Bài hát bài không tên số 1 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
655
lượt xem
183
download

Bài hát bài không tên số 1 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bài không tên số 1 - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bài không tên số 1 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Baøi khoâng teân soá 1. £ Vuõ thaønh An »»» »» « « « £ 4 œ. &4 »»» »œ »œ œ « « l w l « . « « « « l « « « =l » » ˆ ˆ « « ====================== ˆ « « « « j ˆ ˆ « _ _ __ « « ˆ « « « « « « « « ˆ _. _ ˙ ˆ j « ˆ « Xin ñôøi soáng cho toâi möôïn tieáng Xin cho côn meâ theâm daøi moät chuyeán £ « £ «. »œ »œ « « « w »»» » « « « « « _ « « « l w « « « ˆ « l ˆ « ========================= l & _ «. ˆ ˆ « _ « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ l « « « = « _ ˆ « _ « ˆ £ Cuoäc tình buoâng xuoâi coøn löu luyeán Coøn ñaéng cay coøn haän coøn ñau œ. »»» »œ œ « « »»» »» « « »œ » ˆ ˆ l w « . « « £« « « « « « l « » « « l ˆ « ========================= l & j « « « « « « « ˆ ˆ ˆ _ _ _ _ = ˆ _ « ˙ « ˆ«. _ « « j « « ˆ « Em giôø ñaõ xa xaêm roài ñoù Nôi em ñi chaéc vaãn coøn leä öùa £ « « £ œ »œ « « « « »»» « « « « « _ « « « l w l «. » » ˆ ˆ « l « « ˆ « « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « ========================= l & _ _ « « « « « « ˆ ˙ « « Œ »»»œ œ œ »»» »»» = « _. ˆ « _ « ˆ « £ Chieàu nay troâng möa maø nhung nhôù Moät thoaùng thöông vay cho ñôøi say Cuoäc tình ngaøy £ £ Cuoäc tình ngaøy œ. œ « « « ˙ »»» J « « « »»» »»» ˆ ˆ ˆ l « « « « ˆ£ ˆ « . œ « « « « Œ « « « « « Œ ˆ « « ˆ « « « « « J « « « « »»» ˆ ˆ «= « « ˆ ˆ « ========================= l & l « « ˆ l˙ « « « ñoù ñaõ theo muøa xuaân ñoù Cuoäc ñôøi naøy ñaây seõ choân vuøi ôû ñaây Öôùc cho « «£ « « £ ñoù ñeán nay coøn nhung nhôù cuoäc ñôøi naøy ñaây vaãn vöôn leân ôû ñaây Tieác cho « £ « « « « « «. « « « œ « « ˆ « ˆ « « & _. _ « « « l ˙ Œ « « « l ˆ « « ˆ « ˆ ˆ ========================= l #ˆ « « »»» l w = « ˆ ˆ « « « j « « _ ˆ « « j ˆ « « ˆ « « nhieàu tuoåi xanh trôû veà ñaâu theo ngaøy thaùng taøn tình yeâu cuõng heùo taøn £ nhieàu tuoåi xanh trôû veà ñaâu theo ngaøy thaùng taøn tình yeâu vaãn vöõng beàn « « £ œ. »»» œ »œ œ « « l w l « . « « « « l « « « =l »» »»» »»» ˆ « « ˆ ˆ « ========================= & « « « « j ˆ ˆ « _ _ __ « « ˆ « « « « « « « « ˆ _. _ ˙ ˆ j « ˆ « Mai ñôøi coù cho toâi gaëp gôõ Xin cho ñoâi moâi em cöôøi raïng rôõ £ Mai ñôøi coù cho toâi gaëp gôõ Xin cho ñoâi moâi em coøn raïng rôõ £ « « œ »œ « « « »»» « « _ « « « l w l «. « ˆ « « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « ========================= & _ «. _ « « « « « » » « « « l w= ˆ ˆ ˆ « « « ” « _ ˆ « _ « ˆ Moät bôø mi cong vuøng toùc nhôù Ñeå soáng theâm theâm laàn treû thô. Doøng thôøi gian chaúng phai uùa Coøn giöõ nguyeân taâm hoàn ngaøy xöa.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản