Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay và sử dụng vốn vay của các hộ nông dân tại chi nhánh NHNo&PTNT Lao Bảo

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:92

0
21
lượt xem
5
download

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay và sử dụng vốn vay của các hộ nông dân tại chi nhánh NHNo&PTNT Lao Bảo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận hộ nông dân, tín dụng, vai trò của tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế hộ; phân tích thực trạng hoạt động tín dụng hộ nông dân và tình hình sử dụng vốn vay của các hộ nông dân tại chi nhánh NHNo Lao Bảo; đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay và sử dụng vốn vay của các hộ nông dân tại chi nhánh NHNo Lao Bảo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay và sử dụng vốn vay của các hộ nông dân tại chi nhánh NHNo&PTNT Lao Bảo

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN<br /> .......  ….....<br /> <br /> uế<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> H<br /> <br /> THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO<br /> HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY VÀ SỬ DỤNG VỐN<br /> <br /> tế<br /> <br /> VAY CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN TẠI CHI NHÁNH<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> NHNO&PTNT LAO BẢO<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> LÊ THỊ THU HỒNG<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> Th.S LÊ THỊ HƯƠNG LOAN<br /> <br /> Lớp: R7<br /> Niên khóa: 2007 - 2011<br /> <br /> HUẾ, 05/2011<br /> <br /> i<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Tröôùc heát toâi xin baøy toû loøng bieát ôn chaân<br /> thaønh vaø saâu saéc tôùi ban laõnh ñaïo vaø caùc thaày<br /> coâ Tröôøng Ñaïi Hoïc Kinh Teá Hueá, ñaëc bieät coâ<br /> giaùo Th.s Leâ Thò Höông Loan, ngöôøi ñaõ taän tình<br /> giuùp ñôõ toâi trong suoát quaù trình thöïc taäp vaø hoaøn<br /> thaønh luaän vaên.<br /> Toâi xin chaân thaønh caûm ôn ñeán caùc coâ chuù ñang coâng taùc<br /> taïi NHNo & PTNT Lao Baûo ñaõ taän tình giuùp ñôõ, höôùng daãn cho toâi<br /> trong suoát thôøi gian thöïc taäp taïi ñôn vò, taïo moïi ñieàu kieän thuaän<br /> lôïi cho toâi hoaøn thaønh khoaù luaän. Xin ñöôïc göûi lôøi caûm ôn tôùi<br /> baø con noâng daân 2 xaõ vaø 1 thò traán: Taân Long, Taân Thaønh vaø<br /> thò traán Lao Baûo ñaõ nhieät tình tham gia phoûng vaán giuùp cho toâi<br /> coù caùi nhìn khaùch quan veà vaán ñeà.<br /> Hôn taát caû toâi xin chaân thaønh caûm ôn boá meï ngöôøi luoân<br /> beân toâi, luoân yeâu thöông daïy doã vaø taïo ñieàu kieän cho toâi, luoân<br /> laø choã döïa tinh thaàn cho toâi ñeå toâi ñöôïc nhö hoâm nay. Caûm ôn<br /> nhöõng ngöôøi baïn luoân beân toâi vaø ñoäng vieân toâi trong suoát thôøi<br /> gian hoïc taäp vaø nghieân cöùu hoaøn thaønh khoaù luaän.<br /> Vôùi kieán thöùc vaø kinh nghieäm coøn haïn cheá cuûa baûn thaân<br /> maëc duø ñaõ coù nhieàu coá gaéng nhöng khoâng traùnh khoûi söï thieáu<br /> soùt. Kính mong ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa quyù thaày coâ vaø baïn beø<br /> ñeå khoaù luaän ngaøy caøng hoaøn thieän hôn.<br /> Moät laàn nöõa toâi xin chaân thaønh caûm ôn!<br /> Hueá, thaùng 05 naêm 2011<br /> Sinh vieân<br /> Leâ THò Thu Hoàng<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ....................................................................................... 1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ..................................................................................... 1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu........................................................................................... 2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu...................................................................... 2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu.................................................................................... 3<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................... 4<br /> <br /> uế<br /> <br /> CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU................ 4<br /> 1.1. Cơ sở lý luận ................................................................................................... 4<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.1.1.Một số vấn đề chung về tín dụng và tín dụng ngân hàng ............................. 4<br /> 1.1.1.1 Phân loại tín dụng....................................................................................... 5<br /> <br /> tế<br /> <br /> 1.1.1.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hộ nông dân ............................... 6<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.1.1.3. Nguyên tắc cho vay................................................................................... 7<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.1.1.4. Điều kiện cho vay...................................................................................... 7<br /> 1.1.1.5. Mức cho vay.............................................................................................. 8<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.1.1.6. Quy trình cho vay...................................................................................... 8<br /> 1.1.1.7. Thời hạn và lãi suất cho vay ..................................................................... 9<br /> 1.1.2.Khái niệm và đặc điểm hộ nông dân........................................................... 10<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.1.2.1. Khái niệm hộ nông dân ........................................................................... 10<br /> 1.1.2.2. Đặc điểm của hộ nông dân ...................................................................... 11<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.1.2.3 Vai trò hộ nông dân trong phát triển kinh tế ............................................ 11<br /> 1.1.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu............................................................... 12<br /> 1.2. Cơ sở thực tiễn .............................................................................................. 13<br /> 1.2.1. Những thành tựu trong hoạt đông tín dụng đối với hộ nông của ngân hàng<br /> nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam ................................................... 13<br /> 1.2.2. Những kết quả đạt được những năm gần đây của ngân hàng nông nghiệp và<br /> phát triển nông thôn Quảng Trị............................................................................ 16<br /> CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY VỚI CÁC<br /> HỘ NÔNG DÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN<br /> NÔNG THÔN LAO BẢO.................................................................................. 17<br /> <br /> iii<br /> <br /> 2.1. Khái quát chung về tình hình kinh tế huyện Hướng Hóa ............................. 17<br /> 2.2. Giới thiệu về ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Lao Bảo .............. 18<br /> 2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển ............................................................. 18<br /> 2.2.2. Chức năng và nhiệm vụ.............................................................................. 19<br /> 2.2.3. Cơ cấu tổ chức............................................................................................ 20<br /> 2.2.4. Tình hình lao động của ngân hàng ............................................................. 21<br /> 2.3 Kết quả hoạt đông kinh doanh của NHN0 & PTNT Lao Bảo ........................ 22<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.3.1 Tình hình huy động vốn của NHN0 & PTNT Lao Bảo............................... 22<br /> 2.3.2 Kết quả hoạt động tài chính của NHNo&PTNT Lao Bảo qua 3 năm 2008 –<br /> <br /> H<br /> <br /> 2010...................................................................................................................... 26<br /> 2.4 Thực trạng hoạt động cho vay vốn đối với hộ nông dân tại ngân hàng nông<br /> <br /> tế<br /> <br /> nghiệp và phát triển nông thôn Lao Bảo .............................................................. 30<br /> 2.4.1 Thời hạn và lãi suất cho vay........................................................................ 30<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.4.2 Tình hình tham gia vay vốn của hộ nông dân tại NHN0&PTNT Lao Bảo.......... 31<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.4.3 Phân tích hoạt động tín dụng của hộ nông dân tại ngân hàng nông nghiệp và<br /> <br /> cK<br /> <br /> phát triển nông thôn Lao Bảo............................................................................... 32<br /> 2.4.3.1 Phân tích doanh số cho hộ nông dân vay ................................................. 32<br /> 2.4.3.2. Phân tích doanh số thu nợ hộ nông dân .................................................. 35<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.4.3.3 Phân tích doanh số dư nợ hộ nông dân .................................................... 36<br /> 2.4.3.4 Phân tích nợ quá hạn hộ nông dân ........................................................... 36<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.4.4 Phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tín dụng của ngân hàng .................. 37<br /> 2.4.4.1 Doanh số dư nợ trên vốn huy động từ năm 2008 – 2010......................... 37<br /> 2.4.4.2 Nợ quá hạn trên tổng dư nợ từ năm 2008 – 2010 .................................... 38<br /> 2.4.4.4 Doanh số thu nợ trên tổng dư nợ từ năm 2008 – 2010 ............................ 38<br /> 2.4.4.5 Doanh số thu nợ trên tổng dư nợ từ năm 2008 – 2010 ............................ 39<br /> 2.5. Tình hình vay vốn và sử dụng vốn vay tại NHNo&PTNT Lao Bảo của các hộ<br /> điều tra.................................................................................................................. 39<br /> 2.5.1 Thực trạng đời sống kinh tế xã hội chung của hộ nông dân. ...................... 40<br /> 2.5.1.1. Tình hình nhà ở của các hộ điều tra. ....................................................... 40<br /> 2.5.1.2. Tình hình lao động và nhân khẩu của các hộ điều tra............................. 40<br /> <br /> iv<br /> <br /> 2.5.1.3. Tình hình đất đai của các hộ điều tra ...................................................... 42<br /> 2.5.2 Thực trạng sử dụng vốn vay của các hộ điều tra......................................... 43<br /> 2.5.2.1. Mục đích sử dụng vốn vay của các hộ điều tra ....................................... 43<br /> 2.5.2.1.1 Mục đích vay ghi trong khế ước .......................................................... 43<br /> 2.5.2.1.2 Mục đích sử dụng thực tế...................................................................... 46<br /> 2.5.2.1.3 Cơ cấu vốn vay của các hộ.................................................................... 47<br /> 2.5.3. Hiệu quả sử dụng vốn vay đối với sản xuất của các hộ ............................. 49<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.5.3.1. Hiệu quả hoạt động từng ngành nghề của hộ điều tra............................ 49<br /> 2.5.3.2. Hiệu quả hoạt động sản xuất của các hộ điều tra trước và sau khi vay vốn..........53<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.5.4. Tình hình hoàn trả vốn vay của các hộ vay vốn hiện nay.......................... 55<br /> 2.5.5. Nhu cầu vay vốn của hộ điều tra trong thời gian tới.................................. 57<br /> <br /> tế<br /> <br /> 2.5.6. Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả dụng vốn vay của hộ nông dân ........ 58<br /> 2.5.6. Một số ý kiến của các hộ vay vốn .............................................................. 59<br /> <br /> h<br /> <br /> CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP GÓP PHẤN NÂNG CAO<br /> <br /> in<br /> <br /> CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY VỐN TẠI NHN0 & PTNT LAO<br /> <br /> cK<br /> <br /> BẢO ..................................................................................................................... 62<br /> 3.1. Định hướng về hoạt động tín dụng hộ sản xuất ............................................ 62<br /> 3.1.1. Định hướng chung của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt<br /> <br /> họ<br /> <br /> Nam ...................................................................................................................... 62<br /> 3.1.2 Định hướng phát triển của NHN0 Lao Bảo ................................................. 64<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt đông tín dụng đối với hộ nông dân tại NHN o<br /> Lao Bảo ................................................................................................................ 65<br /> 3.2.1. Các giải pháp về phía NHN0 & PTNT Lao Bảo ........................................ 65<br /> 3.2.1.1. Giải pháp công tác huy động vốn............................................................ 65<br /> 3.2.1.2. Công tác nguồn vốn tín dụng .................................................................. 65<br /> 3.2.1.3. Cho vay tập trung có trọng điểm............................................................. 66<br /> 3.2.1.4. Cần giảm bớt thủ tục giấy tờ, chi phí giao dịch của các hộ nông dân.............. 66<br /> 3.2.1.5. Thu hồi nợ cũ .......................................................................................... 66<br /> 3.2.1.6. Đối với dịch vụ Ngân hàng ..................................................................... 66<br /> 3.2.1.7. Tăng cường và tổ chức tốt chế độ kiểm tra............................................. 67<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản