intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế cây chè xanh trên địa bàn xã Thanh Thủy - huyện Thanh Chương - tỉnh Nghệ An

Chia sẻ: Thangnamvoiva29 Thangnamvoiva29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:82

61
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của đề tài :Đánh giá hiệu quả kinh tế cây chè xanh trên địa bàn xã Thanh Thủy - huyện Thanh Chương - tỉnh Nghệ An" là phân tích, đánh giá hiệu quả của cây chè đem lại cho người dân trên địa bàn xã Thanh Thủy huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế cây chè xanh trên địa bàn xã Thanh Thủy - huyện Thanh Chương - tỉnh Nghệ An

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ<br /> KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN<br /> <br /> uế<br /> <br /> ****<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> in<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY CHÈ XANH<br /> <br /> K<br /> <br /> TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THANH THỦY, HUYỆN<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> <br /> họ<br /> c<br /> <br /> THANH CHƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN<br /> <br /> NGUYỄN VĂN SÁNG<br /> <br /> Khóa học: 2007 – 2011<br /> 1<br /> SVTH: Nguyễn Văn Sáng<br /> <br /> Lớp R7_KTNN<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ<br /> KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN<br /> <br /> K<br /> <br /> Đề tài:<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> ****<br /> <br /> họ<br /> c<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY CHÈ XANH<br /> TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THANH THỦY, HUYỆN<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> <br /> THANH CHƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN<br /> Giảng viên hướng dẫn : TS. Phan Văn Hòa<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Nguyễn Văn Sáng<br /> <br /> Lớp<br /> <br /> : R7 – KTNN<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2011<br /> 2<br /> SVTH: Nguyễn Văn Sáng<br /> <br /> Lớp R7_KTNN<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Lôøi Caûm Ôn<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> <br /> họ<br /> c<br /> <br /> K<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Khoaù luaän toát nghieäp laø keát quaû cuûa 4 naêm<br /> hoïc taäp taïi tröôøng, cuøng vôùi vieäc tìm hieåu keát hôïp<br /> vôùi nhöõng tích luyõ, ñuùc keát kinh nghieäm trong quaù trình<br /> thöïc taäp vaø söï noã löïc phaán ñaáu heát söùc cuûa baûn<br /> thaân.<br /> Ñeå thöïc hieän vaø hoaøn thaønh khoaù luaän toát<br /> nghieäp naøy, toâi ñaõ nhaän ñöôïc söï quan taâm, giuùp ñôõ<br /> taän tình veà nhieàu maët cuûa caùc caù nhaân vaø toå chöùc.<br /> Toâi ñaõ nhaän ñöôïc söï giuùp ñôõ quyù baùu cuûa quyù<br /> thaày, coâ giaùo vaø taäp theå caùn boä tröôøng Ñaïi hoïc<br /> Kinh teá Hueá, ñaëc bieät laø thaày giaùo TS. Phan Vaên<br /> Hoøa. Toâi cuõng nhaän ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa taäp theå<br /> caùn boä UBND xaõ Thanh Thuûy, vaø ñaëc bieät laø baø con<br /> noâng daân treân ñìa baøn xaõ. Beân caïnh ñoù, toâi coøn<br /> nhaän ñöôïc söï ñoäng vieân quyù baùu töø boá meï, nhöõng<br /> ngöôøi thaân vaø baïn beø. Vaäy, hoâm nay:<br /> - Toâi xin ñöôïc baøy toû loøng bieát ôn ñeán quyù thaày<br /> coâ giaùo Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá Hueá ñaõ trang bò cho<br /> toâi kieán thöùc ñeå thöïc hieän ñeà taøi.<br /> - Toâi xin baøy toû loøng bieát ôn ñeán thaày giaùo TS.<br /> Phan Vaên Hoøa, ngöôøi thaày ñaõ tröïc tieáp höôùng daãn<br /> vaø giuùp ñôõ toâi trong quaù trình thöïc taäp, nghieân cöùu<br /> vaø hoaøn thieän khoaù luaän naøy.<br /> - Toâi cuõng xin ñöôïc baøy toû loøng bieát ôn caùc hoä<br /> noâng daân treân ñòa baøn xaõ Thanh Thuûy ñaõ cung<br /> caáp nhöõng kieán thöùc, soá lieäu thöïc teá cuõng nhö taïo<br /> ñieàu kieän cho toâi trong suoát quaù trình thöïc taäp.<br /> - Cuoái cuøng toâi xin baøy toû loøng bieát ôn ñeán Boá<br /> Meï, nhöõng ngöôøi thaân vaø baïn beø ñaõ luoân beân<br /> caïnh ñoäng vieân toâi veà moïi maët.<br /> Moät laàn nöõa, xin chaân thaønh caûm ôn!<br /> Hueá, thaùng 5 naêm 2011<br /> Sinh vieân:<br /> Nguyeãn Vaên Saùng<br /> 3<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Văn Sáng<br /> <br /> Lớp R7_KTNN<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> <br /> họ<br /> c<br /> <br /> K<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> 4<br /> SVTH: Nguyễn Văn Sáng<br /> <br /> Lớp R7_KTNN<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ....................................................................................................... 1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................................... 12<br /> 2. Mục đích nghiên cứu.................................................................................................... 14<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu................................................................................ 14<br /> <br /> uế<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................. 14<br /> 5. Hạn chế của khóa luận ................................................................................................. 15<br /> <br /> H<br /> <br /> Phần 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ............................................................................. 16<br /> Chương I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.............................................. 16<br /> <br /> tế<br /> <br /> 1.1 Cơ sở khoa học về vấn đề nghiên cứu ......................................................................... 16<br /> 1.1.1 Cơ sở lí luận ..................................................................................................... 16<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.1.1.1 Các khái niệm......................................................................................... 16<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.1.1.2. Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế ................................................... 18<br /> 1.1.1.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu .................................................................. 20<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.1.1.4. Giá trị của cây chè xanh ......................................................................... 23<br /> 1.1.1.5. Đặc điểm sinh học của cây chè xanh ....................................................... 25<br /> <br /> họ<br /> c<br /> <br /> 1.1.2. Cơ sở thực tiễn ................................................................................................. 29<br /> 1.1.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ chè trên thế giới ....................................... 29<br /> 1.1.2.2. Tình hình sản xuất chè ở Việt Nam ......................................................... 30<br /> <br /> ại<br /> <br /> 1.1.2.3. Tình hình sản xuất chè ở Thanh Thủy ..................................................... 34<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.2. Chủ trương chính sách của Đảng và Nhà Nước về phát triển chè ở Việt Nam và Nghệ<br /> An. ..................................................................................................................................... 35<br /> 1.2.1 Các chính sách chủ trương về đất đai. ................................................................ 35<br /> CHƯƠNG II. KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY CHÈ XANH TRÊN<br /> ĐỊA BÀN XÃ THANH THỦY ....................................................................................... 38<br /> 2.1 ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN<br /> XÃ . ................................................................................................................................... 38<br /> 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên. ............................................................................. 38<br /> 2.1.1.1 Vị trí địa lí của xã Thanh Thủy. ............................................................... 38<br /> <br /> 5<br /> SVTH: Nguyễn Văn Sáng<br /> <br /> Lớp R7_KTNN<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2