Chương trình đánh giá nội bộ

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
575
lượt xem
195
download

Chương trình đánh giá nội bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Chương trình đánh giá nội bộ

  1. CHÖÔNG TRÌNH ÑAÙNH GIAÙ NOÄI BOÄ ISO 9001:2000 “NGAØY THAÙNG NAÊM ” 1. Ñoaøn ñaùnh giaù: Lyù do: Thôøi gian ñaùnh giaù: 2.Chöông trình ñaùnh giaù noäi boä: 2.1 Hoïp khai maïc: 2.2 Thaønh phaàn tham döï: 2.3 Ñoaøn ñaùnh giaù: Stt Hoï teân Chöùc vuï 1 Tröôûng ñoaøn ñaùnh giaù 2 Ñaùnh giaù vieân 3 Ñaùnh giaù vieân 4 Ñaùnh giaù vieân 2.3 Noäi dung cuï theå: Stt Ñòa ñieåm ñaùnh Phaïm vi/ Ñieàu Chuyeân gia Thôøi gian giaù/boä phaän Hoaït ñoäng ñaùnh giaù khoaûn ñaùnh giaù ñöôïc ñaùnh giaù Toång quaùt veà HTTL 4.2.1 Nhö treân Kieåm soaùt Taøi lieäu 4.2.3 Kieåm soaùt Hoà sô 4.2.4 Thöïc hieän CSCL, MTCL. 5.1 Nguoàn löïc, coù nôi naøo coâng vieäc 5.4 ñình treä, aùch taéc, chôø ñôïi. 5.5 Muïc tieâu chaát löôïng, hoaïch ñònh HT quaûn lyù CL, duy trì heä thoáng Sô ñoà toå chöùc, Traùch nhieäm - quyeàn haïn, Trao ñoåi thoâng tin noäi boä 6.1 Cung caáp nguoàn löïc: Xaùc ñònh nhu caàu lieân quan nguoàn löïc, Caên cöù xaùc ñònh, Hieäu quaû mang laïi 7.1 Hoaïch ñònh vieäc taïo saûn phaåm 7.5 Saûn xuaát vaø cung caáp dòch vuï 8.1 Keá hoaïch theo doõi, ño löôøng, phaân tích, caûi tieán quaù trình 8.2.2 Ñaùnh giaù noäi boä 8.2.3 Ñaùnh giaù hieäu quaû quaù trình 8.4
  2. Phaân tích döõ lieäu (lieân quan ñeán xu höôùng quaù trình, cô hoäi phoøng ngöøa, ngöôøi cung öùng 8.5.1 Caûi tieán 8.5.2 Haønh ñoäng khaéc phuïc 8.5.3 Haønh ñoäng phoøng ngöøa 3. Hoïp noäi boä Ñoaøn ñaùnh giaù: Thôøi gian: 16h15 - 16h30 ngaøy 27/11/03 Ñòa ñieåm: Vaên phoøng nhaø maùy 4. Hoïp toång keát ñaùnh giaù: Thôøi gian: 16 h30 ngaøy Ñòa ñieåm: Vaên phoøng nhaø maùy Thaønh phaàn tham döï: Ban TGÑ, caùc chuyeân gia ñaùnh giaù, Tröôûng Boä phaän KCS Chöông trình ñöôïc thoâng baùo ñeán taát caû caùc boä phaän lieân quan ñeå chuaån bò. Vì tính chaát quan troïng cuûa chöông trình, ñeà nghò caùc boä phaän coù lieân quan chuaån bò ñaày ñuû taøi lieäu, hoà sô vaø coù maët ñuùng giôø theo chöông trình ôû treân. Ban Toång Giaùm ñoác Pheâ duyeät Ngöôøi laäp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản