intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng môi trường nước ven biển khu vực huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

73
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu trình bày về một số khái niệm môi trường, các chỉ tiêu đánh giá chất lượng ven bờ, và nghiên cứu về điều kiện tự nhiên kinh tế xác hội khu vực ven biển huyện Vân Đồn, Quảng Ninh, hiện trạng môi trường nước ven khu vực, và đề xuất một số giải pháp cải thiện môi trường nước biển ven bờ khu vực huyện Vân Đồn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng môi trường nước ven biển khu vực huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG<br /> <br /> -------------------------------<br /> <br /> ISO 9001:2008<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG<br /> <br /> Sinh viên<br /> : Nguyễn Việt Trinh<br /> Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Phạm Thị Minh Thúy<br /> <br /> HẢI PHÕNG - 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG<br /> -----------------------------------<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG NƢỚC VEN BIỂN<br /> KHU VỰC HUYỆN VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY<br /> NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG<br /> <br /> Sinh viên<br /> : Nguyễn Việt Trinh<br /> Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Phạm Thị Minh Thúy<br /> <br /> HẢI PHÕNG - 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG<br /> --------------------------------------<br /> <br /> NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP<br /> <br /> Sinh viên: Nguyễn Việt Trinh<br /> <br /> Mã SV:1312301036<br /> <br /> Lớp: MT1701<br /> <br /> Ngành:Kỹ thuật môi trƣờng<br /> <br /> Tên đề tài: “Đánh giá hiện trạng môi trƣờng nƣớc ven biển khu vực huyện<br /> Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh”<br /> <br /> NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI<br /> 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp<br /> ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).<br /> ……………………………………………………………………………..<br /> ……………………………………………………………………………..<br /> ……………………………………………………………………………..<br /> ……………………………………………………………………………..<br /> ……………………………………………………………………………..<br /> ……………………………………………………………………………..<br /> ……………………………………………………………………………..<br /> 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.<br /> ……………………………………………………………………………..<br /> ……………………………………………………………………………..<br /> ……………………………………………………………………………..<br /> ……………………………………………………………………………..<br /> ……………………………………………………………………………..<br /> ……………………………………………………………………………..<br /> ……………………………………………………………………………..<br /> ……………………………………………………………………………..<br /> ……………………………………………………………………………..<br /> 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.<br /> ……………………………………………………………………………..<br /> ……………………………………………………………………………..<br /> <br /> CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP<br /> Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:<br /> Họ và tên: Phạm Thị Minh Thúy<br /> Học hàm, học vị: Thạc sỹ<br /> Cơ quan công tác:Trƣờng ĐH Dân lập Hải Phòng<br /> Nội dung hƣớng dẫn:Toàn bộ khóa luận<br /> ............................................................................................................................<br /> Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:<br /> Họ và tên:...........................................................................................................<br /> Học hàm, học vị:................................................................................................<br /> Cơ quan công tác:...............................................................................................<br /> Nội dung hƣớng dẫn:..........................................................................................<br /> <br /> Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2017<br /> <br /> Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày<br /> Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2017<br /> <br /> Đã giao nhiệm vụ ĐTTN<br /> Người hướng dẫn<br /> <br /> Sinh viên<br /> <br /> Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2017<br /> Hiệu trƣởng<br /> <br /> GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2