intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ lạc trên địa bàn huyện Can Lộc, tỉnh Hà tĩnh

Chia sẻ: Thangnamvoiva29 Thangnamvoiva29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

0
33
lượt xem
6
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ lạc trên địa bàn huyện Can Lộc, tỉnh Hà tĩnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề những vấn đề có tính lý luận và thực tiễn về sản xuất và tiêu thụ lạc; phân tích, đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ lạc trên địa bàn nghiên cứu; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất lạc, đẩy mạnh tiêu thụ trên địa bàn nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ lạc trên địa bàn huyện Can Lộc, tỉnh Hà tĩnh

ÑAÏI HOÏC HUEÁ<br /> TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ<br /> KHOA KINH TEÁ PHAÙT TRIEÅN<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP<br /> <br /> uế<br /> <br /> ----------------<br /> <br /> ÑAÙNH GIAÙ THÖÏC TRAÏNG SAÛN XUAÁT VAØ TIEÂU THUÏ<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> TREÂN Ñ̉ BAØN HUYEÄN CAN LOÄC – TÆNH HAØ TÓNH<br /> A<br /> <br /> Sinh vieân thöïc hieän:<br /> <br /> Th.S Hoà Tuù Linh<br /> <br /> Nguyeãn Thò Quyønh<br /> <br /> ng<br /> <br /> Giaùo vieân höôùng daãn:<br /> <br /> Lôùp: K42B – KTNN<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> Khoùa hoïc: 2008 - 2012<br /> <br /> HUEÁ, 05/2012<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Ñeå thöïc hieän nghieân cöùu vaø hoaøn thaønh ñöôïc khoùa luaän toát nghieäp “ñaùnh<br /> giaù thöïc traïng saûn xuaát vaø tieâu thuï laïc treân ñòa baøn huyeän Can Loäc, tænh Haø<br /> Tónh”, ngoaøi söï noã löïc cuûa baûn thaân, toâi ñaõ nhaän ñöôïc nhieàu söï quan taâm, giuùp<br /> <br /> uế<br /> <br /> ñôõ cuûa caùc toå chöùc ,caù nhaân.<br /> <br /> Lôøi ñaàu tieân toâi xin göûi lôøi caûm ôn ñeán quyù thaày coâ giaùo ñaõ giaûng daïy toâi<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> trong suoát boán naêm hoïc vöøa qua ñeå toâi coù nhieàu kieán thöùc boå ích vaø nhieàu kinh<br /> nghieäm quyù baùu.<br /> <br /> Ñaëc bieät toâi xin chaân thaønh caûm ôn coâ giaùo, Th.s. Hoà Tuù Linh, ngöôøi ñaõ<br /> <br /> h<br /> <br /> taän tình höôùng daãn vaø giuùp ñôõ toâi trong quaù trình thöïc taäp vaø hoaøn thaønh<br /> <br /> in<br /> <br /> khoùa luaän naøy.<br /> <br /> Xin caûm ôn ban giaùm hieäu tröôøng Ñaïi Hoïc Kinh Teá, Khoa Kinh Teá vaø<br /> <br /> cK<br /> <br /> Phaùt Trieån ñaõ taïo moïi ñieàu kieän toát nhaát cho toâi trong suoát quaù trình hoïc taäp<br /> vaø thöïc taäp.<br /> <br /> họ<br /> <br /> Ñoàng thôøi toâi cuõng baøy toû loøng caûm ôn saâu saéc ñeán ban laõnh ñaïo laø caùc chuù,<br /> caùc anh, caùc chò thuoäc phoøng Noâng nghieäp huyeän Can Loäc ñaõ taän tình giuùp ñôõ<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> trong vieäc cung caáp soá lieäu, vaên baûn taøi lieäu, goùp yù vaø giaûi ñaùp thaéc maéc taïo<br /> moïi ñieàu kieän giuùp toâi hoaøn thaønh kyø thöïc taäp vaø khoùa luaän naøy. Vaø cuøng<br /> toaøn theå baø con noâng daân 3 xaõ Vöôïng Loäc, Thieân Loäc, Phuùc Loäc ñaõ giuùp ñôõ<br /> toâi trong suoát quaù trình khaûo saùt vaø thu thaäp soá lieäu taïi ñòa phöông.<br /> <br /> ng<br /> <br /> Cuoái cuøng toâi xin caûm ôn taát caû nhöõng ngöôøi thaân, baïn beø ñaõ giuùp ñôõ vaø<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ñoùng goùp cho toâi nhöõng yù kieán quyù baùu ñeå toâi hoaøn thaønh chuyeân ñeà naøy<br /> <br /> Tr<br /> <br /> Xin chaân thaønh caùm ôn !<br /> Hueá, thaùng 5 naêm 2012<br /> Sinh vieân<br /> Nguyeãn Thò Quyønh<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................i<br /> 1.Lý do lựa chọn đề tài ..............................................................................................1<br /> 2.Mục đích nghiên cứu của đề tài ............................................................................2<br /> <br /> uế<br /> <br /> 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .........................................................................2<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 4.Phương pháp nghiên cứu ......................................................................................3<br /> PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG NGHIÊN CÚU.........................................................4<br /> CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .........................4<br /> 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN ...............................................................................................4<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.1.1. Lý luận về hiệu quả kinh tế .........................................................................4<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.1.1.1. Khái niệm về hiệu quả kinh tế..................................................................4<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.1.1.2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu hiệu quả kinh tế .........................................5<br /> 1.1.1.3. Các phương pháp xác định hiệu quả kinh tế ...........................................5<br /> 1.1.2. Lý luận về thị trường tiêu thụ nông sản .....................................................7<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.1.2.1. Khái niệm về thị trường tiêu thụ nông sản ..............................................7<br /> 1.1.2.2. Đặc điểm của thị trường tiêu thụ nông sản .............................................7<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.1.2.3. Kênh phân phối hàng hóa nông sản ........................................................8<br /> 1.1.3. Giá trị kinh tế của cây lạc ..........................................................................11<br /> 1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ lạc ..............................12<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.1.4.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất lạc...............................................12<br /> 1.1.4.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ lạc ................................................15<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1.1.5. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả sản xuất ................................16<br /> <br /> 1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN ........................................................................................17<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ lạc trên thế giới.......................................17<br /> 1.2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ lạc ở Việt Nam ........................................18<br /> 1.2.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ lạc trên phạm vi toàn Việt Nam ............18<br /> 1.2.2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ lạc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh................21<br /> 1.2.2.2.1.Tình hình sản xuất lạc .........................................................................21<br /> 1.2.2.2.2.Tình hình tiêu thụ lạc...........................................................................21<br /> iii<br /> <br /> CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ LẠC TRÊN.............23<br /> ĐỊA BÀN HUYỆN CAN LỘC, TỈNH HÀ TĨNH .....................................................23<br /> 2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN CAN LỘC ...<br /> .............................................................................................................................23<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.1.1.Điều kiện tự nhiên .......................................................................................23<br /> 2.1.1.1. Vị trí địa lí .............................................................................................23<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2.1.1.2. Đặc điểm khí hậu, địa hình ....................................................................23<br /> 2.1.1.3. Đặc điểm thủy văn..................................................................................25<br /> 2.1.1.4. Đất đai, thổ nhưỡng ...............................................................................25<br /> 2.1.2. Điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội............................................................26<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.1.1.1. Tình hình dân số và lao động.................................................................26<br /> 2.1.1.2. Tình hình cơ sở hạ tầng và trang thiết bị kĩ thuật..................................27<br /> <br /> lạc<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.1.2. Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến sản xuất và tiêu thụ<br /> ......................................................................................................................27<br /> <br /> 2.1.2.1. Ảnh hưởng tích cực ................................................................................27<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.1.2.2. Ảnh hưởng tiêu cực ................................................................................28<br /> 2.2. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LẠC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CAN LỘC,<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> TỈNH HÀ TĨNH .......................................................................................................28<br /> 2.2.1. Khái quát tình hình sản xuất lạc trên địa bàn huyện Can Lộc, tỉnh Hà<br /> Tĩnh ......................................................................................................................28<br /> <br /> ng<br /> <br /> 2.2.1.1. Diện tích, năng suất lạc trên địa bàn huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.....28<br /> 2.2.2. Tình hình cơ bản của các hộ điều tra .......................................................31<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 2.2.2.1. Nhân khẩu và lao động ..........................................................................31<br /> 2.2.2.2. Tình hình sử dụng đất ............................................................................31<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 2.2.2.3. Tình hình trạng bị cơ sở vật chất, kỹ thuật ............................................32<br /> 2.2.2.4. Tình hình sử dụng giống lạc của các hộ điều tra ..................................33<br /> 2.2.2.5. Tình hình đầu tư cho sản xuất lạc..........................................................34<br /> <br /> 2.2.3. Kết quả và hiệu quả sản xuất lạc của các hộ điều tra .............................38<br /> 2.2.3.1. Chi phí và cơ cấu chi phí sản xuất.........................................................38<br /> 2.2.3.2. Năng suất lạc .........................................................................................42<br /> iv<br /> <br /> 2.2.3.3. Kết quả và hiệu quả sản xuất .................................................................42<br /> 2.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất lạc .................................................44<br /> 2.2.4.1. Ảnh hưởng của quy mô ruộng đất..........................................................44<br /> 2.2.4.2. Ảnh hưởng của chi phí trung gian .........................................................45<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.2.4.3. Ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến năng suất lạc...........................48<br /> 2.3. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ LẠC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CAN LỘC,<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> TỈNH HÀ TĨNH .......................................................................................................51<br /> 2.3.1. Chuỗi cung và thị trường tiêu thụ sản phẩm lạc .....................................51<br /> 2.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ lạc ..................................................55<br /> CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO................58<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> HIỆU QUẢ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ LẠC TRÊN ĐỊA BÀN ...........................58<br /> HUYỆN CAN LỘC, TỈNH HÀ TĨNH.......................................................................58<br /> <br /> cK<br /> <br /> 3.1. Định hướng phát triển nông nghiệp của địa phương ....................................58<br /> 3.2. Phân tích ma trận SWOT ................................................................................58<br /> 3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất và tiêu thụ lạc trên địa bàn huyện<br /> <br /> họ<br /> <br /> Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.............................................................................................60<br /> PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.........................................................67<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1. KẾT LUẬN .............................................................................................................67<br /> 2. KIẾN NGHỊ .............................................................................................................68<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................70<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản