intTypePromotion=3

Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Đánh giá chăm sóc nôn và buồn nôn trên bệnh nhân ung thư điều trị hóa chất

Chia sẻ: An Nhiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

0
63
lượt xem
24
download

Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Đánh giá chăm sóc nôn và buồn nôn trên bệnh nhân ung thư điều trị hóa chất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài "Đánh giá chăm sóc nôn và buồn nôn trên bệnh nhân ung thư điều trị hóa chất" gồm có 2 nội dung chính, đó là: Đánh giá tình trạng nôn và buồn nôn ở bệnh nhân ung thư điều trị hóa chất tại khoa Nội 3 Bệnh viện K, xác định một số yếu tố liên quan tới hiệu quả kiểm soát nôn và buồn nôn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Đánh giá chăm sóc nôn và buồn nôn trên bệnh nhân ung thư điều trị hóa chất

Lời cảm ơn<br /> Để hoàn thành đƣợc luận văn này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới:<br /> -<br /> <br /> Ban giám hiệu, bộ môn điều dƣỡng, Đảng ủy, Ban giám đốc, các khoa,<br /> phòng bệnh viện K đã tạo điều kiện cho tôi đƣợc học tập, nghiên cứu và hoàn<br /> thành luận văn này.<br /> <br /> -<br /> <br /> GS.TS Phạm Thị Minh Đức, trƣởng bôn môn điều dƣỡng, các thầy, các cô<br /> bộ môn điều dƣỡng trƣờng Đại Học Thăng long đã tạo điều kiện thuân lợi<br /> cũng nhƣ tận tình hƣớng dẫn cho tôi trong suốt quá trình học tập tại trƣờng<br /> và đƣa tôi làm quen với nghiên cứu khoa khọc.<br /> <br /> -<br /> <br /> TS.BS Đỗ Anh Tú, trƣởng khoa Nội 3 bệnh viện K đã tạo mọi điều kiện<br /> thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu<br /> <br /> -<br /> <br /> ThS.BS Từ Thị Thanh Hƣơng, ngƣời thầy đã giúp đỡ, trực tiếp hƣớng dẫn,<br /> động viên tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn này<br /> <br /> -<br /> <br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tập thể đồng nghiệp khoa Nội 3 Bệnh<br /> viện K đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình hoàn thành luận văn này<br /> <br /> -<br /> <br /> Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, bạn bè, các anh, chị khóa trƣớc<br /> luôn bên cạnh giúp đỡ, động viên tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên<br /> cứu<br /> Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2012<br /> <br /> Nguyễn Văn Hợp<br /> <br /> 0<br /> <br /> Danh mục các từ viết tắt<br /> BN<br /> <br /> :Bệnh nhân<br /> <br /> HC<br /> <br /> :Hóa chất<br /> <br /> UT<br /> <br /> :Ung thƣ<br /> <br /> 2<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ ....................................................................................................................... 1<br /> Chƣơng 1 ............................................................................................................................... 8<br /> TỔNG QUAN TÀI LIỆU ...................................................................................................... 8<br /> 1.1 Nôn và buồn nôn : ....................................................................................................... 8<br /> 1.1.1 Định nghĩa nôn và buồn nôn: ............................................................................... 8<br /> 1.1.2 Cơ chế bệnh sinh nôn ............................................................................................ 8<br /> 1.1.3 Nôn và buồn nôn do hóa chất .............................................................................. 8<br /> 1.2 Hình thể ngoài và chức năng hành não: ....................................................................... 9<br /> 1.2.1 Hình thể ngoài:...................................................................................................... 9<br /> 1.2.2. Chức năng hành não............................................................................................. 9<br /> 1.3 Điều trị hóa chất trong bệnh ung thƣ: .......................................................................... 9<br /> 1.3.1 Vai trò của hoá trị trong ung thƣ ........................................................................... 9<br /> 1.3.2 .Độc tính của hóa chất......................................................................................... 10<br /> 1.3.3 Các nguyên tắc hóa trị ........................................................................................ 10<br /> 1.4. Mức độ gây nôn của một số tác nhân hóa trị liệu thƣờng dùng: ............................... 11<br /> 1.5. Phân loại nôn do hoá trị ............................................................................................ 12<br /> 1.6. Phân độ độc tính của thuốc chống ung thƣ ............................................................... 13<br /> 1.7.Công thức điều trị chống nôn .................................................................................... 13<br /> 1.7.1 Công thức điều trị chống nôn đƣợc khuyên dùng cho nôn cấp .......................... 13<br /> 1.7.2 Công thức chống nôn cho nôn muộn .................................................................. 14<br /> 1.8. Hậu quả của nôn ....................................................................................................... 14<br /> 1.9. Quy trình tiêm, truyền hóa chất ................................................................................ 15<br /> 1.9.1. Mục đích: ........................................................................................................... 15<br /> 1.9.2 Chuẩn bị .............................................................................................................. 15<br /> 1.9.3. Các bƣớc tiến hành ............................................................................................ 16<br /> 1.9.4. Đánh giá, ghi hồ sơ và báo cáo .......................................................................... 16<br /> 1.9.5. Hƣớng dẫn ngƣời bệnh và gia đình.................................................................... 17<br /> 1.10. Chăm sóc cho bệnh nhân có triệu chứng nôn và buồn nôn .................................... 17<br /> 1.10.1. Chuẩn bị trƣớc khi hóa trị ................................................................................ 17<br /> 1.10.2. Chế độ ăn uống cho bệnh nhân có triệu chứng nôn và buồn nôn .................... 18<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chƣơng 2 ............................................................................................................................. 20<br /> ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......................................................... 20<br /> 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu ................................................................................................ 20<br /> 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân .......................................................................... 20<br /> 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ .............................................................................................. 20<br /> 2.2 Phƣơng pháp ngiên cứu ............................................................................................. 20<br /> 2.3. Công cụ nghiên cứu .................................................................................................. 20<br /> 2.4 Biến số và phƣơng pháp tiến hành ............................................................................. 20<br /> 2.4.1 Các biến số trong nghiên cứu ............................................................................. 20<br /> 2.4.2 .Phƣơng pháp tiến hành ...................................................................................... 21<br /> 2.5 Đạo đức trong nghiên cứu.......................................................................................... 23<br /> 2.6 Phân tích và sử lý số liệu ........................................................................................... 23<br /> 2.7 Địa điểm và thời gian nghiên cứu .............................................................................. 24<br /> 2.7.1 Địa điểm .............................................................................................................. 24<br /> 2.7.2 Thời gian nghiên cứu .......................................................................................... 24<br /> Chƣơng 3 ............................................................................................................................. 25<br /> KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................................................................. 25<br /> 3.1 Đặc điểm bệnh nhân .................................................................................................. 25<br /> 3.1.1. Giới: ................................................................................................................... 25<br /> 3.1.2 Thuốc hóa chất gây nôn và buồn nôn ................................................................ 25<br /> 3.1.3 Mức độ nôn và buồn nôn .................................................................................... 26<br /> 3.1.4 Thời điểm sử dụng thuốc chống nôn .................................................................. 27<br /> 3.1.5 Trình độ học vấn: ................................................................................................ 28<br /> 3.1.6 Đánh giá sự hiểu biết của ngƣời bệnh về tác dụng phụ nôn và buồn nôn trong<br /> quá trình truyền hóa chất ............................................................................................. 28<br /> 3.1.7 Sự hiểu biết của gia đình ngƣời bệnh phối hợp với nhân viên y tế trong kiểm<br /> soát nôn và buồn nôn ................................................................................................... 29<br /> 3.1.8 Mức độ lo lắng .................................................................................................... 30<br /> 3.1.9. Đánh giá kiểm soát nôn và buồn nôn qua các chu kỳ điều trị ........................... 31<br /> 3.1.10.Sự hài lòng của bệnh nhân về chăm sóc nôn và buồn nôn ............................... 32<br /> Chƣơng 4 ............................................................................................................................. 33<br /> BÀN LUẬN ......................................................................................................................... 33<br /> 4.1 Đặc điểm bệnh nhân .................................................................................................. 33<br /> 4.1.1 Đặc điểm về giới ................................................................................................. 33<br /> 4<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> 4.1.2 Đặc điểm thuốc hóa chất gây nôn và buồn nôn .................................................. 33<br /> 4.1.3 Đánh giá mức độ nôn và buồn nôn ..................................................................... 33<br /> 4.1.4 Thời điểm sử dụng thuốc chông nôn .................................................................. 34<br /> 4.1.5 Trình độ học vấn ................................................................................................. 34<br /> 4.1.6 Đánh giá sự hiểu biết về tác dụng phụ nôn và buồn nôn của bệnh nhân trong quá<br /> trình điều trị hóa chất ................................................................................................... 35<br /> 4.1.7 Đánh giá sự hiểu biết của gia đình ngƣời bệnh phối hợp với nhân viên y tế ...... 35<br /> 4.1.8 Mức độ lo lắng .................................................................................................... 35<br /> 4.1.9 Đặc điểm kiểm soát nôn và buồn nôn qua các chu kỳ ........................................ 36<br /> 4.1.10 Sự hài lòng của ngƣời bệnh .............................................................................. 36<br /> KẾT LUẬN.......................................................................................................................... 37<br /> KHUYẾN NGHỊ.................................................................................................................. 38<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản