intTypePromotion=3

Đề án tốt nghiệp Cao cấp lý luận Chính trị: Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp tại sản tại huyện Như Xuân đến năm 2020 quả đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp tại sản tại huyện Như Xuân đến năm 2020

Chia sẻ: Nguyễn Thắng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:52

0
6
lượt xem
1
download

Đề án tốt nghiệp Cao cấp lý luận Chính trị: Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp tại sản tại huyện Như Xuân đến năm 2020 quả đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp tại sản tại huyện Như Xuân đến năm 2020

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề án nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, tổ chức làm công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Giảm số lượng tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa xuống dưới 0,15% so với quy mô dân số. Giảm tỷ lệ tái phạm tội đối với người phạm tội cư trú trên địa bàn xuống dưới 25% so với tổng số người có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Giảm số lượng tội phạm trộm cắp tài sản người chưa thành niên (dưới 18 tuổi) giảm xuống dưới 10%. Hàng năm, 100% bản án tuyên phạt tội phạm trộm cắp tài sản có hiệu lực đảm bảo nghiêm minh và không oan sai. Duy trì không để hình thành băng nhóm phạm tội về trộm cắp tài sản hoạt động trên địa bàn huyện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề án tốt nghiệp Cao cấp lý luận Chính trị: Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp tại sản tại huyện Như Xuân đến năm 2020 quả đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp tại sản tại huyện Như Xuân đến năm 2020

 1.                                                                i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu,   kết quả nêu trong đề án là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng và được trích dẫn  đúng quy định. Đề  án này phù hợp với vị trí, chức vụ, đơn vị  công tác của tôi   và chưa được triển khai thực hiện trong thực tiễn. Tác giả                              Đặng Xuân Sơn
 2.                                                               ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN....................................                                       Error: Reference source not found      MỤC LỤC...............................................                                                  Error: Reference source not found      DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT                                                             ............................................................iii Phần 1.  MỞ ĐẦU                                                                                            ...........................................................................................1 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ ÁN                                                                               ..............................................................................1 1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN                                                                           ..........................................................................2 1.2.1. Mục tiêu chung...................................................................................                                                                                      2      1.2.2. Mục tiêu cụ thể                                                                                     ..................................................................................      2 1.3. NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN                                                                          .........................................................................2 1.4.  GIỚI HẠN CỦA ĐỀ ÁN..........................................................................                                                                             3     1.4.1. Phạm vi đối tượng.............................................................................                                                                                3     1.4.2. Không gian, thời gian nghiên cứu......................................................                                                         3      Phần 2. NỘI DUNG.........................................................................................                                                                                            4     2.1. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN.................................................................                                                                    4      2.1.1. Căn cứ khoa học, lý luận...................................................................                                                                      4     2.1.2. Căn cứ chính trị, pháp lý                                                                    ...................................................................13 2.1.3. Căn cứ thực tiễn                                                                                ...............................................................................14 2.2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ ÁN                                                        .......................................................14 2.2.1. Thực trạng hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp tài  sản trên đại bàn huyện Như Xuân, giai đoạn 2012 ­ 2016                           ..........................14 2.2.2. Nội dung cơ bản đề án cần thực hiện                                              .............................................29 2.2.3. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng  chống tội trộm cắp tài sản tại huyện Như Xuân                                           ..........................................29 2. 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN                                                             ............................................................35 2.3.1. Những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện đề án                              .............................35 2.3.2. Các nguồn lực để thực hiện đề án                                                   ..................................................37 2.3.3. Kế hoạch, tiến độ thực hiện đề án                                                  .................................................37 2.3.4. Phân công trách nhiệm thực hiện đề án                                             ............................................37 2.4. DỰ KIẾN HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN                                                       ......................................................38 2.4.1. Sản phẩm của đề án                                                                         ........................................................................38 2.4.2. Tác động và ý nghĩa của đề án                                                          .........................................................39 Phần 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ                                                          .........................................................40
 3.                                                               iii 3.1. KẾT LUẬN                                                                                               ..............................................................................................40 3.2. KẾN NGHỊ                                                                                                ...............................................................................................41 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                       ......................................................42 DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT VKS......................................................................................Viện Kiểm Sát XHCN................................................................................Xã hội chủ nghĩa TNHS...........................................................................Trách nhiệm hình sự BLHS...................................................................................Bộ luật hình sự BLTTHS.................................................................Bộ luật tố tụng hình sự KSĐT................................................................................Kiểm sát điều tra
 4.                                                               1 Phần 1. MỞ ĐẦU 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ ÁN Thời gian gần đây, trước sự  chuyển biến nhanh về kinh tế ­ xã hội và   sự  phát triển như  vũ bão của khoa học kỹ thuật và công nghệ; sự  phát triển   mạnh mẽ trong quan hệ đối ngoại trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá,  giáo dục của các quốc gia trên thế giới; tình hình kinh tế, xã hội của nước ta  có nhiều chuyển biến tích cực, phù hợp với sự phát triển chung trong khu vực   cũng như  trên phạm vi toàn cầu. Bên cạnh đó, nền kinh tế thị trường đã làm  nẩy sinh những mặt trái ảnh hưởng đến tình hình chính trị, an ninh và trật tự  xã hội. Tội phạm ngày một gia tăng, tính chất mức độ hành vi phạm tội ngày   càng nguy hiểm, tinh vi hơn, trong đó thì loại tội phạm xâm hại đến quyền sở  hữu chiếm tỉ lệ lớn trong các loại tội phạm.  Với vai trò là nền tảng kinh tế xã hội của quốc gia, chế độ  sở  hữu là   một trong những vấn đề  trọng yếu được Nhà nước bảo vệ  bằng mọi biện  pháp trong đó biện pháp pháp lý hình sự thể hiện kiên quyết nhất ý chí quyền   lực Nhà nước trong xử lý các hành vi xâm phạm tới chế độ  sở hữu. Trong số  các tội xâm phạm sở hữu, tội trộm cắp tài sản là tội xâm phạm trực tiếp tới   quyền sở  hữu tài sản, nó xảy ra khá phổ  biến.  Ở  mỗi giai đoạn phát triển,  Nhà nước đều có những quy định về tội trộm cắp tài sản và biện pháp xử  lý   nhằm đấu tranh loại bỏ tội phạm khỏi đời sống xã hội. Đối với Như  Xuân là huyện miền núi, có  vị  trí  trọng yếu về  quốc  phòng, an ninh của tỉnh Thanh Hóa. Người dân  ở  đây cần cù, chịu khó, cuộc  sống chủ  yếu dựa vào nền kinh tế  nông, lâm nghiệp. Trong những năm gần,  đây nền kinh tế của Như Xuân có bước tăng trưởng nhanh, điều đó cho phép  người dân tiếp cận nhiều luồng văn hoá khác nhau dẫn đến xã hội phân hoá,  các loại tệ nạn xã hội, tội phạm ngày càng nhiều, nhất là tội phạm trộm cắp   tài sản diễn biến phức tạp gây hậu quả  ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng   xấu đến trật tự an toàn xã hội. Riêng trong năm 2016, trên địa bàn huyện Như  Xuân xảy ra 46 vụ  phạm pháp hình sự, trong đó có 16 vụ  trộm cắp tài sản,  chiếm 34.7%. 
 5.                                                               2 Mặc dù các cơ  quan bảo vệ pháp luật tại huyện đã tích cực đấu tranh   ngăn chặn các hành vi xâm phạm sở hữu, nhưng việc điều tra, truy tố, xét xử  loại tội phạm này còn chưa kịp thời, chưa có quy mô, chưa đáp ứng được yêu  cầu phòng chống tội phạm.  Trong điều kiện hoàn cảnh đó, làm thế  nào để  hạn chế, ngăn ngừa được tội phạm, phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời  những vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Như Xuân trở thành một  đòi hỏi cấp bách đối với chính quyền, các ban ngành đoàn thể  và nhân dân   trong huyện.  Nhận thấy vai trò và tầm quan trọng của vấn đề này trong thực tiễn, tôi  chọn đề tài “Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp tại   sản tại huyện Như  Xuân   đến năm 2020”  làm đề  án tốt nghiệp Cao cấp lý  luận Chính trị. 1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN 1.2.1.Mục tiêu tổng quát Trên cơ sở nghiên cứu về cơ sở khoa học, lý luận, các căn cứ  chính trị,   pháp lý và thực tiễn; đánh giá đúng thực trạng tình hình tội phạm trộm cắp tài   sản trên địa bàn huyện Như  Xuân, tỉnh Thanh Hóa hiện nay, từ  đó đề  xuất  những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả  hoạt động phòng, chống loại tội  phạm này.  1.2.2. Mục tiêu cụ thể ­ Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, tổ chức làm công tác   phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Như  Xuân, tỉnh  Thanh Hóa ­ Giảm số  lượng tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Như  Xuân, tỉnh Thanh Hóa xuống dưới 0,15% so với quy mô dân số.  ­ Giảm tỷ  lệ  tái phạm tội đối với người phạm tội cư  trú trên địa bàn   xuống dưới 25% so với tổng số người có tiền án về tội trộm cắp tài sản. ­ Giảm số  lượng tội phạm trộm cắp tài sản người chưa thành niên  (dưới 18 tuổi) giảm xuống dưới 10%. ­ Hàng năm, 100% bản án tuyên phạt tội phạm trộm cắp tài sản có hiệu  lực đảm bảo nghiêm minh và không oan sai.
 6.                                                               3 ­ Duy trì không để hình thành băng nhóm phạm tội về trộm cắp tài sản  hoạt động trên địa bàn huyện. 1.3. NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN ­ Phân tích khái niệm và làm sáng tỏ  các dấu hiệu pháp lý hình sự  của   tội trộm cắp tài sản và trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội trộm cắp  tài sản.  ­ Phân tích thực trạng tình hình tội phạm trộm cắp tài sản và hoạt động   phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản; xác định đúng nguyên nhân của  những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm  trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa hiện nay. ­  Đề   xuất   các  giải  pháp  nhằm   nâng   cao   hiệu   quả   đấu   tranh   phòng  chống tội phạm trộm cắp tài sản 1.4. GIỚI HẠN CỦA ĐỀ ÁN 1.4.1. Phạm vi đối tượng Đề  án tập trung nghiên cứu tội phạm trộm cắp tài sản và hoạt động  phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Như  Xuân, tỉnh  Thanh Hóa . 1.4.2. Không gian, thời gian nghiên cứu ­ Không gian: Trên địa bàn huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa ­ Thời gian: Thời gian nghiên cứu thực trạng 2012 – 2016, thực hiện  đề  án từ năm 2017 – 2020
 7.                                                               4
 8.                                                               5 Phần 2. NỘI DUNG 2.1. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 2.1.1. Căn cứ khoa học, lý luận Đề án dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ  Chí Minh và các quan điểm, chủ  trương, đường lối của Đảng; chính sách,   pháp luật của Nhà nước về đấu tranh phòng, chống tội phạm. 2.1.1.1. Một số khái niệm ­ Trộm cắp tài sản: Tội trộm cắp tài sản được hiểu theo nhiều hướng và dưới mọi góc độ  nghiên cứu khác nhau. Theo Điều 138 Bộ  luật Hình sự  quy định về  tội trộm   cắp tài sản như sau: “người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị  từ  2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng  hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội  chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo   không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”. Đặc trưng của hành vi trộm cắp tài sản là “lén lút” bí mật chiếm đoạt  tài sản của người khác. Hành vi “lén lút” không nhất thiết là việc làm mà   không ai biết, nó có thể  được thực hiện một cách giấu diếm, vụng trộm,  nhưng có thể  được thực hiện một cách công khai, giữa nơi đông người. Tuy  nhiên, việc giấu diếm hay công khai thì chúng đều có một đặc điểm chung, đó  là sự  “lén lút” với chủ tài sản, không có việc “lén lút” thì không phải là trộm   cắp. “Chiếm đoạt” là việc cố ý chuyển dịch trái pháp luật tài sản của người  khác thành tài sản của mình. “Lén lút” là hành vi cố  ý giấu diếm, vụng trộm   không để  lộ  ra nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác; việc che dấu với  mọi người hoặc công khai chứng kiến của nhiều người nhưng vẫn che giấu   hành vi phạm tội với chủ tài sản… những hành vi đó chỉ  bị khởi tố khi có đủ  căn cứ  xác định có dấu hiệu của phạm tội. Và chỉ  khi có bản án kết tội của   tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì người đó mới bị coi là phạm tội trộm cắp   tài sản và phải chịu hình phạt theo quy định của pháp luật. Việc kết tội người  đó sẽ do cơ quan tiến hành tố tụng xem xét, quyết định dựa trên những chứng  cứ thu thập được.
 9.                                                               6 Từ những phân tích khái quát nêu trên, có thể hiểu tội trộm cắp tài sản   là tội do người có năng lực trách nhiệm hình sự  thực hiện hành vi lén lút  chiếm đoạt tài sản của người khác vì mục đích vụ lợi. ­  Nâng cao có nghĩa là làm tăng thêm. ­ Hiệu quả  là đạt được một kết quả giống nhau nhưng sử dụng ít thời  gian công sức và nguồn lức nhất. ­ Phòng chống tội phạm: Phòng chống tội phạm là việc các cơ quan của Nhà nước, các tổ chức xã   hội và công dân bằng nhiều biện pháp nhằm khắc phục những nguyên nhân,  điều kiện của tình trạng phạm tội nhằm ngăn chặn, hạn chế  và làm giảm  từng bước, tiến tới loại trừ tội phạm ra khỏi đời sống xã hội. Phòng chống tội phạm là phương hướng chính, là tư tưởng chỉ đạo trong  công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng ngừa không để tội phạm xảy   ra; thể hiện bản chất nhân đạo của chế độ xã hội mới, không để người dân bị  xử lý trước pháp luật, không bị tước quyền công dân Phòng chống mang  ý nghĩa chính trị  xã hội sâu sắc, làm tốt công tác  phòng chống giúp giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài  sản của xã hội, tính mạng, sức khoẻ, danh dự, phẩm giá của mọi người dân. Làm tốt công tác phòng chống tội phạm mang ý nghĩa kinh tế  sâu sắc,   tiết kiện ngân sách Nhà nước, sức lao động của các nhân viên Nhà nước, của  công dân trong các hoạt động điều tra tuy tố xét xử và giáo dục cải tạo người  phạm tội, cũng như  trong việc giải quyết các vấn đề  có liên quan đến tội  phạm. Phòng chống tội phạm được tiến hành theo hai hướng cơ bản sau:  Hướng thứ  nhất: Phát hiện, khắc phục, hạn chế và đi đến thủ  tiêu các   hiện tượng xã hội tiêu cực là những nguyên nhân, điều kiện của tình trạng   phạm tội và phạm tội cụ thể. Đây là hướng mang tính cơ bản, chiến lược và   lâu dài.   Hướng thứ  hai: Hạn chế  đến mức thấp nhất hậu quả, tác hại khi tội  phạm xẩy ra. Đây cũng là một hướng quan trọng không thể xem nhẹ, bởi trong   thực tế  những nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh, phát triển tội phạm vẫn  tồn tại, hoạt động phòng ngừa tội phạm còn bộc lộ  nhiều khiếm khuyết nên   tội phạm vẫn xẩy ra. Hướng này đòi hỏi các cơ quan chức năng phối hợp kịp  
 10.                                                               7 thời phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử  tội phạm, cải tạo người phạm tội trở  thành người công dân lương thiện.  Phòng chống tội phạm mang tính đồng bộ, hệ  thống và có sự  phối kết   hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và các công dân. Mục đích của công tác phòng ngừa tội phạm là khắc phục, thủ  tiêu các  nguyên nhân, điều kiện của tình trạng phạm tội nhằm ngăn chặn, hạn chế,  làm giảm từng bước tiến tới loại trừ tội phạm này ra khỏi đời sống xã hội 2.1.1.2.  Dấu hiệu pháp lý của tội trộm cắp tài sản ­ Khách thể của tội trộm cắp tài sản:  Khách thể của tội phạm nói chung là những mối quan hệ xã hội được   pháp luật hình sự bảo vệ, tránh mọi sự xâm hại của tội phạm nhưng lại bị tội   phạm xâm hại đến và gây ra thiệt hại ở một chừng mực nhất định. ­ Mặt khách quan của tội trộm cắp tài sản: Mặt khách quan của tội phạm là những biểu hiện của tội phạm ra bên  ngoài thế giới khách quan, bao gồm các dấu hiệu sau:  hành vi, hậu quả, mối   quan hệ giữa hành vi và hậu quả, phương tiện, công cụ, thủ đoạn, hoàn cảnh,  địa điểm phạm tội.  Hành vi khách quan của tội trộm cắp tài sản biểu hiện ý chí của người   phạm tội ra thế  giới khách quan dưới hình thức lén lút nhằm chiếm đoạt tài  sản của người khác gây thiệt hại hoặc che đậy gây thiệt hại cho các quan hệ  xã hội được luật hình sự  bảo vệ. Để  trở  thành hành vi khách quan của tội   trộm cắp tài sản thì hành vi đó phải có các đặc điểm đó là: Hành vi khách quan   của tội phạm phải có tính nguy hiểm cho xã hội (thuộc tính hiển nhiên), hành  vi khách quan của tội trộm cắp tài sản có tính trái pháp luật hình sự, hành vi  khách quan của tội trộm cắp tài sản phải có sự kiểm soát của ý thức và phải   có sự điều khiển của ý chí, trước có tính có lỗi. Mặt khách quan của tội trộm cắp tài sản thể  hiện  ở hành vi lén lút, bí  mật chiếm đoạt tài sản do người khác đang quản lý. Người phạm tội không   dùng các thủ  đoạn như  trong các tội cướp, cướp giật hay công nhiên chiếm   đoạt tài sản là “lén lút, bí mật” để chủ sử hữu, người quản lý tài sản và người  khác không biết được hành vi của mình là trộm cắp tài sản. Trong trường hợp sử dụng thủ đoạn làm cho người khác tưởng hành vi   của người sử dụng thủ đoạn đó là hợp pháp để dễ dàng chiếm đoạt thì vẫn bị  coi là trộm cắp tài sản bởi thủ đoạn đó vẫn được coi là “lén lút, bí mật”.
 11.                                                               8 Hành vi “lén lút, bí mật” chiếm đoạt tài sản của người khác chứng tỏ  người phạm tội không muốn đương đầu với người chủ  sở  hữu tài sản hoặc   người quản lý tài sản. Trên thực tế  có trường hợp sau khi “lén lút, bí mật”  chiếm đoạt tài sản bị phát hiện, đuổi bắt, người trộm cắp dùng vũ lực để tẩu  thoát hoặc đe dọa để giữ tài sản đã chiếm đoạt. Nếu dùng vũ lực hoặc đe dọa  dùng vũ lực để  tẩu thoát thì hành vi trộm cấu thành tội trộm cắp tài sản có  tình tiết tăng nặng, nếu dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để giữ tài sản đã   trộm cắp được thì hành vi trộm cắp tài sản chuyển hóa thành hành vi cướp tài   sản. Tội trộm cắp tài sản có cấu thành vật chất thì pháp luật hình sự  quy   định dấu hiệu về  hậu quả là một trong những dấu hiệu bắt buộc trong cấu   thành tội phạm, theo đó giá trị  chiếm đoạt phải từ  2 triệu đồng trở  lên đến   dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng  hoặc đã bị xử lý hành chính về hành vi chiếm đoạt đã bị kết án về tội chiếm   đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm mới cấu thành tội trộm   cắp tài sản. ­ Chủ thể của tội trộm cắp tài sản Chủ  thể  của tội phạm là người đã có lỗi trong việc thực hiện hành vi  nguy hiểm cho xã hội bị pháp luật hình sự cấm, có năng lực trách nhiệm hình   sự  (TNHS) và đủ  tuổi chịu TNHS theo luật định. Như  vậy, chủ  thể  của tội  phạm là người đạt độ  tuổi chịu TNHS, có năng lực TNHS và đã thực hiện   một  tội phạm. Cơ  sở  pháp lý để  xác định chủ  thể  của tội trộm cắp tài sản là  Điều 12, Điều 13, Điều 138 BLHS năm 1999; Điều 12, 13, 21 và điều 173 của   Bộ  Luật hình sự  năm 2015. Điều 12 BLHS năm 1999 quy định về  tuổi chịu  TNHS như sau: Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về  mọi tội phạm. Người từ đủ  14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ  16 tuổi phải chịu   trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc   biệt nghiêm trọng. Bộ luật hình sự  năm 2015 Điều 12 quy định về Tuổi chịu  trách nhiệm hình sự như sau: 1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội  phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác. 2. Người từ  đủ  14 tuổi trở  lên, nhưng chưa đủ  16 tuổi chỉ  phải chịu   trách nhiệm hình sự về tội giết người, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn  hại cho sức khỏe của người khác, tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, tội cưỡng  
 12.                                                               9 dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, tội cướp tài sản, tội bắt cóc nhằm  chiếm đoạt tài sản; về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm   trọng quy định tại một trong các điều sau đây: a) Điều 143 (tội cưỡng dâm); Điều 150 (tội mua bán người); Điều 151  (tội mua bán người dưới 16 tuổi); b) Điều 170 (tội cưỡng đoạt tài sản); Điều 171 (tội cướp giật tài sản);   Điều 173 (tội trộm cắp tài sản); Điều 178 (tội hủy hoại hoặc cố  ý làm hư  hỏng tài sản); Phân tích quy định tại Điều 12 và tại Điều 138 BLHS năm 1999 và điều  173 BLHS năm 2015, có thể thấy chủ thể của tội trộm cắp tài sản là bất kỳ ai  có đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Người từ đủ 14 tuổi đến chưa đủ 16 tuổi   chỉ  phải chịu trách nhiệm hình sự  về  tội trộm cắp tài sản theo khoản 3 và   khoản 4 Điều 138 BLHS năm 2003 và khoản 3 khoản 4 điều 173 BLHS năm  2015. ­ Mặt chủ quan của tội trộm cắp tài sản Mặt chủ   quan của tội  phạm  là mặt bên trong của tội  phạm.  Đó  là   những biểu  hiện về  mặt tâm lý của người phạm tội khi thực hiện hành vi  phạm tội bao gồm lỗi, động cơ và mục đích phạm tội.  Lỗi là thái độ tâm lý của chủ thể đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội  và đối với hậu quả của hành vi ấy gây ra cho xã hội thể hiện dưới dạng cố ý  hoặc vô ý. Đối với tội trộm cắp tài sản thì người phạm tội đã có dấu hiệu cố ý để  lại hậu quả thực tế xảy ra là chiếm được tài sản của người khác bằng cách   lén lút nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Như  vậy người phạm tội đã cố  ý   đối với hành động bất hợp pháp của mình. Tại Điều 9 BLHS năm 1999 quy định về lỗi cố ý: 1. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã  hội, thấy trước được hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra. 2. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã  hội, thấy trước được hậu quả  của hành vi đó có thể  xảy ra, tuy không mong  muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra. Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 BLHS thì hành vi trộm cắp tài sản   được thực hiện bằng lỗi cố ý trực tiếp, vì người phạm tội thực hiện hành vi  trộm cắp tài sản mong muốn chiếm đoạt được tài sản đó và để  thực hiện 
 13.                                                               10 mong muốn chiếm đoạt đó người phạm tội đã lén lút lấy trộm, mặc dù người   phạm tội biết rõ hành vi của  mình là nguy hiểm cho xã hội, bị pháp luật hình  sự cấm nhưng vẫn thực hiện hành vi nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Động cơ phạm tội là động lực bên trong thúc đẩy người phạm tội thực  hiện hành vi phạm tội. Động cơ  phạm tội chỉ  có thể  đặt ra với các tội thực  hiện với lỗi cố ý. Còn các tội thực hiện với lỗi vô ý  chỉ có động cơ của xử sự.  Đa số  trường hợp phạm tội, động cơ  phạm tội là tình tiết định khung tăng   nặng hoặc là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Do đó, việc xác định  chúng có ý nghĩa trong việc định khung hình phạt hoặc quyết định hình phạt. Động cơ phạm tội trong tội trộm cắp tài sản là động cơ  vụ lợi, nhưng   đó không phải là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội trộm cắp tài sản. Mục đích phạm tội: là cái mốc mà người phạm tội mong muốn đạt đến   khi thực hiện tội phạm.  Giữa mục đích phạm tội và hậu quả của tội phạm luôn có mối liên quan   chặt chẽ  với  nhau, hậu quả  của tội phạm chính là sự  thể  hiện, sự  phản ánh   mục đích phạm tội. Chính vì vậy mà trong mỗi cấu thành tội phạm chỉ có sự  hiện diện của một trong hai dấu hiệu này mà thôi.  Có thể  so sánh để  thấy được sự  khác biệt giữa mục đích phạm tội và  hậu quả phạm tội theo các tiêu chí sau:  Mục đích phạm tội Hậu quả phạm tội ­ Nằm trong ý thức chủ quan. ­ Thể   hiện   ngoài   thể   giới   khách  ­ Có trước. quan. ­ Có sau. Mục đích chiếm đoạt tài sản là dấu hiệu bắt buộc để  định tội  danh. Tuy nhiên, ngoài mục đích chiếm đoạt, người phạm tội còn có thể  có những mục đích khác cùng với mục đích chiếm đoạt hoặc chấp nhận  mục đích chiếm đoạt của người đồng phạm khác thì người phạm tội  cũng bị truy cứu TNHS về tội trộm cắp tài sản. 2.1.1.3.Trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội trộm cắp tài   sản Ngoài các quy định về  tội phạm thì BLHS Việt Nam còn quy định các  biện pháp xử lý với người phạm tội. Bất kì người nào khi đã thực hiện hành   vi phạm tội được quy định trong BLHS thì đều bị  xử  lý bằng các biện pháp  mang tính bắt buộc, cưỡng chế  của Nhà nước, trong đó biện pháp pháp lý 
 14.                                                               11 hình sự  là biện pháp nghiêm khắc nhất thể  hiện thái độ  kiên quyết của Nhà  nước đối với người phạm tội.  Đối với tội trộm cắp tài sản, dựa vào tính chất và mức độ  nguy hiểm   cho xã hội của hành vi phạm tội,  điều 138 BLHS 1999 đã chia thành bốn   khung hình phạt, trong đó mức độ thiệt hại về tài sản là một căn cứ  để  phân   chia thành các khung hình phạt: khung 1 tương  ứng với mức độ  thiệt hại tài  sản từ 500.000 đồng đến dưới 50 triệu đồng; khung 2 tương ứng với mức độ  thiệt hại tài sản từ  50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng;   khung 3 tương  ứng với mức độ thiệt hại tài sản từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng;  khung 4 tương  ứng với mức độ  thiệt hại tài sản từ  500 triệu đồng trở  lên.  Mỗi trường hợp phạm tội, TNHS của người phạm tội cũng khác nhau. Theo   đó: a. Khung 1 ( Khoản 1 Điều 138 BLHS 1999):  hình phạt là cải tạo không  giam giữ  3 năm hoặc bị  phạt tù từ  6 tháng đến 3 năm được áp dụng đối với   những người trộm cắp tài sản có giá trị  từ  500.000 đồng đến dưới 50 triệu  đồng hoặc dưới 500.000 đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử  phạt hành chính về  hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị  kết án về  tội chiếm đoạt  chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.           Ngày 19/06/2009 tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 12 thông qua luật số  37/2009/QH12 sửa đổi mức định lượng tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình  sự quy định tại khoản 1 của một số điều như sau: Sửa đổi cụm từ  ”năm trăm nghìn đồng” thành cụm từ “hai triệu đồng”  tại khoản 1 các điều 137, 138, 139, 143, 278, 279, 280, 283, 289, 290 và 291; Vấn đề quan trọng là cần xác định khách quan toàn diện giá trị tài sản bị  chiếm đoạt để  đảm bảo truy cứu TNHS đúng đắn, theo đó giá trị  tài sản bị  chiếm đoạt được xác định theo giá thị trường của tài sản vào thời điểm tài sản  bị  chiếm đoạt. Trong thực tiễn xét xử  việc xác định giá trị  tài sản bị  chiếm  đoạt không đơn giản, nhất là trong trường hợp, chất lượng tài sản bị giảm sút  do đã qua sử dụng hay tài sản bị chiếm đoạt không thu hồi lại được. Để  giúp  cơ quan chức năng xác định đúng các định lượng giá trị tài sản thì phải có Hội   đồng định giá tài sản. ­ Đối với trường hợp tài sản bị trộm cắp có giá trị dưới 2.000.000 đồng  nhưng gây hậu quả nghiêm trọng: lúc này hậu quả nghiêm trọng được hiểu là  hậu quả  do chính hành vi phạm tội gây ra bao gồm hậu quả  vật chất (thiệt  
 15.                                                               12 hại về tính mạng, sức khoẻ, tài sản) và hậu quả phi vật chất (gây ảnh hưởng  xấu đến việc thực hiện đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, ảnh   hưởng   xấu   đến   an   ninh,   trật   tự   an   toàn   xã   hội).   Thuộc   một   trong   những   trường hợp sau thì coi là “gây hậu quả nghiêm trọng”:  Làm chết một người;  Gây thương tích hoặc tổn hại sức khoẻ  của một  đến hai người với tỉ  lệ  thương tật mỗi người từ 61% trở lên; Gây thương tích hoặc tổn hại sức khoẻ  của ba đến bốn người với tỉ lệ thương tật mỗi người từ 31% đến 60%; Gây  thương tích hoặc tổn hại sức khỏe nhiều người với tổng tỉ lệ thương tật từ  61% đến 100%, nếu không thuộc các trường hợp trên; Gây thương tích hoặc  tổn hại sức khỏe nhiều người với tổng tỉ lệ thương tật từ 31% đến 60% và   thiệt hại tài sản từ 30 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng; Thiệt hại tài sản từ  50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.   ­ Đối với trường hợp trộm cắp tài sản có giá trị  dưới 500.000 đồng  nhưng người phạm tội đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt: đã bị  xử  phạt hành chính tức là người phạm tội đã bị  xử  lý kỷ  luật theo quy định   của cơ  quan có thẩm quyền, quy định của Điều lệnh, Điều lệ  Lực lượng vũ  trang nhân dân về một trong các hành vi chiếm đoạt sau: hành vi cướp tài sản,  bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cướp giật tài sản, công   nhiên chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm  dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản, lạm dụng chức vụ quyền   hạn chiếm đoạt tài sản nhưng chưa hết thời hạn để được coi là chưa bị xử lý.  ­ Đối với trường hợp trộm cắp tài sản có giá trị  dưới 2.000.000 đồng   nhưng người phạm tội đã bị kết án về tội chiếm đoạt, chưa được xoá án tích   mà còn vi phạm, người phạm tội bị coi là đã bị kết án về tội chiếm đoạt nếu   trước đó đã bị kết án về một trong các tội sau: tội cướp tài sản, bắt cóc nhằm  chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cướp giật tài sản, công nhiên chiếm   đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín   nhiệm chiếm  đoạt tài sản, tham ô tài sản, lạm dụng chức vụ  quyền hạn   chiếm đoạt tài sản. Khoản 1 Điều 173 BLHS 2015 vẫn giữ nguyên mức hình phạt nhưng có  sửa đổi, bổ sung so với khoản 1 Điều 138 BLHS hiện hành như sau: Thứ  nhất, trường hợp trộm cắp tài sản có giá trị  dưới 2 triệu đồng   nhưng “gây hậu quả nghiêm trọng” được thay bằng “gây ảnh hưởng xấu đến  an ninh, trật tự, an toàn xã hội”.
 16.                                                               13 Thứ hai, BLHS 2015 quy định rõ hơn, toàn diện hơn về tình tiết định tội   khi tài sản trộm cắp có giá trị  dưới 2 triệu đồng. Theo đó, nếu BLHS hiện  hành quy định “đã bị  xử  phạt hành chính về  hành vi chiếm đoạt” thì BLHS   2015 sửa đổi thành “đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt  tài sản”. Nếu BLHS hiện hành quy định “đã bị  kết án về  tội chiếm đoạt tài  sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm” thì BLHS 2015 sửa đổi thành “đã   bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169,   170, 171, 172, 174, 175 và 290 của bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn  vi phạm”. Thứ  ba, cũng theo quy định tại khoản 1 Điều 173 BLHS 2015, người  nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá dưới 2 triệu đồng nhưng “tài sản  đó là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là   kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người   bị hại” thì cũng bị xử lý hình sự về tội trộm cắp tài sản.               b. Khung 2 ( Khoản 2 Điều 138 BLHS 1999): hình phạt tù từ 2 năm  đến 7 năm, nếu người phạm tội thuộc một trong các trường hợp: ­ Phạm tội có tổ  chức: tức là có  sự  liên kết chặt  chẽ  giữa những  người cùng thực hiện tội phạm ( khoản 3 điều 20 BLHS 1999). ­ Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp: là trường hợp người phạm tội  thực hiện hành vi lặp đi lặp lại nhiều lần, lấy tài sản trộm cắp được làm   nguồn thu nhập chính hoặc duy nhất.  ­ Tái phạm nguy hiểm: khoản 2 Điều 49 BLHS quy định những trường  hợp sau được coi là “tái phạm nguy hiểm”: đã bị  kết án về  tội rất nghiêm   trọng, đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xoá án tích lại phạm tội rất  nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng do cố  ý; đã tái phạm chưa được xoá án  tích lại phạm tội do cố  ý hoặc phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm   trọng do vô ý. ­ Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm: được hiểu là người phạm tội   sử  dụng những mánh khóe, cách thức tinh vi, người bị hại khó phán đoán, có   khả năng gây ra những thiệt hại lớn khác ngoài thiệt hại về tài sản như thiệt   hại về tính mạng, sức khoẻ. ­ Người phạm tội hành hung để  tẩu thoát: là trường hợp mà người  phạm tội chưa chiếm đoạt được tài sản hoặc đã chiếm đoạt được tài sản,  nhưng bị phát hiện và bị bắt giữ hoặc bị bao vây bắt giữ thì đã có những hành  
 17.                                                               14 vi chống trả  lại người bắt giữ hoặc người bao vây bắt giữ  như  đánh, chém,  bắn, xô ngã... nhằm tẩu thoát.              Tuy nhiên, khoản 2 Điều 173 BLHS 2015 đã bỏ tình tiết “gây hậu quả  nghiêm trọng”, đồng thời bổ sung tình tiết mới là “trộm cắp tài sản trị giá từ 2   triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy   định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 điều này”.            c. Khung 3 ( Khoản 3 Điều 138 BLHS năm 1999): hình phạt tù từ 7 năm  đến 15 năm áp dụng đối với các trường hợp phạm tội chiếm đoạt tài sản có   giá trị từ 200 triệu đến 500 triệu hoặc gây hậu quả nghiêm trọng.            Khoản 3 Điều 173 BLHS 2015 vẫn giữ nguyên mức hình phạt tù và tình  tiết định khung tăng nặng chiếm đoạt tài sản trị  giá từ  200 triệu đồng đến   dưới 500 triệu đồng, bỏ tình tiết “gây hậu quả rất nghiêm trọng”, bổ sung hai   tình tiết hoàn toàn mới “trộm cắp tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200   triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c   và d khoản 1 điều này” và “lợi dụng thiên tai, dịch bệnh”. d. Khung 4 ( Khoản 4 Điều 138 BLHS 1999):  hình phạt tù từ  12 năm  đến 20 năm, hoặc tù chung thân được áp dụng đối với các trường hợp phạm   tội chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu trở lên hoặc gây hậu quả đặc biệt  nghiêm trọng.   Thuộc   một   trong   các   trường   hợp   sau   thì   “gây   hậu   quả   rất   nghiêm  trọng”: Làm chết hai người;Gây thương tích hoặc tổn hại sức khoẻ  của ba  đến bốn người với tỉ  lệ  thương tật mỗi người từ  61% trở  lên; Gây thương  tích hoặc tổn hại sức khỏe của năm đến bảy người với tỉ  lệ thương tật mỗi   người từ 31% đến 60%; Gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe nhiều người   với tổng tỉ lệ thương tật từ 101% đến 200%, nếu không thuộc các trường hợp   trên; Gây thiệt hại tài sản có giá trị  từ  500 triệu đồng đến dưới 1tỉ  500 triệu   đồng; Gây thiệt hại tính mạng, sức khoẻ, tài sản thuộc từ hai đến ba trường   hợp  “gây hậu quả nghiêm trọng”. Thuộc một trong các trường hợp sau thì “gây hậu quả đặc biệt nghiêm  trọng”: Làm chết từ ba người trở lên; Gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe   của năm người trở  lên với tỉ  lệ  thương tật mỗi người từ  61% trở  lên; Gây   thương tích hoặc tổn hại sức khoẻ của tám người trở lên với tỉ lệ thương tật   mỗi người từ  31% đến 60%; Gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe nhiều   người với tổng tỉ lệ thương tật từ 201% trở lên, nếu không thuộc các trường 
 18.                                                               15 hợp trên; Gây thiệt hại tài sản từ 1tỉ 500 triệu đồng trở lên; Gây thiệt hại tính   mạng, sức khỏe, tài sản thuộc từ  bốn trường hợp   “gây hậu quả  nghiêm  trọng” trở lên. Khoản   4   Điều   173   BLHS   2015   đã   bỏ   hình   phạt   tù   chung   thân,   giữ  nguyên mức hình phạt tù có thời hạn và tình tiết “chiếm đoạt tài sản trị  giá   500 triệu đồng trở  lên”. Điều khoản này cũng bổ  sung hai tình tiết mới là   “trộm cắp tài sản trị  giá từ  200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng nhưng   thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1   điều này” và “lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp”. Ngoài ra, khoản 5 điều 138 BLHS 1999 còn quy định : “Người phạm tội   có thể  bị  phạt tiền từ  5 triệu đồng đến 50 triệu đồng”.  Khoản 5 Điều 173  BLHS 2015 vẫn giữ  nguyên như  quy định tại khoản 5 Điều 138 BLHS hiện  hành là “người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu  đồng.  Đối với tội trộm cắp tài sản, việc quy định hình phạt tiền là hình phạt  bổ sung có thể áp dụng với người phạm tội là hợp lý, góp phần nâng cao hiệu  quả  đấu tranh phòng chống tội phạm bởi vì: mục đích của người phạm tội   trộm cắp tài sản là chiếm đoạt tài sản của người khác, biến nó thành tài sản  của mình nhằm mang lại lợi ích vật chất nhất định cho mình, do đó khi áp   dụng hình phạt tiền sẽ đánh trực tiếp vào lợi ích vật chất của người phạm tội   từ đó có tác dụng răn đe ngăn ngừa họ phạm tội mới. 2.1.2. Căn cứ chính trị, pháp lý  ­ Hiến pháp năm 2013 ­ Bộ luật hình sự.  ­ Luật tổ chức Toàn án năm 2014 ­ Nghị quyết số 08­NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị về “Một   số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới”  ­ Nghị quyết số 09­NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến   lược cải cách tư pháp đến năm 2020”  ­ Chỉ thị số 48­CT/TW  22/10/2010 của Bộ chính trị về “Tăng cường sự  lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình  mới” ­ Quyết định số  1217/QĐ­TTg ngày 06/9/2012 của Thủ  tướng Chính  phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm.
 19.                                                               16 ­ Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội khóa XIII  về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; ­ Nghị  quyết số 111/2015/QH13  ngày 27 tháng 11 năm 2015 của  Quốc  Hội về  công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của   Viện kiểm sát nhân dân, của Toàn án nhân dân và công tác thi hành án năm   2016 và các năm tiếp theo. ­ Nghị quyết 04/HĐTP ngày 29/11/1986 của Hội đồng thẩm phán ­ Tòa   án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần các tội   phạm của Bộ luật hình sự. ­  Nghị quyết 09/1998/NQ­CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về “Tăng   cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” ­ Chương trình hành động số 04­CTr/TU thực hiện Chỉ thị số 48­CT/TƯ  của Tỉnh  ủy Thanh Hóa về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công  tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” 2.1.3. Căn cứ thực tiễn ­ Căn cứ  thực trạng tình hình tội phạm trộm cắp tài sản; những thuận   lợi, khó khăn, hạn chế trong hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm trộm  cắp tài sản trên địa bàn huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa ­ Căn cứ  hoạt động của các cơ  quan, tổ  chức khi tham gia công tác   phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Như  Xuân, tỉnh  Thanh Hóa . ­ Căn cứ các giải pháp được áp dụng trong việc đấu tranh phòng, chống  tội phạm trộm cắp tài sản của các cơ  quan, tổ  chức liên quan trên địa bàn  huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 2.2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ ÁN 2.2.1.  Thực   trạng  hoạt   động   đấu   tranh   phòng,   chống   tội   phạm  trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Như Xuân giai đoạn 2012 ­ 2016 2.2.1.1. Khái quát về huyện Như Xuân Như  Xuân là một trong 62 huyện nghèo của cả  nước, cách trung tâm  tỉnh Thanh Hóa 62 km về phía Tây Nam. Phia Băc giap huyên Th ́ ́ ́ ̣ ương Xuân; ̀   phiá   Đông   giaṕ   huyêṇ   Như   Thanh;   phiá   Nam   và  phiá   Tây   giaṕ   tinh ̉   Nghệ   An.Tổng diện tích (ha) là 71.994,93ha, có 18 đơn vị hành chính, gồm 17 xã, 01 
 20.                                                               17 thị trấn với 183 thôn, khu phố, trong đó có 95 thôn vùng cao. Dân số là 66.109  người, trong đó: Dân tộc Thái 29.213 người, chiếm 44,2%; Dân tộc Thổ 9.877   người, chiếm 15%; Dân tộc Mường 3.993 người, chiếm 6%; Dân tộc Kinh   22.960 người, chiếm 34%; Dân tộc khác 66 người, chiếm 0,1%. Huyện có 48km đường Hồ  Chí Minh, 6km đường Quốc lộ  45, 3km   đường Quốc lộ 15A hơn 300km đường liên xã cơ  bản đã được hoàn thiện và  đi lại xuống trung tâm các xã; Có một số  công trình, mục tiêu quan trọng về  ANQP như  đường DZ500 KV dài 98km hai mạch với 172 cột; Trường bắn   trung đoàn 923 của Binh chủng Phòng không ­ Không quân, Bộ  Quốc phòng;  06 phân trại của Trại giam Thanh Lâm, Tổng cục VIII, Bộ Công An đang giam   giữ, cải tạo hàng nghìn phạm nhân và nhiều căn cứ ATK của Trung ương trên  địa bàn. Tình hình văn hóa ­ xã hội những năm gần đây có chuyển biến tiến bộ,  quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng   Đảng và hệ  thống chính trị  được đảm bảo. Cơ  cấu kinh tế  tiếp tục chuyển   dịch đúng hướng: Nông­ lâm­ thủy sản  chiếm 43,5%; công nghiệp­ tiểu thủ  công nghiệp đạt 29%; thương mại­ dịch vụ  chiếm 27,5% . Tăng trưởng bình  quân   hàng   năm   14,4%.   Thu   nhập   bình   quân   đầu   người   đạt   12,5   triệu   đồng/người/năm.  Tuy nhiên bên cạnh những mặt thuận lợi là cơ bản, vẫn còn những khó   khăn đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế còn chậm, thiếu bền vững, tiềm năng  thế mạnh của huyện chưa được phát huy. Quản lý Nhà nước về kinh tế, còn  hạn chế  yếu kém. Tỉ  lệ  đói nghèo còn cao so với bình quân chung của tỉnh.  Trình độ dân trí của đại bộ phận nhân dân còn thấp, đời sống gặp nhiều khó   khăn, nhất là xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa.  Điều kiện tự nhiên ­ xã hội như vậy đã ảnh hưởng rất lớn tới công tác   phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm trên địa bàn huyện Như Xuân. 2.2.1.2.  Thực trạng trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện  Như  Xuân   giai đoạn 2012 ­ 2016 Đất nước chuyển sang nền kinh tế  thị  trường theo  định hướng xã hội   chủ  nghĩa,  đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được cải thiện; tuy nhiên  đây cũng là nguyên nhân làm nảy sinh những mặt trái, đó là sự  tha hoá, biến  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản