intTypePromotion=1

Dịch tễ học phân tích : Nghiên cứu trong dịch tễ quan sát part 3

Chia sẻ: Safskj Aksjd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
150
lượt xem
32
download

Dịch tễ học phân tích : Nghiên cứu trong dịch tễ quan sát part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'dịch tễ học phân tích : nghiên cứu trong dịch tễ quan sát part 3', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dịch tễ học phân tích : Nghiên cứu trong dịch tễ quan sát part 3

  1. B ng 12.8 K t qu c a ví d v nghiên c u b nh-ch ng có b t c p nhưng không quan tâm y u t gi i tính và b t c p E (+) E(-) B nh 6 6 12 Không b nh 7 17 24 OR = 2,49 (0,58 – 10,19) N u phân tích theo ki u b t c p k t qu như sau: B ng 12.9 K t qu c a ví d v nghiên c u b nh-ch ng có b t c p Các i ch ng b t c p 0 1 2 Ca b nh có mang y u t nguy cơ 6 2 2 Ca b nh KHÔNG có mang y u t nguy cơ 6 4 5 R ∑( R + 1 − i ) × F1,i −1 (2 + 1 − 1) × 6 + (2 + 1 − 2) × 2 OR = i =1 = =1 1× 4 + 2 × 5 R ∑ i × Fo ,i i =1 Có th dùng WinEpiscope b ng cách ch n menu “Analysis”, “Analysis matched case-control” 13
  2. Hình 12.5 K t qu x lý nghiên c u b nh-ch ng có b t c p b ng WinEpiscope c bi t khi b t c p ôi (pair matching), nghĩa là c m t ca b nh s ư cl y mt i ch ng có cùng y u t nhi u, công th c tính OR s như sau: B ng 12.10 B ng t ng h p cho nghiên c u b nh-ch ng b t c p ôi i ch ng E (+) E(-) Ca b nh E (+) a b E(-) c d OR = b/c và 95%CI(OR) = e [logOR±(1,96 × 1 / b + 1 / c )] (2) Phương pháp phân tích phân t ng (stratification) ư c th c hi n theo công th c Mantel-Haenszel. Gi s kh o sát chia s li u theo t ng nhóm thú theo y u t nhi u (phân t ng) thành nhi u t ng (ví d theo l a tu i). m i t ng, chúng ta u có th t ng h p l i thành d ng b ng 2x2. B ng 12.9 B ng t ng h p phân b phân t ng Ti p xúc y u t nguy cơ Không ti p xúc T ng c ng B nh Ai Bi M1i 14
  3. Không b nh Ci Di M0i N1i N0i Ti ORMH = [Σ(AiDi/Ti)]/[Σ(BiCi/Ti)] và RRMH = (ΣAiN0i/Ti)/(ΣBiN1i/Ti) Vi c tính kho ng bi n ng c a các ch s này khá ph c t p, có th dùng WinEpiscope tính m t cách d dàng. D a theo k t qu c a ví d ph n 5.3 (B ng 12.5), OR hi u ch nh có th ư c tính như sau: ORMH = [Σ(AiDi/Ti)]/[Σ(BiCi/Ti)] = [(5×135/200)+(45×35/200)]/[(15×45/200)+(15×105/200)] = 1 Trong WinEpiscope, vào menu “Analysis”, ch n “Analysis of stratified case-control study”. Hình 12.6 K t qu x lý nghiên c u b nh-ch ng có phân t ng b ng WinEpiscope (3) Phương pháp phân tích a bi n (multivariable analysis): s ưc cp chương sau. 15
  4. 16
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2