intTypePromotion=1
ADSENSE

ĐƯỜNG TIỆM CẬN

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

204
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Về kiến thức: Biết các định nghĩa đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 2. Kỹ năng: Biết cách tìm đường tiệm cận ngang,tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 3. Về thái độ và tư duy:+ Hiểu tiệm cân của một đường thẳng với một đường cong +Tích cực hợp tác trong học tập, chủ động phát hiện chiếm lĩnh tri thức mới , nhận xét và tự đánh giá kết...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐƯỜNG TIỆM CẬN

Bài 4:ÑÖÔØNG TIEÄM CAÄN

I.Muïc tieâu:

1.Veà kieán thöùc: Bieát caùc ñònh nghóa ñöôøng tieäm caän ngang  vaø tieäm caän ñöùng cuûa ñoà thò haøm soá

2. Kyõ naêng: Bieát caùch tìm ñöôøng tieäm caän ngang,tieäm caän ñöùng cuûa ñoà thò haøm soá

3. Veà thaùi ñoä vaø tö duy:+ Hieåu tieäm caâïn cuûa moät ñöôøng thaúng vôùi moät ñöôøng cong

                                                +Tích cöïc hôïp taùc trong hoïc taäp, chuû ñoäng phaùt hieän chieám lónh tri thöùc môùi , nhaän xeùt vaø töï ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp

II. Chuaån bò:+ GV: chuaån bò baûng phuï  trình baøy                    + HS: Ñaõ ñoïc baøi môùi ôû nhaø.

III. Phöông phaùp .+ Vaän duïng toång hôïp caùc phöông phaùp

IV. Tieán trình .+ Oån ñònh lôùp:12C234      + Baøi cuõ : (7’)Caâu hoûi:tính caùc giôùi haïn sau:  a)(mathop {lim }limits_{x o {0^ + }} frac{1}{x})  ;b) (mathop {lim }limits_{x o {0^ - }} frac{1}{x})   ;c) (mathop {lim }limits_{x o  - {2^ - }} frac{{x + 1}}{{x + 2}})    ;d) (mathop {lim }limits_{x o  - {2^ + }} frac{{x + 1}}{{x + 2}})

tg

 HÑ-Thaày

  HÑ-Troø

 

y

  Noäi dung trình baøy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’

 

 

 

 

Söû duïng baøi cuû vaøo baøi môùi trình baøy  ñoà thò cuûa caùc haøm soá leân baûng, laáy  ñieåm M thuoäc (C ), H laø hình chieáu cuûa M leân  tieäm caän ñeå gôïi môû cho hoïc sinh thaáy ñöôïc khoaûng caùch MH ngaøy caøng nhoû daàn khi M chuyeån ñoäng treân ñoà thò ra xa voâ haïn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÑ1: Cho haøm soá (y = frac{{2 - x}}{{x - 1}})   (C )

-Neâu nhaän xeùt veà khoaûng caùch töø moät ñieåm M(x;y) ( in )(C ) tôùi ñöôøng thaúng (y =  - 1,khi|x| o  + infty )

 

-Cho hsinh ñöùng taïi choå traû lôøi

-GV nhaän xeùt vaø daãn daét vaøo ñònh nghóa

-Cho hsinh ñoïc saùch –gv höôùng daãn

 

 

Ví duï 1: Quan saùt ñoà thò ( C) cuûa haøm soá  (f(x) = frac{1}{x} + 2)

tham khaûo (sgk)

 

HÑ2: Tính (mathop {lim }limits_{x o 0} (frac{1}{x} + 2))vaø neâu nhaän xeùt khoaûng caùch MH khi (x o 0)

-Döïa vaøo hình 17 (sgk)-traû lôøi HÑ2

-GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù

-Töø ñop ruùt ra ñònh nghóa ñöôøng tieäm caän ñöùng

 

 

 

 

Ví duï 3: Tìm caùc ñöôøng tieäm caän ñöùng  vaø ngang cuûa ñoà thò (C ) cuûa haøm soá

       (y = frac{{x - 1}}{{x + 2}})

-Goïi 2em hsinh leân baûng trình baøy

   HS1: Tìm ñöôøng tieäm caän ñöùng

   HS2: Tìm ñöôøng tieäm caän ngang

-GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù chung

 

*CUÛNG COÁ:

- Naém vöõng khaùi nieäm ñöôøng tieäm caän ñöùng,ngang vaø ví duï sgk

-Caùch tìm tieäm caän ñöùng-caän ngang

-Chuaån bò baøi taäp 1-2 trang 30-31

 

 

-Hsinh nghe vaø phaùt bieåu vaán ñeà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Khi (x o  + infty )thì khoaûng caùch töø M tôùi y= -1 caøng nhoû

 

-Hsinh laïi ñn sgk

 

 

 

-Tham khaûo ví duï1 (sgk)

 

 

 

-Hsinh ñöùng taïi choå traû lôøi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS1: Vì (mathop {lim }limits_{x o  - {2^ + }} frac{{x - 1}}{{x + 2}} =  - infty ) neân ñöôøng thaúng x=-2 laø ñöôøng tieäm caän ñöùng

 

 

HS2:Vì (mathop {lim }limits_{x o  pm infty } frac{{x - 1}}{{x + 2}} = 1) neân ñöôøng thaúng y=1 laø ñöôøng tieäm caän ngang

 

 

 

 

x

 

 

 

 

*Chuù yù : Neáu(mathop {lim }limits_{x o  + infty } f(x) = mathop {lim }limits_{x o  - infty } f(x) = l)thì vieát chung: (mathop {lim }limits_{x o  pm infty } f(x) = l)

 

I) Ñöôøng tieäm caän ngang:

Cho hsoá y=f(x) xaùc ñònh treân moät khoaûng voâ haïn (((a; + infty ),;( - infty ;b),;( - infty ; + infty ))).Ñöôøng thaúng y=y0 goïi laø tieäm caän ngang cuûa ñoà thò haøm soá y=f(x) neáu moät trong hai ñieàu kieän sau thoaû maõn

(mathop {lim }limits_{x o  - infty } f(x) = {y_0}),          (mathop {lim }limits_{x o  + infty } f(x) = {y_0})

 

 

 

 

 

II.ÑÖÔØNG TIEÄM CAÄN ÑÖÙNG

   ÑÒNH NGHÓA:

   Ñöôøng thaûng x=x0 ñöôïc goïi laø ñöôøng tieäm caän ñöùng (hay tieäm caän ñöùng ) cuûa ñoà thò haøm soá y=f(x) neáu ít nhaát moät trong caùc ñieàu kieän sau thoaû maõn:

     (egin{array}{l}mathop {lim }limits_{x o x_0^ + } f(x) =  + infty ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mathop {lim }limits_{x o x_0^ - } f(x) =  - infty mathop {lim }limits_{x o x_0^ + } f(x) =  - infty ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mathop {lim }limits_{x o x_0^ - } f(x) =  + infty end{array})

Ví duï 3: Tìm caùc ñöôøng tieäm caän ñöùng vaø ngang cuûa ñoà thò (C ) cuûa haøm soá

       (y = frac{{x - 1}}{{x + 2}})

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 

 

 +  Baøi môùi.

tg

Hoaït ñoäng thaày

Hoaït ñoäng troø

Noäi dung

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc saùch tieàm hieåu ñònh nghóa

Goïi hoïc sinh trình baøy

 

Thaày giaûng

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia nhoùm thaûo luaän

 

Goïi caùc nhoùm cöû ñaïi dieän leân trình baøy

 

Goïi caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt chính xaùc hoaù lôøi giaûi

 

Trình chieáu hai ñoà thò cuûa hai haøm soá

 

Nghe tri giaùc phaùt hieän vaán ñeà

 

 

 

 

 

 

Ñoïc saùch theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân

Xung phong trình baøy

 

Chuù yù theo doõi vaø ghi nhaän ñònh nghóa

 

 

 

 

 

 

Caùc nhoùm thaûo luaän

Cöû ñaïi dieän leân trình baøy

 

 

Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt cuøng thaûo luaän

 

 

Theo gioûi

  1

 

 

 

            y                                   y

 

            0                    x               0                  x

 

 

Baøi taäp thaûo luaän

Tìm tieäm caän ngang

(a)y = frac{{x + 1}}{{2x + 3}})          (b)y = frac{{x + 1}}{{3 - x}})

 

 

VII. Cuûng coá vaø höôùng daãn baøi taäp nhaø:

*) Caùch tìm tieäm caân ngang cuûa haøm soá

*) Baøi taäp 2saùch giaùo khoa trang 30

*) Ñoïc tieáp  baøi tieäm caän

 

Để nắm bắt nội dung của tài liệu giáo án Đường tiệm cận và các giáo án tiếp theo một cách chi tiết, mời quý thầy cô vui lòng đăng nhập để tải tài liệu về máy. 

Quý Thầy/cô, phụ huynh và các em học sinh có thể tham khảo thêm bài học Đường tiệm cận để có thêm nguồn tài liệu tham khảo trong quá trình dạy và học bài 4 chương 1 Giải tích 12.

Nếu gặp khó khăn khi giải bài tập, các em học sinh có thể tham khảo phần Hướng dẫn giải bài tập SGK bài 4 chương 1 Giải tích 12.

Để chuẩn bị tốt cho kì thi THPT Quốc gia môn Toán, các em học sinh có thể tham gia làm bài kiểm tra Trắc nghiệm Đường tiệm cận.

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2