intTypePromotion=1

Dự thảo tóm tắt Luận Án Tiến sĩ Địa lý: Nghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển kinh tế và bảo tồn rừng ngập mặn khu vực Mũi Cà Mau

Chia sẻ: Vivi Vivi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
59
lượt xem
6
download

Dự thảo tóm tắt Luận Án Tiến sĩ Địa lý: Nghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển kinh tế và bảo tồn rừng ngập mặn khu vực Mũi Cà Mau

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án "Nghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển kinh tế và bảo tồn rừng ngập mặn khu vực Mũi Cà Mau" thực hiện nghiên cứu với các mục tiêu: làm rõ được đặc điểm, sự phân hóa và xu thế biến đổi mang tính quy luật của cảnh quan ven biển khu vực Mũi Cà Mau, nghiên cứu cơ sở khoa học cho định hướng không gian và đề xuất các giải pháp kết hợp phát triển kinh tế với bảo tồn rừng ngập mặn khu vực Mũi Cà Mau. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dự thảo tóm tắt Luận Án Tiến sĩ Địa lý: Nghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển kinh tế và bảo tồn rừng ngập mặn khu vực Mũi Cà Mau

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> ____________________<br /> <br /> Phạm Hạnh Nguyên<br /> <br /> NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN PHỤC VỤ<br /> PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ BẢO TỒN RỪNG NGẬP MẶN<br /> KHU VỰC MŨI CÀ MAU<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường<br /> Mã số: 62 85 01 01<br /> <br /> DỰ THẢO TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA LÝ<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> 1. GS.TS. Trƣơng Quang Hải<br /> 2. PGS.TS. Lê Kế Sơn<br /> <br /> Hà Nội, 2015<br /> <br /> Công trình này đƣợc hoàn thành tại:<br /> Khoa Địa lý<br /> Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên<br /> Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> <br /> N ờ<br /> <br /> ớn<br /> <br /> ẫn o ọ :<br /> 1. GS.TS. Tr ơn Qu n Hả<br /> 2. PGS.TS. Lê Kế Sơn<br /> <br /> P ản b ện: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> P ản b ện: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> P ản b ện: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> <br /> Luận án sẽ đ ợ bảo vệ tr ớ Hộ đồn ấp Đạ ọ Quố<br /> ấm luận án t ến<br /> sĩ ọp tạ Tr ờn Đạ ọ K o ọ Tự n ên vào ồ …… ờ ….. n ày …..<br /> t án ….. năm 2015<br /> <br /> Có t ể tìm ểu Luận án tạ :<br /> - T v ện Quố<br /> V ệt N m<br /> - Trung tâm Thông tin - T v ện, Đạ ọ Quố<br /> <br /> Hà Nộ<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> K u vự ven b ển tập trun á ệ s n t á (HST) ó á trị ự trữ s n<br /> quyển và ó năn suất s n ọ<br /> o. Cản qu n ven b ển (CQVB) ó độ n ạy<br /> ảm s n t á o và ễ bị tổn t ơn . Tron n ữn năm vừ qu<br /> ớ áp lự<br /> ủ oạt độn p át tr ển, á á trị n tế và sinh thái qu n trọn ủ á HST<br /> tự n ên ó xu ớn ảm, xun đột về lợ í<br /> ữ á n óm n ờ sử ụn có<br /> xu ớn tăn . K ôn n ữn t ế, CQVB òn bị ản<br /> ởn mạn mẽ ủ á<br /> yếu tố t ên n ên ự đo n n bão, són t ần, xó lở bờ, n ớ b ển ân .<br /> CQVB ó n uy ơ bị b ến đổ mạn mẽ tron bố ản b ến đổ í ậu ện<br /> nay. Vì vậy, để p át tr ển bền vữn<br /> u vự ven b ển v ệ n ên ứu ơ sở o<br /> ọ<br /> o sử ụn ợp lý tà n uyên và bảo vệ MT u vự này là n ệm vụ ết<br /> sứ qu n trọn .<br /> Cản qu n (CQ) ọ là bộ môn o ọ ó tín tổn ợp o, là chuyên<br /> n àn<br /> o ọ qu n trọn n ất ủ đị lý tự n ên ện đạ n ên ứu về mố<br /> qu n ệ và p ụ t uộ lẫn n u ủ á ợp p ần tự n ên ấu t àn nên á<br /> quyển Trái đất. Kết quả n ên ứu CQ là ơ sở để ả quyết tổn t ể á vấn đề<br /> lớn tron xã ộ và là một ôn ụ mạn để á n à quản lý địn<br /> ớn sử ụn<br /> lãn t ổ ợp lý. Do đó v ệ n ên ứu CQ p ụ vụ sử ợp lý tà n uyên và bảo<br /> vệ MT trở t àn xu ớn n ên ứu ện n y. Đ ều này đã đ ợ<br /> ẳn địn<br /> tron n ều ôn trìn n ên ứu sử ụn ợp lý tà n uyên và bảo vệ MT trên<br /> t ế ớ (Antrop M., 1997, Bastian O., 2000…). T ếp ận CQ là ớn n ên<br /> ứu p ù ợp n ất để t ự ện quy oạ bền vữn vì nó là tí<br /> ợp ủ á mố<br /> qu n tâm về v ệ bảo vệ tà n uyên MT, bảo tồn đ ạn s n ọ , đảm bảo s n<br /> ế nôn n ệp và p át tr ển u lị s n t á ủ á<br /> u vự ven b ển (Jala<br /> Makhzoumi và nnk, 2012). Vì vậy t ếp ận CQ ọ là ớn n ên ứu p ù<br /> ợp ả quyết n ệm vụ nêu trên.<br /> K u vự Mũ Cà M u (MCM) t uộ vùn đệm ủ V ờn quố<br /> (VQG) MCM, ồm 04 xã: Đất Mũ , V ên An, Đất Mớ và Lâm Hả . Đây là u<br /> vự ó tầm qu n trọn quố<br /> và quố tế tron PTKT và bảo tồn RNM vớ vị<br /> trí đị lý đặ t ù và HST RNM p on p ú. Tuy n ên, so vớ tr ớ đây ện tí<br /> RNM u vự MCM đã bị ảm đ rất n ều, éo t eo sự suy ảm về ất l ợn<br /> rừn và đ ạn s n ọ . Áp lự PTKT, sự<br /> t á quá mứ , t ếu ểm soát<br /> ủ on n ờ và á tá độn t êu ự ủ t ên n ên n bão, són t ần, lũ lụt,<br /> n ớ b ển ân , b ến đổ<br /> í ậu… là n ữn n uyên n ân àn đầu ây suy<br /> ảm ện tí và ất l ợn RNM. Vì vậy v ệ n ên ứu ơ sở o ọ , đề<br /> xuất á ả p áp PTKT đảm bảo s n ế ủ n ờ ân đồn t ờ bảo tồn á<br /> trị RNM là vấn đề ấp t ết.<br /> <br /> Vớ ơ sở lý luận và t ự t ễn nêu trên, n ên ứu s n lự chọn đề tà<br /> “N ên ứu đán á CQ p ụ vụ PTKT và bảo tồn rừn n ập mặn u vự<br /> Mũ Cà M u” vớ n ằm xá lập ơ sở o ọ p ụ vụ ôn tá quy oạ<br /> PTKT và bảo tồn RNM óp p ần p át tr ển bền vữn<br /> u vự MCM.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> - Mụ t êu 1: Làm rõ đ ợ đặ đ ểm, sự p ân ó và xu t ế b ến đổ m n<br /> tín quy luật ủ CQVB u vự MCM.<br /> - Mụ t êu 2: N ên ứu ơ sở o ọ<br /> o địn<br /> ớn<br /> ôn<br /> n và đề<br /> xuất á ả p áp ết ợp PTKT vớ bảo tồn RNM u vự MCM.<br /> 3. Nhiệm vụ nghiên cứu<br /> (1) Xây ựn ơ sở lý luận o v ệ n ên ứu ĐGCQ p ụ vụ PTKT và<br /> bảo tồn RNM tạ u vự MCM.<br /> (2) N ên ứu á n ân tố t àn tạo và đặ đ ểm ấu trú CQ, làm rõ tính<br /> đặ t ù ủ sự p ân ó CQ ủ lãn t ổ u vự MCM.<br /> (3) P ân tí<br /> ện trạn<br /> t á và xu ớn b ến đổ CQ RNM tạ khu<br /> vự MCM.<br /> (4) Đề xuất địn<br /> ớn<br /> ôn<br /> n lãn t ổ và á ả p áp PTKT và bảo<br /> tồn RNM tạ u vự MCM.<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu<br /> P ạm v ôn<br /> n: G ớ ạn tron p ần đất l ền lãn t ổ 04 xã vùn đệm<br /> VQG MCM (Đất Mớ , An V ên, Đất Mũ , Lâm Hả ) t uộ<br /> uyện Năm Căn<br /> và N ọ H ển, tỉn Cà M u đến mứ tr ều t ấp n ất về p í b ển. R n<br /> ớ<br /> đ ợ xá địn ự trên t m ảo Bản đồ đị ìn tỷ lệ 1: 25.000 o Cụ Đo đạ<br /> bản đồ, Bộ Tà n uyên và MT t ự ện năm 2003. K u vự 04 xã n ên ứu<br /> đều ó một p ần ện tí t uộ VQG MCM và PTKT ắn vớ bảo tồn RNM.<br /> V ệ lự<br /> ọn p ạm v u vự n ên ứu này p ù ợp vớ ớn n ên ứu<br /> ĐGCQ ứn ụn<br /> o một lãn t ổ đặ t ù ven b ển.<br /> P ạm v o ọ : i) T ếp ận CQ ọ làm sán tỏ t ềm năn tự n ên ủ<br /> lãn t ổ u vự MCM; ii) N ên ứu, p ân tí<br /> á n ân tố t àn tạo và đặ<br /> đ ểm ấu trú CQ, làm rõ tín đặ t ù ủ sự p ân ó CQ ủ lãn t ổ u vự<br /> MCM; iii) P ân tí<br /> ện trạn<br /> t á và xu ớn b ến đổ CQ RNM tạ khu<br /> vự MCM t eo ễn t ế s n t á và o tá độn ủ á oạt độn n ân tá và<br /> BĐKH toàn ầu; iv) Địn<br /> ớn<br /> ôn<br /> n lãn t ổ và đề xuất ả p áp PTKT<br /> và bảo tồn RNM tạ u vự MCM.<br /> 5. Những điểm mới của luận án<br /> 1) Góp p ần oàn t ện ơ sở lý luận, p ơn p áp luận n ên ứu CQ<br /> ọ áp ụn<br /> o một lãn t ổ đặ t ù ven b ển.<br /> 2) Lần đầu t ên t ếp ận CQ ọ địn<br /> ớn<br /> ôn<br /> n PTKT và bảo tồn<br /> RNM c o u vự MCM.<br /> 2<br /> <br /> 3) Đề xuất ệ t ốn ả p áp ết ợp PTKT và bảo tồn RNM u vự MCM.<br /> 6. Luận điểm bảo vệ<br /> Luận đ ểm 1: Ví trí đị lý đặ t ù, đặ tr n ủ t ủy tr ều, đị mạo - nền<br /> đị<br /> ất, ết ợp vớ oạt độn ủ on n ờ tạo r sự p ân ó đ ạn CQ<br /> u vự Mũ Cà M u. K u vự này t uộ p ụ ểu CQ RNM ven b ển n ệt đớ<br /> gió mùa không có mùa đôn lạn , ểu CQ RNM ven b ển, tron lớp CQ đồn<br /> bằn ven b ển, ồm 6 ạn CQ, 30 loạ CQ, 44 ạn CQ và 07 n óm ạn CQ.<br /> Luận đ ểm 2: Kết quả đán á tổn ợp CQ t eo ớn KTST, phân tích<br /> ện trạn sử ụn và xu ớn b ến đổ CQ tạo ơ sở o ọ cho v ệ địn<br /> ớn<br /> ôn<br /> n lãn t ổ t eo á ạn CQ, á TVCQ và đề xuất á ả<br /> pháp ết ợp PTKT và bảo tồn RNM tạ u vự MCM.<br /> 7. Cơ sở tài liệu thực hiện đề tài<br /> Luận án đ ợ t ự ện ự trên á n uồn ữ l ệu ín s u: ( ) Bản đồ<br /> đị ìn tỷ lệ 1: 25.000 và á bản đồ t àn p ần ín ồm: t ổ n ỡn , đị<br /> ất, đị mạo, bản đồ ện trạn sử ụn đất. ( ) Cá ôn trìn<br /> o ọ mn<br /> tín lý luận về ĐKTN, KT-XH, bảo tồn RNM, l ợn á ị vụ HST p ụ vụ<br /> cho PTKT và bảo tồn RNM u vự MCM. Cá đề tà o ọ , luận án và á<br /> ôn trìn n ên ứu á ó l ên qu n, bổ sun ến t ứ lý luận và t ự t ễn<br /> o đề tà . ( ) Số l ệu, văn bản, báo áo n tế - xã ộ , báo áo quy oạ sử<br /> ụn đất 04 xã u vự n ên ứu và 02 huyện Năm Căn và N ọ H ển, tỉn<br /> Cà Mau và các n ên ứu đã đ ợ ôn bố, ập n ật đến năm 2015. ( v) Kết<br /> quả n ên ứu và đ ều tr t ự đị , p ỏn vấn tạ u vự MCM ủ tá ả<br /> tron t ờ<br /> n t ự ện luận án.<br /> 8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án<br /> -Ýn ĩ<br /> o ọ : Góp p ần oàn t ện ơ sở lý luận, p ơn p áp luận<br /> n ên ứu CQ ọ ứn ụn áp ụn<br /> o một lãn t ổ đặ t ù ven b ển.<br /> - Ý n ĩ t ự t ễn: Kết quả n ên ứu ủ đề tà là ơ sở o ọ p ụ vụ<br /> công tác quản lý, quy oạ PTKT và bảo tồn u RNM vự MCM.<br /> 9. Cấu trúc của luận án<br /> - N oà p ần mở đầu và ết luận, Luận án ồm 3<br /> ơn n s u:<br /> - C ơn 1: Cơ sở lý luận và p ơn p áp n ên ứu ĐGCQ p ụ vụ<br /> PTKT và bảo tồn RNM<br /> - C ơn 2: P ân tí đặ đ ểm CQ ủ<br /> u vự MCM<br /> - C ơn 3: ĐGCQ và địn<br /> ớn<br /> ôn<br /> n PTKT và bảo tồn RNM khu<br /> vự MCM.<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN PHỤC VỤ PTKT VÀ BẢO TỒN RNM<br /> 1.1. Tổng quan nghiên cứu đánh giá CQVB phục vụ PTKT và bảo tồn<br /> RNM trên thế giới và Việt Nam<br /> 3<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2