Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và một số giải pháp hạn chế rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng Kỹ thương Đông Đô- Hà Nội

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:75

0
20
lượt xem
6
download

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và một số giải pháp hạn chế rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng Kỹ thương Đông Đô- Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa lý luận về rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng thương mại; phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng Kỹ thương chi nhánh Đông Đô – Hà Nội, trên cơ sở phân tích và đánh giá rủi ro gặp trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và một số giải pháp hạn chế rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng Kỹ thương Đông Đô- Hà Nội

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH<br /> <br /> uế<br /> <br /> ......  ......<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> KHOÏA LUÁÛN TÄÚT NGHIÃÛP ÂAÛI HOÜC<br /> <br /> THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> TỶ GIÁ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> NGÂN HÀNG KỸ THƯƠNG CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ – HÀ NỘI<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> Cao Hữu Hải<br /> Th.S. Nguyễn Việt Đức<br /> Lớp: K42 Tài Chính Ngân Hàng<br /> Niên khóa: 2008 - 2012<br /> <br /> Huế,05/2012<br /> <br /> Cao Hữu Hải – K42 Tài chính ngân hàng<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> Với mức độ toàn cầu hóa như hiện nay, đặc biệt là sau khi Việt Nam trở thành<br /> thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO đã tạo ra nhiều cơ hội và<br /> thách thức cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và hệ thống tài chình - ngân hàng nói<br /> riêng.Tính đến năm 2012, Việt Nam đã giai nhập WTO được 5 năm, hệ thống tài chính<br /> - ngân hàng tại Việt Nam đã và đang thể hiện ở một số tồn tại như trình độ công nghệ<br /> <br /> uế<br /> <br /> chưa cao, năng lực quản trị, điều hành còn yếu kém, đặc biệt là năng lực tài chính còn<br /> <br /> H<br /> <br /> chưa đảm bảo.Những thách thức hiện tại với hệ thống tài chính - ngân hàng không<br /> phải do WTO mang lại mà xuất phát từ những yếu kém nội tại của từng bộ phận. Việc<br /> <br /> tế<br /> <br /> gia nhập WTO đã nhanh chóng chỉ ra cho chúng ta thấy những yếu kém đó. Và đây<br /> cũng chính là một trong những cơ hội mà Việt Nam nhận được khi gia nhập WTO.<br /> <br /> h<br /> <br /> Trong thời kỳ kinh tế mở cửa và hội nhập này, ngoài các hoạt động kinh doanh<br /> <br /> in<br /> <br /> truyền thống của ngân hàng thì hoạt động kinh doanh ngoại tệ trở thành một hoạt động<br /> <br /> cK<br /> <br /> đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh<br /> nghiệp trong nước tiếp cận với thị trường quốc tế, kích thích sự phát triển của nền kinh<br /> tế, nâng cao vai trò của Việt Nam trên thị trường. Mặc dù hoạt động kinh doanh ngoại<br /> <br /> họ<br /> <br /> tệ là một hoạt động mang lại lợi nhuận lớn cho ngân hàng, chiếm tỷ trọng khá lớn<br /> trong những năm gần đây.Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro. Nguyên nhân chủ yếu là do điều kiện về công nghệ,<br /> cơ sở vật chất kỹ thuật còn hạn chế, trình độ chuyên môn nghiệp vụ chưa cao, kinh<br /> nghiệm quản lý yếu kém, hành lang pháp lý chưa chặc chẽ, ... Một trong những rủi ro<br /> có gây ra thiệt hại lớn nhất cho hoạt động kinh doanh ngoại tệ là rủi ro tỷ giá. Trước<br /> thực trạng này, ngân hàng đã làm gì để hạn chế rủi ro này để hoạt động kinh doanh<br /> ngoại tệ có đạt hiệu quả, mang lại lợi nhuận cho ngân hàng.<br /> Xuất phát từ thực tế đó, đề tài “Thực trạng và một số giải pháp hạn chế rủi ro<br /> tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng Kỹ thương Đông Đô- Hà<br /> Nội” đã được chọn làm đề tài nghiên cứu thực tập tốt nghiệp.<br /> <br /> Cao Hữu Hải – K42 Tài chính ngân hàng<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> Hệ thống hóa lý luận vể rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại<br /> ngân hàng thương mại.<br /> Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng Kỹ thương<br /> chi nhánh Đông Đô – Hà Nội.<br /> Trên cơ sở phân tích và đánh giá rủi ro gặp trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ<br /> <br /> uế<br /> <br /> tại ngân hàng. Từ đó, đưa ra những đề xuất và giải pháp nhằm hoàn thiện các biện<br /> pháp hạn chế rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng Kỹ thương chi<br /> <br /> H<br /> <br /> nhánh Đông Đô – Hà Nội.<br /> <br /> tế<br /> <br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> Đối tượng nghiên cứu: Rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng Kỹ<br /> <br /> in<br /> <br /> Phạm vi nghiên cứu:<br /> <br /> h<br /> <br /> thương chi nhánh Đông Đô – Hà Nội.<br /> <br /> cK<br /> <br /> - Nghiên cứu trong phạm vi đồng USD.<br /> <br /> - Số liệu thứ cấp do ngân hàng Kỹ thương chi nhánh Đông Đô cung cấp từ năm<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2009 – 2011.<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Phương pháp thu thập số liệu:<br /> - Dữ liệu nội bộ do ngân hàng Kỹ thương chi nhánh Đông Đô – Hà Nội cung cấp.<br /> - Dữ liệu từ bên ngoài như các thông tin từ sách báo, phương tiện truyền thông,<br /> <br /> luận văn, luận án, …<br /> <br /> Phương pháp thông kê: Thu thập số liệu về hoạt động kinh doanh của ngân<br /> hàng nói chung và hoạt động kinh doanh ngoại tệ, rủi ro tỷ giá nói riêng.<br /> Phương pháp so sánh: So sánh số liệu của ngân hàng qua các năm từ đó cho<br /> biết biến động của đối tượng nghiên cứu, xu hướng phát triển của ngân hàng.<br /> Phương pháp phân tích-tổng hợp: Phân tích số liệu thô từ ngân hàng, rủi ro tỷ<br /> Cao Hữu Hải – K42 Tài chính ngân hàng<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> giá xảy ra đối với hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng sau đó tổng hợp lại để<br /> có những nhận định, đánh giá về hoạt động của ngân hàng. Từ đó, đề xuất những giải<br /> pháp phù hợp với tình hình hoạt động, tình hình thực tế của ngân hàng.<br /> 5. Kết cấu của đề tài<br /> Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, chuyên đề thực<br /> tập được kết cấu trong ba chương:<br /> <br /> uế<br /> <br /> Chương I: Cơ sở lý luận về rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ<br /> của ngân hàng thương mại.<br /> <br /> H<br /> <br /> Chương II: Thực trạng việc hạn chế rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh<br /> <br /> tế<br /> <br /> ngoại tệ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Đông Đô- Hà Nội.<br /> Chương III: Giải pháp hạn chế rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tệ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Đông Đô- Hà Nội.<br /> <br /> Cao Hữu Hải – K42 Tài chính ngân hàng<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> CHƯƠNG 1<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TỶ GIÁ TRONG HOẠT ĐỘNG<br /> KINH DOANH NGOẠI TỆ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> 1.1. Khái niệm, phân loại tỷ giá và các phương pháp yết tỷ giá:<br /> 1.1.1. Khái niệm về tỷ giá<br /> Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều có đồng tiền riêng. Thương mại, đầu tư<br /> <br /> uế<br /> <br /> và các quan hệ tài chính quốc tế … đòi hỏi các quốc gia phỉa thanh tón với nhau.<br /> Thanh toán giữa các quốc gia dẫn đến việc trao đổi các đồng tiền khác nhau và các<br /> <br /> H<br /> <br /> đồng tiền trao đổi với nhau theo 1 tỷ giá nhất định, tỷ lệ này gọi là tỷ giá. Vậy ta có thể<br /> định nghĩa tỷ giá là giá cả của một đồng tiền được biểu thị thông qua đồng tiền khác.<br /> 1 USD = 20.560 VND<br /> <br /> tế<br /> <br /> Ví dụ:<br /> <br /> h<br /> <br /> Trong ví dụ này, giá của USD được biểu thị thông qua VND và 1 USD có giá là<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.1.2 Phân loại tỷ giá<br /> <br /> in<br /> <br /> 20.560 VND.<br /> <br /> a. Căn cứ nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối:<br /> Tỷ giá mua vào/Tỷ giá bán ra (Bid Rate/Offer Rate): Là tỷ giá mà tại đó ngân<br /> <br /> họ<br /> <br /> hàng yết giá sẵn sàng mua vào/bán ra đồng tiền yết giá. Chênh lệch giữa tỷ giá mua<br /> vào và tỷ giá bán ra gọi là Spread.<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Tỷ giá giao ngay (Spot Rate): Là tỷ giá được thoả thuận hôm nay nhưng việc<br /> <br /> thanh toán xảy ra trong vòng hai ngày làm việc tiếp theo (nếu không có thoả thuận<br /> khác thì thường là ngày làm việc thứ hai).<br /> Tỷ giá kỳ hạn (Forward Rate): Là tỷ giá được thoả thuận ngày hôm nay nhưng<br /> việc thanh toán xảy ra sau đó từ ba ngày làm việc trở lên.<br /> Tỷ giá mở cửa/Tỷ giá đóng cửa (Opening Rate/Closing Rate): Là tỷ giá áp dụng<br /> cho hợp đồng giao dịch đầu tiên/cuối cùng trong ngày.<br /> Tỷ giá chéo (Crossed Rate): Là tỷ giá giữa hai đồng tiền được suy ra từ đồng<br /> tiền thứ ba (còn gọi là đồng tiền trung gian).<br /> Cao Hữu Hải – K42 Tài chính ngân hàng<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản