intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Hỗ trợ tâm lý cho bệnh nhân đến khám và điều trị vô sinh

Chia sẻ: An Nhiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

75
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài khóa luận gồm có những nội dung chính sau: Đại cương về hiếm muộn, vô sinh trên thế giới; các tổn thương tâm lý đối với bệnh nhân hiếm muộn - vô sinh; các hỗ trợ tâm lý và kỹ thuật tâm lý; hỗ trợ tâm lý trên bệnh nhân và các cặp vợ chồng hiếm muộn - vô sinh. Mời tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Hỗ trợ tâm lý cho bệnh nhân đến khám và điều trị vô sinh

BO GIAO DIX VA DAO TAO<br /> TRUING DAI HQC TWANG LONG<br /> KHOA DIEU DUNG<br /> <br /> DO THI LOAN<br /> Ma sinh vien: B00102<br /> <br /> L<br /> <br /> HO TR(1 TAM a CHO BENH NHAN<br /> DEN KHAM VA DIEU TRI VO SINH<br /> <br /> CHUYEN DE TOT NGHIEP Cif NH 'AN HE VLVH<br /> <br /> Nguiri buying dun khoa h9c:<br /> <br /> TS. TRAN THI THANH HUONG<br /> <br /> HA NQI - Thing 3 nim 2012<br /> <br /> LOi cam cm<br /> <br /> T6i xin chan thanh cam cm Ban Giim hidu truqng Dai hoc Thang Long, He dai<br /> hoc vita lam vita hoc twang Dai hoc Thang Long - dac bidt IA cic Thdy, CO trong<br /> Khoa Didu DuOng truOng Dai hoc Thang Long dd tao dieu kin thudn lqi va gitip do<br /> <br /> t6i trong su6t qui trinh hoc tap va nghien citu tai twang.<br /> TOi xin bay to long bidt cm Tidn si Trail Thi Thanh Hucmg da tan tinh gitlp<br /> <br /> do, truc tidp huong clAn t6i trong qui trinh nghien citu N/A hoan thanh chuyen dd tot<br /> nghidp.<br /> TOi xin chin thanh cam cm cic Giao su, Tidn si trong HOi (Ring clam chuyen<br /> dd tot nghidp d'i cho t6i nhidu / kidn qu/ bau dd hoan chinh chuyen de.<br /> TOi xin chan thanh cam cm Ban Giim d6c Bdnh vien Phu san Trung ucmg cld<br /> tao didu kidn thudn 10 t6i da va gitip do t6i trong qui trinh thuc hidn chuyen de.<br /> Cam cm cic ban be dong nghidp, cic ban ding k.hoi va ngueri than da gitip<br /> &a, Ong vien t6i trong qua trinh hoc tap va nghien cuu.<br /> <br /> Ha nOi, ngay 27 thong 2 nom 2012<br /> <br /> Hoc vien<br /> <br /> D6 thi Loan<br /> <br /> MUC LUC<br /> <br /> DAT VAN Dg<br /> <br /> 1<br /> <br /> PHAN 1. DAI UJUNG Vg HIfM MUON - VO SINH TREN THg GIOI<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1.1. Dinh nghia ye hiem muon - v6 sinh<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1.2. Tinh hinh hiem muOn- vo sinh<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1 2.1. Tai cac nu& tren th6 gieri •<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1.2.2. Tai Viet Nam<br /> <br /> 3<br /> 3<br /> <br /> 1.3. Phan foal va cac nguyen nhan gay hiem muOn - vo sinh •<br /> 1 3.1. V6 sinh nguyen Oat va v6 sinh thit phat<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1.3.2. Phan loai v6 sinh theo nguyen nhan<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.3.3. Phan loai v6 sinh theo tien luting dieu tri du pheng<br /> <br /> 4<br /> 5<br /> <br /> 1.4. MOt so phurung phap diet' tri va tien<br /> 1.4.1. Thu tinh nhan tao (Artificial Insemination)<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1 4.2. Thu tinh trong 6ng nghiem (In Vitro Fertilization-IVF)<br /> <br /> 6<br /> <br /> PHAN 2. CAC TON THUONG TAM LV DOI VOL BENH NHAN HIgM MUON 8<br /> <br /> VO SINH<br /> 2.1. Khung 19 thuyet y6 cac ton thmmg tam 1Y gay ra do hiem muon - vo sinh.<br /> <br /> 8<br /> <br /> 2.1.1. MO hinh Lazarus<br /> <br /> 8<br /> <br /> 2.1.2. M6 hinh stress va dap ling yeti stress<br /> <br /> 8<br /> <br /> 2.2 Cfic yen to inh huffing tOri tam ly ngubi phu nor hiem moon-<br /> <br /> 1,6 sinh<br /> <br /> 2.2.1. Cac ye'u t6 anh hu*ng truck khi dieu tri<br /> <br /> 8<br /> 9<br /> <br /> 2.2.2 Trong khi dieu tri<br /> <br /> 12<br /> <br /> 2.2.3. Sau khi dieu tri<br /> <br /> 14<br /> <br /> 2.3. Cac ton thuong tam ly thubmg gap<br /> <br /> 15<br /> <br /> 2.3.1. Stress<br /> <br /> 15<br /> <br /> 2.3.2. R6i loan lo au<br /> <br /> 16<br /> <br /> 2.3.3. Tram cam<br /> <br /> 16<br /> <br /> PHAN 3. CAC HO TRO TAM LV 'VA CAC KY THUAT TAM LV<br /> 3.1.Tu van tam 1Y<br /> <br /> 18<br /> 19<br /> <br /> 3.1.1 Gic da-u hieu cho tha'y benh nhan can to van tam 19<br /> <br /> 20<br /> <br /> 3.1.2. MCA só nguyen the chinh khi to van cho benh nhan v6 sinh:<br /> <br /> 20<br /> <br /> 3.1.3.Thbi diem can to van<br /> <br /> 21<br /> <br /> 3.2. Cac each to v "an<br /> <br /> 21<br /> <br /> 3.3. Chien Woe dtrong chin vii van de cho tUng cá nhan (Individual Coping<br /> Strategies)<br /> <br /> 21<br /> <br /> 3.4. MI)t so ky thu4t thir T ian<br /> <br /> 22<br /> <br /> 3.4.1. Ky thuat thu gian I<br /> <br /> 22<br /> <br /> 3.4.2. Ky thuat thu giith 2<br /> <br /> 23<br /> <br /> 3.4.3. Ky thuat thu gian 3<br /> <br /> 23<br /> <br /> 3.4.4. Ky thuat thu gian 4<br /> <br /> 24<br /> <br /> 3.4.5.1“/ thuat thu gian 5<br /> <br /> 25<br /> <br /> 3.4.6. Ky thuat thu gian 6<br /> <br /> 25<br /> <br /> 3.4. 7. Thai cuc quye'n<br /> <br /> 26<br /> <br /> 3.4.8. Massage giarn stress<br /> <br /> 26<br /> <br /> PHAN 4. HO TRO TAM LI( TREN BENH NHAN VA CAC CAP VO CHONG<br /> HIgM MUON - VO SINH VAI TRO HO TRO TAM LV CUA DIEU "WONG VOI<br /> <br /> BENH NHAN HUAI MUON-VO SINH<br /> <br /> 30<br /> <br /> KlgT LUJAN<br /> <br /> 33<br /> <br /> KILN NGHI<br /> <br /> 34<br /> <br /> TAI LIEU THAM KHAO<br /> <br /> 35<br /> <br /> DAT VAN fog<br /> Sinh san &roc xem 1a nhu cau co ban cUa con ngu6i. Khi gap truc trac ye van<br /> <br /> de nay, cluing anh huang khOng nhe den tam 15, dm ban than benh nhan.<br /> V6 sinh - hiem muOn trong cOng (long hien nay dang la mot van de bao dOng<br /> trong linh vuc suc khOe sinh san khOng chi 6 nhfing nuoc phat tridn ma ngay ca<br /> nhirng nuoc dang phat tridn.<br /> Dac biet hon, doi vOi cap vq chong hiem muOn - vO sinh thi "khao khat" c6<br /> con anh hu6ng khOng nhO toi hi vong, ke hoach tuong lai, cu6c song hOn nhan va<br /> tinh trang sac khOe.....Nghiem trong ham, cac van de lien quan tai rot loan tam<br /> tam than se bi gap nhu: mat niern tin, buon kh6, gian du, )(Su h6, mac cam tOi 16i,<br /> <br /> tram cam...thding lap di lap lai ngay cang nhieu khi benh nhan tham gia qua trinh<br /> kham, diet' tri vO sinh.<br /> Do vay, chuyen de vd "H6 tro tam 1/ voi benh nhan den kharn va diet' tri<br /> hiem muOn - vO sinh" threw via v6i cac not dung chinh nhu sau:<br /> <br /> Phan 1 bao gam cac khai niem ve hiem muOn - va sinh, tinh hinh caa<br /> hiem man<br /> <br /> -<br /> <br /> ye sinh tai cac nude tren thi gioi<br /> <br /> , d Viet Nam cling Whir so' lucre ve<br /> <br /> cac gidi phap diets tri cho benh<br /> Phan 2 caa chuyin de tap trung vao cac tan thuong tam ly ma Mc benh<br /> nhan hiim muon - vo sinh cling nhu gia dinh caa ho phdi chiuh dung.<br /> Phan 3 di sau veto Mc ha tro tam ly cling nhu cac 1(9 thuat tam 1 .); duoc stk<br /> dung di ha tro . tren /frith 'than vet Mc cap vo chang bi hiem man - va sinh.<br /> Phan 4 ma td mat so ha tro' tam lj tren benh nhan vet cac cap vo chang<br /> hiim muOn - vO sinh.<br /> Phan cuoi cling la Mc khuyin nghi ma cluing tai duo ra voi mong muOn<br /> cac ho tro tam lj tren benh nhan hiim muOn - va sinh Si duoc quan tam lion va<br /> tip dung rang rat trong tuong lai.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2