intTypePromotion=1

Kế toán quản trị - Hệ thống bài tập và bài giải: Phần 1

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:142

0
863
lượt xem
240
download

Kế toán quản trị - Hệ thống bài tập và bài giải: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Hệ thống bài tập và bài giải Kế toán quản trị do ThS. Huỳnh Lợi và ThS. Nguyễn Khắc Tâm biên soạn với mong muốn góp phần hỗ trợ cho các bạn sinh viên và cho các độc giả có thêm Tài liệu tham khảo để tìm hiểu, nghiên cứu và thực hành kế toán quản trị qua các tình huống cụ thể. Tài liệu gồm có 12 chương, sau đây là phần 1 với 7 chương đầu tiên. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế toán quản trị - Hệ thống bài tập và bài giải: Phần 1

 1. T h .S H U Y N II L 0 I - T h.S N G U Y E N K H A C t A M HiOu dinh : TS. V O V A N NHI G ia n g v icn K h oa Ke toan - K iem toan Tru’cfng Dai H oc K inh Te TP. H o Chi M inh HE THONG BAI TAP VA BAIGIAI n i i A x u A t 15A n t h o n g k e
 2. HE THONG BAl TAP VA BAl GIANG KE TOAN QUAN TRI Th.S HUYNH LO l - Th.S. NGUYEN KKAC TAM Hieu dinh: TS. VO VAN NHI Chiu track nhiem xuat ban CAT VAN THANH Bicn tap : H OANG NGOC Si'fa ban in : TH AO NGUYEN Bia : TRUNG NGUYEN N H A X U AT BAN TH O N G KE 98 Thuy Khue - Ba Dinh - Ha N5i DT : 8257290 I 3 335 7 4 - 9 9 - 2 0 0 1 T K 200 1 In 1.000 cuon, kho 14,5 x 20,5 cm tai Xi nghiep In so 3. Giay dang ky ke hoach xuat ban so 74-99/XB-Q LXB do Cue xuat ban cap ngay 9-02-2001. In xong va nop lUu chieu thang 11 nani 2001.
 3. Th.s HUYNH LCfl - Th.s NGUYEN KHAC TAM Hi£u dinh: TS. VO VAN NHI GV Khoa Ke toan Kiem toan - DH Kinh te TP.HCM HE THONG BAI TAP • • vA bAi giAi k e t o A n qu A n t r i nhA xu at ban thong KE - 2001 \
 4. LoTi noi dau Ke toan quart tri la phan he thuoc he thong thong tin ke toan co vi tri va tac dung rat quan trong trong cdng tac quan ly, dieu hanh cdc to chlic, doanh nghiep, d&c biet la cdc to chtic doanh nghiep co quy mo lan, hoat dong da link vtic trong pham vi rong. Mac du ke toan quan tri da dtioc cac to chtic doanh nghiep a ntidc ta sii dung de cung cdp thong tin til rat lau nhitng viec sil dung nay mang tinh tti phat, xudt phat til yeu cau noi tai va kha nang am hieu, ting dung cua cdc nha chuyen mon. Ke toan quan tri chiia tra thanh m ot he thong khoa hoc de lam cong cu ho tra co hieu qua cho cong tac quan ly, dieu hanh cua cdc nha quan tri a cdc cdp do khdc nhau. Trong llnh vile dao tao thi mon hoc ke toan quan tri m&i chi ditoc dila veto giang day trong may nam gan day a mot so trildng dai hoc, cao dang dao tao cdc chuyen nganh ve kinh te - quan tri kinh doanh. Tuy nhien viec dao tao con rong ve ly thuyet, chila de cap nhieu den cdc bai tap tinh huong de giup sinh vien co dieu kien nghien citu itng dung nhdm ndm chdc noi dung mon hoc va co the van dung ditoc thile te nhitng kien thile da dtioc tiep thu. Vai mong muon gop phan ho tro cho cdc ban sinh vien va cho cdc doc gia co tai lieu tham khao de tint hi$u, nghien cihi va. thile hanh ke toan quan tri qua cdc tinh huong cu the, chung toi bien soan cuon H E THONG B A I TAP VA B A I GIAI KE TOAN Q U AN TRI. Noi dung cuon sach dtioc bien soan theo trinh til ttiang ting v&i cuon ke toan quan tri da dtioc xudt ban. Trong titng chitong, ben earth cdc cau hoi, bai tap ve cdc tinh huong, con co nhilng cau hoi dung de on tap noi dung mon hoc. Rat mong don nhan y kien dong gop, xay dting cua ban doc. Cac tac gia. 5
 5. CHI/0NG 1 IMHfflMG VAN DE CHUNG VE KE TOAN QUAN TRI
 6. Cau 1: Ke toan quan tri co the ap dung chu yeu o nhdng to chdc nao dudi day: a. Cac to chdc vdi muc tieu lqi nhuan. b. Cac co quan chdc nang nha nUdc. c. Cac to chute nhan dao. d. Tat ca cac to chute tren. Cau 2: Ke toan quan tri cung cap thong tin chu yeu cho nha quan tri thi/c hien chute nang: a. Lap ke hoach. b. To chute thiJc hien. c. Kiem tra, danh gia. d. Ra quyet dinh. e. Cho tat ca cac chufc nang tren. Cau 3: Sii ra ddi cua ke toan quan tri nhkm giai quyet thong tin: a. Kiem tra tinh hinh kinh te - tai chinh d doanh nghiep cua cac co dong. b. Kiem soat tinh hinh kinh te - tai chinh a doanh nghiep cua co quan quan ly chdc nang. c. Xac dinh thong nhat ve tai san, nguon von, chi phi, thu nhap va lqi nl^uan cua cac cong ty kiem toan. d. Nhu cau thong tin cho cac nha quan tri trong m oi trudng canh tranh mdi, sir tu dong hoa ngay cang cao trong hoat dong cua doanh nghiep va toe do phat trien doanh nghiep ngay cang nhanh. Cau 4: Ddi tUOng sii dung thong tin ke toan quan tri chu yeu la: a. Nha quan tri d cac cap trong to chdc. b. Cac co quan quan ly chdc nang cua nha nude. 8
 7. c. Cac to chtic dau tif tai chinh. d. Cac chu no cua doanh nghiep. Cau 5: B&c diem thong tin cua ke toan quan tri: a. Tuan thu nhting quy dinh ve mat dinh tinh, dinh lifong cua nguyen tic , chuan miic ke toan. b. Tuan thu nhting quy dinh trong chinh sach ke toan thong nhat do nha nude ban hanh. c. Luon luon the hien bang gia phi thuc te va doi hoi chinh xac tuyet doi. d. B at trong tarn den tUcfng lai va thudng doi hoi cao ve tinh linh hoat, kip thdi, htiu l'ch. Cau 6: Bao cao ke toan quan tri the hien thong tin kinh te tai chinh: a. O pham vi toan bo doanh nghiep trong m ot thoi ky. b. Theo tifng m at hang, t t o g khla canh hoat dong cua doanh nghiep dap ting nhu cau thong tin cua nha quan tri. c. Hoat dong cua toan doanh nghiep trong tting thdi diem. d. Ve thu nhap, chi phi, lqi nhuan cua doanh nghiep trong tting thdi ky. Cau 7: Bao cao ke toan quan tri dirge lap vao thcri diem: a. Khi ket thuc nien do ke toan. b. Khi ket thuc quy. c. Khi co quan quan ly chtic nang yeu cau kiem tra. d. Khi nha quan tri can thong tin thuc hien cac chtic nang quan ly. Cau 8: Ke toan quiSn tri la m ot chuyen nganh ke toan: a. Doc lap vdi ke toan tai chinh. 9
 8. b. Cung vdi ke toan tai chinh t h j - z it — ------3 ...... - - "P thong tin kinh te - tai chinh cua m ot to chtic. c. Thuoc bo phan cua ke toan tai chinh nhSm cung cap thong tin chi tiet ve tinh hinh kinh te - tai chinh cua m ot to chtic trong qua khti. d. Cung cap thong tin de lap ke hoach Cau 9: Ke toan quan tri thudng dtfoc thiet ke thong tin dudi hinh thtic: a. So sanh. b. Phuong trinh, d6 thi. c. Dii bao, ifdc ltfqng theo cac mo hinh quan ly. d. Tat ca cac dang tren. Cau 10: Ke toan quan tri thudng duoc: a. Xay dung va chuan hoa trong chinh sach ke toan thong nhat. b. Xay dung va ap dung thong nhat trong pham vi nganh. c. Xay dung phu hop vdi dac diem kinh te ky thuat va yeu cSu quan ly rieng tdng doanh nghiep. d. Xay dung theo yeu clu kiem soat cua hoi dong quan tri. Cau 11: Noi dung ke toan d m ot doanh nghiep bao gom: a. Ke toan chi tiet va ke toan tong hop. b. Ke toan tai chinh va ke toan quan tri. c. Ke toan von b^ng tien, ke toan no phai thu, ke toan nguyen vat lieu, ke toan tai san co dinh, ke toan tien luong va cac khoan trich theo li/ong, ke toan chi phi san xuat va gia thanh san pham, ke toan doanh thu, ke toan ket qua hoat dong san xuat kinh doanh, ke toan ket qua hoat dong tai chinh, ke toan ket qua hoat dong bat 10
 9. muung, K.e w an no pnai tra, ke toan nguon von kinh doanh, lap bao cao tai chinh. d. Ke toan tai san, nguon von, chi phi, thu nhap, loi nhuan va phan phoi loi nhuan. Cau 12: Quy trinh xti ly thong tin kinh te - tai chinh cua ke toan quan tri duoc tien hanh theo quy trinh: a. Thong tin tren chting tir - Phan tich thong tin theo cac chi tieu tren tai khoan - Bao cao thong tin theo mau thong nhat chung. b. ,'Nhu cau thong tin quan tri - Phan tich de chon loc thong tin thich hop - Bao cao tom tat. c. Thong tin thiic te - l/d c ltfong - Bao cao tom tSt. d. Thong tin tren bao cao tai chinh - Phan tich thong tin theo yeu cau quan tri noi bo - Bao cao tom tit. Cau 13: De xuf ly tot quy trinh cong viec cua ke t.nan quan tri. nhan vien-ke-toan can phai: a. Hieu biet chinh sach, che do tai chinh - ke toan. b. Hieu biet m oi trtfdng phap ly cua doanh nghiep. c. Hieu biet duqc nhu c&u va dac diem van dong thong tin kinh te - tai chinh trong hoat dong cua doanh nghiep. d. Hieu biet tat ca nhting van de tren. Cau 14: Sii ra ddi cua ke toan quan tri nh&m muc dich: a. Ket hop nhting thanh tUu cua cac chuyen nganh kinh te, toan hoc, phuong tien xti ly thong tin hien dai de cung cap thong tin kinh te - tai chinh cho nha quan tri lam phuong tien hoan thanh cac muc tieu trong tuong lai. b. Sat nhap m ot so nhan vien d cac bo phan quan ly nham giam bien che gian tiep, tiet kiem chi phi, giam gia thanh \
 10. de tang nang liic canh tranh cho doanh nghiep. c. Cung cap thong tin kinh te - tai chinh kip thdi de han che bcifi nhting rui ro trong thi trtfdng canh tranh ngay cang khoc liet. d. Xay dung m ot he thong thong tin kinh te - tai chinh bao mat cua doanh nghiep trong canh tranh. Cau 15: Ke toan quan tri co the ap dung vao cac nganh nao diidi day a. Nganh san xuat cong nghiep. b. Nganh xay dung co ban. c. Nganh thuong nghiep, dich vu. d. Tat ca cac nganh. Cau 16: Noi dung bao cao ke toan quan tri do: a. Bo tai chinh quy dinh. b. Chu tich hoi dong quan tri quy dinh. c. Nha quan tri doanh nghiep quy dinh. d. Nhan vien ke toan quan tri quy dinh. Cau 17: Bao cao ke toan quan tri phai dam bao cung cap thong tin kinh te - tai chinh: a. Tuan thu nguyen t^c gia goc, nhat quan, than trong b. Dung theo gia hien hanh. c. Tuong xting giua chi phi vdi thu nhap trong tung thoi ky. d. Tinh toe do va hull ich cua thong tin hay mot sif \J(ic luong tot nhat. Cau 18: Bang nhting hieu biet ve ke toan quan tri, anh chi giai thich nhan dinh sau: Ke toan quan tri chi co the ap dung va phat huy tac dung trong mot doanh nghiep khi doanh 12
 11. nghiep khong bi rang buoc nhieu boi nhufng chinh sach, che do tai chinh ke toan.". Cau 19: Bang nhtfng hieu biet ve ke toan quan tri, anh chi trinh bay quan diem va giai thich ly do nen hay khong nen van dung ke toan quan tri a cac doanh nghiep Viet nam. Cau 20: Trong bao cao nghien ciJu va hoan thien he thong cac cong cu quan ly m ot chuyen gia ke toan phat bieu "Cho den nay, ke toan cua cong ty chung ta v£n la nhtfng nha suf hoc kinh te doanh nghiep". Bang nhting hieu biet ve ke toan quan tri, anh chi giai thich va cho biet doanh nghiep da ap dung ke toan quan tri hay chiia, giai thich. Cau 21: Trinh bay doi titong nghien cufu cua ke toan quan tri Cau 22: Trinh bay cac phiicfng ph£p cua ke toan quan tri Cau 23: Trinh bay nhflng diem giong va khac nhau giufa ke toan tai chinh va ke toan quan tri Cau 24: Giai thich tinh linh hoat (m em deo) cua ke toan quan tri trong viec thu thap, xuf ly va cung cap thong tin 13
 12. CHl/ONG 2 p h A im l o a i chi p h i ■ SAN XUAT KINH DOANH 14
 13. I. LY THUYET Cau 1: Chi phi la nhufng phi ton g£in lien vcri: a Muc dich kinh doanh. h. Muc dich d§u tii tai san co dinh. c. Muc dich chi tieu khen thifdng, phuc loi. d. Thanh toan thue gia tri gia tang dau vao 6 nhting doanh nghiep tinh thue gia tri gia tang theo phuong phap khau trti. Cau 2: Can cti vao noi dung kinh te ban dau, chi phi cua nhting doanh nghiep hoat dong a nhting linh viTc sau co cung so yeu to: a. Nganh cong nghiep. b. Nganh xay lap. c. Nganh nong nghiep. d. Tat ca cac nganh. Cau 3: Chi phi san xuat kinh doanh cua mot doanh nghiep hoat dong d linh vifc san xuat cong nghiep bao gom nhting khoan muc sau: a. 3 khoan muc. b. 5 khoan muc. c. 4 khoan muc. d. 6 khoan muc. Cau 4: Chi phi san xuat kinh doanh cua mot doanh nghiep hoat dong a linh virc thi cons xav l&D bao gom nhting khoan muc sau a. 4 khoan muc. 15
 14. b. 5 khoan muc. c. 3 khoan muc. d. 6 khoan muc. Cau 5: Theo moi quan he giufa chi phi vdi thdi ky tinh ket qua hoat dong san xuat kinh doanh, chi phi san xuat kinh doanh bao gom: a. Chi phi san pham, chi phi ban hang, chi phi quan ly doanh nghiep. b v Chi phi san pham, chi phi thdi ky. c. Chi phi san xuat, chi phi thdi ky. d. Chi phi true tiep, chi phi gian tiep. Cau 6: Theo phuong phap quy nap chi phi vao ddi tuong chiu chi phi, chi phi san xuat kinh doanh bao gom: a. Chi phi san pham, chi phi thdi ky. b.. Chi phi true tiep, chi phi gian tiep. c. Chi phi don nhat, chi phi quan ly chung. d. Bien phi, dinh phi. Cau 7: Theo phuong phap Ung xuf chi phi, chi phi san xuat kinh doanh thuc te bao gom: a. Bien phi, dinh phi. b. Bien phi, dinh phi, chi phi hdn hqp. y c. Chi phi don nhat, chi phi ket hop. d. Bien phi thuc thu, bien phi cap bac, dinh phi b it buoc. Cau 8: Bien phi cap bac so vdi dinh phi tuy y co nhufng diem khac biet co ban sau: a. Do nhay cam cua bien phi cap bac tot hen khi mtic do hoat dong thay doi. 16
 15. b. D l huy bo va c&t giam hon trong ky hach toan. c. Co the giam den khong trong ky hach toan. d. Tat ca cac cau tren deu dung. e. Tat ca c^c cau tren deu sai. Cau 9: Muon kiem soat tot hon ve dinh phi, nha quan tri can phai xem xet chi phi nay ttr: a. Xay di/ng co cau to chufc va ke hoach dau ttf dai han. b. Tang ctfdng cong suat san xuat toi da. c. Phan cap va quan ly tot hon dinh phi d tting cap do quan ly- d. Tat ca cau tren deu dung. Cau 10: Chi phi kiem soat diioc la nhting chi phi: a. Thuoc pham vi va quyen quyet dinh nha quan tri. b. Thay doi theo cap do quan ly. c. BdOc nha quan tri an dinh theo quy mo hoat d on g.' d. Tat ca cau tren d lu dung. C au 11: Xac dinh nghiep vu nao dircri day tao ra chi phl_tai doanh nghiep: a. Thue xuat khau, thue tieu thu dac biet phai nop, b. Thue gia tri gia tang phai nop theo phuong phap tinh thue khau trtt. c. H ao hut vat tu, tai san trong dinh mufc liiu tra. d. Dii phong giam gia daw ‘ttM ai •eb^U#^if(vjpi^T,thu kho doi, hang ton kho. Cau 12: Chi phi nao diidp day la chi phi kiem soatl duoc ddi vdi ban giam doc doanh iigh iep-. a. K h a u hao tai san co dinh. 17
 16. b. Chi phi nguyen vat lieu trUc tiep, chi phi nhan cong trUc tiep d cac bo phan san xuat. c. Chi phi mua bao hiem tai san theo hop dong thanh toan hang nam. d. Thue xuat khau phai nop theo tinh hinh xuat khau. Cau 13: Xac dinh nhting chi phi nao co the la bien phi cap bac: a. Chi phi nguyen vat lieu true tiep. b. Chi phi nhan cong true tiep. c. Chi phi bao hiem tai san theo hop dong thanh toan hang nam. d. Chi phi luong tho bao tri, chi phi nang luqng. Cau 14: Xac dinh nhufng chi phi nao la dinh phi tuy y: a. Chi phi khau hao tai san co djnh san xuat. b. Chi phi quang cao. c. Tien thue nha xudng de may m oc thiet bi san xuat hang nam. d. Tien liiong ban giam doc cong ty. e. Tat ca cac cau tren deu dung. Cau 15: Chi phi chim la: a. Chi phi co the lUu lai bdi viec khong thua nhan moi phuong an. b. Chi phi co the duoc chuyen vao tuong lai, hoac khong anh huong den hoat dong hien hanh. c. Chi phi khong the tranh duoc do no da xay ra vdi moi phuong an. d. Chi phi doi hoi co mot sti chi tien hien tai hoac tuong la: gan. 18
 17. C a u 16: Dudi day la danh muc chi phi phat sinh d mot Cong ty m ay m&c: a. Chi phi xang, d&u cho nhan vien ban h&ng. b. Luong gid cua tho may. c. Chi phi dien thoai. d. Chi phi phu lieu chi. e. Chi phi hoa hong ban hang. f. Chi phi m iu chufng tti duoc dung d van phong. g. Chi phi nut, day keo. h. Chi phi khau hao m ay may. i. Chi phi quang cao. j. LUcfng quan ly doanh nghiep. k. Lai di vay. 1. Chi phi thiet ke kieu m lu. m. Chi phi stlfa chtfa mai nha phan xudng. n. Chi phi bao bi dong goi. Y eu cau : a. Vao thdi diem cac chi phi nay phat sinh, chi phi nao se duoc phan loai la chi phi thdi ky; Chi phi nao duoc phan loai la chi phi san pham. b. T rong so cac chi phi san pham, chi phi n&o la true tiep; chi phi gian tiep, giai thich. C a u 17: B ien phi san xuat kinh doanh la nhumg chi phi: a. T on g so bien thien theo mtic do hoat dong. b. La m ot hSng so tren m ot don vi muc do hoat dong. c. Khi doanh nghiep ngimg hoat dong bSng khong. d. T a t c& cac cau tren deu dung. 19 \
 18. Cau 18: Dinh phi san xuat kinh doanh la nhufng chi phi. a. Tong so co dinh d nhufng pham vi hoat dong nhat dinh b. Thay doi ty le nghich vdi mufc do hoat dong neu xet tren mot don vi mufc do hoat dong. c. Khi doanh nghiep ngting hoat dong dinh phi van ton tai d. Tat ca cac cau tren deu dung. Cau 19: Chi phi san pham la chi phi: a. Phat sinh va duoc bu d&p toan bo trong ky ke toan. b. Phat sinh g&n lien hoat dong san xuat va duoc bu deip mot phdn theo tinh hinh tieu thu trong ky ke toan. c. Phat sinh va duoc bu d&p khi tieu thu toan bo hang ton kho trong ky. d. Phat sinh va dugc bu d&p khi nhap kho thanh pham. Cau 20: Lgi nhuan tren bao cao ket qua kinh doanh theo phuong phap true tiep (hinh thUc so du dam phi): a. Ldn hon lgi nhuan tren bao cao ket qua kinh doanh theo phuong phap chi phi toan bo. b. Nho hon lgi nhuan tren bao cao ket qua kinh doanh theo phuong phap chi phi toan bo. c. Bang lgi nhuan tren bao cao ket qua kinh doanh theo phuong phap chi phi toan bo. d. Tuy thuoc vao moi quan he san xuat tieu thu a ky ke toan va ky trugc chuyen sang. Cau 21: Trinh bay ban chat kinh te cua chi phi san xuat Cau 22. Phan biet khai niem chi phi va chi tieu trong doanh nghiep Cau 23: Muc tieu va tac dung cua viec phan loai chi phi san xua; kinh doanh 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2