intTypePromotion=1

Giải bài tập điện kỹ thuật trung cấp - ĐH Công nghiệp TPHCM

Chia sẻ: 986753421 986753421 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

1
470
lượt xem
144
download

Giải bài tập điện kỹ thuật trung cấp - ĐH Công nghiệp TPHCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu do Ngô Ngọc Thọ Biên soạn được dùng cho sinh viên chuyên ngành kỹ thuật điện và sinh viên các hệ trung cấp và trung học chuyên nghiệp tham khảo. Tài liệu dùng kèm với giáo trình Điện Kỹ thuật Trung cấp chuyên điện, tương ứng với mỗi bài tập đều có hướng dẫn giải. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải bài tập điện kỹ thuật trung cấp - ĐH Công nghiệp TPHCM

 1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP - HCM KHOA ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ GIAÛI BAØI TAÄP ÑIEÄN KYÕ THUAÄT TRUNG CAÁP ( CHUYEÂN ÑIEÄN ) BIEÂN SOAÏN : NGOÂ NGOÏC THOÏ 2005
 2. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC GIAÛI 172 BAØI TAÄP ÑIEÄN KYÕ THUAÄT TRUNG CAÁP ( Taøi lieäu duøng keøm vôùi giaùo trình ÑIEÄN KYÕ THUAÄT Trung caáp chuyeân ñieän ) BAØI TAÄP CHÖÔNG 1 – KHAÙI NIEÄM VEÀ DOØNG VAØ MAÏCH ÑIEÄN Baøi 1 : - Caùc vectô löïc do Q1 vaø Q2 taùc duïng leân q : r Q1 vaø q khaùc daáu , do ñoù Q1 huùt q baèng moät löïc F 1 veõ treân q höôùng veà Q1 r Q2 vaø q cuøng daâu , do ñoù Q2 ñaåy q baèng moät löïc F 2 veõ treân q höôùng veà Q1 - Caùc vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng do Q1 vaø do Q2 gaây ra : Q1 gaây ra ñieän tröôøng vaø > 0 , do ñoù höôùng ra ngoaøi , nghóa laø veõ treân q vaø höôùng veà Q2 Q2 gaây ra ñieän tröôøng vaø < 0 , do ñoù höôùng vaø trong , nghóa laø veõ treân q vaø höôùng veà Q2 0,025 − 0,002 W − WB A =A = 0,046.106 = 4,6.104V Baøi 2 : UAB = = −6 q q 0,5.10 4,6.10 4 U AB Bieát UAB = .AB → AB = = = 0,92m 50000 E 10 5 Baøi 3 : I = = = = 0,16A R o + Rd + R 10 + 2 + 50 31 UAB = E – IRo = 10 – 0,16x10 = 8,4V ; UBC = - UCB = - E = - 10V UCA = IRo = 0,16x10 = 1,6V ; UAD = IRd = 0,16x2 = 0,32V ; UDB = IR = 0,16x50 = 8V 5 Baøi 4 : ÔÛ baøi 3 ta ñaõ tính ñöôïc I = A 31 coâng suaát phaùt coâng suaát tieâu thuï toån thaát coâng suaát 5 5 5 PR = I2R = ( )2x50 ∆Po = I2Ro = ( )2x10 = 0,26W PE = EI = 10x 31 31 31 5 = 1,61W = 1,3W ∆Pd = I2Rd = ( )2x2 = 0,05W 31 ∑P phaùt = 1,61W ∑P tieâu thuï + ∑P toån hao = 1,3 + 0,26 + 0,05 = 1,61W E2 24 2 Baøi 5 : PRmax = = = 144W 4(Rd + R o ) 4(0,3 + 0,7) R R Vaø η% = .100% = .100% R + Rd + R o R+1 0,01 0 Khi : R = 0 thì η% = .100% = 0 ; R = 0,01Ω thì η% = .100% = 0,99% 0,01 + 1 0+1 1
 3. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC 0,1 1 R = 0,1Ω thì η% = .100% = 9,09% ; R = 1Ω thì η% = .100% = 50% 0,1 + 1 1+ 1 10 100 R = 10Ω thì η% = .100% = 90,91% ; R = 100Ω thì η% = .100% = 99,01% 10 + 1 100 + 1 1000 R = 1000Ω thì η% = .100% = 99,9% 1000 + 1 Baøi 6 : E1 > E2 → I höôùng töø A qua C E1 − E2 230 − 220 I= = = 10A R01 + R + R02 0,1 + 0,8 + 0,1 UAB = E1 – IR01 = 230 – 10x0,1 = 229V UCB = E2 + IR02 = 220 + 10x0,1 = 221V PE1 = E1I = 230x10 = 2300W (CS phaùt ) PE2 = E2I = 2200x10 = 2200W ( CS tieâu thuï ) Taûi R tieâu thuï PR = I2R = 102x0,8 = 80W Toån thaát coâng suaát beân trong caùc nguoàn : ∆P01 = ∆P02 = I2R01 = 102x0,1 = 10W Khi noái taét 2 cöïc A , B , coù 2 doøng voøng INI do E1 cung caáp vaø INII do E2 cung caáp cuøng ñi qua nhaùnh noái taét AB höôùng töø A ñeán B , do ñoù doøng noái taét chính laø toång cuûa 2 doøng voøng naøy E E2 230 220 IN = INI + INII = 1 + = + = 2300 + 244,44 = 2544,44A R01 R02 + R 0,1 0,1 + 0,8 Baøi 7 : E1 < E2 → I höôùng töø D qua C vaø coù trò soá : E2 − E1 32 − 18 I= = = 1A R2 + R01 + R1 + R 3 + R02 3 + 1+ 4 + 5 + 1 Töø UBA = IR1 = ϕ B - ϕ A → ϕ B = IR1 + ϕ A = 1x4 – 0 = 4V Töø UB’B = IR01 = ϕ B’ - ϕ B → ϕ B’ = IR01 + ϕ B = 1x1 + 4 = 5V Töø UCB’ = E1 = ϕ C - ϕ B’ → ϕ C = E1 + ϕ B’ = 18 + 5 = 23V Töø UDC = IR2 = ϕ D - ϕ C → ϕ D = IR2 + ϕ C = 1x3 + 23 = 26V Töø UDD’ = E2 = ϕ D - ϕ D’ → ϕ D’ = ϕ D – E2 = 26 – 32 = - 6V Töø UFD’ = IR02 = ϕ F - ϕ D’ → ϕ F = ϕ D’ + IR02 = - 6 + 10X0,1 = - 5V BAØI TAÄP CHÖÔNG 2 – GIAÛI MAÏCH ÑIEÄN MOÄT CHIEÀU 2 Baøi 1 : RA = 5x2 = 10Ω ; RB = = 0,4Ω 5 R A RB 10x0,4 4 (a) R = RA + RB = 10 + 0,4 = 10,4Ω (b) R = = = = 0,385Ω R A + RB 10 + 0,4 10,4 (360 + 540)(180 + 540) Baøi 2 : RAB (khi C,D hôû) = = 400Ω 360 + 540 + 180 + 540 360x180 540 RAB (khi noái taét C,D) = + = 390Ω 360 + 180 2 (360 + 180)(540 + 540) Baøi 3 : RCD (khi A,B hôû) = = 360Ω 360 + 180 + 540 + 540 2
 4. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC 360x540 180x540 RCD (khi noái taét A,B) = + = 351Ω 360 + 540 180 + 540 6 x3 6 x3 12x4 Baøi 4 : RCDE = + = 4Ω ; RCE = = 3Ω 6+3 6+3 12 + 4 45 I= = 4,5A → UCE = UCA + U = - Ix7 + 45 = - 4,5x7 + 45 = 13,5V 7+3 U 13,5 6 x3 → ICDE = CE = = 3,375A → UCD = ICDE( ) = 3,375x2 = 6,75V RCDE 4 6+3 U 6,75 → I2 = CD = = 2,25A 3 3 (12)(20 + 40) Baøi 5 : Ñieän trôû toaøn maïch : R = 5 + = 15Ω 12 + 20 + 40 E 18 12 12 Doøng do nguoàn E = 18V cung caáp : I = = = 1,2A → I2 = I( ) = 1,2x = 0,2A R 15 12 + 20 + 40 72 → UCB = I2x40 = 0,2x40 = 8V U AB 6R 2R 2R Baøi 6 : UAB = I1R = 6R ; I2 = = = → I = I1 + I2 = 6 + 9 9 3 3 Maët khaùc , ñieän aùp treân 2 cöïc A , B cuûa nguoàn E = 50V : 2R 8R 8R UAB = E – Ix4 = 50 – (6 + )4 = 50 – 24 - = 26 - 3 3 3 8R 8R → 6R = 26 - → 6R + = 26 → 26R = 26x3 → R = 3Ω 3 3 Baøi 7 : Ñònh luaät Kirchoff 2 aùp duïng cho maét CBAC : - I2x4 + I1x6 = 14 (1) Ñònh luaät Kirchoff 1 taïi nuùt A : I – I1 – I2 = 0 → I2 = I – I1 = 4 – I1 14 + 16 Thay vaøo (1) : - 4(4 – I1) + 6I1 = 14 → - 16 + 4I1 + 6I1 = 14 → I1 = = 3A 10 → I2 = 4 – 3 = 1A → UAB = I2x4 = 1x4 = 4V U CB 8 Baøi 8 : UCB = I4x4 = 2x4 = 8V → I3 = = = 1A → I2 = I3 + I4 = 1 + 2 = 3A 8 8 Ñònh luaät Kirchoff 2 aùp duïng cho maét BEAB : 2I + 10I1 = 30 24 Bieát I = I1 + I2 = I1 + 3 → 2(I1 + 3) + 10I1 = 30 → 2I1 + 6 + 10I1 = 30 → I1 = = 2A 12 U 1 1 1 Tìm R : R = AC = (UAB + UBC) = (I1x10 – I3x8) = (2x10 – 1x8) = 4Ω I2 3 3 3 1 1 1 1 3+2+1 1 8x24 Baøi 9 : RAC = = 6Ω ; = + + = = → RAB = 5Ω R AB 10 15 6 + 24 30 5 8 + 24 U 24 1 1 = 3A → I2 = AB = →I= ( 24 – Ix3) = (24 – 3x3) = 1A 15 3+5 15 15 4x12 (2 + 3)(20) 8(4 + 4) Baøi 10 : RCD = = 3Ω ; RBD = = 4Ω ; RTOAØN MAÏCH = = 4Ω 4 + 12 2 + 3 + 20 8+4+4 3
 5. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC U AD 20 → UAD = IRTOAØNMAÏCH = 5X4 = 20V → I1 = = = 2,5A → I2 = I – I1 = 5 – 2,5 = 2,5A 8 8 20 4 → I3 = I2( ) = 2,5x0,8 = 2A → I6 = I3( ) = 2x0,25 = 0,5A 20 + 2 + 3 4 + 12 → P12Ω = I62x12 = 0,52x12 = 3W Baøi 11 : Ñieän aùp treân 2 cöïc moät maùy phaùt coù sññ E , noäi trôû Ro ( A cöïc döông , B cöïc aâm ) : UAB = E - IRo U 110 Khi R = 5,5 Ω : I = AB = = 20A → 110 = E - 20Ro (1) R 5,5 U' 105 Khi R = 3,5 Ω : I’ = AB = = 30A → 105 = E - 30Ro (2) R 3,5 5 Laáy (1) tröø (2) : 5 = 10Ro, → Ro = 0 ,5Ω vaø 110 = E – 20x0,5 → E = 110 + 10 = 120V 10 Baøi 12 : Ñònh luaät Kirchoff 2 aùp duïng cho maïch voøng ACDFA : IR2 + IR3 + IR5 + IR6 = E1 – E3 – E4 + E5 → I(10 + 1 + 1 + 10) = 40 – 10 – 10 + 2 = 22 22 →I= = 1A ; UAB = - E1 = - 40V ; UBC = IR2 = 1x10 = 10V ; UCD = E3 + IR3 = 10 + 1x1 = 11V 22 UDE = E4 = 10V ; UEF = - UFE = -(E5 – IR5) = -(2 – 1x1) = - 1V ; UAF = - IR6 = - 1x10 = - 10V Baøi 13 : 3 ñieän trôû 1Ω ñaáu ∆ABC ñöôïc thay bôûi 3 ñieän trôû môùi ñaáu Y töông ñuông nhö sau : 1 RA = R B = R C = Ω 3 2 1 2 2 1 ROAD = RA + = + = 1Ω // ROCD = RB + = 3 3 3 3 3 2 + = 1Ω ñöôïc thay bôûi : 3 R OADR OCD 1 ROD = =Ω R OAD + ROCD 2 E 6 = = 6A Doøng do nguoàn E = 6V cung caáp : I = 1 111 + RB + R OD ++ 6 632 R OCD 1 I3 = I( ) = 6x = 3A ; I4 = I – I3 = 6 – 3 = 3A R OAD + ROCD 1+ 1 U 1 1 I5 = AC , vôùi UAC = UAO + UOC = - I3RA + I4RC = - 3x + 3x = 0 → I5 = 0 1 3 3 Töø I1 – I3 – I5 = 0 → I1 =I3 + I5= 3 + 0 = 3A vaø töø I – I1 – I2 = 0 → I2 =I – I1 = 6 – 3 = 3A Baøi 14 : Tröôùc heát caàn bieán ñoåi 3 ñieän trôû RAB = 2Ω ; RBC = 3Ω ; RCA = 15Ω ñaáu ∆ABC bôûi 3 ñieän trôû môùi ñaáu Y töông ñöông nhö sau : R ABRCA RBCR AB 2x15 3 x2 RA = = = 1,5Ω ; RB = = = 0,3Ω R AB + RBC + RCA R AB + RBC + RCA 2 + 3 + 15 2 + 3 + 15 4
 6. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC RCARBC 15X 3 RC = = = 2,25Ω R AB + RBC + RCA 2 + 3 + 15 Maïch ñieän baây giôø coù 3 nhaùnh , 2 maét vaø 2 nuùt → Caàn coù 3 phöông trình , trong ñoù goàm 2 phöông trình voøng vaø 1 phöông trình nuùt nhö sau : * Maét traùi DAOD cho ra : I1(0,5 + RA) + I6(RB + 0,7) = 4 → (0,5 + 1,5)I1 + (0,3+ 0,7)I6 = 4 → 2I1 + I6 = 4 (1) * Maét phaûi OCDO cho ta : I2(RC + 0,25) - I6(RB + 0,7) = 5 → (2,25 + 0,25)I2 - (0,3+ 0,7)I6 = 5 → 2,5I2 - I6 = 5 (2) * Taïi nuùt O ta coù : I1 - I2 – I6 = 0 (3) Giaûi heä 3 phöông trình (1) , (2) , (3) : Laáy (1) – (2) ta ñöôïc : 2I1 – 2,5I2 = - 1 1 + 2I1 → I2 = vaø töø (1) ta suy ra : I6 = 4 – 2I1 . Thay taát caû vaøo (3) : 2,5 1 + 2I1 11 I1 - - (4 – 2I1) = 0 → 2,5I1 - 1 - 2I1 – 10 + 5I1 = 0 → I1 = = 2A 5,5 2,5 5 → 2x2 – 2,5I2 = - 1 → I2 = = 2A vaø : I6 = 4 – 2x2 = 0 2,5 U 7,5 I5 = AC , vôùi UAC = UAO + UOC = I1RA + I2RC = 2x1,5 + 2x2,25 = 7,5V → I5 = = 0,5A 15 15 Taïi nuùt A : I1 – I4 – I5 = 0 → I4 = I1 – I5 = 2 – 0,5 = 1,5A Taïi nuùt B : I4 – I6 – I3 = 0 → I3 = I4 – I6 = 1,5 – 0 = 1,5A Baøi 15 : Vì maïch ñieän coù 3 maét neân caàn 3 phöông tình doøng voøng vôùi 3 doøng voøng : * Doøng voøng II chaïy trong maét traùi theo chieàu E1ACE1 * Doøng voøng III chaïy trong maét giöõa theo chieàu CABC * Doøng voøng IIII chaïy trong maét phaûi theo chieàu E5BCE5 Vôùi maét traùi : II(R1 + R2) – IIIR2 = E1 → 13II – 5III = 12 (1) Vôùi maét giöõa : III(R2 + R3 + R4) – IIR2 + IIIIR4 = 0 → 50III – 5II + 30IIII = 0 Hay : 10III – II + 6IIII = 0 (2) Vôùi maét phaûi : IIII(R4 + R5) – IIIR4 = 12 → 36IIII + 30III = 12 hay 3IIII + 2,5III = 1 (3) 12 + 5III Giaûi heä 2 phöông trình (1) , (2) , (3) : Töø (1) suy ra : II = 13 1 − 2,5III Vaø töø (3) suy ra : IIII = . Thay taát caû vaøo (2) : 3 12 + 5III 1 − 2,5III 10III – ( ) + 6( ) = 0 → 130III – 12 – 5III + 26 - 65III = 0 → 60III = - 14 13 3 14 → III = - = - 0,23 = I3 . Vaäy I3 = 0,23A vaø höôùng töø B qua A 60 Baøi 16 : Thay 3 ñieän trôû R ñaáu ∆BCD bôûi 3 ñieän trôû môùi ñaáu Y töông ñöông nhö sau : RB = RC = RD = R/3 5
 7. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC R 4R R 7R → RACO = R + = vaø RABO = R + R + = → 3 3 3 3 4R R ACO 3 = 4A I1 = Ix = 11x 4R 7R R ACO + R ABO + 3 3 Vaø : I2 = I – I1 = 11 – 4 = 7A . U R R Ta coù : I3 = BC , vôùi UBC = UBO + UOC = I1 - I2 R 3 3 4R 7R −R = - = - R → I3 = = - 1A . Vaäy I3 = 1A vaø höôùng töø C qua B . 3 3 R Taïi nuùt C : I2 + I3 – I4 = 0 → I4 = I2 + I3 = 7 – 1 = 6A . Taïi nuùt D : I4 + I5 – I = 0 → I5 = I – I4 = 11– 6 = 5A 1 1 20x + 4x E1g1 + E4 g4 2 = 220 V 1 Baøi 17 : Coi ϕB = 0 → ϕA = = 1111 g1 + g2 + g3 + g4 21 + ++ 1 10 2 2 220 1 Doøng qua bình ñieän giaûi E4 : I4 = - (E4 - ϕA + ϕB)g4 = - (4 - + 0)( ) = 3,238A 21 2 2 2 → P4 = E4I4 + I4 R4 = 4x3,238 + 3,238 x2 = 33,92W Baøi 18 : Sññ boä nguoàn Eboä = Eo = 6V → (a) UAB ( A cöïc döông ; B cöïc aâm) = Eboä = 6V Eboä R 0,1 , vôùi Rboä = o = ( 2 cöïc nguoàn coøn ñeå hôû , chöa noái vôùi taûi ) (b) I = = 0,01Ω 10 R + Rboä 10 Eboä − Epin 6 6 − 15 , →I== = 0,6A (c) Doøng ñieän naïp I = = = 40,91A (d) Doøng do 10 + 0,01 Rboä + Rpin 0,01 + 0,1 Eaécquy − Eboä 12 − 6 boä nguoàn tieâu thuï : I = = = 54,55A → Doøng do moãi nguoàn cuûa boä nguoàn R aécquy + Rboä 0,1 + 0,01 I 54,55 tieâu thuï : Io = = = 5,45A 10 10 E − U AB Baøi 19 : Ñieän aùp treân 2 cöïc nguoàn ( A döông ; B aâm ) : UAB = E – IRo → Ro = I E − IR E − 1x1 = . Khi R = 1Ω thì I = 1A → Ro = = E – 1 (1) . Coøn khi R = 2,5Ω thì I = 0,5A I 1 E − 0,5x2,5 → Ro = → 0,5Ro = E - 1,25 (2) . Laáy (1) tröø (2) : 0,5 0,25 0,5Ro = - 1 + 1,25 → Ro = = 0,5Ω 0,5 1 1 1 20x + E2 x + E3x E g + E2 g2 + E3g3 1+ 6 1+ 4 1+ 2 = ϕA = 1 1 Baøi 20 : Coi ϕB = 0 → UAB = 1 1 1 g1 + g2 + g3 + + 1+ 6 1+ 4 1+ 2 6
 8. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC 20 E2 E3 20 E2 E3 + + + + 3 + 0)( 1 ) = 1 7 5 3 . Bieát I = (E - ϕ + ϕ )g = 1 → (20 - 7 5 = 1 1 A B1 111 111 7 ++ ++ 753 753 → 21E2 + 35E3 = 623 (1) . Vaø bieát I3 = - (E3 - ϕA + ϕB)g3 = 2 20 E2 E3 + + 3 + 0)( 1 ) = 2 → 21E – 36E = 126 → E = 126 + 36E3 . Thay vaøo (1) 7 5 → - (E3 - 2 3 2 111 21 3 ++ 753 126 + 36E3 497 126 + 36 x7 ta coù : 21( ) + 35E3 = 623 → 71E3 = 497 → E3 = = 7V vaø E2 = = 18V 21 71 21 20 E2 E3 20 18 7 + + + + Ta coù : UAB = ϕA = 7 5 3=7 5 3 = 13V 111 111 ++ ++ 753 753 1 1 1 1 15x + 10x + 12x + 6 x E g + E2g2 + E3g3 + E4g4 5 4 4 6 = 10,96V Baøi 21 : Coi ϕB = 0 → ϕA = 1 1 = 1111 g1 + g2 + g3 + g4 +++ 5446 1 Doøng trong moãi nhaùnh : I1 = (E1 + ϕA - ϕB)g1 = (15 – 10,96 + 0)( ) = 0,808A 5 1 I2 = (E2 - ϕA + ϕB)g2 = (10 – 10,96 + 0)( ) = - 0,24A 4 Vaäy E2 laø ñoäng cô tieâu thuï doøng 0,24A höôùng töø A veà B 1 I3 = (E3 - ϕA + ϕB)g3 = (12 – 10,96 + 0)( ) = 0,26A 4 1 I4 = - (E4 - ϕA + ϕB)g4 = - (6 – 10,96 + 0)( ) = 0,83A 6 2 2 → P4 = E4I4 + I4 R4 = 6x0,83 + 0,83 x6 = 9,11W Baøi 22 : Coi ϕB = 0 → ϕA = E1 = 35V 1 Doøng trong moãi nhaùnh : I2 = (E2 - ϕB + ϕA)g2 = (95 – 0 + 35)( ) = 2,6A 50 1 I3 = (ϕA - ϕB)g3 = (35 – 0)( ) = 3,5A 10 1 I4 = (E4 - ϕA + ϕB)g4 = (44 – 35 + 0)( ) = 0,75A 12 Taïi nuùt A : I1 – I2 – I3 + I4 = 0 → I1 = I2 + I3 – I4 = 2,6 + 3,5 – 0,75 = 5,35A 4 x6 Baøi 23 : Töôùc heát caàn thay R6//R7 bôûi R67 = = 2,4Ω → Ñieän trôû nhaùnh ACB laø 4+6 RACB = R67 + R5 = 2,4 + 9,6 = 12Ω . Coi ϕB = 0 → ϕA = E1 = 36V 1 Doøng trong moãi nhaùnh : I2 = (ϕA - ϕB)g2 = (36 – 0)( ) = 2A 18 7
 9. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC 1 1 I3 = (E3 - ϕA + ϕB)g3 = (42 - 36 + 0)( ) = 2A ; I4 = ((ϕA - ϕB)g2 = (36 – 0)( ) = 0,8A 3 45 1 6 IACB = I5 = (ϕA - ϕB)gACB = (36 – 0)( ) = 3A → I6 = I5x = 3x0,6 = 1,8A 12 4+6 Vaø I7 = I5 – I6 = 3 – 1,8 = 1,2A R1R2 1 Baøi 24 : Ñieän trôû vaøo cuûa maïng 2 cöïc A,B : Ro = =Ω R1 + R 2 2 (a) Sññ cuûa nguoàn aùp töông ñöông : E1 − E2 6,2 − 6 Eo = UABHÔÛ = IR2 + E2 , vôùi I = = = 0,1A R1 + R 2 1+ 1 Eo 6,1 → Eo = 0,1x1 + 6 = 6,1V → I3 = = = 0,61A R o + R3 0,5 + 9,5 E Ro 6,1 0,5 (b) Giaù trò nguoàn doøng töông ñöông IN = o = =12,2A → I3 = INx =12,2x =0,61A R o 0,5 R o + R3 0,5 + 9,5 R2R 3 20 Baøi 25 : Ñieän trôû vaøo cuûa maïng 2 cöïc B,C : Ro = = = 10Ω R2 + R 3 2 (a) Sññ cuûa nguoàn aùp töông ñöông : U AC E 30 Eo = UBCHÔÛ = I2R3 , vôùi I2 = = = = 0,75A → Eo = 0,75x20 = 15V R2 + R 3 20 + 20 40 E 15 Ñeå Pt cöïc ñaïi : Rt = Ro = 10Ω . Khi ñoù doøng qua taûi : It = o = = 0,75A 2R o 2 x10 E 15 (b) Giaù trò nguoàn doøng töông ñöông IN = o = = 1,5A Ro 10 Ro 10 → It = INx = 1,5x = 0,75A Ro + Ro 10 + 10 8
 10. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC Baøi 26 : Coi E coù chieàu höôùng töø B ñeán A , ta coù ( choïn chieàu maïch voøng laø chieàu cuûa I ) : IR1 + IR2 + IR3 = E1 – E2 + E3 + E → E = I(R1 + R2 + R3) – E1 + E2 – E3 = 1(1 + 0,5 + 2) – 10 + 2 – 12 = - 16,5V . Vaäy E = 16,5V coù chieàu höôùng töø A veà B . Vì E vaø I traùi chieàu neân E laø spñ R1R2 5x10 25 Baøi 27 : Ñieän trôû vaøo cuûa maïng 2 cöïc A,B : Ro = R3 + =5+ = Ω R1 + R 2 5 + 10 3 Sññ cuûa nguoàn aùp töông ñöông : Eo = UABHÔÛ = UAA’ + UA’B = - UA’A + UA’B = - (E3 – I3R3) + I1R1 E2 20 4 4 10 Vôùi : I3 = 0 vaø I1 = I2 = I = = = A → Eo = - (10 – 0x5) + x5 = - V R1 + R 5 + 10 3 3 3 10 Vaäy Eo = V coù chieàu höôùng töø A ñeán B . Toùm laïi nguoàn aùp töông ñöông vôùi maïng 2 cöïc 3 10 25 A,B laø ( V; Ω) vaø coù sô ñoà nhö hình A 3 3 10 Eo = 3 = 0,4A höôùng töø A ñeán B . Toùm laïi Giaù trò cuûa nguoàn doøng töông ñöông : IN = 25 Ro 3 25 nguoàn doøng töông ñöông vôùi maïng 2 cöïc A,B laø (0,4A; Ω) vaø coù sô ñoà nhö hình B 3 10 Eo 3 (a) Doøng qua R laø I = = = 0,1A höôùng töø B veà A 25 Ro + R + 24,7 3 9
 11. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC 25 Ro 3 Hay ( tính baèng nguoàn doøng ) : I = INx = 0,4x = 0,1A höôùng töø B veà A 25 Ro + R + 24,7 3 10 − 13 , Eo − E' 3 (b) Doøng do aécquy tieâu thuï laø I = = = 0,2A höôùng töø B veà A (traùi chieàu vôùi E’) 25 R o + R' + 17 , 3 U IR'+E' IR'+E' Hay ( tính baèng nguoàn doøng ) : I = IN – Io , vôùi Io = BA = → I = IN – ( ) Ro Ro Ro Ix17 + 13 , , 5,1 + 3,9 I → I = 0,4 – ( ) → I = 0,4 – ( ) → 25I = 10 – 5,1I – 3,9 25 25 3 6,1 →I= = 0,2A vaø höôùng töø B veà A 30,1 Baøi 28 : RR R1R 4 ) + ( 5 6 )]//[R3] • Taùch rieâng nhaùnh R2 , tính Ro = [( R1 + R 4 R 5R6 6,5 x10 5x2,5 6,5 2x5 2,1 = [( )+( )]//[10] = [ ]//[10] = = 2,36Ω 6,5 5 + 2,5 2,1 2+5 + 10 2,1 * Sññ Eo = UABHÔÛ = ϕA - ϕB . Coi ϕC = 0 → ϕA(g1 + g3 + g4) - ϕBg3 = E1g1 + E4g4 1 1 1 1 1 1 → ϕA( + + ) - ϕB( ) = 12x + 15x → 0,8ϕA – 0,1ϕB = 9 (1) . 2 10 5 10 2 5 1 1 1 1 1 Vaø ϕB(g3 + g5 + g6) - ϕAg3 = E6g6 → ϕB( + + ) - ϕA( ) = 15x 2,5 2,5 10 5 10 6 + 0,1ϕ A 6 + 0,1ϕ A → 0,7ϕB – 0,1ϕA = 6 → ϕB = . Theá vaøo (1) : 0,8ϕA – 0,1( )=9 0,7 0,7 6,9 6 + 0,1x12,55 → 0,56ϕA – 0,6 – 0,01ϕA = 6,3 → ϕA = = 12,55V → ϕB = =10,36V 0,55 0,7 → Eo = UABHÔÛ = ϕA - ϕB = 12,55 – 10,36 = 2,19V Doøng qua nhaùnh 2 : E + E2 2,19 + 12 I2 = o = = 2,23A R o + R2 2,36 + 4 E 2,19 * Nguoàn doøng IN = o = = 0,928A Ro 2,36 U − U BA − (E2 − I2R2 ) E −I R → I2 = IN – Io , vôùi Io = AB = → I2 = IN + 2 2 2 = Ro Ro Ro Ro 12 − I2 x4 14,19 = 0,928 + → 2,36I2 = 2,19 + 12 – 4I2 → I2 = = 2,23A 6,36 2,36 10
 12. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC RR R1R 4 ) + ( 5 6 )]//[R2] • Taùch rieâng nhaùnh R3 , tính Ro = [( R1 + R 4 R 5R6 6,5 x4 5x2,5 6,5 2x5 2,1 = [( )+( )]//[4] = [ ]//[4] = = 1,745Ω 6,5 5 + 2,5 2,1 2+5 +4 2,1 * Sññ Eo = UABHÔÛ = ϕA - ϕB . Coi ϕC = 0 → ϕA(g1 + g2 + g4) - ϕBg2 = E1g1 + E4g4 – E2g2 1 1 1 1 1 1 1 → ϕA( + + ) - ϕB( ) = 12x + 15x - 12x → 0,95ϕA – 0,25ϕB = 6 (1) . 2 4 5 4 2 5 4 1 1 1 1 1 1 Vaø ϕB(g2 + g5 + g6) - ϕAg2 = E6g6 + E2g2 → ϕB( + + ) - ϕA( ) = 15x + 12x 2,5 2,5 4 5 4 4 9 + 0,25ϕ A 9 + 0,25ϕ A → 0,85ϕB – 0,25ϕA = 9 → ϕB = . Theá vaøo (1) : 0,95ϕA – 0,25( )=6 0,85 0,85 7,35 → 0,8075ϕA – 2,25 – 0,0625ϕA = 5,1 → ϕA = = 9,8658V 0,745 9 + 0,25x9,8658 → ϕB = =13,4899V 0,85 → Eo = UABHÔÛ = ϕA - ϕB = 9,8658 – 13,4899 = - 3,6241V Vaäy Eo = 3,6241V vaø coù chieàu höôùng töø A ñeán B Doøng qua nhaùnh 3 : Eo 3,6241 I3 = = = 0,31A vaø höôùng R o + R3 1745 + 10 , töø B veà A Eo 3,6241 * Nguoàn doøng IN = = = 2,0768A Ro 1745 , Ro 1745 , → I3 = INx = 2,0768x = 0,31A vaø höôøng töø B veà A R o + R3 1745 + 10 , RR RR • Taùch rieâng nhaùnh R6 , tính Ro = [( 1 4 ) + ( 2 3 )]//[R5] R1 + R 4 R 2R 3 30 x5 2x5 4x10 30 7 = 2,3077Ω = [( )+( )]//[5] = [ ]//[5] = 30 2+5 4 + 10 7 +5 7 * Sññ Eo = UBCHÔÛ = ϕB - ϕC . Coi ϕC = 0 → ϕA(g1 + g2 + g3 + g4) - ϕB(g2 + g3) = E1g1 + E4g4 – E2g2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 → ϕA( + + + ) - ϕB( + ) = 12x + 15x - 12x → 1,05ϕA – 0,35ϕB = 6 (1) . 2 4 10 5 4 10 2 5 4 1 1 1 1 1 1 Vaø ϕB(g2 + g3 + g5) - ϕA(g2 + g3) = E2g2 → ϕB( + + ) - ϕA( + ) = 12x 4 10 5 4 10 4 3 + 0,35ϕ A 3 + 0,35ϕ A → 0,55ϕB – 0,35ϕA = 3 → ϕB = . Theá vaøo (1) : 1,05ϕA – 0,35( )=6 0,55 0,55 11
 13. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC 4,35 → 0,5775ϕA – 1,05 – 0,1225ϕA = 3,3 → ϕA = = 9,56V 0,455 3 + 0,35x9,56 → ϕB = = 11,538V → Eo = UBCHÔÛ = ϕB - ϕC = 11,538 – 0 = 11,538V 0,55 Doøng qua nhaùnh 3 : E − E6 11538 − 15 , I6 = o = = - 0,72A R o + R6 2,3077 + 2,5 Vaäy I6 = 0,72A vaø höôùng töø C ñeán B Eo 11538 , * Nguoàn doøng IN = = = 4,9998A Ro 2,3077 U E +I R → I6 = IN – Io , vôùi Io = BC = 6 6 6 Ro Ro E +I R 15 + I6 x2,5 → I6 = IN - 6 6 6 = 4,9998 - → 2,3077I6 = 11,538 - 15 – 2,5I6 Ro 2,3077 − 3,462 → I6 = = - 0,72A . Vaäy I6 = 0,72A vaø höôùng töø C ñeán B 4,8077 BAØI TAÄP CHÖÔNG 3 – TÖØ TRÖÔØNG Baøi 1 : Cöôøng ñoä töø tröôøng taïi moät ñieåm A caùch daây daãn moät ñoaïn r < baùn kính a cuûa daây I daãn laø HA = r . Vaø taïi ñoù töø caûm laø BA = µµoHA . 2πa 2 10 x(0,1.10-2) = 397,89A/m vaø BA = 1x125.10-8x397,89 = 0,5.10-3T AÙp duïng : HA = −2 2 2π(0,2.10 ) Cöôøng ñoä töø tröôøng taïi moät ñieåm B caùch daây daãn moät ñoaïn r = baùn kính a cuûa daây daãn laø I HB = . Vaø taïi ñoù töø caûm laø BB = µµoHB . 2πa 10 = 795,77A/m vaø BA = 1x125.10-8x795,77 = 10-3T AÙp duïng : HB = −2 2πx0,2.10 Cöôøng ñoä töø tröôøng taïi moät ñieåm C caùch daây daãn moät ñoaïn r > baùn kính a cuûa daây daãn laø I HC = . Vaø taïi ñoù töø caûm laø BC = µµoHC . 2πr 10 = 198,94A/m vaø BC = 1x125.10-8x198,94 = 0,25.10-3T AÙp duïng : HC = −2 2πx0,8.10 4000x10.10 −2 Hl Baøi 2 : Doøng töø hoùa I = = = 4A . Töø caûm trong oáng daây 100 w πD2 -8 -3 B = µµoH = 1x125.10 x4000 = 5.10 T . Töø thoâng trong oáng daây φ = BS = B( ) 4 π(2.10 −2 )2 = 5.10-3x = 1,57.10-6Wb 4 12
 14. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC Baøi 3 : Ñeå ñaït ñöôïc B = 1,2T , töùc laø ñaït H = 500A/m , doøng töø hoùa phaûi laø 500x25.10 −2 Hl I= = = 0,25A . Stñ F = Iw = 0,25x500 = 125A 500 w I Baøi 4 : Cöôøng ñoä töø tröôøng trong xuyeán theùp laø : H = , vôùi rtb = Dtb/2 = (D – 2)/2 2πrtb 1517 , = (8 – 2)/2 = 3cm → H = = 805A/m . Theo ñeà baøi , töông öùng vôùi H = 805A/m , theùp 2πx3.10 − 2 laù coù B = 1,35T , do ñoù töø thoâng trong xuyeán laø φ = BS = 1,35x2.10-2x4.10-2 = 1,08.10-3Wb Baøi 5 : Theo ñöôøng cong töø hoaù cuûa theùp kyõ thuaät ñieän (hình 1 trang 41 saùch baøi hoïc) , öùng vôùi H = 2000A/m , theùp kyõ thuaät ñieän coù B = 1,48T , do ñoù tieát dieän loõi theùp trong tröôøng hôïp 2.10 −5 φ = 13,5.10-6m2 = 13,5mm2 naøy laø S = = 148 , B Hltb , vôùi ltb = πDtb = πx10.10-2 = 10-1πm vaø muoán xaùc dònh H thì Baøi 6 : Doøng töø hoùa I = w 157.10 −4 157.10 −4 , , φ phaûi tìm B . Ta coù B = = = = 0,5T . Theo ñeà baøi , töông öùng vôùi πd2 π(2.10 − 2 )2 S 4 4 750x10 −1π B = 0,5T , gang coù H = 750A/m , do ñoù I = = 1,18A 200 H l + Ho l o Baøi 7 : Stñ cuûa cuoän daây : F = Iw = Htlt + Holo = 10w → w = t t 10 φ −3 Bt S = 15.10 , = 1,5.104A/m Vôùi lt = ltb - lo = 0,3 – 0,001 = 0,299m ; Ht = = −4 µt µt 0,001x10 φ 15.10 4 x0,299 + 12.106 x0,001 15.10 −3 B S , , , φ Ho = o = o = =1,2.106A/m → w = = = Sµ o 0,001x125.10 − 8 10 µ ot µ o 568,5 voøng 3,32.10 3 − H t lt Baøi 8 : Stñ cuûa cuoän daây : F = Iw = Htlt + Holo = 3,32.103A → Ho = lo Vôùi lt = ltb - lo = 2(a + b + 2c) - lo = 2(0,09 + 0,06 + 2x0,01) – 2.10-3 = 0,338m 3,32.10 3 − 2.10 30,338 = 1,32.106A/m → Ht = −3 2.10 500 F = 2.10-2Wb Baøi 9 : φ = = 4 RM 2,5.10 1l 1 0,05 = 105H-1 Baøi 10 : RM = .= x −8 −4 µµ o S 2000x125.10 2.10 13
 15. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC Baøi 11 : B = µµoH = 2400x125.10-8x500 = 1,5T ; φ = BS = 1,5x4.10-4 = 6.10-4Wb Baøi 12 : Stñ cuûa cuoän daây : F = Iw = Htlt + Holo = 10x568 = 5680A φ B φ Vôùi : lt = ltb - lo = lt = ltb - lo = 0,3 – 0,001 = 0,299m ; Ht = t = S = Sµ t µt µt φ 1011φ B S φ φ φ = 107φ ; Ho = o = o = = = = 0,001x10 − 4 0,001x125.10 − 8 125 Sµ o µ ot µ o 1011φ 7 )(0,001) = 5680 → 3,7375.108φ + 108φ = 710000 → (10 φ)(0,299) + ( 125 710000 = 1,5.10-3Wb →φ= 8 4,7375.10 Baøi 13 : Hai doøng ngöôïc chieàu neân löïc taùc duïng laø löïc ñaåy : 1 l = 1x125.10-8x5000x5000x F12 = F21 = F = µµoI1I2 = 24,87N ≈ 25N 2πx200.10 − 3 2πa F 0,98 Baøi 14 : B = = = 0,49T 20x10.10 − 2 Il 0,5 F Baøi 15 : I = δS = 10x2 = 20A ; l = = = 0,25m 0,1x20 BI U 50 F 0,5 Baøi 16 : I = = = 5A ; B = = = 0,1T R 10 Il 5x1 Baøi 17 : Chieàu daøi voøng daây : l = πD = πx20.10-2 = 0,2πm . Vì 2 daây ñaët saùt nhau neân d d = d = 0,2.10-2 = 2.10-3m khoaûng caùch giöõa 2 daây baèng toång caùc baùn kính tieát dieän : a = + 2 2 Löïc huùt giöõa 2 voøng daây ñaët saùt nhau khi coù caùc doøng cuøng chieàu ñi qua : 0,2π l = 1x125.10-8x100x100x F = µµoI1I2 = 0,625N 2πx2.10 − 3 2πa 20 l = 1x125.10-8x1000x1000x Baøi 18 : a = µµoI1I2 = 0,4m 2πF 2πx10 Baøi 19 : Löïc huùt giöõa thanh 1 vaø thanh 2 : 1 l = 1x125.10-8x50x20x = 10-3N F12 = F21 = µµoI1I2 2πx0,2 2πa Löïc huùt giöõa thanh 2 vaø thanh 3 : 1 l = 1x125.10-8x20x20x = 0,4.10-3N F23 = F32 = µµoI2I3 2πx0,2 2πa Löïc huùt giöõa thanh 3 vaø thanh 1 : 1 l = 1x125.10-8x20x50x = 10-3N F31 = F13 = µµoI3I1 2πx0,2 2πa 14
 16. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC r r r Löïc taùc duïng leân thanh 1 : F 1 = F 21 + F 31 vaø coù trò soá laø : F21 + F31 − 2F21F31 cos 120 o = (10 − 3 )2 + (10 − 3 )2 − 2x10 − 3 x10 − 3 (−0,5) = 1,73.10-3N 2 2 F1 = r r r Löïc taùc duïng leân thanh 2 : F 2 = F 12 + F 32 vaø coù trò soá laø : F2 = F12 + F32 − 2F12F32 cos 120 o = (10 − 3 )2 + (0,4.10 − 3 )2 − 2x10 − 3 x0,4.10 − 3 (−0,5) = 1,25.10-3N 2 2 r r r Löïc taùc duïng leân thanh 3 : F 1 = F 13 + F 23 vaø coù trò soá laø : F3 = F13 + F23 − 2F13F23 cos 120 o = (10 − 3 )2 + (0,4.10 − 3 )2 − 2x10 − 3 x0,4.10 − 3 (−0,5) = 1,25.10-3N 2 2 Baøi 20 : Löïc ñaåy giöõa thanh 1 vaø 2 : 1 l = 1x125.10-8x104x5.103 F12 = F21 = µµoI1I2 = 80N 2πx125.10 − 3 2πa Löïc huùt giöõa thanh 2 vaø 3 : 1 l = 1x125.10-8x5.103x5.103 F23 = F32 = µµoI2I3 = 40N 2πx125.10 − 3 2πa Löïc ñaåy giöõa thanh 3 vaø 1 : 1 l = 1x125.10-8x5.103x104 F31 = F13 = µµoI3I1 = 80N 2πx125.10 − 3 2πa r r r Löïc taùc duïng leân thanh 1 : F 1 = F 21 + F 31 vaø coù trò soá laø : F1 = F21 + F31 = 80 + 40 = 120N r r r Löïc taùc duïng leân thanh 2 : F 2 = F 12 + F 32 vaø coù trò soá laø : F2 = F12 + F32 = 80 + 40 = 120N r r r Löïc taùc duïng leân thanh 3 : F 3 = F 13 + F 23 vaø coù trò soá laø : F3 = F13 – F23 = 40 - 40 = 0N BAØI TAÄP CHÖÔNG 4 – CAÛM ÖÙNG ÑIEÄN TÖØ Baøi 1 : Hình 1 : Ñöôøng söùc töø vaøo S ra N → höôùng töø traùi qua phaûi → chieàu + cuûa voøng daây höôùng töø sau ra tröôùc . Keùo voøng daây ra xa → töø thoâng qua voøng daây giaûm → I cuøng chieàu + vôùi voøng → höôùng töø sau ra tröôùc Hình 2 : Ñaåy nam chaâm laïi gaàn → töø thoâng qua voøng daây taêng → I ngöôïc chieàu + vôùi voøng → chieàu + cuûa voøng höôùng töø sau ra tröôùc → ñöôøng söùc töø vaøo A ra B → A laø S B laø N 15
 17. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC Hình 3 : i ñang höôùng töø sau ra tröôùc , ngaét ñieän , i giaûm daàn caûm öùng trong cuoän daây sññ eL cuøng chieàu i → eL höôùng töø sau ra tröôùc Hình 4 : Khi ñoùng ñieän , i taêng daàn caûm öùng trong cuoän daây sññ eL ngöôïc chieàu i → i höôùng töø sau ra tröôùc → A phaûi laø cöïc + vaø B phaûi laø cöc – cuûa nguoàn ñieän πx20.10 −2 x3000 πDn Baøi 2 : E = Blv , vôùi v = = = 10πm/s 60 60 → E = 1x30.10-2x10π = 9,42V Baøi 3 : Ñaåy nam chaâm vaøo ruoät oáng daây , φ taêng töø 0 ñeán 0,001Wb , sññ E sinh ra ngöôïc 0,001 ∆φ chieàu + caùc voøng daây , töùc höôùng töø sau ra tröôùc . Ta coù : E = w = 1000x = 10V 0,1 ∆t 6−0 0−6 ∆i ∆i Baøi 4 : eLñoùng = - L = - 5x = - 150V ; eLcaét = - L = - 5x = 300V 0,2 0,1 ∆t ∆t Baøi 5 : Sññ hoã caûm cuûa cuoän thöù caáp : di d(40 sin 314t) = - 20.10-3x = - 20.10-340x314cos314t = - 251,2cos314t (V) e2 = - M dt dt πD2 π(2.10 −2 )2 = 10-4πm2 . Ñieän caûm cuûa cuoän daây Baøi 6 : Tieát dieän cuoän daây : S = = 4 4 2 −4 w 2S -8 300 x10 π = 0,35.10-3H = 0,35H , vaø khi coù loõi khoâng loõi theùp laø Lo = µµo = 1x125.10 x −2 l 10.10 3002 x10 −4 π theùp laø Lt = 4000x125.10-8x = 1,4H 10.10 − 2 Baøi 7 : Sññ caûm öùng trong cuoän daây ( khoâng caàn chuù yù chieàu ) : dφ dφ e 100 e=w = = = 2Wb/s → dt dt w 50 Baøi 8 : Khi ñoùng ñieän , töø thoâng qua voøng ngaén maïch taêng töø 0 ñeán : φ = BS = 0,5x0,025 = 0,0125Wb → ∆φ = φ - 0 = 0,0125Wb Sññ caûm öùng trong voøng ngaén maïch ( boû qua daáu vì khoâng caàn xaùc ñònh chieàu ) : 0,0125 125 , e ∆φ e=w = 1x = 1,25V → Doøng trong voøng naén maïch : I = = = 12,5A 0,01 0,1 ∆t r di d(15 cos 314 t) Baøi 9 : eL = - L = - 0,1x = - 0,1(- 15x314sin314t) = 471sin314t (V) dt dt 2.10 −3 ∆i = - 5.10-3x Baøi 10 : eL = - L = - 10V 10 − 6 ∆t Baøi 11 : Boû qua ñieän trôû cuoän daây , ñieän aùp u ôû 2 ñaàu cuoän ∆φ ∆φ daây cho bôûi ñònh luaät Kirchoff 2 : u = - eL = - (- w )=w ∆t ∆t 16
 18. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC 100x2.10 −3 u∆t = 4.10-3Wb . Vaäy trong thôøi gian ñoùng maïch , töø thoâng taêng töø 0 ñeán trò ∆φ = = 50 w soá lôùn nhaát laø φ : ∆φ = φ - 0 → φ = 4.10-3Wb . Töø ñoù , suy ra töø caûm trong loõi theùp laø 4.10 −3 φ B= = = 0,2T S 0,02 u∆t ∆φ Baøi 12 : ÔÛ baøi 11 ta ñaõ xaùc ñònh ñöôïc : u = - eL = - (- w )→w= . Bieát ∆t ∆φ 100 x0,1 ∆φ = φ - 0 = φ = BS = 0,1x0,01 = 10-3Wb → w = = 10000voøng 10 − 3 Baøi 13 : Sññ hoã caûm xuaát hieän trong cuoän daây 2 laø ( boû qua daáu vì khoâng ñeå yù ñeán chieàu ) e ∆t ∆i 0,03x1 →M= 2 = 0,0015H = 1,5.10-3mH e2 = M = ∆i ∆t 2 Baøi 14 : Sññ caûm öùng trong daây daãn E = Blv = 1,2x1x20 = 24V . Doøng qua daây daãn laø 24 E I= = = 200A . Löïc ñieän töø taùc duïng leân daây daãn laø F = BIl = 1,2x200x1 = 240N 0,02 + 0,1 ro + R Coâng suaát cô Pcô = Fv = 240x20 = 4800W . Coâng suaát ñieän Pñieän = I2R = 2002x0,1 = 4000W . Toån hao coâng suaát treân daây daãn ( daây daãn bò noùng leân ) ∆Po = I2ro = 2002x0,02 = 800W . Caân baèng coâng suaát trong heä thoáng phaùt ñieän naøy : Pcô phaûi baèng (Pñieän + ∆Po) . Thaät vaäy : 4800W = 4000W + 800W Baøi 15 : Spñ trong daây daãn : E = Blv = 1,4x0,5x0,5 = 0,35V . Doøng qua daây daãn laø 0,5 − 0,35 U−E I= = = 15A . Löïc ñieän töø taùc duïng leân daây daãn laø F = BIl = 1,4x15x0,5 = 10,5N 0,01 ro . Coâng suaát cô Pcô = Fv = 10,5x0,5 = 5,25W . Coâng suaát ñieän Pñieän = UI = 0,5x15 = 7,5W . Toån hao coâng suaát trong daây daãn ( daây daãn bò noùng leân ) ∆Po = I2ro = 152x0,01 = 2,25W . Caân baèng coâng suaát trong heä thoáng ñoäng cô naøy : Pñieän phaûi baèng (Pcô + ∆Po) . Thaät vaäy : 7,5W = 5,25W + 2,25W Baøi 16 : sññ trong daây daãn : E = Blv = 1x40.10-2x2 = 0,8V . Doøng qua daây daãn laø 0,8 E = 5A . Löïc ñieän töø taùc duïng leân daây daãn laø F = BIl = 1x5x40.10-2 = 2N . I= = 0,01 + 0,15 ro + R Coâng suaát cô Pcô = Fv = 2x2 = 4W . Coâng suaát ñieän Pñieän = I2R = 52x0,15 = 3,75W . Toån hao coâng suaát trong daây daãn ( daây daãn bò noùng leân ) . ∆Po = I2ro = 52x0,01 = 0,25W . Caân baèng coâng suaát trong heä thoáng phaùt ñieän naøy : Pcô phaûi baèng (Pñieän + ∆Po) . Thaät vaäy : 4W = 3,75W + 0,25W . Pñieän 3,75 Hieäu suaát η = = = 0,94 Pcô 4 Baøi 17 : Spñ trong daây daãn : E = Blv = 1x40.10-2x4 = 1,6V . Doøng qua daây daãn laø Eaécquy − E 2 − 16 , = 8A . Löïc ñieän töø taùc duïng leân daây daãn laø F = BIl = 1x8x40.10-2 I= = raécquy + ro 0,04 + 0,01 = 3,2N . Coâng suaát cô Pcô = Fv = 3,2x4 = 12,8WW . Coâng suaát ñieän Pñieän = EaécquyI = 2x8 = 16W . Toån hao coâng suaát trong daây daãn ( daây daãn bò noùng leân ) ∆Po = I2ro = 82x0,01 = 0,64W . Toån hao 17
 19. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC coâng suaát trong aéc quy ( aéc quy phaùt nhieät ) ∆Paécquy = I2raécquy = 82x0,04 = 2,56W . Caân baèng coâng suaát trong heä thoáng ñoäng cô naøy : Pñieän phaûi baèng (Pcô + ∆Po + ∆Paécquy ) . Thaät vaäy : 16W = 12,8W + 0,64W + 2,56 Baøi 18 : Neáu khi noái daây daãn vôùi maïch ngoaøi 150Ω , xuaát hieän doøng 0,3 A ôû mach ngoaøi thì trong daây daãn coù moät sññ laø E = IR = 0,3x150 = 45V . E 45 Maët khaùc E = Blv → Bl = = = 2,25 → F = IBl = 0,3x2,25 = 0,675N v 20 S C = 8,85.10-12ε , vôùi S = πR2 = π(60.10-2)2 = 36.10-2πm2 Baøi 19 : d 36.10 −2 π → C = 8,85.10-12x1x = 5.10-9F = 5nF . Ñieän aùp lôùn nhaát treân tuï laø : −3 2.10 d = 3.10 x2.10 = 600V → Ñieän tích treân tuï laø Q = CU = 5.10-9x600 = 3.10-6C 5 -3 U= C1C23 12x6 Baøi 20 : C23 = C2 + C3 = 3 + 3 = 6µF ; CAB = = = 4µF C1 + C23 12 + 6 Qboä = Q1 = Q23 = CABUAB = 4.10-6x4 = 16.10-6C 16.10 −6 Q Q2 = C2U23 = C2. 23 = 3.10-6x = 8.10-6C Ta coù : −6 C23 6.10 → Q3 = Q23 – Q2 = 16.10-6 – 8.10-6 = 8.10-6C Q , vôùi Q = C1U1 = 4.10-6x120 = 4,8.10-4C Baøi 21 : U= C 4,8.10 −4 Vaø C = C1 + C2 = 4.10-6 + 2.10-6 = 6.10-6F → U = = 80V 6.10 − 6 Co 6 Baøi 22 : Cboä = 12Cdaõy , vôùi Cdaõy = = = 0,4µF → Cboä = 12x0,4 = 4,8µF 15 15 , vôùi Qdaõy = Qo = CoUo = 6.10-6x400 = 2,4.10-3C → Qboä = 12x2,4.10-3 = 2,88.10-2C Qboä = 12Qdaõy 2,88.10 −2 Qboä →U= = = 6000V 4,8.10 − 6 Cboä BAØI TAÄP CHÖÔNG 5 – MAÏCH XOAY CHIEÀU KHOÂNG PHAÂN NHAÙNH 60f 60 x 50 Baøi 1 : Soá ñoâi cöïc p = = = 3 → Soá cöïc laø 2p = 2x3 = 6 cöïc . Taàn soá doøng khi n 1000 pn 3x985 maùy quay 985v/p : f = = = 49,25Hz 60 60 Em 310 2π 2π Baøi 2 : Em = 310V ; E = = = 220V ; ω = 314rad/s ; T = = = 0,02s ; 314 2 2 ω 1 1 2 π π f= = = 50Hz ; eo = 310sin = 310x = 220V ; e0,0175 = 310sin(314x0,0175 + ) 0,02 T 4 2 4 18
 20. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC 7 7π π π = 310sin(314x + ) = 310sin( + ) = 310sin2π = 0 . Ñoà thò thôøi gian cuûa e nhö hình 1 400 4 4 4 Baøi 3 : Ñoà thò vectô veõ ôû hình 2 . Trò hieäu duïng cuûa i : ∧ I1 + I2 = 2 10 2 + 20 2 = 10 5 A ≈ 22,36A . Goùc pha ñaàu cuûa i : ψi = I1 O I + 300 I= 2 ∧ ∧ I 20 Vôùi tg I1 O I = 2 = = 2 → I1 O I = 63,43o → ψi = 63,43o + 30o = 93,43o I1 10 → i = 22,36 2 sin(314t + 93,43o) (A) Trò hieäu duïng cuûa i’ : ∆O(-I1)I coù ñöôøng cao OI2 cuõng laø trung tuyeán → caân taïi O ∧ → I’ = I = 22,36A . Goùc pha ñaàu cuûa i’ : ψi’ = ψi + ϕ , vôùi ϕ = 2(I O I2) . ∧ Ta coù : I O I2 = 90o – 63,43o = 26,57o → ϕ = 2x26,57o = 53,14o , nghóa laø i’ vöôït pha tröôùc i 53,14o → ψi’ = 93,43o + 53,14o = 146,57o → i’ = 22,36 2 sin(314t + 93,43o) (A) I1 + I2 − 2I1I2 cos 135o 2 Baøi 4 : Ñoà thò vectô veõ ôû hình 3 . Trò hieäu duïng cuûa i : I = 2 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản