Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá công tác kế toán công nợ tại Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:113

0
39
lượt xem
7
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá công tác kế toán công nợ tại Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tìm hiểu cơ sở lý luận cơ bản về công tác kế toán công nợ tại doanh nghiệp; tìm hiểu tổng quan về Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam và phân tích thực trạng công tác kế toán công nợ tại Công ty này; so sánh giữa cơ sở lý luận và thực tế công tác kế toán công nợ để đưa ra các đánh giá chung và chi tiết; đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán này tại Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá công tác kế toán công nợ tại Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> <br /> <br /> H<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> IN<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÔNG NỢ TẠI<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Võ Thị Thu Hiền<br /> <br /> Th.S Hoàng Thùy Dương<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Lớp: K46C KTKT<br /> Niên khóa: 2012-2016<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2016<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Để hoàn thành khóa luận này, tôi xin<br /> chân thành cám ơn Quý thầy cô Trường Đại học Kinh tế<br /> Huế, đặc biệt là thầy cô Khoa Kế toán – Kiểm toán đã<br /> tận tình truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm cho tôi<br /> trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại trường.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn giảng viên ThS. Hoàng<br /> Thùy Dương đã trực tiếp hướng dẫn cho tôi hoàn thành<br /> tốt đề tài này.<br /> Tôi xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến Ban Lãnh Đạo<br /> Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bia Carlsberg Việt Nam<br /> cùng toàn thể các cô chú, anh chị phòng Kế toán - Tài<br /> chính đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, giúp đỡ nhiệt<br /> tình cho tôi trong suốt quá trình thực tập tại đây.<br /> Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn những tình cảm,<br /> sự động viên, khích lệ và động viên của gia đình, bạn bè<br /> trong suốt quá trình học tập cũng như trong thời gian<br /> hoàn thành đề tài này.<br /> Do thời gian thực tập không nhiều và kinh nghiệm<br /> bản thận còn hạn chế nên đề tài này sẽ không tránh khỏi<br /> những thiếu sót. Kính mong Quý thầy cô đóng góp ý kiến<br /> để đề tài này được hoàn thiện hơn.<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2016<br /> Sinh viên<br /> <br /> SVTH: Võ Thị Thu Hiền<br /> <br /> Võ Thị Thu Hiền<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN...................................................................................................................i<br /> MỤC LỤC .......................................................................................................................ii<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ.......................................................................................................v<br /> DANH MỤC BIỂU ĐỒ ..................................................................................................v<br /> <br /> Ế<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU............................................................................................vi<br /> <br /> U<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> <br /> ́H<br /> <br /> I.1. Lý do chọn đề tài ..................................................................................................1<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> I.2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài....................................................................................2<br /> I.3. Đối tượng nghiên cứu ...........................................................................................2<br /> <br /> H<br /> <br /> I.4. Phạm vi nghiên cứu ..............................................................................................2<br /> <br /> IN<br /> <br /> I.5. Phương pháp nghiên cứu ......................................................................................3<br /> I.6. Kết cấu đề tài ........................................................................................................3<br /> <br /> K<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................4<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÔNG NỢ<br /> <br /> O<br /> <br /> TẠI DOANH NGHIỆP .................................................................................................4<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 1.1. Một số lý luận chung về kế toán công nợ tại Doanh nghiệp................................4<br /> 1.1.1.Một số khái niệm cơ bản về kế toán công nợ ................................................4<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 1.1.2. Các mối quan hệ trong thanh toán ................................................................6<br /> 1.1.3. Phương thức thanh toán ................................................................................6<br /> 1.1.4. Vai trò, vị trí và nhiệm vụ của công tác kế toán công nợ .............................7<br /> <br /> 1.2. Nội dung công tác kế toán khoản Phải thu của khách hàng và khoản Phải trả<br /> cho người bán ..............................................................................................................7<br /> 1.2.1. Nội dung công tác kế toán khoản Phải thu của khách hàng .........................7<br /> 1.2.2. Nội dung công tác kế toán khoản Phải trả cho người bán ..........................11<br /> 1.3. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán .........................................15<br /> 1.3.1.Vai trò, ý nghĩa của việc phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán .. 15<br /> <br /> SVTH: Võ Thị Thu Hiền<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> 1.3.2. Một số chỉ tiêu phân tích tình hình công nợ ...............................................15<br /> 1.3.3. Một số chỉ tiêu phân tích khả năng thanh toán ...........................................19<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÔNG NỢ TẠI CÔNG<br /> TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM .............................................................21<br /> 2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam...........................21<br /> 2.1.1. Giới thiệu chung..........................................................................................21<br /> 2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty .............................................21<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển..........................................24<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.1.4. Đặc điểm hoạt động sản xuất và kinh doanh tại Công ty ...........................25<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 2.1.5. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty .........................................................26<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 2.1.6. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty .........................................................28<br /> 2.1.7. Tình hình nguồn lực của Công ty ...............................................................34<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.2. Thực trạng công tác kế toán công nợ tại Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam .... 47<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2.2.1. Thực trạng công tác kế toán Phải thu của khách hàng................................47<br /> 2.2.2. Thực trạng công tác kế toán Phải trả cho người bán ..................................56<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.2.3. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của Công ty qua 3 năm<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 2013-2015 .............................................................................................................66<br /> <br /> O<br /> <br /> CHƯƠNG 3: MỘT SÔ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> KẾ TOÁN CÔNG NỢ TẠI CÔNG TYTNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM..75<br /> 3.1. Đánh giá về công tác Khoản Phải thu của khách hàng và khoản Phải trả cho<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> người bán...................................................................................................................75<br /> 3.1.1. Đánh giá về công tác tổ chức và bộ máy kế toán .......................................75<br /> 3.1.2. Đánh giá về công tác kế toán khoản Phải thu của khách hàng và khoản<br /> Phải trả cho người bán ..........................................................................................79<br /> 3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán công nợ tại các Doanh nghiệp nói<br /> chung và tại Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam nói riêng ..............................87<br /> 3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán công nợ...............................87<br /> 3.2.2. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán công nợ tại Công ty TNHH Bia<br /> Carlsberg Việt Nam ..............................................................................................87<br /> <br /> SVTH: Võ Thị Thu Hiền<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> 3.3. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán công nợ tại Công ty TNHH Bia<br /> Carlsberg Việt Nam...................................................................................................88<br /> 3.3.1. Đối với công tác tổ chức và bộ máy kế toán..............................................88<br /> 3.3.2. Đối với công tác kế toán khoản Phải thu của khách hàng ..........................89<br /> 3.3.3. Đối với công tác kế toán khoản Phải trả cho người bán .............................92<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................94<br /> III.1. Kết luận ............................................................................................................94<br /> <br /> Ế<br /> <br /> III.2. Kiến nghị ..........................................................................................................95<br /> <br /> U<br /> <br /> III.3. Hướng nghiên cứu tiếp tục của đề tài...............................................................96<br /> <br /> ́H<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> SVTH: Võ Thị Thu Hiền<br /> <br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản