ‰ « « « « & 4 »J »» »» »» l l »»» »» ====================== l « « ˆ « l » ˆ ˆ j « ˆ ˆ « « «= j « ˆ ˆ £ « «£ « « ‰ « « «£ « « OÂm kín em trong tay nheï nhö khoùi nhö maây Tan loaõng trong moäng # « «. « « « « « « « « l ˆ « « «. « « « « l ˆ « «£ « ˆ « « « ˆ « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « ˆ ˆ ˆ j =========================l & j « « « « « « ˆ « « _ « « #ˆ j ˆ « ˆ «= £ lung töôûng chöøng giöõa khoâng trung Ta quaán nhau mieân man chaúng bieát ñeán thôøi # « « « « « « « « « ˆ «. « «. « Œ ‰ œ œ œ œ l »»»œ . »J »»» »»» »»» »» ========================= & ˙ « l ˙ « l « « ˆ « l ˆ ˆ j « « = £ £ £ gian Mai moát ta chia tay thoaûng côn gioù bay # « « « « «. « « « ‰ « « « « « « « « « ‰ « « «£ « « « « « œ »»» ˆ « « « l ˆ « ˆ ˆ ˆ j « « « « l ˆ « « ˆ « « ˆ =========================l & j ˆ « ˆ « « « = ˆ « « « « ˆ « « j ˆ «ˆ bay anh ñaõ ñi qua ñaây ñoaïn ñöoøng ñaõ ngaây say Anh chuùc em an # « «. « «£ « « « ˆ ˆ l «. « « « « « Ó »» »»»» 4 œ œ 2 & ˆ « _ « « « « ˆ « ˙ « «. l ˙ ========================= « l = ll j ˆ « vui haïnh phuùc eâm ñeàm troâi Kìa em # 2 œ. Œ « ˆ l «. « « « 4 »»» œ»» l »œ œ »œ »»»œ l ˙ »J »» »»» » =========================l & »»» l « « « ˆ « ˆ « « «= j ˆ « xem naêm thaùng vaãn löõng lôø troâi Töø trong tim tình # « « « « « « « ˆ « « « « ˆ l « »»» »»» . Œ »œ »œ l œ »œ œ »œ œ »œ »» »»» »» »» »» œ & ˆ « « ˆ « « ˙ « l » =========================l l » »» = yeâu vaãn nôû nuï cöôøi Tình yeâu ñoù ñaõ cho em thaân xaùc ngoïc # ˙ « « »»» Œ « « l «. « ˆ ˆ « « « ˆ « ˆ l œ œ œ l ˙ « j »J »»» « « ========================= & l »» »J »» »»» l ˙ »»» =” ngaø vaø con tim môû roäng leân bao la.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản