intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng quy trình kiểm soát trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:164

0
82
lượt xem
16
download

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng quy trình kiểm soát trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động cho vay và quy trình kiểm soát hoạt động cho vay của NHTM để nắm được lý thuyết cũng như có cái nhìn khái quát về hoạt động cho vay và quy trình kiểm soát hoạt động cho vay của NHTM; phân tích, đánh giá thực trạng cho vay và quy trình kiểm soát trong hoạt động cho vay tại Vietinbank Đà Nẵng;... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng quy trình kiểm soát trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng

GVHD: Th.S Nguyễn Ngọc Thủy<br /> <br /> Lôøi Caûm Ôn<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> Formatted: Font: VNI-Commerce, 14 pt, Font<br /> color: Indigo<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Trong baøi luaän vaên toát nghieäp “Thöïc traïng quy trình kieåm soaùt hoaït ñoäng cho<br /> <br /> ... [1]<br /> <br /> uế<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> vay taïi Ngaân haøng Thöông maïi Coå phaàn Coâng thöông - Chi nhaùnh Ñaø Naüng” cuûa<br /> <br /> Formatted: Line spacing: Multiple 1,2 li<br /> <br /> toâi, sinh vieân Nguyeãn Thò AÙnh Ngoïc - Khoùa 43, Lôùp Keá toaùn - Kieåm toaùn, tröôøng<br /> Ñaïi hoïc kinh teá Hueá - Ñaïi hoïc Hueá, coù coâng ôn saâu saéc cuûa caùc thaày coâ trong nhaø<br /> <br /> h<br /> <br /> tröôøng, ñaëc bieät laø coâ giaùo, giaûng vieân - Thaïc syõ Nguyeãn Ngoïc Thuûy, ngöôøi ñaõ tröïc<br /> <br /> in<br /> <br /> tieáp höôùng daãn chu ñaùo, tyû mæ, taän tình trong suoát thôøi gian toâi thöïc hieän khoùa luaän.<br /> <br /> ÔÛ ñaây, coøn coù söï quan taâm, höôùng daãn heát loøng cuûa Ban laõnh ñaïo Vietinbank<br /> <br /> cK<br /> <br /> Ñaø Naüng, ñaëc bieät laø caùc anh chò trong Phoøng khaùch haøng doanh nghieäp nôi toâi thöïc<br /> taäp, ñaõ taïo moâi tröôøng, taïo nhieàu cô hoäi thuaän lôïi, cung caáp thoâng tin thieát thöïc nhaát,<br /> giuùp toâi ñöôïc nghieân cöùu, laøm quen vôùi moâi tröôøng ngheà nghieäp thöïc teá, laøm ñieåm töïa<br /> <br /> họ<br /> <br /> ñeå toâi coù theå hoaøn thaønh toát luaän vaên naøy.<br /> <br /> Vaø coù söï khích leä, ñoäng vieân chaân thaønh, nieàm tin cuûa nhöõng ngöôøi thaân trong<br /> gia ñình cuøng baïn beø trong thôøi gian qua …<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Vì taát caû, xin göûi ñeán quyù thaày coâ, quyù anh chò trong ngaân haøng Vietinbank Ñaø<br /> Naüng, cuøng gia ñình, baïn beø toâi söï tri aân chaân thaønh vaø saâu saéc nhaát.<br /> Kính chuùc quyù thaày coâ, quyù anh chò trong ngaân haøng Vietinbank Ñaø Naüng,<br /> soáng.<br /> <br /> ng<br /> <br /> cuøng gia ñình, baïn beø luoân doài daøo söùc khoûe, haïnh phuùc vaø thaønh coâng trong cuoäc<br /> <br /> ườ<br /> <br /> Moät laàn nöõa toâi xin chaân thaønh caûm ôn!<br /> <br /> Nguyeãn Thò AÙnh NgoïcLỜI<br /> <br /> Hueá, thaùng 05 naêm 2013<br /> Sinh vieân<br /> <br /> Formatted: Level 1, Indent: First line: 0 cm,<br /> Line spacing: Multiple 1,2 li, Tab stops: 1,94<br /> cm, Left + 2,33 cm, Left + 2,91 cm, Left<br /> <br /> CẢM ƠN<br /> <br /> Tr<br /> <br /> Trong bài luận văn tốt nghiệp “Thực trạng quy trình kiểm soát hoạt động cho<br /> <br /> vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng” của<br /> SVTH: Nguyễn Thị Ánh Ngọc<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> Formatted<br /> Formatted: Line spacing: Multiple 1,2 li<br /> <br /> ii<br /> <br /> ... [2]<br /> <br /> Formatted: Font: VNI-Commerce, 14 pt, Font<br /> color: Indigo<br /> ... [3]<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Ngọc Thủy<br /> <br /> tôi, sinh viên Nguyễn Thị Ánh Ngọc - Khóa 43, Lớp Kế toán - Kiểm toán, trường Đại<br /> học kinh tế Huế - Đại học Huế, có công ơn sâu sắc của các thầy cô trong nhà trường,<br /> dẫn chu đáo, tỷ mỉ, tận tình trong suốt thời gian tôi thực hiện khóa luận.<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> đặc biệt là cô giáo, giảng viên - Thạc sỹ Nguyễn Ngọc Thủy, người đã trực tiếp hướng<br /> Ở đây, còn có sự quan tâm, hướng dẫn hết lòng của Ban lãnh đạo Vietinbank Đà<br /> <br /> Nẵng, đặc biệt là các anh chị trong Phòng khách hàng doanh nghiệp nơi tôi thực tập, đã<br /> <br /> tạo môi trường, tạo nhiều cơ hội thuận lợi, cung cấp thông tin thiết thực nhất, giúp tôi<br /> được nghiên cứu, làm quen với môi trường nghề nghiệp thực tế, làm điểm tựa để tôi có<br /> <br /> h<br /> <br /> thể hoàn thành tốt luận văn này.<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> Và có sự khích lệ, động viên chân thành, niềm tin của những người thân trong gia<br /> <br /> ... [4]<br /> <br /> uế<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Formatted: Font: VNI-Commerce, 14 pt, Font<br /> color: Indigo<br /> Formatted<br /> <br /> ... [5]<br /> <br /> Formatted: Line spacing: Multiple 1,2 li, Tab<br /> stops: 1,94 cm, Left + 2,33 cm, Left + 2,91<br /> cm, Left<br /> <br /> in<br /> <br /> cK<br /> <br /> Vì tất cả, xin gửi đến quý thầy cô, quý anh chị trong ngân hàng Vietinbank Đà<br /> <br /> ... [6]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [7]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [8]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> đình cùng bạn bè trong thời gian qua …<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [9]<br /> <br /> Nẵng, cùng gia đình, bạn bè tôi sự tri ân chân thành và sâu sắc nhất.<br /> <br /> Kính chúc quý thầy cô, quý anh chị trong ngân hàng Vietinbank Đà Nẵng, cùng gia<br /> <br /> họ<br /> <br /> đình, bạn bè luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.<br /> Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2013<br /> <br /> Formatted: Justified, Indent: Left: 8,89 cm,<br /> Line spacing: Multiple 1,2 li, Tab stops: 1,94<br /> cm, Left + 2,33 cm, Left + 2,91 cm, Left<br /> <br /> Sinh viên<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [11]<br /> <br /> Formatted: Font: VNI-Commerce, Font color:<br /> Indigo<br /> Formatted: Justified, Tab stops: 1,94 cm, Left<br /> + 2,33 cm, Left + 2,91 cm, Left<br /> Formatted: Font color: Indigo<br /> Formatted: Level 1, Indent: First line: 0 cm,<br /> Tab stops: 1,94 cm, Left + 2,33 cm, Left +<br /> 2,91 cm, Left<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Tr<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................... ii<br /> MỤC LỤC .................................................................................................................... iii<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT....................................................................................vi<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ........................................................................................ vii<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, LƯU ĐỒ, BIỂU ĐỒ............................................................. viii<br /> SVTH: Nguyễn Thị Ánh Ngọc<br /> <br /> ... [10]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> Nguyễn Thị Ánh Ngọc<br /> <br /> iii<br /> <br /> Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing:<br /> Multiple 1,3 li<br /> Field Code Changed<br /> Formatted<br /> <br /> ... [12]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [13]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [14]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [15]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [16]<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Ngọc Thủy<br /> Formatted<br /> <br /> 4. Phạm vi nghiên cứu...................................................................................................2<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu .........................................................................................3<br /> 6. Tóm tắt đề tài nghiên cứu.........................................................................................4<br /> PHẦN II - NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.............................................5<br /> <br /> h<br /> <br /> CHƯƠNG 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY VÀ QUY TRÌNH<br /> KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.....5<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.1. Cơ sở lý luận về Ngân hàng thương mại..........................................................5<br /> <br /> ... [17]<br /> <br /> Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt<br /> Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt<br /> Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing:<br /> Multiple 1,3 li, Tab stops: 0,52 cm, Left<br /> Formatted<br /> <br /> ... [18]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [19]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [20]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [21]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [22]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [23]<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ...........................................................................ix<br /> PHẦN 1 - ĐẶT VẤN ĐỀ...............................................................................................1<br /> 1. Sự cần thiết của việc nghiên cứu..............................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................................2<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu ...............................................................................................2<br /> <br /> uế<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt, No<br /> underline<br /> Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing:<br /> Multiple 1,3 li<br /> Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt<br /> Formatted<br /> <br /> 1.1.2.2. Chức năng trung gian thanh toán ...........................................................6<br /> 1.1.2.3. Chức năng tạo tiền....................................................................................6<br /> 1.1.3. Các hoạt động chủ yếu của NHTM ............................................................7<br /> <br /> Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm .....................................................................................................5<br /> 1.1.2. Chức năng của NHTM ................................................................................5<br /> 1.1.2.1. Chức năng trung gian tín dụng ...............................................................5<br /> <br /> ... [24]<br /> <br /> Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt<br /> Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing:<br /> Multiple 1,3 li, Tab stops: 1,19 cm, Left + 2,07<br /> cm, Left + 2,35 cm, Left<br /> <br /> ... [25]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [26]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [27]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [28]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [29]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [30]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [31]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [32]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [33]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [34]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [35]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [36]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [37]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [38]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [39]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [40]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [41]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [42]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [43]<br /> <br /> 1.2.3.1. Đối với nền kinh tế...................................................................................10<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [44]<br /> <br /> 1.2.3.2. Đối với khách hàng vay...........................................................................10<br /> 1.2.3.3. Đối với Ngân hàng ...................................................................................10<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [45]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [46]<br /> <br /> họ<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.1.3.1. Hoạt động huy động vốn ..........................................................................7<br /> 1.1.3.2. Hoạt động cho vay.....................................................................................7<br /> 1.1.3.3. Hoạt động khác .........................................................................................7<br /> 1.2. Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại ...................7<br /> 1.2.1. Khái niệm hoạt động cho vay ......................................................................7<br /> 1.2.2. Phân loại hoạt động cho vay ........................................................................8<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.2.2.1. Phân loại theo thời hạn cho vay ...............................................................8<br /> 1.2.2.2. Phân loại theo hình thức đảm bảo tiền vay.............................................8<br /> 1.2.2.3. Phân loại theo mục đích sử dụng .............................................................8<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1.2.2.4. Phân loại theo hình thức hoàn trả ...........................................................9<br /> 1.2.2.5. Phân loại theo xuất xứ cho vay.................................................................9<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.2.2.6. Phân loại theo đối tượng cho vay .............................................................9<br /> 1.2.3. Vai trò của hoạt động cho vay ...................................................................10<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Ánh Ngọc<br /> <br /> iv<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Ngọc Thủy<br /> <br /> 1.3. Quy trình kiểm soát hoạt động cho vay..........................................................10<br /> 1.3.1. Quy trình cho vay .......................................................................................10<br /> 1.3.2. Quy trình kiểm soát hoạt động cho vay....................................................14<br /> <br /> ... [47]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [48]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [49]<br /> <br /> Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt<br /> Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing:<br /> Multiple 1,3 li<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> CHƯƠNG 2 - THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHO<br /> VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG - CHI<br /> NHÁNH ĐÀ NẴNG.....................................................................................................15<br /> 2.1. Tổng quan về Vietinbank Đà Nẵng .................................................................15<br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Vietinbank Đà Nẵng....................15<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức tại Vietinbank Đà Nẵng ...................................................16<br /> 2.1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Vietinbank Đà Nẵng.....................................16<br /> 2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ..........................................................1817<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> uế<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt<br /> ... [50]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [51]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [52]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [53]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [54]<br /> <br /> 2.1.3. Kết quả hoạt động Ngân hàng trong 3 năm .........................................1918<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [55]<br /> <br /> 2.1.3.1. Tình hình huy động vốn .....................................................................1918<br /> 2.1.3.2. Tình hình cho vay ................................................................................1918<br /> 2.1.3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh .............................................................. 18<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [56]<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.2. Thực trạng quy trình kiểm soát hoạt động cho vay tại Vietinbank Đà Nẵng...1918<br /> 2.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ phận kiểm soát cấp tín dụng ..................................1918<br /> 2.2.1.1. Nguyên tắc tổ chức phận kiểm soát cấp tín dụng .............................1918<br /> 2.2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ phận kiểm soát cấp tín dụng ...............................2019<br /> 2.2.2. Quy trình cho vay của Vietinbank Đà Nẵng ........................................2322<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.2.3. Thực trạng quy trình kiểm soát hoạt động cho vay tại Vietinbank Đà Nẵng<br /> ...................................................................................................................................................3027<br /> 2.2.3.1. Kiểm soát trước giải ngân...................................................................3027<br /> 2.2.3.2. Kiểm soát trong giải ngân ...................................................................3027<br /> <br /> Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt<br /> Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt,<br /> Bold<br /> Formatted: Normal, Indent: First line: 0,78<br /> cm, Line spacing: Multiple 1,3 li, Tab stops:<br /> 15,91 cm, Right,Leader: … + Not at 15,98 cm<br /> Formatted: Font: (Default) Times New Roman,<br /> 13 pt<br /> Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt,<br /> Condensed by 0,4 pt<br /> Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing:<br /> Multiple 1,3 li<br /> Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt,<br /> Condensed by 0,4 pt<br /> Formatted<br /> <br /> ... [57]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [58]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [59]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [60]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [61]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [62]<br /> <br /> 2.2.4.1. Những kết quả đạt được......................................................................5148<br /> 2.2.4.2. Những tồn tại và nguyên nhân ...........................................................5653<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [63]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [64]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> CHƯƠNG 3 - GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM SOÁT<br /> HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG<br /> THƯƠNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ......................................................................6057<br /> <br /> ... [65]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [66]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [67]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [68]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [69]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [70]<br /> <br /> Formatted<br /> <br /> ... [71]<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> 2.2.3.3. Kiểm soát sau giải ngân.......................................................................3027<br /> 2.2.3.4. Lưu hồ sơ ..............................................................................................3128<br /> 2.2.4. Đánh giá hoạt động kiểm soát cho vay tại Vietinbank Đà Nẵng........5148<br /> <br /> 3.1. Định hướng và chiến lược phát triển của Vietinbank Đà Nẵng ...............6057<br /> 3.1.1. Định hướng và chiến lược phát triển của Vietinbank Đà Nẵng.........6057<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Ánh Ngọc<br /> <br /> v<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Ngọc Thủy<br /> <br /> 3.1.2. Những thuận lợi và khó khăn của Vietinbank Đà Nẵng trong thời gian tới<br /> ............................................................................................................................................6158<br /> <br /> Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt,<br /> Condensed by 0,4 pt<br /> Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt<br /> Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt<br /> Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 3.2. Các giải pháp góp phần hoàn thiện quy trình kiểm soát hoạt động cho vay<br /> tại Vietinbank Đà Nẵng .......................................................................................6259<br /> 3.2.1. Hoàn thiện tổ chức bộ máy cấp tín dụng..............................................6359<br /> <br /> Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt,<br /> Condensed by 0,4 pt<br /> <br /> uế<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt<br /> <br /> 3.2.5. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận quản lý nợ và Xử lý nợ có<br /> vấn đề .................................................................................................................6763<br /> PHẦN III - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................6864<br /> <br /> Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt<br /> <br /> 1. Kết luận.................................................................................................................6864<br /> <br /> Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt<br /> <br /> 2. Kiến nghị...............................................................................................................6965<br /> DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO .....................................................7166<br /> <br /> Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 3.2.2. Biện pháp về nhân sự .............................................................................6662<br /> 3.2.3. Hoàn thiện công tác thẩm định TSĐB ..................................................6763<br /> 3.2.4. Hoàn thiện công tác kiểm soát sau khi cho vay ...................................6763<br /> <br /> Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt<br /> Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt<br /> <br /> Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt<br /> Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt<br /> Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt<br /> <br /> Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt<br /> Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt<br /> Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing:<br /> Multiple 1,3 li, Tab stops: 0,44 cm, Left + Not<br /> at 0,78 cm<br /> Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt<br /> <br /> họ<br /> <br /> Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt<br /> Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt<br /> Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt<br /> Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing:<br /> Multiple 1,3 li<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Formatted: Left, Level 1, Indent: First line: 0<br /> cm, Line spacing: Multiple 1,3 li, Tab stops:<br /> 1,94 cm, Left + 2,33 cm, Left + 2,91 cm, Left<br /> <br /> Tr<br /> SVTH: Nguyễn Thị Ánh Ngọc<br /> <br /> Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt<br /> <br /> vi<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2