intTypePromotion=1

Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Đánh giá kiến thức về điều trị và dự phòng tăng huyết áp của bệnh nhân Tăng huyết áp đang điều trị tại khoa Y học cổ truyền – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Chia sẻ: An Nhiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:55

0
137
lượt xem
51
download

Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Đánh giá kiến thức về điều trị và dự phòng tăng huyết áp của bệnh nhân Tăng huyết áp đang điều trị tại khoa Y học cổ truyền – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài mô tả đặc điểm lâm sàng của các bệnh nhân tăng huyết áp được điều trị tại khoa Y học cổ truyền - Bệnh viện Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; mô tả hiểu biết về điều trị, dự phòng bệnh tăng huyết áp của bệnh nhân tăng huyết áp được điều trị tại khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Đánh giá kiến thức về điều trị và dự phòng tăng huyết áp của bệnh nhân Tăng huyết áp đang điều trị tại khoa Y học cổ truyền – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ********<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC VỀ ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PHÒNG<br /> TĂNG HUYẾT ÁP CỦA BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP<br /> ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN<br /> BỆNH VIỆN TRUNG ƢƠNG QUÂN ĐỘI 108<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : ĐÀO THỊ THANH BÌNH<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : B00160<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Điều dƣỡng<br /> <br /> Hà Nội, 2012<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ********<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC VỀ ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PHÒNG<br /> TĂNG HUYẾT ÁP CỦA BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP<br /> ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN<br /> BỆNH VIỆN TRUNG ƢƠNG QUÂN ĐỘI 108<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : ĐÀO THỊ THANH BÌNH<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : B00160<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Điều dƣỡng<br /> <br /> Ngƣời HDKH: ThS.BS. HOÀNG KHÁNH TOÀN<br /> <br /> Hà Nội, 2012<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình học tập nghiên cứu, hoàn thành đề tài tốt nghiệp, tôi đã nhận<br /> đƣợc sự dạy bảo, giúp đỡ và sự động viên hết sức nhiệt tình của các thầy cô, gia<br /> đình và bạn bè.<br /> Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn Ths.Bs<br /> Hoàng Khánh Toàn – ngƣời thầy đã tận tình hƣớng dẫn, trực tiếp giúp đỡ tôi trong<br /> quá trình học tập và hoàn thành đề tài.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy cô trong Ban giám hiệu, phòng Đào<br /> tạo, GS.TS.Phạm Thị Minh Đức – Chủ nhiệm khoa Điều dƣỡng cùng toàn thể thầy<br /> cô khoa Điều dƣỡng Trƣờng Đại học Thăng Long đã tận tình chỉ bảo, dìu dắt, trang<br /> bị kiến thức, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn thành đề tài.<br /> Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn thủ trƣởng<br /> Ban giám đốc bệnh viện TƢQĐ 108, tập thể khoa Y học cổ truyền (A10) - Bệnh<br /> viện TWQĐ108 đã tạo điều kiện cho phép, giúp đỡ, động viên tôi trong quá trình<br /> học tập và hoàn thành đề tài.<br /> Tôi vô cùng biết ơn những ngƣời thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã<br /> luôn ở bên tôi, động viên và giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn thành đề tài<br /> tốt nghiệp này.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> Hà Nội, tháng 11 năm 2012<br /> Đào Thị Thanh Bình<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................................1<br /> CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................11<br /> 1.1. Đại cƣơng huyết áp ............................................................................................11<br /> 1.1.1. Định nghĩa huyết áp ........................................................................................11<br /> 1.1.2. Các yếu tố của huyết áp ..................................................................................11<br /> 1.1.3. Các loại huyết áp .............................................................................................11<br /> 1.2. Bệnh tăng huyết áp .............................................................................................12<br /> 1.2.1. Định nghĩa THA ..............................................................................................12<br /> 1.2.2. Phân loại THA.................................................................................................12<br /> 1.2.3. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh...................................................................13<br /> 1.2.4. Triệu chứng .....................................................................................................15<br /> 1.2.5. Chẩn đoán........................................................................................................15<br /> 1.2.6. Tiến triển và biến chứng .................................................................................16<br /> 1.2.7. Điều trị tăng huyết áp. ....................................................................................17<br /> 1.2.8. Phòng bệnh THA.............................................................................................20<br /> 1.3. Một số kết quả nghiên cứu trên thế giới và trong nƣớc về bệnh THA ..............20<br /> 1.3.1. Một số kết quả nghiên cứu trên thế giới..........................................................20<br /> 1.3.2. Một số kết quả nghiên cứu trong nƣớc ...........................................................21<br /> CHƢƠNG 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................22<br /> 2.1. Đối tƣợng nghiên cứu.........................................................................................22<br /> 2.1.1. Tiêu chuẩn chọn lựa ........................................................................................22<br /> 2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ ..........................................................................................22<br /> 2.1.3. Tiến trình nghiên cứu ......................................................................................22<br /> 2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu....................................................................................23<br /> 2.2.1. Thiết kế nghiên cứu .........................................................................................23<br /> 2.2.2. Cỡ mẫu ............................................................................................................23<br /> 2.2.3. Liệt kê biến số và định nghĩa biến số ..............................................................23<br /> 2.2.4. Thu thập dữ liệu ..............................................................................................24<br /> 2.2.5. Phƣơng pháp xử lý – phân tích số liệu ............................................................24<br /> 2.2.6. Đạo đức trong nghiên cứu ...............................................................................24<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> 2.2.7. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ...................................................................25<br /> CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ..............................................................26<br /> 3.1. Đặc điểm chung đối tƣợng nghiên cứu ..............................................................26<br /> 3.1.1. Về tuổi và giới .................................................................................................26<br /> 3.1.2. Về địa dƣ .........................................................................................................27<br /> 3.1.3. Về nghề nghiệp ...............................................................................................27<br /> 3.1.4. Về trình độ.......................................................................................................28<br /> 3.2. Đặc điểm lâm sàng của đối tƣợng nghiên cứu ...................................................28<br /> 3.2.1. Bản thân ..........................................................................................................28<br /> 3.2.2. Tiền sử gia đình ...............................................................................................29<br /> 3.2.3. Phân độ THA và chỉ số BMI ..........................................................................29<br /> 3.3. Hiểu biết của bệnh nhân về điều trị và dự phòng THA .....................................31<br /> 3.3.1. Hiểu biết về các yếu tố liên quan ảnh hƣởng đến THA ..................................31<br /> 3.3.2. Hiểu biết về các biến chứng của THA ............................................................32<br /> 3.3.3. Hiểu biết về căn bệnh THA .............................................................................33<br /> 3.3.4. Hiểu biết về cách dùng thuốc tại nhà ..............................................................33<br /> 3.3.5. Cách sử dụng thuốc của bệnh nhân tại nhà .....................................................34<br /> 3.3.6. Các biện pháp góp phần giảm HA ..................................................................35<br /> CHƢƠNG 4. BÀN LUẬN .......................................................................................36<br /> 4.1. Đặc điểm chung của đối tƣợng nghiên cứu........................................................36<br /> 4.2. Đặc điểm lâm sàng của các bệnh nhân THA .....................................................37<br /> 4.3. Hiểu biết về điều trị và dự phòng THA..............................................................38<br /> CHƢƠNG 5. KẾT LUẬN .......................................................................................42<br /> 1. Đặc điểm lâm sàng của đối tƣợng nghiên cứu ......................................................42<br /> 2. Hiểu biết về điều trị, dự phòng THA của đối tƣợng nghiên cứu ..........................42<br /> KIẾN NGHỊ .............................................................................................................42<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> PHỤ LỤC<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2