Bài hát bài không tên số 3 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
443
lượt xem
168
download

Bài hát bài không tên số 3 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bài không tên số 3 - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bài không tên số 3 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Baøi khoâng teân soá 3. #3 œ « « Vuõ thaønh An »J œ. »»» œ « ˆ l « »J « « « ˆ « ˙ ‰ « «. « l « « « «= & 4 »» »» « « ====================== l ll j « ˆ ˆ « ˆ ˆ « « « _ « « « j « « ˆ Yeâu nhau cho nhau moät laàn Thöông nhau cho nhau moät Yeâu nhau cho nhau moät laàn Thöông nhau cho nhau nghin # ‰ « « « « ‰ « « « « « ‰ œ J «. « l _ »»» « « _ ˙ « « j _ ˆ j ˆ « « « =========================l & _« « l_ ˆ _ ˆ« « ˙ « _ ˆ « « j _ ˆ « « « « l _ «. ˆ l « j « ˆ « ˙ « « « laàn Moät laàn thoâi vónh bieät Moät laàn thoâi maát nhau Yeâu laàn Moät laàn thoâi cuõng vöøa Nghìn laàn nhö vaãn chöa Beân # œ. »»» œ « ˆ l « ‰ « l «. »J « « « »» ˆ « ˙ « « « « « « « « ‰ « « «. « « & « « j « ˆ ˆ « =========================l « ˆ « « « « _ l_ « « ˆ « ˆ _ j « ˙ « « _l _ « « « ˆ « « j _ ˆ « ˆ « j ˆ « nhau cho nhau nuï cöôøi Thöông nhau cho nhau cuoäc ñôøi Maø ñôøi ñaâu bieát nhau sao nhö nghìn truøng Chia xa nhöng ta vaãn gaàn Doøng thôøi gian baát # « œ » « ‰ _ l _ «. « « « « l « « « »œ »»» l œ œ »»»œ œ œ l j « « « » ˆ « « « ˆ « ˆ ========================= & _ « « ˆ « ˆ »»» »»» »»» »» « _ ˆ « ˙ « « « j ˆ « ñôïi ñeå tình nhaân keát ñoâi Ñeå roài ñaùnh maát nhau tay buoâng lôi tình taän ñeå tình nhaân aùi aân Chaúng theå queân heát ñaâu qua bao nhieâu kyû # « « œ »»» œ »»»œ « ˆ »»» « « ˆ « «. « l « =========================l & ˆ « « « « l « « « « ˆ ˆ « « « « j ˆ « ˆ « « « « _ « ˆ « « ˆ « ˆ « « « « « « ˆ meàm chaân khoâng theo tình beàn Chaúng giöõ ñöôïc nhau cho moâi khoâ nuï nieäm em luoân luoân aån hieän Mình vaãn coøn nhau oâi lung linh nhieäm # £ « « « « « ˆ « « « & _ « « « ˆ l _. « « « « « « ˆ ˆ ˆ « ˆ « « « « ˆ ˆ « « « « « « « « ˆ « « « « _ « =========================l « _ _ _ _ _ l _. « « « ˆ « ˆ « « « « « « « _ _ « « ˆ « j ˆ ˆ « « « « ˆ _ « j ˆ « cöôøi queân tieáng haùt yeâu ngöôøi cho nöôùc maét tuûi hôøn rôi leä cuoán maát caâu maàu rung rung tieáng kinh caàu cho ñeán maõi veà sau coøn noàng phuùt giaây # « »J l »»»œ . œ « « l « ‰ œ»» »J « « « »» ˆ « ˙ « « ˆ « =========================l & _ ‰ « «. « l « j « ˆ ˆ « « « « « « « « « _ j « ˆ ˆ ˆ « ˙ « « « theà Ñeâm saâu maùi toùc em daøi Buoâng xuoâi xuoâi theo doøng ñaàu Yeâu nhau nuoâi maùi toùc daøi Töông nhau naâng niu hình # ‰ «« « « « « « ‰« « « « « « Œ « « « _ l _. « « « __ ˆ «ˆ « « « « l_ j ˆ « ˆ « « « « ˆ ˙ ========================= & _ « l _. _ ˆ « « « « l« j « « ˙ ˆ ˆ « « « ˆ ” « _ ˙ « _« « ˆ « « « j _ ˆ « ñôøi maø ñôøi daøi nhö tieáng kinh caàu Coøn saàu mang ñeán cho nhau haøi Duø lìa xa nguùt ngaøn Tình naøy vaãn chöùa chan

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản