Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi gà thịt trên địa bàn xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Chia sẻ: Thangnamvoiva29 Thangnamvoiva29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:81

0
38
lượt xem
9
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi gà thịt trên địa bàn xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở đánh giá thực trạng của việc chăn nuôi gà thịt trong xã Hải Sơn, rồi đưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi gà thịt. Góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế của xã và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn trên địa bàn xã.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi gà thịt trên địa bàn xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn<br /> <br /> <br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Để hoàn thành khoá luận tốt nghiệp này ngoài sự cố gắng, nỗ lực<br /> <br /> U<br /> <br /> của bản thân tôi còn nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và cá nhân.<br /> <br /> H<br /> <br /> Tôi xin chân thành cảm ơn:<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> - Quý thầy cô giáo khoa Kinh tế & Phát triển đã giảng dạy, cung<br /> cấp cho tôi những kiến thức trong suốt 4 năm học qua, tạo điều kiện<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> cho tôi học tập và nghiên cứu. Đặc biệt tôi xin được gửi lời cảm ơn<br /> sâu sắc đến thầy giáo-PGS.TS Nguyễn Văn Toàn đã định hướng và<br /> <br /> K<br /> <br /> trực tiếp hướng dẫn tôi hoàn thành khoá luận tốt nghiệp này.<br /> <br /> C<br /> <br /> - UBND xã Hải Sơn đã tạo điều kiện cho tôi thu thập một số<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> thông tin thứ cấp và sơ cấp phục vụ cho khóa luận tốt nghiệp.<br /> <br /> IH<br /> <br /> - Gia đình, bạn bè tôi đã động viên tôi trong suốt quá trình học<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> tập, nghiên cứu để tôi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Do kiến thức và kinh nghiệm của bản thân còn nhiều hạn chế nên<br /> <br /> G<br /> <br /> đề tài không tránh khỏi những sai sót, kính mong quý thầy cô giáo<br /> <br /> N<br /> <br /> đóng góp ý kiến để khoá luận được hoàn chỉnh hơn.<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> SVTH: Trần Minh Hoàng<br /> <br /> Huế, tháng 05/2015<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Trần Minh Hoàng<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cảm ơn....................................................................................................................... I<br /> Mục lục ........................................................................................................................... II<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Danh mục các chữ viết tắt và ký hiệu........................................................................... IV<br /> <br /> U<br /> <br /> Danh mục biểu đồ...........................................................................................................V<br /> <br /> H<br /> <br /> Danh mục bảng biểu ..................................................................................................... VI<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ................................................................................................1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ...........................................................................................1<br /> <br /> H<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................................3<br /> <br /> IN<br /> <br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................................3<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu..........................................................................................4<br /> <br /> K<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.............................................5<br /> <br /> C<br /> <br /> CHƯƠNG I. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ........................5<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 1.1. Cơ sở lý luận .........................................................................................................5<br /> <br /> IH<br /> <br /> 1.1.1. Những lý luận chung về hiệu quả kinh tế .......................................................5<br /> 1.1.2. Vai trò chăn nuôi gà trong nền kinh tế quốc dân............................................7<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 1.1.3. Yêu cầu kỹ thuật nuôi một số giống gà chủ yếu tại địa phương ....................8<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.4. Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến yếu tố chăn nuôi gà thịt ..........................12<br /> <br /> G<br /> <br /> 1.2. Cơ sở thực tiễn ....................................................................................................14<br /> <br /> N<br /> <br /> 1.2.1. Tình hình chăn nuôi gà trên Thế giới ...........................................................14<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> 1.2.2. Tình hình chăn nuôi gà trong nước...............................................................17<br /> <br /> Ư<br /> <br /> 1.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu........................................................................22<br /> <br /> CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CHĂN NUÔI GÀ THỊT<br /> <br /> TR<br /> <br /> TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HẢI SƠN..................................................................................24<br /> 2.1. Tình hình cơ bản của xã Hải Sơn ........................................................................24<br /> 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên.........................................................................................24<br /> 2.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội................................................................................26<br /> 2.1.3. Đánh giá tình hình cơ bản của xã Hải Sơn ...................................................31<br /> 2.2. Tình hình chăn nuôi gà thịt trên địa bàn xã Hải Sơn ..........................................32<br /> SVTH: Trần Minh Hoàng<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn<br /> <br /> 2.3. Đặc điểm của nông hộ điều tra............................................................................34<br /> 2.3.1. Năng lực của hộ nuôi gà thịt.........................................................................34<br /> 2.3.2. Tình hình sử dụng đất của các hộ điều tra ....................................................38<br /> 2.3.3. Tình hình sử dụng nguồn vốn của hộ điều tra ..............................................39<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2.4. Tình hình đầu tư cho chăn nuôi gà thịt của hộ....................................................40<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.4.1. Tình hình đầu tư cho chăn nuôi gà thịt của hộ vào vụ 1...............................40<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.4.2. Tình hình đầu tư cho chăn nuôi gà thịt của hộ vào vụ 2...............................43<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 2.5. Kết quả và hiệu quả nuôi gà thịt theo phương thức chăn nuôi ...........................45<br /> 2.6. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả nuôi gà thịt ..............49<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.6.1. Ảnh hưởng chi phí sản xuất trực tiếp đến kết quả và hiệu quả nuôi gà thịt.......49<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2.6.2. Ảnh hưởng của kinh nghiệm chăn nuôi đến kết quả và hiệu quả nuôi gà thịt...53<br /> 2.7. Thị trường đầu vào và đầu ra của hoạt động chăn nuôi gà thịt ở xã Hải Sơn.....55<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.7.1. Thị trường đầu vào........................................................................................55<br /> <br /> C<br /> <br /> 2.7.2. Thị trường đầu ra ..........................................................................................57<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ........................................................60<br /> <br /> IH<br /> <br /> 3.1. Định hướng phát triển .........................................................................................60<br /> 3.2. Mục tiêu phát triển ..............................................................................................60<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 3.2.1. Mục tiêu chung .............................................................................................60<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 3.2.2. Mục tiêu cụ thể .............................................................................................61<br /> 3.3. Những giái pháp chủ yếu phát triển chăn nuôi gà thịt ở xã Hải Sơn ..................61<br /> <br /> G<br /> <br /> 3.3.1. Các giải pháp về kỹ thuật..............................................................................61<br /> <br /> N<br /> <br /> 3.3.2. Giải pháp về chính sách ................................................................................63<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ....................................................................65<br /> <br /> Ư<br /> <br /> 1. Kết luận.................................................................................................................................................... 65<br /> <br /> TR<br /> <br /> 2. Kiến nghị ................................................................................................................................................. 66<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................68<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> SVTH: Trần Minh Hoàng<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU<br /> -----  -----<br /> <br /> Công nghiệp<br /> <br /> BCN<br /> <br /> Bán công nghiệp<br /> <br /> FAO<br /> <br /> Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc<br /> <br /> ĐB<br /> <br /> Đồng bằng<br /> <br /> GO<br /> <br /> Tổng giá trị sản xuất<br /> <br /> MI<br /> <br /> Thu nhập hỗn hợp<br /> <br /> C<br /> <br /> Chi phí sản xuất<br /> <br /> TT<br /> <br /> Chi phí sản xuất trực tiếp<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> CN<br /> <br /> Chi phí tự có<br /> <br /> K<br /> <br /> TC<br /> <br /> Tài sản cố định<br /> <br /> C<br /> <br /> TSCĐ<br /> <br /> Lợi nhuận kinh tế ròng<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> NB<br /> <br /> Bình quân<br /> <br /> IH<br /> <br /> BQ<br /> <br /> Tiểu thủ công nghiệp<br /> <br /> ĐVT<br /> <br /> Đơn vị tính<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> TTCN<br /> <br /> SVTH: Trần Minh Hoàng<br /> <br /> iv<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn<br /> <br /> DANH MỤC BIỂU ĐỒ<br /> -----  -----<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Sơ đồ: Kênh tiêu thụ sản phẩm gà thịt...........................................................................59<br /> <br /> SVTH: Trần Minh Hoàng<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản