intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP Đông Á - CN Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:81

0
21
lượt xem
6
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP Đông Á - CN Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về nghiệp vụ huy động vốn nói chung và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn của NHTM; nêu lên thực trạng và đánh giá hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Á - CN Huế; trên cơ sở lý luận và đánh giá thực tế để đề xuất một số biện pháp nhằm tăng hiệu quả huy động vốn cho Ngân hàng TMCP Đông Á - CN Huế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP Đông Á - CN Huế

ÂAÛI HOÜC HUÃÚ<br /> TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC KINH TÃÚ<br /> KHOA KÃÚ TOAÏN TAÌI CHÊNH<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> --------<br /> <br /> cK<br /> <br /> KHOÏA LUÁÛN TÄÚT NGHIÃÛP<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> ÂAÏNH GIAÏ HIÃÛU QUAÍ HUY ÂÄÜNG VÄÚN<br /> TAÛI NGÁN HAÌNG THÆÅNG MAÛI CÄØ PHÁÖN ÂÄNG AÏ CHI NHAÏNH HUÃÚ<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> Sinh vieân thöïc hieän:<br /> VAÊN THÒ LAØNH<br /> Lôùp: K44B TCNH<br /> <br /> Giaùo vieân höôùng daãn:<br /> PGS.TS. PHAN THÒ MINH LYÙ<br /> <br /> Nieân khoùa: 2010 - 2014<br /> <br /> Hueá, thaùng 5 naêm 2014<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS Phan Thị Minh Lý<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Để hoàn thành bài khóa luận này, em xin chân thành cảm<br /> ơn các thầy cô giáo Khoa Kế toán Tài chính, trường Đại học<br /> Kinh tế Huế đã tận tình hướng dẫn, giảng dạy em trong suốt<br /> quá trình học tập, nghiên cứu và rèn luyện tại trường. Đặc biệt,<br /> em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Giáo viên hướng dẫn là<br /> PGS.TS Phan Thị Minh Lý đã quan tâm, nhiệt tình hướng dẫn,<br /> định hướng chuyên môn và góp ý kiến về mọi mặt giúp em<br /> hoàn thành bài khóa luận này.<br /> Bên cạnh đó, em xin gửi lời cám ơn chân thành nhất đến<br /> Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Huế, cùng<br /> các anh chị ở Phòng Dịch vụ Khách hàng đã tạo mọi điều kiện<br /> thuận lợi, chỉ dẫn nhiệt tình, hỗ trợ và cung cấp số liệu cũng<br /> như những kiến thức quý báu để em hoàn thành đề tài.<br /> Và em cũng xin được gửi lời cảm ơn tới gia đình cùng toàn<br /> thể bạn bè đã động viên, khích lệ em trong quá trình học tập<br /> và nghiên cứu giúp em có thêm động lực thực hiện đề tài tốt<br /> hơn.<br /> Trong quá trình thực tập cũng như làm đề tài khó tránh<br /> khỏi những thiếu sót, khuyết điểm do trình độ lý luận cũng<br /> như kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế. Vì vậy, em rất mong<br /> nhận được sự góp ý và chia sẻ của các thầy cô, Ban lãnh đạo và<br /> các anh chị Ngân hàng để em có thêm kinh nghiệm và đề tài<br /> được hoàn thiện hơn.<br /> SVTH: Văn Thị Lành<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS Phan Thị Minh Lý<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy cô giáo Khoa Kế toán<br /> Tài chính, Ban lãnh đạo và các anh chị ở Ngân hàng TMCP<br /> Đông Á - Chi nhánh Huế dồi dào sức khỏe và luôn thành công<br /> trong công việc.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> i<br /> <br /> SVTH: Văn Thị Lành<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS Phan Thị Minh Lý<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> LỜI CẢM ƠN................................................................Error! Bookmark not defined.<br /> MỤC LỤC ..................................................................................................................... iii<br /> <br /> uế<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT........................................................................... vii<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG .......................................................................................... viii<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ .................................................................................. ix<br /> <br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU .............................................................................................x<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài .....................................................................................................1<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................2<br /> 3. Phương pháp nghiên cứu .........................................................................................2<br /> <br /> cK<br /> <br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...........................................................................3<br /> 5. Kết cấu đề tài ...........................................................................................................4<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................5<br /> <br /> họ<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI<br /> NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ....................................................................................5<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.1. Vốn huy động và công tác huy động vốn trong hoạt động kinh doanh của NHTM.........5<br /> 1.1.1. Khái niệm về vốn huy động...............................................................................5<br /> 1.1.2. Đặc điểm của vốn huy động .............................................................................5<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.1.3. Các hình thức huy động vốn của NHTM...........................................................6<br /> 1.1.3.1. Phân loại căn cứ theo thời gian ...................................................................6<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1.1.3.2. Phân loại căn cứ theo đối tượng huy động..................................................6<br /> 1.1.3.3. Phân loại căn cứ theo bản chất nghiệp vụ huy động vốn............................7<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.1.4. Vai trò của nghiệp vụ huy động vốn................................................................10<br /> 1.1.4.1. Đối với ngân hàng .....................................................................................10<br /> 1.1.4.2. Đối với KH................................................................................................10<br /> 1.1.4.3. Đối với nền kinh tế....................................................................................11<br /> 1.1.5. Cơ cấu nguồn vốn trong NHTM......................................................................11<br /> 1.1.5.1. Vốn tự có...................................................................................................11<br /> <br /> SVTH: Văn Thị Lành<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS Phan Thị Minh Lý<br /> <br /> 1.1.5.2. Vốn huy động............................................................................................11<br /> 1.1.5.3. Vốn đi vay .................................................................................................12<br /> 1.1.6. Nguyên tắc huy động vốn ................................................................................12<br /> 1.1.7. Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn...........................................12<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.1.7.1. Nhân tố khách quan...................................................................................12<br /> 1.1.7.2. Nhân tố chủ quan ......................................................................................14<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 1.2. Khái niệm hiệu quả huy động vốn và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn....15<br /> 1.2.1. Khái niệm hiệu quả huy động vốn ...................................................................15<br /> 1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn.................................................16<br /> 1.2.2.1. Tỷ trọng các loại tiền gửi .........................................................................16<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.2.2.2. Tốc độ tăng trưởng vốn huy động.............................................................17<br /> 1.2.2.3. Tỷ lệ chi phí huy động vốn trên tổng chi phí ............................................17<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.2.2.4. Chênh lệch thu chi lãi/chi phí trả lãi .........................................................18<br /> 1.2.2.5. So sánh sự phù hợp giữa nghiệp vụ huy động vốn và nghiệp vụ sử dụng vốn...18<br /> 1.2.2.6. Chỉ tiêu lợi nhuận......................................................................................18<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.3. Mô hình phân tích hiệu quả huy động vốn đối với NH TMCP Đông Á - CN<br /> Huế.............................................................................................................................19<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG<br /> TMCP ĐÔNG Á - CHI NHÁNH HUẾ.........................................................................20<br /> 2.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Huế ...............................20<br /> <br /> ng<br /> <br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Đông Á - CN Huế .....20<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý .......................................................................22<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 2.1.3. Nhiệm vụ kinh doanh.......................................................................................23<br /> 2.1.4. Các sản phẩm huy động chính tại CN .............................................................23<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 2.1.4.1. Những sản phẩm tiền gửi giống các NH khác: .........................................23<br /> 2.1.4.2. Các sản phẩm huy động đặc trưng ...........................................................23<br /> <br /> 2.1.5. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đông Á CN Huế giai đoạn 2011 - 2013 ..................................................................................24<br /> 2.1.5.1. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2013 ....24<br /> 2.1.5.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của CN giai đoạn 2011-2013 ...................25<br /> <br /> SVTH: Văn Thị Lành<br /> <br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản