Bài hát bài không tên số 7 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
429
lượt xem
165
download

Bài hát bài không tên số 7 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bài không tên số 7 - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bài không tên số 7 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Baøi khoâng teân soá 7. #c £ £ « « « £ Vuõ thaønh An « « œ . « l « « « « . « l « « « « . « l « « ˆ « =l « « j « « ˆ ˆ ˆ «« « ˆ ‰ « « ˆ »»» ˆ _ _ ˆ ˆ ˆ _ _ « « « __ _ « . « j « « « « « « « « « ˆˆ « « ====================== & _ˆ « « ˆ « « ˆ _ ˆ « « _ ˆ « « ˆ « j j j «« « « ˆ « Moät laøn khoùi traéng du ñôøi vaøo queân laõng naâng saàu thaønh hôi aám hô dòu tình ñau £ £ « « « £ U Doøng nhaïc xa cuõ khôi laïi nieàm nhung nhôù oâi ngöôøi yeâu ta xöa phieâu baït nôi ñaâu # « œ. « « « « ‰ « « « & _ « ˆ »»» « ˆ « « « « « «. « « « « «. « « « « «. ˆ l « « ˆ ˆ ˆ l j « _ _ « « j « _ _ « ˆ =========================l « « « ˆ « « ˆ « « j« « l_ _ˆ ˆ « ˆ ˆ« j « « ˆ « « ˆ _ ˆ « « _ ˆ « « ˆ « j Ngaøy daøi im laéng yeâu ngöôøi laøm toùc traéng taâm söï roài ñeán ñaéng nhö leä giôø bieát nhau # « « « « œ. Vaèng vaëc traêng sao phöông naøo em coù thaáu taâm söï nay röôùm maùu chia gì ñöôïc ñôùn ñau? « « « « »» œ « « « « œ . « « « « « . « « « « « »»» « ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « ˆ « « ‰ & « « ˆ « » J l ˆ « « ˆ »»» « l « « « « « l _ _ « _ _. jjjj ˆ ˆ « ˆ jjjj « « « « j j « « j« ˆ « « « « « « ˆ ˆ « ˆ « jj =========================l jj j « Ñeâm voã veà nuoâi naáng ñeâm trao ngoït ngaøo höông phaán buoâng lôi doøng toùc môõ trong doøng ngaøy thaùng vaät vôø Bao nhieâu moäng mô ñoù ñaõ tan theo moät côn gioù bô vô doøng toùc môõ troâi daït möôøi beán nghìn bôø # « « « « œ. « « « « »» œ « « « « œ . « « « « « . « « « « « ‰ « jjjj « ˆ « ˆ »» « ˆ ˆ « & ˆ « ˆ « » »J l ˆ « « ˆ »»» « l « « « « « l _ _ « « jjjj « « « « =========================l ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ « « ˆ ˆ j « ˆ « « « « ˆ jj j j « ˆ « « « _ j « j ˆ « Thaân em roài hoang pheá leâ theo thôøi gian gioâng gioù thoâi cuõng ñaønh cuùi xuoáng cho moäng ñôøi thoaùt ñi Moät « « « « « « « ˙ œ Œ « « « « « « œ œ ˙ Œ Thaân ta giôø ngao ngaùn mong manhdoøn khoâ rôm raùc naêm möôi coøn ngô ngaùc theo doøng ñôøi tôùi lui Moät # « « »» »» ˆ « « « « « »J »» »» j « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ »» & _ _ « #ˆ « « ˆ ˆ l » » j « « « j j « « ˆ « ˆ ˆ « « j j =========================l j j « « « j j « « « j j j ˆ ˆ « « l l» » ñôøi ñoå cho tình yeâu töøng ñeâm doøng nöôùc maét Seõ naâng niu ñôøi nhau ö? ñôùn ñau anh # « « « ñôøi quaån quanh daønh tranh chaúng qua moät chôùp maét Seõ cho em haïnh phuùc ö? coù khoâng em « « « « « « « « « Œ « « « « « ˆ « « « ˆ ˆ « ˆ ˙ j j j « ˆ ˆ Œ & « ˆ ˆ #ˆ « « ˆ l « « j j « « « j « « « l ˆ « « « _. _ l _. j j j « « « « ˆ « =========================l j ˆ « « « « ˙ j ˆ « « « Seõ cho nhau ñôøi nhau ö? xoùt xa em daét ñöa nhau moái haän ñôøi ngöôøi £ « £ Seõ cho ta bình yeân ö? vaãn ñang xin ñaõ cho nhau nhöõng ñieàu laï gì? # « « œ. « « « « «. « « £ & _ « ˆ »»» « ˆ l « « « « j « ˆ ˆ « « l « « « «. « l « « « « ‰ l ˆ _ _ « « « «. « « « j « ˆ ˆ « _ _ « ========================= « « « ˆ _ ˆ « « « « « ˆ ˆ ˆ _ _ˆ _ _ ˆ « « « ˆ « « « ˆ ˆ « ˆ.. k « j « «k « « ˆ ˆ « « Traû laïi nöôùc maét cho meänh ñôøi son saét thoâi roài em cuõng maát cho tình cuùi ñaàu £ « £ « « U Chit laø ñoâi chuùt kyû nieäm giôø heo huùt moái tình xöa chaát ngaát ngöng ñoïng thaúm saâu # « £ « « « « « « « « œ. « l _ _ « «. « l _ _ « «. « l _ _ « « ” & _ « ˆ »»» « « « ˆ ˆ « « ˆ ˆ « « « ˆ ˆ ˆ « « ˆ ˙ j « « « « « ˆ =========================j « ˆ j ˆ ˆ j « _ « « « « « « « « ˆ « « ˆ _ ˆ « « « « ˆ « « « j Moät mình ñi maõi treân ñöôøng daøi khoâng thaáy ai ngöôøi quen toâi ñaáy bao giôø ñôøi seõ vôi? Goïi veà em gaùi töôi treû ngaøy thô aáy ñaõ trôû thaønh maõi maõi con ngöôøi cuûa khoùi maây.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản