intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Quản lý đào tạo ở các trường cao đẳng nghề giao thông vận tải Trung ương đáp ứng yêu cầu thị trường lao động

Chia sẻ: Hoàng Thị Yến Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:225

104
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý đào tạo nghề ở các trường cao đẳng nghề GTVT trung ương, đề tài đề xuất các biện pháp quản lý đào tạo nghề phù hợp với thực tiễn, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường cao đẳng nghề GTVT trung ương, góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thị trường lao động, đóng góp vào sự phát triển nền kinh tế của nước ta hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Quản lý đào tạo ở các trường cao đẳng nghề giao thông vận tải Trung ương đáp ứng yêu cầu thị trường lao động

i<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> MỤC LỤC ..............................................................................................................i<br /> SƠ ĐỒ BẢNG....................................................................................................... iv<br /> DANH MỤC BIỂU ĐỒ ........................................................................................ vi<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ.......................................................................... vii<br /> MỞ ĐẦU ............................................................................................................... 1<br /> CHƯƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Ở CÁC TRƯỜNG<br /> CAO ĐẲNG NGHỀ GTVT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỊ TRƯỜNG LAO<br /> ĐỘNG ................................................................................................................... 8<br /> 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề ....................................................................... 8<br /> 1.1.1. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài ....................................................... 8<br /> 1.1.2. Các công trình nghiên cứu trong nước ........................................................ 13<br /> 1.2. Một số khái niệm cơ bản ............................................................................. 17<br /> 1.2.1. Quản lý....................................................................................................... 17<br /> 1.2.2. Đào tạo, Quản lý đào tạo............................................................................. 18<br /> 1.2.3. Thị trường lao động .................................................................................... 21<br /> 1.3. Đào tạo ở trường CĐN GTVT đáp ứng yêu cầu thị trường lao động ............... 25<br /> 1.3.1. Đặc điểm của nghề trong ngành giao thông vận tải ..................................... 25<br /> 1.3.2. Mối quan hệ giữa đào tạo trong ngành GTVT và thị trường lao động.................. 27<br /> 1.3.3.Yêu cầu đối với nguồn nhân lực được đào tạo ở các trường CĐN GTVT..... 33<br /> 1.4. Quản lý đào tạo ở các trường cao đẳng nghề GTVT đáp ứng yêu cầu thị<br /> trường lao động .................................................................................................. 34<br /> 1.4.1. Các cách tiếp cận về quản lý đào tạo........................................................... 34<br /> 1.4.2. Nội dung quản lý đào tạo ở các trường cao đẳng nghề GTVT đáp ứng thị<br /> trường lao động .................................................................................................... 38<br /> 1.4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu thị trường<br /> lao động................................................................................................................ 50<br /> Kết luận chương 1 .............................................................................................. 51<br /> CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Ở CÁC TRƯỜNG CAO<br /> NGHỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG CỦA VIỆT NAM ........... 53<br /> <br /> ii<br /> <br /> 2.1. Khái quát về các trường CĐN GTVT trung ương ở nước ta .................... 53<br /> 2.1.1. Sơ lược quá trình phát triển đào tạo nghề của ngành GTVT ở nước ta ........ 53<br /> 2.1.2. Trường cao đẳng nghề GTVT trung ương trong hệ thống đào tạo ............... 54<br /> 2.2. Thực trạng đào tạo, quản lý đào tạo ở các trường cao đẳng nghề GTVT<br /> trung ương hiện nay ........................................................................................... 59<br /> 2.2.1. Khái quát về quá trình khảo sát ................................................................... 59<br /> 2.2.2. Thực trạng đào tạo ở các trường CĐN GTVT trung ương ........................... 60<br /> 2.2.3. Thực trạng quản lý đào tạo đáp ứng yêu cầu lao động ở các trường đào tạo<br /> nghề ..................................................................................................................... 78<br /> 2.2.4. Đánh giá chung về thực trạng quản lý đào tạo ........................................ 90<br /> Kết luận chương 2 .............................................................................................. 93<br /> CHƯƠNG 3.BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Ở CÁC TRƯỜNG CAO<br /> ĐẲNG NGHỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG ĐÁP ỨNG YÊU<br /> CẦU THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG .................................................................... 95<br /> 3.1. Định hướng phát triển đào tạo nghề trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta.. 95<br /> 3.2. Các nguyên tắc đề xuất các biện pháp ...................................................... 102<br /> 3.2.1. Nguyên tắc đảm bảo phù hợp với mục tiêu đào tạo nghề........................... 103<br /> 3.2.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn............................................................ 103<br /> 3.2.3. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi............................................................... 103<br /> 3.2.4. Nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp giữa cung và cầu trong kinh tế thị trường .......... 104<br /> 3.3. Biện pháp quản lý đào tạo ở các trường cao đẳng nghề giao thông vận tải<br /> trung ương đáp ứng yêu cầu thị trường lao động ........................................... 104<br /> 3.3.1. Biện pháp1: Tổ chức khảo sát nhu cầu lao động và tư vấn học nghề, việc làm<br /> ở các trường CĐ nghề GTVT trung ương ........................................................... 105<br /> 3.3.2. Biện pháp 2: Phát triển chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu lao động ngành<br /> GTVT................................................................................................................. 111<br /> 3.3.3. Biện pháp 3: Bồi dưỡng kiến thức và năng lực quản lý cho đội ngũ CBQL<br /> nhà trường .......................................................................................................... 118<br /> 3.3.4. Biện pháp 4: Phát triển đội ngũ giáo viên theo chuẩn đào tạo nghề và yêu cầu<br /> nguồn nhân lực ngành GTVT ............................................................................. 120<br /> 3.3.5. Biện pháp 5: Đa dạng các loại hình đào tạo căn cứ vào nhu cầu của các cơ sở<br /> sử dụng nhân lực ngành GTVT........................................................................... 123<br /> <br /> iii<br /> <br /> 3.3.6. Biện pháp 6: Thiết lập mối liên kết đào tạo gắn trường CĐN GTVT trung<br /> ương với các doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay ........................................... 126<br /> 3.3.7. Mối quan hệ giữa các biện pháp................................................................ 133<br /> 3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp ............... 134<br /> 3.5. Tổ chức thực nghiệm và kết quả thực nghiệm ......................................... 138<br /> Kết luận chương 3 ............................................................................................ 148<br /> KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ................................................................... 149<br /> 1. Kết luận:......................................................................................................... 149<br /> 2. Khuyến nghị: .................................................................................................. 149<br /> <br /> iv<br /> <br /> SƠ ĐỒ BẢNG<br /> Bảng 2.1. Nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về đào tạo nghề.................... 61<br /> đáp ứng nhu cầu thị trường lao động....................................................................... 61<br /> Bảng 2.2. Kết quả tuyển sinh năm 2011-2012 của ngành giao thông vận tải ........... 62<br /> Bảng 2.3. Chất lượng đào tạo nghề đáp ứng yêu nhu cầu người học ....................... 65<br /> Bảng 2.4. Tình trạng việc làm sau khi tốt nghiệp .................................................... 66<br /> Bảng 2.5. Dạng việc làm của các HS có việc làm ................................................... 68<br /> Bảng 2.6. Các hình thức đào tạo nghề đối với người học ........................................ 69<br /> Bảng 2.7. Các hình thức đào tạo nghề ở các trường đào tạo nghề ........................... 69<br /> Bảng 2.8. Trình độ đội ngũ CBQL ở các trường đào tạo nghề năm 2010- 2011 ...... 70<br /> Bảng 2.9. Trình độ nghiệp vụ quản lý của CBQL các trường đào tạo nghề ............. 71<br /> Bảng 2.10. Số lượng và cơ cấu GV ở các trường đào tạo nghề................................ 72<br /> Bảng 2.11. Trình độ chuyên môn của giáo viên ở các trường đào tạo nghề ............. 73<br /> Bảng 2.12. Trình độ nghiệp vụ sư phạm của giáo viên ở các trường ĐT nghề......... 73<br /> Bảng 2.13. Trình độ ngoại ngữ của giáo viên ở các trường dạy nghề ...................... 74<br /> Bảng 2.14. Mức độ đáp ứng số lượng thiết bị đào tạo của một số nghề................... 75<br /> Bảng 2.15. Mức độ đáp ứng số lượng thiết bị đào tạo của một số nghề................... 76<br /> Bảng 2.16. Mức độ phù hợp của mục tiêu, nội dung và cấu trúc của chương trình<br /> đào tạo.................................................................................................................... 78<br /> Bảng 2.17. Mức độ thực hiện quản lý công tác dự báo, khảo sát và phân tích nhu<br /> cầu đào tạo nghề..................................................................................................... 79<br /> Bảng 2.18. Nhận thức của cán bộ QL và GV về sự cần thiết của quản lý công tác<br /> tuyển sinh ............................................................................................................... 80<br /> Bảng 2.19: Mức độ thực hiện quản lý mục tiêu đào tạo nghề .................................. 81<br /> Bảng 2.20: Mức độ thực hiện nội dung, chương trình đào tạo nghề ........................ 82<br /> Bảng 2.21: Mức độ thực hiện phương pháp, phương tiện đào tạo nghề ................... 82<br /> Bảng 2.22: Mức độ thực hiện hoạt động dạy – học trong đào tạo nghề ................... 83<br /> Bảng 2.23: Mức độ thực hiện QL kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo nghề.............. 84<br /> Bảng 2.24. Mức độ đáp ứng kết quả ĐT của nhà trường và các doanh nghiệp ........ 84<br /> Bảng 2.25. Mối liên kết giữa nhà trường và các doanh nghiệp ................................ 85<br /> Bảng 2.26. Quản lý việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ quản lý và<br /> đội ngũ giáo viên .................................................................................................... 86<br /> <br /> v<br /> <br /> Bảng 2.27. Đánh giá của GVDN về mức độ khó khăn thường gặp khi thực hiện các<br /> đề tài NCKH........................................................................................................... 88<br /> Bảng 2.28. Ý kiến của GVDN đề xuất các biện pháp nhà trường cần hỗ trợ để GV<br /> được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ............................................................. 89<br /> Bảng 2.29. Ý kiến của CBQL đề xuất các biện pháp nhà trường cần hỗ trợ để GV<br /> được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ............................................................. 89<br /> Bảng 3.1. Dự báo quy mô đào tạo và GVDN trường CĐN nghành GTVT.............. 99<br /> Bảng 3.1. Kết quả kiểm chứng về tính cần thiết của các biện pháp ....................... 135<br /> Bảng 3.2. Kết quả kiểm chứng về tính khả thi của các biện pháp.......................... 136<br /> Bảng 3.2. So sánh kết quả tuyển sinh sau khi tư vấn học nghề .............................. 140<br /> Bảng 3.3. Sự khác biệt của việc tổ chức học tập và thực tập của ........................... 144<br /> nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng................................................................. 144<br /> Bảng 3.4. Kết quả học tập của nhóm thực nghiệm ................................................ 145<br /> Bảng 3.5. Kết quả học tập của nhóm đối chứng .................................................... 145<br /> Bảng 3.6. Tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp............................. 146<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2