Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng hoạt động kiểm soát nội bộ cho vay học sinh sinh viên tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:82

0
17
lượt xem
2
download

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng hoạt động kiểm soát nội bộ cho vay học sinh sinh viên tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình cho vay đối với hssv của NHCSXH huyện Triệu Phong. Trên cơ sở đó đưa ra một số các giải pháp hoàn thiện kiểm soát quy trình cho HSSV vay vốn của NHCSXH huyện Triệu Phong.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng hoạt động kiểm soát nội bộ cho vay học sinh sinh viên tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH<br /> <br /> <br /> TẾ<br /> <br /> -H<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> H<br /> <br /> THÖÏC TRAÏNG HOAÏT ÑOÄNG KIEÅM SOAÙT NOÄI BOÄ CHO VAY HOÏC SINH<br /> <br /> IN<br /> <br /> SINH VIEÂN TAÏI NGAÂN HAØNG CHÍNH SAÙCH XAÕ HOÄI<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> HUYEÄN TRIEÄU PHONG, TÆNH QUAÛNG TRÒ<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> <br /> Lê Thị Anh Trang<br /> <br /> TR<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> ThS. Phan Thị Hải Hà<br /> <br /> Lớp: K43 A Kiểm toán<br /> Niên khóa: 2009 - 2013<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2013<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.s Phan Thị Hải Hà<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Lời Cảm n<br /> Ơ<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> Để hoàn thànhđề tài này, tôixin trân trọng gửi lời cảm<br /> ơn đ Ban giám hiệu TrờngĐại Học Kinh Tế Huế, các thầy<br /> ến<br /> ư<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> cô trong khoa Kế toán tài chínhđã giảng dạy, cung cấp kiến<br /> <br /> H<br /> <br /> thức và ph<br /> ương pháp trong 4 năm ọc vừa qua.Vốn kiến<br /> h<br /> <br /> IN<br /> <br /> thứcđư<br /> ợc tiếp thu trong quá trình học tập không chỉlà n<br /> ền<br /> <br /> K<br /> <br /> tảng cho quá trình nghiên cứu tài mà còn là hành trang quý<br /> đề<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> báu để tôi b ớc vàođời một cách vững chắc và tự tin.<br /> ư<br /> <br /> IH<br /> <br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đ<br /> ốc Ngân hàng<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> Chính sách xã hội huyện Triệu Phong, cùng toàn thể các anh<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> chịtrong phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Tín dụngã tạođiều<br /> –<br /> đ<br /> <br /> N<br /> <br /> kiện cho tôi trong việc thu thập số liệu và thông tin cần thiết<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> cho việc nghiên cứu khóa luận.<br /> Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết chân thành và sâu<br /> ơn<br /> <br /> sắc nhất ến ThS Phan ThịHải Hà, ng<br /> đ<br /> ư<br /> ờiđã dành nhiều thời<br /> gian và công sức trực tiếp ư<br /> hớng dẫn và giúp<br /> đỡ tôi hoàn<br /> thành khóa luận này.<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Anh Trang- K43 Kế toán Kiểm toán<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.s Phan Thị Hải Hà<br /> <br /> Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm sâu s cđến giađình,<br /> ơn<br /> ắ<br /> bạn bè, những ngời thânđã luôn theo sát, giúp đỡ và ủng<br /> ư<br /> hộ tôi về mặt tinh thần.<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Mặc dù có nhiều cố gắng ưng do h<br /> nh<br /> ạn chế về mặt<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> thời gian cũng nh kinh nghi<br /> ư<br /> ệm thực tế nên ề tài không<br /> đ<br /> tránh khỏi những thiếu sót nhất nh.<br /> đị<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> Kính mong quý thầy cô tiếp tục, bổ sung góp ý<br /> đểđề tài<br /> <br /> H<br /> <br /> đư hoàn thiện ơn.<br /> ợc<br /> h<br /> <br /> Huế, tháng 5 n<br /> ăm 201<br /> 3<br /> Sinh viên<br /> Lê ThịAnh Trang<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> Một lần nữa tôi xin chân thành cảm<br /> ơn!<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Anh Trang- K43 Kế toán Kiểm toán<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.s Phan Thị Hải Hà<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN................................................................................................................. ii<br /> MỤC LỤC ......................................................................................................................iv<br /> DANH MỤC VIẾT TẮT.............................................................................................. vii<br /> <br /> Ế<br /> <br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ................................................................................................... viii<br /> <br /> U<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU............................................................................................ix<br /> <br /> -H<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> 1. Sự cần thiết của nghiên cứu.....................................................................................1<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu:...............................................................................................2<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu ..............................................................................................2<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> 4. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................................2<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu .........................................................................................3<br /> <br /> K<br /> <br /> 6. Cấu trúc đề tài..........................................................................................................4<br /> <br /> C<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU........................................................................5<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ QUY<br /> <br /> IH<br /> <br /> TRÌNH CHO VAY HỌC SINH SINH VIÊN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> XÃ HỘI...........................................................................................................................5<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1. Những vấn đề chung về hệ thống KSNB .............................................................5<br /> 1.1.1. Khái niệm hệ thống KSNB............................................................................5<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> 1.1.2. Mục tiêu của hệ thống KSNB........................................................................6<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> 1.1.3. Sự cần thiết của HTKSNB ............................................................................7<br /> 1.1.4. Các bộ phận cấu thành hệ thống KSNB ........................................................8<br /> <br /> TR<br /> <br /> 1.1.5. Những hạn chế tiềm tàng của hệ thống KSNB ...........................................15<br /> 1.1.6. Hệ thống KSNB trong ngân hàng................................................................16<br /> <br /> 1.2. Những vấn đề cơ bản về kiểm soát quy trình cho vay........................................17<br /> 1.2.1. Một số vấn đề về cho vay HSSV của NHCSXH.........................................17<br /> 1.2.2. Kiểm soát quy trình cho vay. ......................................................................21<br /> 1.2.3. Các yếu tố đánh giá chất lượng công tác kiểm soát hoạt động cho vay......22<br /> 1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác kiểm soát hoạt động cho vay. ..............23<br /> 1.3. Tóm tắt kết quả nghiên cứu trong thời gian qua. ...............................................24<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Anh Trang- K43 Kế toán Kiểm toán<br /> <br /> iv<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.s Phan Thị Hải Hà<br /> <br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHO VAY<br /> HỌC SINH SINH VIÊN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN<br /> TRIỆU PHONG...........................................................................................................25<br /> 2.1. Tổng quan về ngân hàng chính sách xã hội huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. ....25<br /> 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của NHCSXH huyện Triệu Phong ........25<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2.1.2. Mô hình tổ chức...........................................................................................26<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.1.3. Tình hình lao động của NHCSXH huyện Triệu Phong...............................27<br /> <br /> -H<br /> <br /> 2.1.4. Tình hình chung về hoạt động của NHCSXH huyện Triệu Phong .............30<br /> 2.2. Thực trạng kiểm soát nội bộ cho vay HSSV tại ngân hàng chính sách xã hội<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> huyện Triệu Phong. ...................................................................................................38<br /> 2.2.1. Quy trình cho vay HSSV tại NHCSXH huyện Triệu Phong.......................38<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.2.2. Kiểm soát trong giai đoạn lập hồ sơ vay vốn ..............................................40<br /> 2.2.3. Kiếm soát trong giai đoạn tiếp nhận hồ sơ:.................................................45<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.2.4. Kiếm soát trong giai đoạn xử lý hồ sơ: .......................................................49<br /> <br /> C<br /> <br /> 2.2.5. Kiếm soát trong giai đoạn giải ngân:...........................................................54<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 2.2.6. Kiểm soát sau cho vay. ................................................................................58<br /> <br /> IH<br /> <br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT CHO VAY<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> HỌC SINH SINH VIÊN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN<br /> <br /> Đ<br /> <br /> TRIỆU PHONG...........................................................................................................60<br /> 3.1. Đánh giá kiểm soát quy trình cho vay HSSV của Phòng giao dịch NHCSXH<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> huyện Triệu Phong.....................................................................................................60<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> 3.1.1. Kết quả đã đạt được.....................................................................................60<br /> 3.1.2. Hạn chế và nguyên nhân..............................................................................62<br /> <br /> TR<br /> <br /> 3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm soát quy trình cho vay HSSV có hoàn cảnh<br /> khó khăn tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Triệu Phong. ................................64<br /> 3.2.1. Phối hợp với các Nhà trường, các tổ chức chính trị - xã hội liên quan trong<br /> việc triển khai chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên. ........................64<br /> 3.2.2. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV. ...................65<br /> 3.2.3. Tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ ngân hàng ..................................................66<br /> 3.2.4. Tăng cường công tác kiểm tra. Xây dựng quy trình kiểm tra, kiểm soát vốn<br /> vay và tăng cường công tác kiểm tra trước, trong, sau cho vay. ...........................67<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Anh Trang- K43 Kế toán Kiểm toán<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản