intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng NNo&PTNT huyện Tuyên Hóa giai đoạn 2014-2015

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:82

0
50
lượt xem
5
download

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng NNo&PTNT huyện Tuyên Hóa giai đoạn 2014-2015

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài phân tích tình hình cho vay tiêu dùng của NHNo&PTNT huyện Tuyên Hóa; nghiên cứu những vấn đề gặp phải và những khó khăn trong hoạt động cho vay tiêu dùng; đưa ra giải pháp để mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng NNo&PTNT huyện Tuyên Hóa giai đoạn 2014-2015

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN<br /> <br /> <br /> ́H<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG<br /> TẠI NGÂN HÀNG NNo & PTNT<br /> HUYỆN TUYÊN HÓA GIAI ĐOẠN 2014-2015<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> NGÔ DIỆU HẰNG<br /> Lớp: K46C Kiểm Toán<br /> <br /> TS. NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN<br /> <br /> Niên khóa: 2012 – 2016<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2016<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Đình Chiến<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC ........................................................................................................................i<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ...................................................................................iv<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG ..............................................................................................v<br /> PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ ...............................................................................................1<br /> I.1. Lý do chọn đề tài ...................................................................................................1<br /> <br /> Ế<br /> <br /> I.2. Mục tiêu nghiên cứu ..............................................................................................2<br /> <br /> U<br /> <br /> I.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .........................................................................2<br /> <br /> ́H<br /> <br /> I.4. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................................2<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> I.4. Nội dung và kết cấu của luận văn ..........................................................................3<br /> PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ NGÂN<br /> <br /> H<br /> <br /> HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA<br /> <br /> IN<br /> <br /> NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ....................................................................................4<br /> 1.1. Tổng quan về NHTM ............................................................................................4<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.2. Các hoạt động chính (nghiệp vụ) của NHTM:......................................................4<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 1.2.1. Nghiệp vụ huy động vốn (nghiệp vụ nợ)........................................................4<br /> <br /> O<br /> <br /> 1.2.1.1. Vốn pháp định (vốn chủ sở hữu, vốn tự có).............................................5<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 1.2.1.2. Nghiệp vụ đi vay của NHTM ...................................................................5<br /> 1.2.1.3. Nghiệp vụ ký thác: ...................................................................................6<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 1.2.2. Nghiệp vụ quản trị và sử dụng vốn:................................................................8<br /> 1.2.2.1. Nghiệp vụ thanh khoản - vốn ngân quỹ ...................................................8<br /> 1.2.2.2. Nghiệp vụ cho vay – tín dụng. .................................................................8<br /> 1.2.2.3. Đầu tư trên thị trường chứng khoán .......................................................10<br /> 1.2.3.2. Những dịch vụ NH mới phát triển gần đây ............................................12<br /> 1.3. Hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại ...................................13<br /> 1.3.1. Khái niệm cho tiêu dùng ...............................................................................13<br /> 1.3.3 Các hình thức cho vay tiêu dùng....................................................................14<br /> 1.3.5. Vai trò của cho vay tiêu dùng .......................................................................20<br /> SVTH: Ngô Diệu Hằng – Lớp: K46C KT<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Đình Chiến<br /> <br /> 1.3.6. Quy trình cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại ..............................22<br /> 1.3 7. Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại ...............22<br /> 1.3.7.2. Các chỉ tiêu phản ánh mở rộng cho vay tiêu dùng của ngân hàng<br /> thương mại. ............................................................................................. 23<br /> 1.3.8. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng cho vay tiêu dùng của ngân hàng<br /> thương mại ..............................................................................................................24<br /> 1.3.8.1. Nhóm nhân tố thuộc về bản thân ngân hàng ..........................................24<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1.3.8.2. Nhóm nhân tố thuộc về khách hàng .......................................................26<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.3.8.3. Nhóm nhân tố thuộc về môi trường hoạt động của ngân hàng ..............27<br /> <br /> ́H<br /> <br /> CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG<br /> NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> TUYÊN HÓA ...................................................................................................... 29<br /> 2.1. Khái quát về ngân hàng NNo & PTNT chi nhánh huyện Tuyên Hóa ................29<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ngân hàng NNo & PTNT chi nhánh<br /> <br /> IN<br /> <br /> huyện Tuyên Hóa....................................................................................................29<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.1.2. Chức năng của ngân hàng NNo & PTNT huyện Tuyên Hóa .......................30<br /> 2.1.3. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của ngân hàng NNo & PTNT huyện Tuyên<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Hóa..........................................................................................................................31<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 2.1.4. Tình hình tài sản-nguồn vốn của ngân hàng giai đoạn 2013-2015...............32<br /> 2.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng NNo&PTNT huyện Tuyên<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> Hóa giai đoạn 2013-2015........................................................................................35<br /> 2.2. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng NNo& PTNT chi nhánh<br /> huyện Tuyên Hóa .......................................................................................................38<br /> 2.2.1. Đánh giá thực trạng huy động vốn tại chi nhánh hyện Tuyên Hóa ..............38<br /> 2.2.2. Tình hình chung về hoạt động cho vay tại ngân hàng NN0 & PTNT huyện<br /> Tuyên Hóa...............................................................................................................41<br /> 2.2.3. Thực trạng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh huyện Tuyên Hóa....................43<br /> 2.2.3.1. Tình hình tăng trưởng hoạt động cho vay tiêu dùng ..............................44<br /> 2.2.3.2. Doanh số cho vay tiêu dùng phân theo mục đích sử dụng.....................46<br /> 2.2.3.3. Doanh số cho vay tiêu dùng phân theo thời gian ...................................48<br /> SVTH: Ngô Diệu Hằng – Lớp: K46C KT<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Đình Chiến<br /> <br /> 2.2.3.4. Cho vay tiêu dùng phân theo loại hình cho vay .....................................51<br /> 2.2.3.5. Tình hình nợ quá hạn cho vay tiêu dùng :..............................................54<br /> 2.2.3.6 Tình hình cho vay tiêu dùng so với các khoản mục cho vay khác..........56<br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG<br /> TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT HUYỆN TUYÊN HÓA .......................................62<br /> 3.1. Đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh ngân hàng NNo&PTNT<br /> huyện tuyên Hóa ........................................................................................................62<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 3.1.1. Mặt tích cực ..................................................................................................62<br /> <br /> U<br /> <br /> 3.1.2. Những hạn chế và nguyên nhân....................................................................64<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 3.2. Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Huyện Tuyên Hóa.............66<br /> 3.2.1. Thắt chặt mối quan hệ với khách hàng truyền thống đi đôi với việc khai thác<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> khách hàng tiềm năng .............................................................................................67<br /> 3.2.2. Cải tiến quy trình cho vay tiêu dùng.............................................................68<br /> <br /> H<br /> <br /> 3.2.3. Quan tâm chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ...................................70<br /> <br /> IN<br /> <br /> 3.2.4. Phải theo kịp xu thế phát triển của công nghệ ngân hàng ............................70<br /> <br /> K<br /> <br /> 3.2.5. Các giải pháp hỗ trợ khác .............................................................................71<br /> 3.3. Kiến nghị đối với ngân hàng NNo&PTNT huyện Tuyên Hóa ...........................71<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 3.3. Kiến nghị đối với NHNo&PTNT Việt Nam .......................................................72<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 3.4. Kiến nghị đối với ngân hàng NNo&PTNT tỉnh Quảng Bình .............................72<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> PHẦN III : KẾT LUẬN ..............................................................................................74<br /> <br /> SVTH: Ngô Diệu Hằng – Lớp: K46C KT<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Đình Chiến<br /> <br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ<br /> Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý......................................................................31<br /> <br /> Biểu đồ 2.1: Tình hình tăng trưởng cho vay tiêu dùng .................................................45<br /> Biểu đồ 2.2: Dư nợ cho vay tiêu dùng phân theo thời gian giai đoạn 2013-2015 .......50<br /> Biểu đồ 2.3 Doanh số cho vay theo khoản mục cho vay...............................................57<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Biểu đồ 2.4 Thu nợ theo khoản mục cho vay................................................................58<br /> <br /> SVTH: Ngô Diệu Hằng – Lớp: K46C KT<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2